Kyōiku kanji

From Wikipedia, the free encyclopedia

Kyōiku kanji (教育漢字, literally "education kanji"), also known as Gakunenbetsu kanji haitōhyō (学年別漢字配当表, literally "list of kanji by school year") is a list of 1,026 kanji and associated readings developed and maintained by the Japanese Ministry of Education that prescribes which kanji, and which readings of kanji, Japanese students should learn from first grade to the sixth grade (elementary school). Although the list is designed for Japanese students, it can also be used as a sequence of learning characters by non-native speakers as a means of focusing on the most commonly used kanji.

Kyōiku kanji is a subset (1,026) of the 2,136 characters of Jōyō kanji.

Versions of kyōiku list[edit]

A list of all jōyō kanji according to Halpern's KKLD indexing system, with kyōiku kanji coloured according to grade level

List by grade[edit]

Note 1: Many kanji have complex meanings and nuances, or express concepts not directly translatable into English. In those cases, the English meanings mentioned here are approximate.

Note 2: In the kun'yomi readings, readings after - (hyphen) are okurigana.

Note 3: A - (hyphen) at the end of the -yomi corresponds to a small tsu in kana, which indicates that the following consonant is geminated.

First grade (80 kanji)[edit]

# Kanji Meaning On'yomi Kun'yomi Strokes
1 one ichi, itsu hito-tsu 1
2 two ni, ji futa-tsu 2
3 three san mit-tsu 3
4 four shi yot-tsu, yon 5
5 five go itsu-tsu 4
6 six roku mut-tsu 4
7 seven shichi nana-tsu, nana 2
8 eight hachi yat-tsu 2
9 nine ku, kyū kokono-tsu 2
10 ten 2
11 hundred hyaku momo 6
12 thousand sen chi 3
13 top, above ue 3
14 bottom, below ka, ge shita, shimo, moto 3
15 left sa hidari 5
16 right u, yū migi 5
17 inside, middle chū, jū naka 4
18 large dai, tai ō-kii, ō 3
19 small shō chii-sai, ko, o 3
20 month, moon gatsu, getsu tsuki 4
21 day, sun nichi, jitsu hi, ka 4
22 year nen toshi 6
23 early sō, sa haya-i 6
24 tree moku, boku ki 4
25 woods rin hayashi 8
26 mountain san yama 3
27 river sen kawa 3
28 soil to, do tsuchi 3
29 sky sora, a-ku, kara 8
30 rice field den da, ta 5
31 heaven, sky ten ame, ama 4
32 living, birth, raw sei, shō i-kiru, u-mu, nama 5
33 flower ka hana 7
34 grass kusa 9
35 insect chū mushi 6
36 dog ken inu 4
37 person jin, nin hito 2
38 name mei, myō na 6
39 female jo, nyo on'na 3
40 male dan, nan otoko 7
41 child shi, su ko 3
42 eye moku me 5
43 ear ji, ni mimi 6
44 mouth kuchi 3
45 hand shu te 4
46 foot, suffice soku ashi, ta-riru 7
47 see ken, gen mi-ru 7
48 sound on ne, oto 9
49 power riki, ryoku chikara 2
50 spirit, air ki, ke iki 6
51 yen, circle en maru 4
52 enter nyū hai-ru, i-ru 2
53 exit shutsu de-ru 5
54 stand up ritsu ta-tsu 5
55 rest kyū yasu-mu 6
56 previous sen saki 6
57 evening seki 3
58 book hon moto 5
59 text bun, mon fumi 4
60 character ji aza 6
61 study gaku mana-bu 8
62 school kase 10
63 village son mura 7
64 town chō machi 7
65 forest shin mori 12
66 correct sei, shō tada-shii, masa 5
67 water sui mizu 4
68 fire ka hi 4
69 jewel, ball gyoku tama 5
70 king ō kimi 4
71 stone seki, koku ishi 5
72 bamboo chiku take 6
73 thread shi ito 6
74 shellfish bai kai 7
75 vehicle sha kuruma 7
76 gold, money kin kane, kana 8
77 rain u ame, ama 8
78 red seki aka 7
79 blue sei, shō ao 8
80 white haku shiro, shira 5

Second grade (160 kanji)[edit]

# Kanji Meaning On Kun Strokes
81 number, count kazu 13
82 many, much ta oo-i 6
83 a few, a little shō suku-nai, suko-shi 4
84 ten thousand ban, man yorozu 3
85 half han naka-ba 5
86 shape kei, gyō katachi 7
87 thick ta futo-i 4
88 thin sai hoso-i 11
89 wide hiro-i 5
90 long, leader chō naga-i 8
91 point ten bochi 9
92 circle gan maru 3
93 intersect maji-waru 6
94 light hikari 6
95 corner, horn kaku kado, tsuno, sumi 7
96 measure kei haka-ru 9
97 straight, fix choku, jiki tada-chi, nao-su 8
98 line sen suji 15
99 arrow shi ya 5
100 weak jaku yowa-i 10
101 strong kyō tsuyo-i 11
102 high taka-i 10
103 same ona-ji 6
104 parent shin oya 16
105 mother bo haha, kā 5
106 father fu chichi, tou 4
107 older sister shi ane 8
108 older brother kei, kyō ani 5
109 younger brother tei, dai otōto 7
110 younger sister mai imōto 8
111 oneself ji, shi mizuka-ra 6
112 friend tomo 4
113 body tai karada 7
114 hair ke 4
115 head atama 16
116 face gan kao 18
117 neck shu kubi 9
118 heart shin kokoro 4
119 time ji toki 10
120 day of the week 18
121 morning chō asa 12
122 daytime chū hiru 9
123 night ya yoru 8
124 minute, understand fun, bun wa-karu 4
125 week shū 11
126 spring shun haru 9
127 summer ka natsu 10
128 autumn shū aki 9
129 winter fuyu 5
130 now kon ima 4
131 new shin atara-shii, ara-ta 13
132 old ko furu-i 5
133 interval kan, ken ma, aida 12
134 direction kata 4
135 north hoku kita 5
136 south nan minami 9
137 east higashi, azuma 8
138 西 west sei, sai nishi 6
139 far en tō-i 13
140 near kin chika-i 7
141 before zen mae 9
142 after go, kō nochi, ushi-ro, ato 9
143 inside nai uchi 4
144 outside gai, ge soto, hoka, hazu-su 5
145 place ba 12
146 ground chi, ji 6
147 country koku kuni 8
148 garden en sono 13
149 valley koku tani 7
150 field ya no 11
151 meadow, plain gen hara 10
152 hometown ri sato 7
153 city shi ichi 5
154 capital kyō, kei miyako 8
155 wind, -style kaze 9
156 snow setsu yuki 11
157 cloud un kumo 12
158 pond chi ike 6
159 sea kai umi 9
160 rock gan iwa 8
161 star sei hoshi 9
162 room shitsu muro 9
163 door ko to, be 4
164 house ka, ke ie 10
165 Buddhist temple ji tera 6
166 pass through, commute tsū tō-ru, kayo-u 10
167 gates mon kado 8
168 road michi 12
169 talk wa hanashi, hana-su 13
170 say gen, gon i-u, koto 7
171 answer kota-eru 12
172 voice sei koe 7
173 hear, listen, ask bun, mon ki-ku 14
174 language go kata-ru 14
175 read doku yo-mu 14
176 write sho ka-ku 10
177 record ki shiru-su 10
178 paper shi kami 10
179 brush stroke ga, kaku 8
180 picture kai, e 12
181 drawing zu haka-ru 7
182 craft kō, ku 3
183 teach kyō oshi-eru 11
184 clear sei hare 12
185 think shi omo-u 9
186 consider kanga-eru 6
187 know chi shi-ru 8
188 age, ability sai, zai wazukani, zae 3
189 reason ri kotowari 11
190 calculate san 14
191 make saku tsuku-ru 7
192 origin gen, gan moto 4
193 eat shoku ta-beru, ku-u 9
194 meat niku 6
195 horse ba uma, ma 10
196 cow gyū ushi 4
197 fish gyo sakana 11
198 bird chō tori 11
199 feather u ha, hane 6
200 chirp mei na-ku 14
201 wheat baku mugi 7
202 rice bei, mai kome 6
203 tea cha, sa 9
204 colour shoku iro 6
205 yellow ō ki 11
206 black koku kuro 11
207 come rai ku-ru 7
208 go kō, gyō i-ku, yu-ku, okona-u 6
209 return ki kae-ru 10
210 walk ho, fu, bu aru-ku, ayu-mu 8
211 run sou hashi-ru 7
212 stop shi to-maru 4
213 active katsu i-kiru 9
214 store ten mise 8
215 buy bai ka-u 12
216 sell bai u-ru 7
217 noon go uma 4
218 steam ki 7
219 bow kyū yumi 3
220 number of times, revolve kai mawa-ru 6
221 meet kai, e a-u 6
222 team so kumi 11
223 ship sen fune 11
224 bright mei aka-rui 8
225 company sha yashiro 7
226 cut setsu ki-ru 4
227 electricity den inazuma 13
228 every mai goto 6
229 fit a-u 6
230 this, hit a-taru 6
231 pedestal dai, tai 5
232 music, pleasure gaku, raku tano-shii 13
233 public ōyake 4
234 pull in hi-ku 4
235 section, grade ka 9
236 song ka uta 14
237 sword katana 2
238 number ban 12
239 use mochi-iru 5
240 what ka nani, nan 7

