Jin Yi

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Jin Yi is the name of:

  • Jin Yi (金禕) (died 218), son of Han dynasty warlord Jin Xuan, participated in a rebellion in 218
  • Jin Yi (poet) (1770–1794), Qing dynasty poet
  • Jin Shaoshan (1889–1948), Chinese Peking opera actor, born Jin Yi