Kazakh tribes

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Approximate areas occupied by the three Kazakh hordes in the early 20th century; red represents the Greater zhuz, orange represents the Middle zhuz and green represents the Junior zhuz.

The Kazakh tribes, the main zhuz tribes of Kazakhs are three: Elder, Senior, or Great Horde (Ulı Juz); Middle or Central Horde (Orta juz); and Junior, Younger, or Lesser Horde (Kişi juz).

Clans Senior zhuz[edit]

tribe union Ujsun
tribe[1] Alban[2] Dulat[3] Oshaqty Suany Shapyrashty[3] Ysty[3] Sary-Uysin
Clans
 1. Sary
  1. shogan
  2. Dosaly
  3. Kazhbanbet
  4. zharty
  5. alzhan
  6. kurman
  7. ajt
  8. bozym
  9. kystyk
 1. SHybyl
  1. konyr-borik
  2. kyzyl-borik
 1. botpaj
 2. zhanys
 3. sikym
 4. shymyr
 1. atalyk
 2. bajly
 3. konyr
 4. taszhurek
 1. bajtjugej
 2. tokarstan
 3. bagys
 4. sartaj
 5. nartaj
 1. ajkym
 2. asyl
 3. ekej
 4. eskozha
 5. kebenek
 6. shybyl
 1. ojyk
 2. tilik
 1. Kalsha
 2. ZHakyp
tribe[1] Kanly Jalayir[3][4] Sirgeli[5] Shanyshqyly[6] Shaqsham[3]
Clans
 1. Kara-Kanly
 2. Kzyl-Kanly
 3. Sary-Kanly
 1. Akbijum
 2. Andas
 3. Aryktynym
 4. Bajchigir
 5. balgaly
 6. kal'pe
 7. Kajshyly
 8. Karashapal
 9. Kushuk
 10. Myrza
 11. Orakty
 12. Siyrshi
 13. Sypataj
 1. Bajuly
  1. Ajtbozym
  2. zhanabaj
  3. Elibaj
  4. Batyr
  5. Karabatyr
  6. SHaldar
  7. Bajzhigit
  8. ZHajdak
 1. Ushtanbaly (Torttanbaly)
  1. Tutanbaly
  2. Kajshyly
  3. Konirdek
 1. Kurbaka
  1. Balyk
  2. Sanyrau
  3. Mamyt
 1. Darhan
 1. Kyryksadak
 1. Bektau
  1. Kyrpyk
  2. Arapshy
  3. Syrdam
 1. ZHojsyn
 2. Bagys
 1. Ajtym
 2. Sary
 3. Abysha
 4. Kara
 5. Imam
 6. ZHanibek

Clans Middle zhuz[edit]

tribe[1] Argyn Naiman Kipchak Qongirat Kerei Waq (Ongud)
tribe[1]
 1. Mejram
  1. Begendik
  2. Kuandyk
  3. Sujindyk
  4. SHegendik
  5. Karakesek
 2. Momyn
  1. Atygaj
  2. Basentiyn
  3. Karauyl
  4. Kanzhygaly
  5. Tobykty
 3. ZHogary-shekty
 4. Tomengi-shekty
 5. Tarakty (zhien)
 1. Sarzhomart
  1. Bura
  2. Karataj
  3. Kokzharly
 1. Tolegetaj (Toletaj)
  1. Mataj
  2. Karakerej
  3. Sadyr
  4. Torgul
 1. Terstamgaly
  1. Baganaly
  2. Baltaly
 1. Kulan Kypshak
 2. Sary Kypshak
 3. Kitaj Kypshak
 4. Kara Kypshak
  1. Karabalyk
  2. Koldenen
  3. Bultyn
  4. Uzun
  5. Tory

Kotenshi:

 1. Sangyl
 2. Bozhban
 3. ZHetimder
 4. Mangytaj
 5. Amanbaj
 6. ZHamanbaj

Koktinuly:

 1. Bajlar
 2. ZHandar
 3. Orazkeldi
 4. Karasirak
 5. Tokbolat
 6. Kulshygash
 7. Algi
 1. abaқ:[7]
  1. ZHantekej
  2. ZHadik
  3. SHimojyn
  4. SHubarajgyr
  5. Merkit
  6. SHerushi
  7. Sarbas
  8. Molky
  9. Iteli
  10. Karakas (sidaly)
  11. Konsadak
  12. ZHastaban
  13. Itimgen
 1. Ashamajly:[8]
  1. Balta
  2. Koshebe
  3. Taryshy
  4. Siban
 1. Er Қosaj
 2. Bajnazar
 3. Betke
 4. Ot pervoj zheny:
  1. Sarman
  2. SHoga
 5. Ergenekti:
  1. Barzhaky
  2. ZHansary
  3. SHajkoz
  4. Bidaly