Third grade (200 kanji)[edit]

# Kanji Meaning On Kun Strokes
241 street, district chō hinoto 2
242 generation sei, se yo 5
243 both ryō teru, futatsu 6
244 master, main shu nushi, omo 5
245 ride no-ru 9
246 beforehand yo arakaji-me 4
247 intangible thing ji koto 8
248 serve shi tsuka-eru 5
249 other ta hoka 5
250 era, substitute dai, tai ka-waru, yo 5
251 dwell su-mu 7
252 使 use shi tsuka-u 8
253 person in charge kei kakari, kaka-ru 9
254 double bai 10
255 whole zen matta-ku 6
256 tool gu sona-eru, tsubusa-ni 8
257 copy sha utsu-su 5
258 row retsu 6
259 help jo tasu-keru 7
260 diligence ben tsuto-meru 10
261 move ugo-ku 11
262 win shō ka-tsu 12
263 change ka ba-keru 4
264 district ku 4
265 doctor i iya-su, i-suru 7
266 leave kyo, ko sa-ru 5
267 anti- han so-ru 4
268 take shu to-ru 8
269 receive ju u-keru 8
270 number yobina, sake-bu 5
271 face mu-kau 6
272 you, monarch kun kimi 7
273 flavor mi aji, aji-wau 8
274 fate, life mei inochi 8
275 harmony, Japanese wa yawa-ragu, nago-yaka 8
276 article hin shina 9
277 employee in 10
278 commerce shō 11
279 question mon to-u, ton 11
280 slope han saka 7
281 center ō 5
282 begin shi haji-meru 8
283 committee i yuda-neru 8
284 protect shu mamo-ru 6
285 cheap, calm an yasu-i 6
286 determine tei, jō sada-meru 8
287 fruit, realization jitsu mi, mino-ru 8
288 guest kyaku 9
289 Shinto shrine, prince kyū, gū miya 10
290 宿 inn shuku yado, yado-ru 11
291 cold (weather) kan samu-i 12
292 opposite, against tai, tsui aite, soro-i 7
293 office kyoku tsubone 7
294 roof oku ya 9
295 shore gan kishi 8
296 island shima 10
297 state, province shū su 6
298 notebook chō tobari 11
299 flat hei, byō tai-ra, hira 5
300 happiness saiwa-i, shiawa-se 8
301 degree do tabi 9
302 warehouse ko, ku kura 10
303 yard tei niwa 10
304 style, ceremony, numerical formula shiki 6
305 role yaku 7
306 wait tai ma-tsu 9
307 hurry kyū iso-gu 9
308 breath soku iki 10
309 bad aku waru-i 11
310 sad hi kana-shii 12
311 thought 13
312 idea i 13
313 feel kan kan-jiru 13
314 place sho tokoro 8
315 hit da u-tsu 5
316 throw na-geru 7
317 pick up shū hiro-u 9
318 hold ji mo-tsu 9
319 finger, point shi yubi, sa-su 9
320 release hana-su 8
321 organize sei totono-eru 16
322 trip ryo tabi 10
323 tribe zoku 11
324 long ago seki, shaku mukashi 8
325 shine shō 9
326 hot sho atsu-i 12
327 dark an kura-i 13
328 melody, curve kyoku ma-garu 6
329 possess a-ru 6
330 clothes fuku 8
331 period of time ki 12
332 board han, ban ita 8
333 pillar chū hashira 9
334 root kon ne 10
335 plant shoku u-eru 12
336 business gyō 13
337 appearance sama 14
338 horizontal ō yoko 15
339 bridge kyō hashi 16
340 next ji tsugi, tsu-gu 6
341 tooth shi ha 12
342 death shi shi-nu 6
343 ice hyō kōri 5
344 decide ketsu ki-meru 7
345 oil yu abura 8
346 wave ha nami 8
347 pour chū soso-gu 8
348 swim ei oyo-gu 8
349 ocean 9
350 stream ryū naga-reru 10
351 extinguish shō ki-eru, ke-su 10
352 deep shin fuka-i 11
353 warm on atata-kai 12
354 harbor minato 12
355 lake ko mizu'umi 12
356 hot water yu 12
357 Chinese kan 13
358 charcoal tan sumi 9
359 (tangible) thing butsu, motsu mono 8
360 sphere kyū tama 11
361 reason yū, yu yoshi 5
362 say shin mō-su 5
363 world kai 9
364 farm hata, hatake 9
365 sick byō yamai 10
366 departure hatsu 9
367 climb tō, to nobo-ru 12
368 skin hi kawa 5
369 dish bei sara 5
370 mutual ai 9
371 prefecture ken ka-keru 9
372 true shin ma 10
373 wear, arrive chaku ki-ru, tsu-ku 12
374 short tan mijika-i 12
375 sharpen ken to-gu 9
376 manners rei 5
377 deity shin, jin kami 9
378 festival sai matsu-ri 11
379 luck fuku 13
380 second byō 9
381 research kyū kiwa-meru 7
382 chapter shō 11
383 juvenile warabe 12
384 flute teki fue 11
385 ordinal dai 11
386 writing brush hitsu fude 12
387 class hito-shii 12
388 box hako 15
389 rank kyū 9
390 end shū o-waru, o-eru 11
391 green ryoku midori 14
392 practice ren ne-ru 14
393 sheep hitsuji 6
394 beauty bi utsuku-shii 9
395 learn shū nara-u 11
396 someone sha mono 8
397 raise iku soda-tsu 8
398 suffer, bitter ku kuru-shii, niga-i 8
399 luggage ka ni 10
400 fall raku o-chiru, o-tosu 12
401 leaf ha 12
402 medicine yaku kusuri 16
403 blood ketsu chi 6
404 express hyō omote, arawa-su 8
405 poem shi uta 13
406 調 tone, find chō shira-beru 15
407 discuss dan 15
408 beans tō, zu mame 7
409 lose fu ma-keru, o-u 9
410 awaken ki o-kiru 10
411 path ro ji 13
412 body shin mi 7
413 to shift, fall down ten koro-bu 11
414 light kei karu-i 12
415 agriculture 13
416 return hen kae-su 7
417 follow tsui o-u 9
418 send oku-ru 9
419 fast soku haya-i 10
420 progress shin susu-mu 11
421 play aso-bu 12
422 carry un hako-bu 12
423 part bu 11
424 metropolis to, tsu miyako 11
425 distribute hai kuba-ru 10
426 liquor shu sake, saka 10
427 heavy, gravity, pile jū, chō omo-i, kasa-neru 9
428 iron tetsu kurogane 13
429 silver gin shirogane 14
430 open kai hira-ku, a-ku 12
431 institution in 10
432 sun hi 12
433 storey kai kizahashi 12
434 gather shū atsu-maru 12
435 surface men omote, tsura 9
436 topic dai 18
437 drink in no-mu 12
438 public building kan tate 16
439 station eki 14
440 nose bi hana 14

Fourth grade (202 kanji)[edit]

