Jiangnanxi Circuit

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Tang China and Tang provinces

Jiangnanxidao (Chinese: 江南西道, Circuit of Western Jiangnan; Gan: Kongnomsitau) was a southern province of Tang Empire. It corresponds to part of present-day Jiangxi, Hubei, Hunan, Anhui. Jiangnanxidao is the origin where the name "Jiangxi" derives from, and its administrative territories also roughly represent nowadays Gan-speaking areas in China.

Jiangnanxidao was split from Jiangnandao in 733 with its capital located in "Hongzhou" (洪州, Gan: Fungjiu) which is the current Nanchang. And Jiangnanxidao was divided into nineteen prefectures, namely:[1]

 • Xuanzhou, 宣州
 • Shezhou, 歙州
 • Chizhou, 池州
 • Hongzhou, 洪州
 • Jiangzhou, 江州
 • Ezhou, 鄂州
 • Yuezhou, 岳州
 • Raozhou, 饒州
 • Qianzhou, 虔州
 • Jizhou, 吉州
 • Yuanzhou, 袁州
 • Xinzhou, 信州
 • Fuzhou, 撫州
 • Tanzhou, 潭州
 • Hengzhou, 衡州
 • Yongzhou, 永州
 • daozhou, 道州
 • Binzhou, 郴州
 • Shaozhou, 邵州

References[edit]

 1. ^ Xu Huailin (1993). Jiangxi Tongzhi. Jiangxi University Press. p. 118. ISBN 9787810331432.