Clans Junior zhuz[edit]

tribe union Alshyn ZHetyru
tribe[1] Alimuly Bajuly
Clans
 1. SHekty
 2. Karakesek (Alimuly)
 3. Karasakal
 4. Kete
 5. Tortkara
 6. SHomekej
 1. ZHappas
 2. Aday
 3. Alasha
 4. Altyn
 5. Bajbakty
 6. Bersh
 7. Esentemir
 8. SHerkesh
 9. Kyzyl-kurt
 10. Maskar
 11. Taz (tribe)
 12. Tana
 13. Ysyk
 1. Tama
 2. Tabyn
 3. Kerdery
 4. Kereit
 5. Tleu
 6. Ramadan
 7. ZHagalbajly

Clans out from zhuzs[edit]

Aksuek (elite)[edit]

Others[edit]

this tribes come after Kazakh khanate established

Tamga and Battle cry[edit]

clan subclan tamga battle cry
Senior zhuz Kazakh Tamga 46.svg Nel
Kanly Kazakh Tamga 04.svg koseu, Kazakh Tamga 05.svg shylbyr Bajterek
Zhalair Kazakh Tamga 03.svg tarak Baktijar, Kabylan
Dulaty Kazakh Tamga 02.svg dongelek, Kazakh Tamga 74.svg abak Baktijar
Sikym Kazakh Tamga 04.svg, Kazakh Tamga 63.svg, Kazakh Tamga 64.svg Sikym, Rsbek
Zhanys Kazakh Tamga 65.svg ZHanys, Tole
Botbaj Kazakh Tamga 64.svg Botbaj, Samen
Shymyr Kazakh Tamga 01.svg Shmyr, Kojgel'dy
Albany Kazakh Tamga 01.svg Rajymbek
Suany Kazakh Tamga 09.svg
Saryujsyn Kazakh Tamga 08.svg
Shaprashty Kazakh Tamga 13.svg aj, Kazakh Tamga 14.svg tumar, Kazakh Tamga 42.svg Karasaj
Oshakty Kazakh Tamga 07.svg tumar
Ysty Kazakh Tamga 04.svg koseu, Kazakh Tamga 05.svg shylbyr Zhauatar
Ojyk Kazakh Tamga 04.svg koseu, Kazakh Tamga 17.svg koz
Tilik Kazakh Tamga 66.svg koseu
Sirgely Kazakh Tamga 10.svg sirge, Kazakh Tamga 11.svg kuraj, Kazakh Tamga 12.svg, Kazakh Tamga 75.svg Tuganaz
Shanyshkyly Kazakh Tamga 15.svg kol-tamga, Kazakh Tamga 16.svg Airlmas
Middle zhuz Kazakh Tamga 18.svg bosaga
Argyn Kazakh Tamga 17.svg koz Akzhol, Kara Hodzha
Tarakty Kazakh Tamga 03.svg tarak, Kazakh Tamga 24.svg ZHaukashar
Zhogary shekty Kazakh Tamga 76.svg zhogary-shekty
Tomen' shekty Kazakh Tamga 77.svg tomen'-shekty
Najman Kazakh Tamga 22.svg shomysh, Kazakh Tamga 23.svg Kaptagaj
Baltaly Kazakh Tamga 71.svg balta
Baganaly Kazakh Tamga 30.svg bagana, Kazakh Tamga 20.svg, Kazakh Tamga 73.svg
Bura Kazakh Tamga 81.svg
Karakerej Kazakh Tamga 78.svg Kabanbaj
Mataj Kazakh Tamga 79.svg Boribaj
Sadyr Kazakh Tamga 02.svg, Kazakh Tamga 35.svg Aldijar
Kypchak Kazakh Tamga 19.svg kos alip Ajbas
Konyrat Kazakh Tamga 18.svg bosaga Alatau
Sangyl Kazakh Tamga 18.svg bosaga Mulkamal
Uak Abraj