# Kanji Meaning On Kun Strokes
441 not fu, bu 4
442 conflict araso-u 6
443 well sei, shō i, ido 4
444 attach fu tsu-ku 5
445 orders rei 5
446 reference point i 5
447 relationship chū naka 6
448 convey den tsuta-eru 6
449 rank i kurai 7
450 low tei hiku-i 7
451 assist sa tasuke, tasukeru, suke 7
452 example rei tato-eru 8
453 便 facility, flight, mail ben, bin tayo-ri 9
454 trust shin 9
455 storage kura 10
456 climate 10
457 borrow shaku ka-riru 10
458 healthy ken suko-yaka 11
459 side soku kawa 11
460 work hatara-ku 13
461 hundred million oku 15
462 portent, trillion chō kiza-shi 6
463 offspring ji, ni ko 7
464 together kyō tomo 6
465 soldier hei, hyō tsuwamono 7
466 code ten 8
467 cool rei tsume-tai, hi-eru, sa-meru 7
468 first sho hatsu, haji-me 7
469 separate betsu waka-reru 7
470 profit ri 7
471 printing satsu su-ru 8
472 vice- fuku 11
473 achievement 5
474 add ka kuwa-eru 5
475 toil do tsuto-meru 7
476 labor negira-u 7
477 courage isa-mu 9
478 wrap tsutsu-mu 5
479 graduate sotsu 8
480 cooperation kyō 8
481 simple tan 9
482 wide knowledge, Dr. haku 12
483 mark in shirushi 6
484 participate san mai-ru 8
485 director shi 5
486 each kaku ono-ono 6
487 circumference shū mawa-ri 8
488 chant shō tona-eru 11
489 container ki utsuwa 15
490 harden ko kata-maru 8
491 castle shiro 9
492 headland ki saki 11
493 salt en shio 13
494 change, strange hen ka-waru 9
495 husband fu fū bu otto 4
496 lose shitsu ushina-u 5
497 but na, dai karanashi 8
498 like su-ku, kono-mu 6
499 beauty en hime 12
500 seasons ki 8
501 grandchild son mago 10
502 perfect kan 7
503 government official kan 8
504 harm gai 10
505 abundant fu tomi 12
506 guess satsu 14
507 high ki, gi edamichi 7
508 hill oka 8
509 rough ki saki, kewashii 11
510 nest su 11
511 distinction sa 10
512 hope ki mare 7
513 seat seki 10
514 sash tai obi 10
515 bottom tei soko 8
516 urban prefecture fu 8
517 ease 11
518 build ken ta-teru 9
519 diameter kei 8
520 junior to 10
521 virtue toku 14
522 inevitable hitsu kanara-zu 5
523 thought nen 8
524 love ai 13
525 become sei na-ru 6
526 war sen ikusa, tataka-u 13
527 fold, break setsu o-ru 7
528 raise kyo a-geru 10
529 reformation kai arata-meru 7
530 break, failure hai yabu-reru 11
531 scatter san chi-ru 12
532 fee ryō 10
533 flag ki hata 14
534 yesterday saku 9
535 scenery kei 12
536 superlative sai mo, motto-mo 12
537 hope nozo-mu 11
538 un- mi ima-da 5
539 end matsu sue 5
540 bill, plate, tag satsu fuda 5
541 lumber, material zai 7
542 bundle soku taba, tsuka 7
543 pine shō matsu 8
544 accomplish, fruit ka ha-tasu 8
545 horse chestnut tochi 9
546 prosperity ei saka-eru 9
547 plan an 10
548 plum bai ume 10
549 pear ri nashi 11
550 contraption kai 11
551 poles kyoku kiwa-meru 12
552 signpost hyō 15
553 machine ki hata 16
554 lack ketsu ka-keru 4
555 remainder, left zan noko-ru 10
556 surname, Mr. shi uji 4
557 people min tami 5
558 request kyū moto-mu 7
559 pour chū oki, waku 7
560 govern, heal chi, ji osa-meru, nao-ru 8
561 method 8
562 cry kyū na-ku 8
563 shallow sen asa-i 9
564 bathe, bask yoku a-biru 10
565 pure sei, shō kiyo-raka 11
566 full man mi-chiru 12
567 grow ji, shi shigeru, masu, masumasu 12
568 look for, fishing ryō, gyo asa-ru 14
569 lagoon seki kata 15
570 lamp hi 6
571 nothing mu, bu na-i 12
572 so, although zen, nen shika-shi 12
573 bake shō ya-ku 12
574 illuminate shō te-rasu 13
575 bear kuma 14
576 heat netsu atsu-i 15
577 pasture, breed boku maki 8
578 special toku 10
579 give birth san u-mu 11
580 target teki mato 8
581 government ministry, omit, look back shō, sei habu-ku 9
582 celebrate shuku iwa-u 9
583 ballot hyō 11
584 species, seed shu tane 14
585 accumulate, pile seki tsu-mu 16
586 emulate kyō kiso-u 20
587 laugh shō wara-u 10
588 pipe kan kuda 14
589 node setsu fushi 13
590 promise yaku 9
591 tie ketsu musu-bu, yu-u 12
592 salary kyū tama-u 12
593 continue zoku tsuzu-ku 13
594 rope jō, bin, yō nawa 15
595 put chi o-ku 13
596 old man o-iru 6
597 retainer shin 7
598 good ryō yo-i 7
599 art gei 7
600 bud ga me 8
601 England ei 8
602 caltrop shi, ji ibara, kusabuki, kaya 9
603 vegetable sai na 11
604 street, city gai machi 12
605 garment i koromo 6
606 need i-ru 9
607 memorize kaku obo-eru, sa-meru 12
608 observe kan mi-ru 18
609 instruction kun 10
610 test shi kokoro-miru, tame-su 13
611 theory setsu to-ku 14
612 section ka 15
613 deliberation gi 20
614 currency, cargo ka 11
615 congratulations ga 12
616 army gun 9
617 wheel rin wa 15
618 resign, speech, encyclopedia ji kotoba, ya-meru 13
619 edge, vicinity hen ata-ri 5
620 take along ren tsu-reru, tsura-neru 10
621 attain tatsu tachi 12
622 choose sen era-bu 15
623 county gun 10
624 flock gun mu-reru 13
625 quantity ryō 12
626 transcript roku 16
627 mirror kyō kagami 19
628 related kan seki 14
629 mound fu oka 8
630 heights/slope han saka 6
631 land riku 11
632 squad tai 12
633 quiet sei shizu-ka 14
634 obey jun 12
635 request gan nega-u 19
636 sort rui 18
637 fly hi to-bu 9
638 meal han meshi 12
639 foster yashina-u 15
640 fragrant kō, kyō kaori, ka 9
641 verify ken 18
642 鹿 deer roku shika, ka 11

Fifth grade (193 kanji)[edit]

