Kaohsiung County

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Kaohsiung County
高雄縣
County of Taiwan

1945–2010
Location of Kaohsiung
Location of Kaohsiung County on Taiwan.
Capital Fongshan
History
 •  Established 1945
 •  Disestablished 25 December 2010
Area
 •  December 2010 2,792.6744 km2 (1,078 sq mi)
Population
 •  December 2010 1,243,410 
Density 445.2 /km2  (1,153.2 /sq mi)
Political subdivisions 1 County-controlled city
3 Urban townships
20 Rural townships
3 Mountain indigenous townships
Today part of Part of Kaohsiung (Special municipality)
Kaohsiung County
Traditional Chinese 高雄縣
Simplified Chinese 高雄县
Literal meaning High Bravery

Kaohsiung County was a county in southern Taiwan. The county capital was Fongshan City.

History[edit]

Kaohsiung County was established on 6 December 1945 after the handover of Taiwan from Japan to the Republic of China on 25 October 1945. Initial area of Kaohsiung County included the present-day Kaohsiung City and Pingtung County. On 16 August 1950, Pingtung County was separated from Kaohsiung County to be its own county. On 25 December 2010, the county merged with Kaohsiung City to form a larger single special municipality.[1]

Takao Prefecture (1945) Divisions (1945–1950) Divisions (1950–2010) Divisions (2010–)
Takao City 高雄市 Kaohsiung City 高雄市 Kaohsiung City 高雄市 Kaohsiung City 高雄市
Hōzan District 鳳山郡 Kaohsiung County 高雄縣 Kaohsiung County 高雄縣
Okayama District 岡山郡
Kizan District 旗山郡
Heitō District 屏東郡 Pingtung County 屏東縣 Pingtung County 屏東縣
Chōshū District 潮州郡
Tōkō District 東港郡
Kōshun District 恒春郡
Heitō City 屏東市 Pingtung City 屏東市

Administration[edit]

Name (Hanyu Pinyin) Tongyong Pinyin Hanzi Wade-Giles Taiwanese (POJ) Hakka Pha̍k-fa-sṳ
City
Fèngshān Fòngshan 鳳山市 Feng-shan Hōng-soaⁿ Fung-sân
Urban townships
Gāngshān Gangshan 岡山鎮 Kang-shan Kong-san Kông-sân
Měinóng Měinóng 美濃鎮 Mei-nung Bí-long Mî-nùng
Qíshān Císhan 旗山鎮 Ch'i-shan Kî-san Khì-sân
Rural townships
Ālián Alián 阿蓮鄉 A-lien A-lian Â-lièn
Dàliáo Dàliáo 大寮鄉 Ta-liao Tōa-liâu Thai-liàu
Dàshè Dàshè 大社鄉 Ta-she Tōa-siā Thai-sa
Dàshù Dàshù 大樹鄉 Ta-shu Tōa-chhiū Thai-su
Húnèi Húnèi 湖內鄉 Hu-nei Ô͘-lāi Fù-nui
Qiédìng Ciédìng 茄萣鄉 Chia-ting Ka-tiāⁿ
Jiăxiān Jiăsian 甲仙鄉 Chia-hsien Kah-sian Kap-siên
Línyuán Línyuán 林園鄉 Lin-yuan Lîm-hn̂g Lìm-yèn
Liùguī Liòuguei 六龜鄉 Liu-kuei La̍k-ku Liuk-kuî
Luzhu Lujhu 路竹鄉 Lu-chu Lō͘-tek Lu-tsuk
Mítuó Mítuó 彌陀鄉 Mi-t'uo Mî-tô Mì-thò
Nèimén Nèimén 內門鄉 Nei-men Lāi-mn̂g Nui-mùn
Niăosōng Niăosōng 鳥松鄉 Niao-sung Chiáu-chhêng Tiâu-tshiùng
Qiăotóu Ciăotóu 橋頭鄉 Ch'iao-t'ou Kiô-thâu
Rénwŭ Rénwŭ 仁武鄉 Jen-wu Jîn-bú Yìn-vú
Shānlín Shanlín 杉林鄉 Shan-lin Sam-nâ Tsham-lìm
Tiánliáo Tiánliáo 田寮鄉 T'ien-liao Chhân-liâu Thièn-liàu
Yāncháo Yāncháo 燕巢鄉 Yen-ch'ao Iàn-châu Yèn-tshâu
Yóng'àn Yóng-àn 永安鄉 Yung-an Éng-an Yún-ôn
Zĭguān Zĭhguan 梓官鄉 Tzu-kuan Chú-koaⁿ Tsṳ́-kôn
Mountain indigenous township
Màolín Màolín 茂林鄉 Mao-lin Bō͘-lîm Meu-lìm
Nàmăxiā Nàmăsia 那瑪夏鄉 Na-ma-hsia (This name comes from Tsou language)
Táoyuán Táuyuán 桃源鄉 T'ao-yuan Thô-goân Thò-ngièn

See also[edit]

References[edit]

External links[edit]