Azhibek

Shoga

Kazakh Tamga 25.svg, Kazakh Tamga 20.svg, Kazakh Tamga 26.svg ZHaubasar, Barmak
Ergenekty Uak Kazakh Tamga 75.svg ergenek, Kazakh Tamga 80.svg aj Alga
Kerej Kara Kozha
Ashamajly Kazakh Tamga 20.svg ashamaj
Abak Kazakh Tamga 21.svg abak
Junior zhuz
Bajuly
Adaj Kazakh Tamga 27.svg sadak, Kazakh Tamga 28.svg ok Beket
Bersh Kazakh Tamga 36.svg, Kazakh Tamga 37.svg, Kazakh Tamga 06.svg, Kazakh Tamga 38.svg Agataj
Altyn Kazakh Tamga 32.svg, Kazakh Tamga 33.svg Bajmurat
Zhappas Kazakh Tamga 41.svg tuje moin, Kazakh Tamga 42.svg, Kazakh Tamga 20.svg, Kazakh Tamga 43.svg Bajmurat
Esentemir Kazakh Tamga 44.svg, Kazakh Tamga 45.svg Aldongar
Taz Kazakh Tamga 55.svg, Kazakh Tamga 56.svg Bakaj
Bajbakty Kazakh Tamga 72.svg, Kazakh Tamga 02.svg, Kazakh Tamga 34.svg, Kazakh Tamga 35.svg Daukara
Tana Kazakh Tamga 04.svg alip, koseu Tana
Maskar Karataj
Altybas (Alasha) Kazakh Tamga 29.svg, Kazakh Tamga 30.svg, Kazakh Tamga 31.svg Bajbarak
Kyzylkurt Kazakh Tamga 04.svg, Kazakh Tamga 49.svg, Kazakh Tamga 19.svg, Kazakh Tamga 50.svg ZHiembaj
Ysyk Kazakh Tamga 44.svg, Kazakh Tamga 45.svg Bajterek
Alim-uly
Karasakal Kazakh Tamga 47.svg, Kazakh Tamga 40.svg, Kazakh Tamga 48.svg Aldazhar
Karakesek Kazakh Tamga 18.svg, Kazakh Tamga 46.svg Akban
Tortkara Kazakh Tamga Tortkara.svg Airtau
Shekty Kazakh Tamga 61.svg, Kazakh Tamga 62.svg, Kazakh Tamga 13.svg Baktybaj, ZHanhodzha
Shemekej (Shomen') Doit
Zhetyru
Tabyn Kazakh Tamga 54.svg shomish, Kazakh Tamga 57.svg Kazakh Tamga 58.svg tarak, Kazakh Tamga 04.svg koseu Tostagan
Tama Kazakh Tamga 19.svg kos alip, Kazakh Tamga 59.svg tarak, Kazakh Tamga 05.svg shylbyr Karabura
Zhagalbajly Kazakh Tamga 39.svg balta, Kazakh Tamga 40.svg shekkish Manatau
Teleu Kazakh Tamga 60.svg shylbyr, Kazakh Tamga 20.svg Tulpar, Argymak
Kerderi Kazakh Tamga 53.svg tostagan Kozhahmet
Kerejt Kazakh Tamga 51.svg shylbyr, Kazakh Tamga 52.svg kos alip Aksakal, Untum
Ramadan Kazakh Tamga 54.svg shomish Dulat, Kajgulym
Without zhuz
Tore Kazakh Tamga 57.svg, Kazakh Tamga 70.svg Arhar, Ablaj, Sanhaj
Kozha Alla Kazakh Tamga 04.svg, Kazakh Tamga 69.svg
Tolengut

Kazakh Tamga 03.svg Tarak

Nogaj-kazah Balga Ajdarhan

See also[edit]

References[edit]

 1. ^ a b c d e "Delenie kazahov na zhuzy: karta rasselenija, analiz. | BRIF Research Group BLOG - blog o marketingovyh issledovanijah". Archived from the original on 2013-02-26. Retrieved 2013-02-21.
 2. ^ Starshij zhuz / Alban /
 3. ^ a b c d e http://www.kazakh.ru/about/clan/zhuzy.jpg
 4. ^ Starshij zhuz / ZHalajyr /
 5. ^ Starshij zhuz / Sirgeli /
 6. ^ atababa.kz/ru/generation/eldeer_juz/shanyshkyly
 7. ^ "SHezhіre - Abaқ Kerej" (in Kazakh). 2014-11-12.
 8. ^ "http://suhbat.xalhar.net/kaz/forum.php?mod=viewthread&tid=169217&extra=page%3D1". Archived from the original on 2015-12-22. External link in |title= (help)