# Kanji Meaning On Kun Strokes
643 long time kyū hisa 3
644 Buddha futsu, butsu hotoke 4
645 sham ka, ke kari 6
646 affair ken 6
647 responsibility nin maka-seru 6
648 resemble ji ni-ru 7
649 surplus yo ama-ru 7
650 value ka atai 8
651 preserve ho tamo-tsu 9
652 discipline shū osa-meru 10
653 individual ko 10
654 halt tei to-maru, to-meru 11
655 provide bi sona-eru 12
656 statue 14
657 again sai, sa futata-bi 6
658 publish kan 5
659 judge han waka-ru 7
660 control sei 8
661 rule soku notto-ru 9
662 effect ki-ku 8
663 duty mu tsuto-meru 11
664 energy sei ikio-i 13
665 thick atsu-i 9
666 phrase ku 5
667 possible ka 5
668 history shi 5
669 tell koku tsu-geru 7
670 rejoice, joy ki yoroko-bu 12
671 manage ei itona-mu 12
672 cause in yo-ru 6
673 association dan, ton 6
674 surround i kako-u 7
675 pressure atsu 5
676 exist zai a-ru 6
677 level kin 7
678 model kei kata 9
679 foundation ki moto-zuku 11
680 public chamber 11
681 report muku-iru 12
682 boundary kyō sakai 14
683 grave bo haka 13
684 increase ma-su, fu-eru 14
685 gentleman shi 3
686 dream mu yume 13
687 wife sai tsuma 8
688 lady fu 11
689 contain 10
690 approach ki yo-ru 11
691 guide michibi-ku 15
692 reside kyo i-ru 8
693 belong zoku 12
694 linen fu nuno 5
695 expert shi 10
696 normal tsune 11
697 tree trunk kan miki 13
698 preface jo 7
699 valve ben 5
700 stretch chō ha-ru 11
701 journey ō 8
702 acquire toku e-ru 11
703 recovery fuku 12
704 intention shi kokorozashi 7
705 respond ō 7
706 cheerful kai kokoroyo-i 7
707 gender sei, shō saga 8
708 feelings nasa-ke 11
709 condition tai 14
710 accustomed kan na-reru 14
711 skill gi waza 7
712 beckon shō mane-ku 8
713 instruct ju sazu-keru 11
714 pick sai to-ru 11
715 contact setsu tsu-gu 11
716 propose tei sa-geru 12
717 loss son soko-neru 13
718 support shi sasa-eru 4
719 politics sei matsurigoto 9
720 circumstances ko yue 9
721 salvation kyū suku-u 11
722 decline, refuse dan kotowa-ru 11
723 old times kyū 5
724 easy eki yasa-shii 8
725 outburst aba-ku 15
726 clause kudari 7
727 branch shi eda 8
728 investigate sa 9
729 status kaku 10
730 cherry ō sakura 10
731 examine ken 12
732 construct kama-eru 14
733 military bu, mu 8
734 curriculum reki 14
735 kill satsu koro-su 10
736 poison doku 8
737 compare hi kura-beru 4
738 eternity ei naga-i 5
739 stream ka kawa 8
740 fluid eki 11
741 mix kon ma-zeru 11
742 decrease gen he-ru 12
743 measure soku haka-ru 12
744 standard jun 13
745 perform en 14
746 undefiled ketsu isagiyo-i 15
747 disaster sai wazawa-i 7
748 burn nen mo-eru 16
749 printing block han 8
750 crime han oka-su 5
751 form 7
752 alone doku hito-ri 9
753 rate ritsu, sotsu hiki-iru 11
754 appear gen arawa-reru 11
755 detain ryū, ru todo-maru 10
756 abbreviation ryaku 11
757 benefit eki 10
758 eyeball gan me 11
759 rend ha yabu-ru 10
760 certain kaku tashi-ka 15
761 indicate shi shime-su 5
762 ancestor so 9
763 prohibition kin 13
764 shift i utsu-ru 11
765 extent tei hodo 12
766 tax zei 12
767 fabricate chiku kizu-ku 16
768 flour fun ko, kona 10
769 refined sei 14
770 chronicle ki 9
771 elementary su, so moto 10
772 manage kei, kyō he-ru 11
773 relationship su-beru 12
774 discontinue zetsu ta-tsu 12
775 綿 cotton men wata 14
776 whole 14
777 compile hen a-mu 15
778 exploits seki 17
779 weave shiki o-ru 18
780 guilt zai tsumi 13
781 righteousness gi 13
782 till tagaya-su 10
783 employment shoku 18
784 fertilizer hi ko-yasu 8
785 ability 10
786 vein myaku 10
787 entertain kyō oko-su 16
788 cottage sha 8
789 cruise 10
790 art jutsu sube 11
791 defense ei 16
792 manufacture sei 14
793 duplicate fuku 14
794 rule ki 11
795 untie ge, kai to-ku 13
796 establish setsu mou-keru 11
797 permit kyo yuru-su 11
798 evidence shō akashi 12
799 evaluate hyō 12
800 lecture 17
801 apologize sha ayama-ru 17
802 discriminating shiki 19
803 safeguard go mamo-ru 20
804 bountiful yuta-ka 13
805 elephant, figure zō, shō 12
806 wealth zai 10
807 poor hin mazu-shii 11
808 blame seki se-meru 11
809 savings cho ta-meru 12
810 lend tai ka-su 12
811 expense hi tsui-yasu 12
812 貿 trade 12
813 resources shi 13
814 approve san 15
815 prize shō 15
816 quality shitsu 15
817 transport yu 16
818 state, express jutsu no-beru 8
819 astray mei mayo-u 9
820 inverted gyaku saka-rau 9
821 create tsuku-ru 10
822 pass, exceed ka sugi-ru 12
823 suitable teki 14
824 acid san 14
825 mineral 13
826 copper 14
827 prevent fuse-gu 7
828 limit gen kagi-ru 9
829 precipitous ken kewa-shii 11
830 occasion sai kiwa 14
831 miscellaneous zatsu 14
832 negative hi ara-zu 8
833 territory ryō 14
834 amount gaku hitai 18
835 domesticate shi ka-u 13

Sixth grade (191 kanji)[edit]

# Kanji Meaning On Kun Strokes
836 row hei nami, nara-bu 8
837 chaos ran mida-reru 7
838 milk nyū chichi 8
839 deceased na-kunaru 3
840 kindness jin 4
841 offer kyō, ku tomo 8
842 actor hai 10
843 straw bag hyō tawara 10
844 value chi atai 10
845 wound shō kizu 13
846 superior yasa-shii 17
847 political party 10
848 counter for books satsu 5
849 dispose sho 5
850 ticket ken 8
851 engrave koku kiza-mu 8
852 divide katsu wa-ru 12
853 create tsuku-ru 12
854 drama geki 15
855 diligence kin tsuto-meru 12
856 dangerous ki abu-nai 6
857 egg ran tamago 7
858 strict gen kibi-shii 17
859 obtain shū osa-meru 4
860 queen kō, gō kisaki 6
861 negate hi ina, iya 7
862 suck kyū su-u 6
863 call ko yo-bu 8
864 virtue zen yo-i 12
865 quandary kon koma-ru 7
866 droop sui ta-reru 8
867 range iki 11
868 play music kana-deru 9
869 stirred up fun furu-u 16
870 姿 shape shi sugata 9
871 suppose son 6
872 filial piety 7
873 home taku ie 6
874 eaves u 6
875 religion shū 8
876 mid-air chū 8
877 treasure takara 8
878 proclaim sen notama-u 9
879 secrecy mitsu 11
880 measurement sun 3
881 specialty sen moppa-ra 9
882 shoot sha i-ru 10
883 leader shō 10
884 revered son tōto-bu 12
885 concerning shū tsu-ku 12
886 measure of length shaku 4
887 deliver kai todo-ku 8
888 expand ten 10
889 stratum 14
890 self ko onore 3
891 scroll kan maki 9
892 curtain maku, baku 13
893 dry kan ho-su 3
894 infancy osana-i 5
895 government office chō 5
896 sit za suwa-ru 10
897 prolong en no-basu 8
898 rhythm ritsu 9
899 obey shitaga-u 10
900 forget wasu-reru 7
901 loyalty chū 8
902 grace on 10
903 constitution ken 16
904 ego ga ware 7
905 criticism hi 7
906 acquiesce shō, jō uketamawa-ru 8
907 shouldering tan nina-u 8
908 worship hai oga-mu 8
909 broaden kaku hiro-geru 8
910 discard sha su-teru 11
911 look for, search tan saga-su 11
912 infer sui 11
913 brandish ki 12
914 maneuver ayatsu-ru 16
915 respect kei uyama-u 12
916 enemy teki kataki 15
917 reflect ei utsu-ru 9
918 nightfall ban 12
919 warmth dan atata-kai 13
920 livelihood bo ku-rasu 14
921 melodious hoga-raka 10
922 desk ki tsukue 6
923 sheet of... mai 8
924 dye sen so-meru 9
925 stocks shu kabu 10
926 rod 12
927 imitation mo, bo 14
928 rights ken 15
929 trees ju ki 16
930 longing yoku ho-shii 11
931 steps dan 9
932 沿 run alongside en so-u 8
933 fountain sen izumi 9
934 wash sen ara-u 9
935 sect ha 9
936 settle sai su-mu 11
937 source gen minamoto 13
938 tide chō shio 15
939 violent geki hage-shii 16
940 ashes kai hai 6
941 ripen juku u-reru 15
942 one-sided hen kata 4
943 corps han 10
944 uncommon i koto-naru 11
945 doubt gi utaga-u 14
946 pain tsū ita-i 12
947 emperor kō, ō 9
948 prosper sei mo-ru 11
949 alliance mei 13
950 watch over kan 9
951 sand sa, sha suna 9
952 magnet ji 14
953 me shi watakushi, watashi 7
954 secret hi hi-meru 10
955 cereal koku 14
956 hole ketsu ana 5
957 window mado 11
958 muscle kin suji 12
959 scheme saku 12
960 simplicity kan 18
961 sugar 16
962 lineage kei 7
963 crimson beni, kurenai 9
964 settlement osa-meru 10
965 genuine jun 10
966 silk ken kinu 13
967 vertical tate 16
968 shrink shuku chidi-mu 17
969 government office sho 13
970 forthcoming yoku 11
971 holy sei 13
972 lung hai 9
973 stomach i 9
974 back hai se 9
975 chest, breast kyō mune 10
976 brain 11
977 intestines chō harawata 13
978 abdomen fuku hara 13
979 entrails 19
980 lookover rin nozo-mu 18
981 climax shi ita-ru 6
982 tongue zetsu shita 6
983 young jaku waka-i 8
984 renowned cho arawa-su, ichijiru-shii 11
985 foment mu-su 13
986 storehouse kura 15
987 silkworm san kaiko 10
988 masses shū 12
989 judge sai saba-ku 12
990 attire sō, shō yosoo-u 12
991 rear ri ura 13
992 supplement ho ogina-u 12
993 look at shi mi-ru 11
994 perusal ran 17
995 chastise u-tsu 10
996 visit tazu-neru 11
997 translate, reason yaku wake 11
998 term shi kotoba 12
999 document shi 14
1000 recognize nin mito-meru 14
1001 born tan 15
1002 sincerity sei makoto 13
1003 mistake go ayama-ru 14
1004 argument, discussion ron 15
1005 various sho moro 15
1006 admonish kei imashi-meru 19
1007 precious ki tatto-i 12
1008 fare chin 13
1009 退 retreat tai shirizo-ku 9
1010 bequeath i 15
1011 mail 11
1012 home town kyō 11
1013 needle shin hari 10
1014 coin sen zeni 14
1015 steel hagane 16
1016 closed hei shi-meru 11
1017 tower kaku 14
1018 descend o-riru 10
1019 majesty hei 10
1020 exclude jo, ji nozo-ku 10
1021 hurt shō sawa-ru 14
1022 difficult nan muzuka-shii 18
1023 leather kaku kawa 9
1024 top, receive chō itada-ku 11
1025 deposit yo azu-keru 13
1026 bone kotsu hone 10


List by radicals[edit]

Radical number Radical Count of kanji List of kanji
1 11 一丁七万三上下不世両並
2 1
3 2 丸主
4 2 久乗
5 3 九乱乳
6 3 予争事
7 3 二五井
8 3 亡交京
9 52 人仁今仏仕他付代令以仮仲件任休会伝似位低住佐体何余作使例供価便係保信修俳俵倉個倍候借値停健側備傷働像億優
10 7 元兄兆先光児党
11 3 入内全
12 7 八公六共兵具典
13 3 円冊再
14 1
15 2 冬冷
16 0
17 1
18 19 刀分切刊列初判別利制刷券刻則前副割創劇
19 14 力功加助努労効勇勉動務勝勢勤
20 1
21 2 化北
22 0
23 2 区医
24 9 十千午半卒協南単博
25 0
26 4 印危卵巻
27 3 厚原厳
28 2 去参
29 5 友反収取受
30 32 口古句可台史右号司各合同名后向君否吸告周味呼命和品員唱商問善喜器
31 10 四回因団困囲図固国園
32 19 土圧在地坂均垂型城域基埼堂報場塩境墓増
33 3 士声売
34 1
35 2 変夏
36 5 夕外多夜夢
37 9 大天太夫央失奈奏奮
38 10 女好妹妻姉始委姿婦媛
39 7 子字存孝季学孫
40 24 宅宇守安完宗官宙定宝実客宣室宮害家容宿寄密富寒察
41 7 寸寺対専射尊導
42 4 小少当営
43 1
44 9 尺局居届屋昼展属層
45 0
46 7 山岐岡岩岸島崎
47 3 川州巣
48 3 工左差
49 1
50 10 市布希師席帯帰帳常幕
51 5 干平年幸幹
52 1
53 11 庁広序底店府度座庫庭康
54 2 延建
55 1
56 1
57 6 弓引弟弱張強
58 0
59 1
60 11 役往径待律後徒従得復徳
61 23 心必志忘応忠快念思急性恩息悪悲情想意愛感態慣憲
62 3 成我戦
63 2 戸所
64 ⼿ 26 手才打批承技投折担招拝拡拾持指挙捨授採探接推提揮損操
65 1
66 12 改放政故救敗教散敬数整敵
67 1
68 1
69 2 断新
70 4 方旅族旗
71 0
72 21 日旧早明易昔星映春昨昭時晩景晴暑暖暗暮暴曜
73 3 曲書最
74 7 月有服朗望朝期
75 48 木未末本札机材村束条来東松板林枚果枝染柱査栃栄校株根格案桜梅梨械棒森植検業極楽構様標模権横樹橋機
76 4 欠次欲歌
77 5 止正武歩歴
78 2 死残
79 2 段殺
80 3 母毎毒
81 1
82 1
83 2 氏民
84 1
85 49 水氷永求池決汽沖河油治沿泉法波泣注泳浅洋洗活派流浴海消液深混清済減温測港湖湯満源準滋漁演漢潔潟潮激
86 15 火灯灰災炭点畑無然焼照熊熟熱燃
87 0
88 1
89 0
90 1
91 2 片版
92 0
93 4 牛牧物特
94 4 犬犯状独
95 1
96 6 王玉班現球理
97 0
98 0
99 0
100 2 生産
101 1
102 11 田由申男町画界留略番異
103 1
104 2 病痛
105 2 発登
106 4 白百的皇
107 1
108 4 皿益盛盟
109 9 目直相省看県真眼着
110 0
111 3 矢知短
112 6 石砂破研確磁
113 10 示礼社祖祝神票祭禁福
114 0
115 11 私秋科秒秘移程税種穀積
116 4 穴究空窓
117 4 立章童競
118 15 竹笑笛第筆等筋答策節算管箱築簡
119 4 米粉精糖
120 32 糸系紀約紅納純紙級素細終組経結給統絵絶絹続綿総緑線編練縄縦縮績織
121 0
122 3 罪置署
123 4 羊美群義
124 3 羽翌習
125 3 老考者
126 0
127 1
128 ⽿ 4 耳聖聞職
129 0
130 13 肉肥育肺胃背胸能脈脳腸腹臓
131 2 臣臨
132 1
133 1
134 1
135 3 舌舎辞
136 0
137 2 航船
138 1
139 1
140 17 花芸芽若苦英茨茶草荷菜著落葉蒸蔵薬
141 0
142 2 虫蚕
143 2 血衆
144 4 行術街衛
145 8 衣表裁装裏補製複
146 2 西要
147 7 見規視覚覧親観
148 2 角解
149 34 言計討訓記訪設許訳証評詞試詩話誌認誕語誠誤説読課調談論諸講謝識警議護
150 1
151 2 豆豊
152 1
153 0
154 18 貝負財貧貨責貯貴買貸費貿賀賃資賛賞質
155 1
156 2 走起
157 2 足路
158 1
159 6 車軍転軽輪輸
160 0
161 1
162 24 辺近返述迷追退送逆通速造連週進遊運過道達遠適選遺
163 5 郡部郵郷都
164 3 配酒酸
165 0
166 4 里重野量
167 10 金針鉄鉱銀銅銭鋼録鏡
168 1
169 6 門閉開間関閣
170 15 阜阪防降限陛院除陸険陽隊階際障
171 0
172 3 集雑難
173 4 雨雪雲電
174 2 青静
175 1
176 1
177 1
178 0
179 0
180 1
181 10 頂順預領頭題額顔願類
182 1
183 1
184 6 食飯飲飼養館
185 1
186 1
187 3 馬駅験
188 1
189 1
190 0
191 0
192 ⾿ 0
193 0
194 0
195 1
196 2 鳥鳴
197 0
198 1 鹿
199 1
200 0
201 1
202 0
203 1
204 0
205 0
206 0
207 0
208 0
209 1
210 0
211 1
212 0
213 0
214 0

List by number of strokes[edit]

Number of strokes Count of kanji List of kanji
1 1
2 10 丁七九二人入八刀力十
3 24 万三上下丸久亡千口土士夕大女子寸小山川工己干弓才
4 49 不中予五井仁今仏以元公六内円分切化区午友反収天太夫少尺引心戸手支文方日月木欠止比毛氏水火父片牛犬王
5 72 世主仕他付代令兄冊写冬処出刊功加包北半印去古句可台史右号司四圧外央失左市布平幼庁広弁必打旧未末本札正母民氷永犯玉生用田由申白皮皿目矢石示礼穴立辺
6 78 両争交仮仲件任休会伝似兆先光全共再列危各合同名后向吸回因団在地多好字存宅宇守安寺州年式当成早曲有机次死毎気池灯灰百竹米糸羊羽老考耳肉臣自至舌色虫血行衣西阪防
7 88 乱位低住佐体何余作児兵冷初判別利助努労医卵君否告困囲図坂均声売姉孝完対局岐希序弟形役志忘応快我批技投折改材村束条来求決汽沖災状男町社私究系良花芸芽見角言谷豆貝赤走足身車近返里麦
8 114 並乳事京使例供価具典制刷券刻効卒協参取受周味呼命和固国垂夜奈妹妻始委季学宗官宙定宝実居届岡岩岸幸底店府延建往径忠念性所承担招拝拡放明易昔服東松板林枚果枝武歩河油治沿法波泣注泳浅版牧物画的直知空者肥育肺舎若苦英表述金長門阜限雨青非
9 109 乗便係保信修則前勇勉南単厚品型城変奏姿客宣室専将屋差巻度庭待律後思急拾持指政故星映春昨昭昼染柱査栃栄残段毒泉洋洗活派炭点独界畑発皇相省看県砂研祖祝神秋科秒紀約紅級美胃背茨茶草要計負軍迷追退送逆郡重陛院除面革音風飛食首香
10 93 俳俵倉個倍候借値健党務原員夏孫宮害家容射展島師席帯帰座庫弱徒従恩息挙料旅時書朗校株根格案桜殺流浴海消特班留病益真破秘笑粉納純紙素耕胸能脈航荷蚕討訓記財起通速造連部郵郷都配酒針降陸険馬骨高
11 101 停側副動唱商問営域基埼堂婦宿寄密崎巣帳常康張強得悪情捨授採探接推救敗教断族望梅梨械欲液深混清済率現球理産略異盛眼着票祭移窓章笛第細終組経翌習脳船菜著術規視訪設許訳象貧貨責転週進過野閉陽隊階雪頂魚鳥鹿黄黒
12 93 備割創勝博善喜報場媛富寒尊就属復悲提揮散敬晩景晴暑最朝期棒森植検極歯減温測港湖湯満滋無然焼番痛登短程税童筆等筋答策結給統絵絶落葉衆街裁装補覚証評詞貯貴買貸費貿賀軽遊運道達量開間集雲順飯飲
13 61 傷働像勢勤園塩墓夢幕幹想意愛感戦損数新暖暗業楽源準照盟禁福節絹続罪置署群義聖腸腹蒸裏解試詩話誠豊賃資路辞農遠鉄鉱際障電預飼
14 50 境増察徳態慣旗暮構様模歌歴漁演漢熊疑磁種算管精綿総緑聞蔵製複誌認語誤説読適酸銀銅銭関閣雑静領養駅鳴鼻
15 34 億劇導層敵暴標権横潔潟潮熟熱確穀箱線編練縄衛誕課調談論諸賛賞質輪選遺
16 24 厳器奮憲操整樹橋機激燃積築糖縦興薬覧親輸鋼録頭館
17 6 優縮績臨講謝
18 10 曜簡織職臓観題額顔験
19 6 識警鏡難願類
20 3 競議護

List by Unicode code point[edit]

一丁七万三上下不世両並中丸主久乗九乱乳予争事二五井亡交京人仁今仏仕他付代令以仮仲件任休会伝似位低住佐体何余作使例供価便係保信修俳俵倉個倍候借値停健側備傷働像億優元兄兆先光児党入全八公六共兵具典内円冊再写冬冷処出刀分切刊列初判別利制刷券刻則前副割創劇力功加助努労効勇勉動務勝勢勤包化北区医十千午半卒協南単博印危卵厚原厳去参友反収取受口古句可台史右号司各合同名后向君否吸告周味呼命和品員唱商問善喜営器四回因団困囲図固国園土圧在地坂均垂型城域基埼堂報場塩境墓増士声売変夏夕外多夜夢大天太夫央失奈奏奮女好妹妻姉始委姿婦媛子字存孝季学孫宅宇守安完宗官宙定宝実客宣室宮害家容宿寄密富寒察寸寺対専射将尊導小少就尺局居届屋展属層山岐岡岩岸島崎川州巣工左差己巻市布希師席帯帰帳常幕干平年幸幹幼庁広序底店府度座庫庭康延建弁式弓引弟弱張強当形役往径待律後徒従得復徳心必志忘応忠快念思急性恩息悪悲情想意愛感態慣憲成我戦戸所手才打批承技投折担招拝拡拾持指挙捨授採探接推提揮損操支改放政故救敗教散敬数整敵文料断新方旅族旗日旧早明易昔星映春昨昭昼時晩景晴暑暖暗暮暴曜曲書最月有服朗望朝期木未末本札机材村束条来東松板林枚果枝染柱査栃栄校株根格案桜梅梨械棒森植検業極楽構様標模権横樹橋機欠次欲歌止正武歩歯歴死残段殺母毎毒比毛氏民気水氷永求池決汽沖河油治沿泉法波泣注泳洋洗活派流浅浴海消液深混清済減温測港湖湯満源準滋漁演漢潔潟潮激火灯灰災炭点無然焼照熊熟熱燃父片版牛牧物特犬犯状独率玉王班現球理生産用田由申男町画界畑留略番異疑病痛発登白百的皇皮皿益盛盟目直相省看県真眼着矢知短石砂研破確磁示礼社祖祝神票祭禁福私秋科秒秘移程税種穀積穴究空窓立章童競竹笑笛第筆等筋答策算管箱節築簡米粉精糖糸系紀約紅納純紙級素細終組経結給統絵絶絹続綿総緑線編練縄縦縮績織罪置署羊美群義羽翌習老考者耕耳聖聞職肉肥育肺胃背胸能脈脳腸腹臓臣臨自至興舌舎航船良色花芸芽若苦英茨茶草荷菜落葉著蒸蔵薬虫蚕血衆行術街衛衣表裁装裏補製複西要見規視覚覧親観角解言計討訓記訪設許訳証評詞試詩話誌認誕語誠誤説読課調談論諸講謝識警議護谷豆豊象貝負財貧貨責貯貴買貸費貿賀賃資賛賞質赤走起足路身車軍転軽輪輸辞農辺近返述迷追退送逆通速造連週進遊運過道達遠適選遺郡部郵郷都配酒酸里重野量金針鉄鉱銀銅銭鋼録鏡長門閉開間関閣阜阪防降限陛院除陸険陽隊階際障集雑難雨雪雲電青静非面革音頂順預領頭題額顔願類風飛食飯飲飼養館首香馬駅験骨高魚鳥鳴鹿麦黄黒鼻

List by frequency[edit]

日人一大年本中出時行事分会上生国者合自間方見手前場月子地学後入目部長発同新高社的作内動下用代言立定理明体業度通気関対家力表当金実全思物最外話現書名小意性市成来連今文回開法以戦所化女記主問三道不世取要多知機二野数第持教山心相画使集経正選報民考先期近情員利加面点水無在変次公初決安原品結解政東活語題保特信向車別私受平界海重引議付続真能元強田都組感電調指制少身和治何校男産口有説十楽示切約円県直確番川送交際空進得神売件務勝権食設運認必参位過町式置料流広北天可論共五支果氏終味計線聞死店始村万反島常木様半投状容放院予格着土住美屋台四応区判形転団基朝総白音役係工葉由西足他改伝軍止風起質仕配育張告資術声好親構頭府落優供士京済八義求検然石打価門再良乗局任古種光観注営映両限想帰読夫色号残態案達職追字存写演断査米愛南急消命提側統商球科建備首族条登研象呼早千九太図病路造悪馬技協個害念待収例増去各護官等派究規夜験館歩非細母像型割器返難試室証歌史録戸客助単視勢医素比火移党識準師花失段王域武量争満除福六井差製宮降類州殺若歴百編望守買独周園値負英評処系右七銀深横談防走接速管兵座策根境父異黒友復程率申衛青末警赤展働答領笑顔左挙松鉄算紙毎減察修導低辺駅退覚費春景帯疑旅極宅完版未曲担階週省専賞装著材寄飛姿補効労谷隊習農橋株具居委源船久述整将城財夏席願児精競故健佐興織絶波適積熱紀級革秋敗薬破標休苦囲温節岡洋税森背芸便遠険庫幸宿蔵巻探額星裁許司富授軽激推並従午遺香血順課林給板略訪雑陸角寺港留丸印玉君志短属静崎模豊遊服因清余河圧酒拡康障息列危密盛皇街照冷講飲央肉章逆刻喜責老泉草散我布旧絵輪裏庭衆昨植焼養訳博劇妻曜候針夢婦罪亡阪諸築練善創鳥仲堂幹茶似就雨徒航討承典岩誌禁採乱否令測油傷厳固犯岸忘輸幕陽納欲宇複筆辞徳困則永痛秘池筋宗札貴延益里簡停枚倍己脳羽昭勤敵票染暴片刊混易季底功坂群祭希折射夕閉快暮層厚億樹竹欠暗弱閣庁奈倉卒雪弟毛批宣賀兄栄救績純副骨仮聖晴券魚覧礼届操憲仏律署束沖迷宝飯損丁犬盟災吸冬鹿頂貨郷至均悲借謝縮郵歯腹荷包臣湯洗衣翌燃牛臨昼窓舎黄幼童砂誤鳴郡眼奏菜昔誕酸胸乳貸沿宙雲縄皮塩秒耳詩努祖賛液招勉箱梅揮句姉矢敬捨浅慣看漢浴熊忠緑桜尊虫豆祝妹旗泣賃訓紅寒勇干湖才銭穴毒潮柱詞鏡誠仁唱帳孫漁俳臓貧枝畑炭拝預晩岐牧序灯飼刀暖冊械孝鼻粉往棒氷卵熟刷墓糸貯縦泳潟脈肥貿麦弁兆糖梨垂朗恩埼暑蒸奮巣拾銅鉱径綿舌寸磁灰茨芽耕鋼潔皿肺腸阜貝胃班弓滋栃羊机尺后笛俵穀媛陛汽絹蚕[2]

Special characters[edit]

Kokuji[edit]

Kokuji are characters originally created in Japan; two of them are kyōiku kanji: (Grade 4) and (Grade 3). There are also 8 kokuji within the secondary-school kanji and 16 within the jinmeiyō kanji. The character 働 and some others are also used in Chinese now, but most kokuji are unknown outside Japan.

Kokkun[edit]

Kokkun are characters and combinations of characters that have different meanings in Japanese and Chinese

For example, the character combination 手紙 means 'letter' in Japanese, but 'toilet paper' in Chinese. However, the isolated characters have the same meaning in both languages: 手 (Grade 1) means 'hand', and 紙 (Grade 2) means 'paper'.

Simplified characters and their traditional forms[edit]

See also shinjitai and kyūjitai.

Differences in simplification between China and Japan[edit]

China and Japan simplified their writing systems independently from each other. After World War II, their relations were hostile, so they did not cooperate. Traditional Chinese characters are still officially used in Hong Kong, Macao, Taiwan, South Korea (as a supplement to Hangul, but they are no longer used in South Korea), and by many overseas Chinese.

In Chinese, many more characters were simplified than in Japanese; some characters were simplified in only one language; other characters were simplified in the same way in both languages, and other characters were simplified in both languages but in different ways. This means that those who want to learn the writing systems of both languages must sometimes learn at least three different variations of one character: traditional Chinese, simplified Chinese, and modern Japanese (for example 兩 - 两 - 両). Some others have more variations, such as (斗 - 鬥 - 鬭 - 鬬 - 鬪 - 鬦 - 闘 - 閗), some of which are considered the older forms of Chinese characters and variations of different Chinese regions, and the older forms of Japanese characters (kyūjitai).

Traditional Chinese Simplified Chinese Modern Japanese
Group 1: No simplification in either language
Group 2: Simplified in Chinese only
Group 3: Simplified in Japanese only
Group 4: Same simplification in both languages
Group 5: Different simplification in each language

Traditional characters that may cause problems displaying[edit]

Note that within the kyōiku kanji, there are 26 characters; the old forms of which may cause problems displaying:

 • Grade 2 (2 kanji): 海 社
 • Grade 3 (8 kanji): 勉 暑 漢 神 福 練 者 都
 • Grade 4 (6 kanji): 器 殺 祝 節 梅 類
 • Grade 5 (1 kanji):
 • Grade 6 (9 kanji): 勤 穀 視 署 層 著 諸 難 朗
 • Within the jōyō kanji, the same is true for 36 secondary-school kanji, so, in total, 62 of the 2,136 jōyō kanji have traditional forms that may cause problems displaying.

These characters are Unicode CJK Unified Ideographs for which the old form (kyūjitai) and the new form (shinjitai) have been unified under the Unicode standard. Although the old and new forms are distinguished under the JIS X 0213 standard, the old forms map to Unicode CJK Compatibility Ideographs which are considered by Unicode to be canonically equivalent to the new forms and may not be distinguished by user agents. Therefore, depending on the user environment, it may not be possible to see the distinction between old and new forms of the characters. In particular, all Unicode normalization methods merge the old characters with the new ones.

List of the simplified kyōiku kanji[edit]

For example, 万 is the simplified form of 萬. Note that 弁 is used to simplify three different traditional characters (辨, 瓣, and 辯).

 • 万 萬, 両 兩, 画 畫, 昼 晝, 蚕 蠶, 悪 惡, 旧 舊, 単 單, 巣 巢, 争 爭, 来 來, 乗 乘, 勉 勉, 厳 嚴, 予 豫, 変 變, 仏 佛, 会 會, 伝 傳, 仮 假, 体 體, 余 餘, 価 價, 児 兒, 並 竝, 円 圓, 写 寫, 労 勞, 効 效, 勤 勤, 区 區, 医 醫, 真 眞, 点 點, 圧 壓, 歴 歷, 台 臺, 弁 (辨 瓣 辯),
 • 参 參, 収 收, 号 號, 営 營, 器 器, 団 團, 図 圖, 囲 圍, 国 國, 売 賣, 声 聲, 塩 鹽, 増 增, 処 處, 条 條, 学 學, 実 實, 宝 寶, 専 專, 当 當, 県 縣, 党 黨, 届 屆, 属 屬, 層 層, 巻 卷, 帯 帶, 広 廣, 庁 廳, 応 應, 帰 歸, 径 徑, 従 從, 徳 德, 衛 衞, 戦 戰, 担 擔, 拡 擴, 拝 拜, 挙 擧, 数 數, 対 對, 断 斷, 晩 晚, 暑 暑, 栄 榮, 梅 梅, 桜 櫻, 検 檢, 楽 樂, 様 樣, 権 權, 横 橫, 欠 缺, 歩 步, 残 殘, 殺 殺, 穀 穀, 毎 每, 気 氣, 海 海, 浅 淺, 済 濟, 満 滿, 温 溫, 漢 漢, 灯 燈, 焼 燒, 状 狀, 将 將, 独 獨, 発 發, 研 硏, 礼 禮, 社 社, 神 神, 祖 祖, 祝 祝, 視 視, 福 福, 秘 祕, 節 節, 糸 絲, 経 經, 絵 繪, 続 續, 総 總, 練 練, 緑 綠, 縦 縱, 署 署, 者 者, 朗 朗, 脳 腦, 臓 臟, 乱 亂, 辞 辭, 芸 藝, 著 著, 蔵 藏, 薬 藥, 虫 蟲, 装 裝, 覚 覺, 覧 覽, 観 觀, 訳 譯, 証 證, 読 讀, 諸 諸, 豊 豐, 賛 贊, 転 轉, 軽 輕, 辺 邊, 都 都, 郷 鄕, 鉄 鐵, 鉱 鑛, 銭 錢, 録 錄, 関 關, 険 險, 雑 雜, 難 難, 静 靜, 類 類, 駅 驛, 験 驗, 麦 麥, 黄 黃, 黒 黑, 歯 齒

The kyōiku kanji and their Chinese hànzì equivalents[edit]

The characters are sorted by the radicals of the Japanese kanji. The two kokuji 働 and 畑, which have no Chinese equivalents, are not listed here. See also the section § Differences in simplification between China and Japan above.

Same form in Chinese and Japanese[edit]

The following kyōiku kanji are characters of Group 1 (not simplified in either language, e.g. 田). For characters of Group 2 (same simplification in China and Japan, but a traditional form exists, e.g. 万-萬-万), see § Differences in simplification between China and Japan above.

 • 一 丁 下 三 不 天 五 民 正 平 可 再 百 否 武 夏 中 内 出 本 世 申 由 史 冊 央 向 曲 印 州 表 果 半 必 永 求 九 丸 千 久 少 夫 午 失 末 未 包 年 危 后 兵 我 束 卵 承 垂 刷 重 省 看 勉 七 乳 才 予 事 二 元 亡 六 主 市 交 忘 夜 育 京 卒 商 率 就 人 化 今 仁 付 代 仕 他 令 以 合 全 任 休 件 仲 作 何 位 住 余 低 似 命 使 念 例 供 信 保 便 値 修 借 候 倍 俳 俵 健 停 働 像 先 入 八 分 公 共 弟 並 典 前 益 善 尊 同 周 次 兆 冷 弱 刀 切 別 判 制 券 刻 副 割 力 加 助 努 勇 勤 句 北 疑 十 古 孝 直 南 真 裁 博 上 反 灰 厚 原 台 能 友 収 口 司 右 兄 吸 告 君 味 呼 品 唱 器 四 回 因 困 固 土 去 地 在 寺 均 志 坂 幸 型 城 基 域 喜 境 士 冬 各 夕 外 名 多 大 太 奏 女 好 始 妻 姉 妹 姿 子 存 安 字 守 宅 宇 完 定 官 宙 宗 室 客 宣 家 害 案 容 宮 寄 密 宿 寒 富 察 寸 小 光 常 堂 尺 局 居 屋 展 山 岸 岩 炭 川 工 左 功 己 改 布 希 干 刊 幼 序 店 底 府 度 座 席 庭 康 延 建 式 弓 引 強 形 役 往 径 待 律 徒 得 街 心 快 性 忠 急 恩 情 感 想 成 戸 所 手 打 投 折 技 批 招 持 指 拾 接 推 探 授 提 操 支 政 故 教 救 散 敬 文 新 方 放 旅 族 旗 日 早 明 易 昔 春 星 昨 映 昭 最 量 景 晴 暗 暖 暴 曜 月 木 札 材 村 板 林 松 枚 枝 相 査 染 柱 格 校 根 株 械 植 棒 森 模 歌 止 整 死 列 段 母 毒 比 毛 氏 水 池 汽 法 治 波 油 注 河 泣 沿 泳 洋 活 派 洗 流 消 酒 浴 深 混 清 液 港 測 湖 源 演 潮 激 火 然 照 熟 燃 受 父 片 版 牛 物 牧 特 犬 犯 王 玉 班 理 球 望 生 用 田 男 町 思界 胃 留 略 病 痛 登 白 的 皇 泉 皮 皿 盛 盟 目 具 眼 矢 知 短 石 砂 破 磁 示 祭 禁 利 私 和 委 季 科 秋 秒 移 税 程 穴 究 空 立 童 竹 笑 第 笛 等 答 策 筋 算 管 箱 米 料 粉 精 糖 素 置 罪 羊 美 差 着 群 羽 翌 老 考 耕 耳 取 有 肉 服 肥 背 肺 胸 期 朝 腹 臣 自 息 至 舌 航 船 良 色 花 苦 若 英 芽 草 茶 荷 菜 落 幕 墓 蒸 暮 血 行 衣 初 西 要 票 角 解 言 警 谷 欲 豆 象 赤 走 起 足 路 身 射 返 近 述 送 追 退 逆 迷 通 速 造 道 郡 部 配 酸 番 里 野 防 限 院 降 除 陛 障 集 雨 雪 青 非 悲 面 革 音 章 意 食 首 骨 高

Different forms in Chinese and Japanese[edit]

The order is "Modern Japanese -Traditional Chinese - Simplified Chinese", e.g. 両-兩-两. Some characters were simplified the same way in both languages, the others were simplified in one language only.

 • 万-萬-万, 両-兩-两, 画-畫-画, 昼-晝-昼, 蚕-蠶-蚕, 悪-惡-恶 , 旧-舊-旧, 師-師-师, 氷-冰-冰, 単-單-单, 巣-巢-巢, 業-業-业, 争-爭-争, 来-來- 来, 東-東-东, 乗-乘-乘, 島-島-岛, 劇-劇-剧, 厳-嚴-严, 願-願-愿, 変-變-变, 裏-裏-里, 仏-佛-佛, 会-會-会, 伝-傳-传, 仮-假-假, 体-體-体, 価-價-价, 舎-舍-舍, 係-係-系, 個-個-个, 倉-倉-仓, 側-側-侧, 備-備-备, 傷-傷-伤, 億-億-亿, 優-優-优, 児-兒-儿, 貧-貧-贫, 興-興-兴, 円-圓-圆, 写-寫-写, 軍-軍-军, 創-創-创, 労-勞-劳, 効-效-效, 動-動-动, 勢-勢-势, 区-區-区, 医-醫-医, 協-協-协, 準-準-准, 幹-幹-干, 点-點-点, 圧-壓-压, 歴-歷-历, 弁-(辨 瓣 辯)-(辨 瓣 辩), 参-參-参, 号-號-号, 員-員-员, 営-營-营, 鳴-鳴-鸣, 団-團-团, 図-圖-图, 囲-圍-围, 国-國-国, 園-園-园, 売-賣-卖, 声-聲-声, 場-場-场, 報-報-报, 塩-鹽-盐, 増-增-增, 処-處-处, 条-條-条, 奮-奮-奋, 婦-婦-妇, 学-學-学, 孫-孫-孙, 実-實-实, 宝-寶-宝, 憲-憲-宪, 専-專-专, 導-導-导, 当-當-当, 県-縣-县, 党-黨-党, 賞-賞-赏, 届-屆-届, 属-屬-属, 層-層-层, 災-災-灾, 順-順-顺, 巻-卷-卷, 帯-帶-带, 帳-帳-帐 , 広-廣-广, 庁-廳-庁, 応-應-应, 庫-庫-库, 張-張-张, 帰-歸-归, 後-後-后, 従-從-从, 術-術-术, 復-復-复, 徳-德-德, 衛-衛-卫, 態-態-态, 慣-慣-惯, 戦-戰-战, 担-擔-担, 拡-擴-扩, 拝-拜-拜, 挙-擧-举, 採-採-采, 捨-捨-舍, 揮-揮-挥, 損-損-损, 数-數-数, 敵-敵-敌, 対-對-对, 断-斷-断, 時-時-时, 晩-晚-晚, 暑-暑-暑, 題 -題 -题, 栄-榮-荣, 梅-梅-梅, 桜-櫻-樱, 検-檢-检, 楽-樂-乐, 極-極-极, 様-樣-样, 構-構-构, 権-權-权, 横-橫-横, 標-標-标, 機-機-机, 樹-樹-树, 橋-橋-桥, 欠-缺-欠, 歩-步-歩, 残-殘-残, 殺-殺-杀, 穀-穀-谷, 毎-每-毎, 気-氣-气, 決-決-决, 海-海-海, 浅-淺-浅, 済-濟-济, 減-減-减, 満-滿-满, 温-溫-温,測-測-测, 湯-湯-汤, 漢-漢-汉, 漁-漁-渔, 潔-潔-洁, 灯-燈-灯, 無-無-无, 焼-燒-烧,熱-熱-热, 愛-愛-爱, 状-狀-状, 将-將-将, 独-獨-独, 現-現-现, 聖-聖-圣, 異-異-异, 発-發-发, 務-務-务, 研-硏-研, 確-確-确, 礼-禮-礼, 社-社-社, 神-神-神, 祖-祖-祖, 祝-祝-祝,視-視-视, 福-福-福, 秘-祕-秘, 種-種-种, 積-積-积, 窓-窗-窓, 産-産-产, 競-競-竞, 筆-筆-笔, 節-節-节, 築-築-筑, 簡-簡-简, 糸-絲-丝, 約-約-约, 級-級-级, 紅-紅-红, 紀-紀-纪, 紙-紙-纸, 納-納-纳, 純-純-纯, 経-經-经, 組-組-组, 終-終-终, 細-細-细, 結-結-结,絶-絶-绝, 給-給-给, 統-統-统, 絵-繪-绘, 続-續-续, 絹-絹-绢, 総-總-总, 練-練-练, 緑-綠-绿, 綿-綿-绵, 線-線-线, 編-編-编, 縦-縱-纵, 縮-縮-缩, 績-績-绩, 織-織-织, 買-買-买, 署-署-署, 義-義-义, 養-養-养, 習-習-习, 者-者-者, 職-職-职, 書-書-书, 脈-脈-脉, 朗-朗-朗, 脳-腦-脑, 勝-勝-胜, 腸-腸-肠, 臓-臟-脏, 臨-臨-临, 乱-亂-乱, 辞-辭-辞, 芸-藝-芸, 著-著-着, 葉-葉-叶, 夢-夢-梦, 蔵-藏-藏, 薬-藥-药, 虫-蟲-虫, 衆-衆-众, 装-裝-裝, 補-補-补, 製-製-制, 複-複-复, 見-見-见, 規-規-规, 覚-覺-觉, 親-親-亲, 覧-覽-览, 観-觀-观, 計-計-计, 記-記-记, 討-討-讨, 訓-訓-训, 設-設-设, 訳-譯-译, 許-許-许, 訪-訪-访, 証-證-证, 評-評-评, 詞-詞-词, 話-話-话, 試-試-试, 詩-詩-诗, 誠-誠-诚, 語-語-语, 読-讀-读, 説-説-说, 認-認-认, 誤-誤-误, 誌-誌-志, 調-調-调, 論-論-论, 談-談-谈, 課-課-课, 諸-諸-诸, 誕-誕-诞, 講-講-讲, 謝-謝-谢, 識-識-识, 議-議-议, 護-護-护, 豊-豐-丰, 頭-頭-头, 貝-貝-贝, 負-負-负, 則-則-则, 財-財-财, 敗-敗-败, 責-責-责, 貨-貨-货, 費-費-费, 貸-貸-贷, 貴-貴-贵, 貯-貯-贮, 賀-賀-贺, 貿-貿-贸, 資-資-资, 賃-賃-赁, 質-質-质, 賛-贊-赞, 車-車-车, 転-轉-转, 軽-輕-轻, 輪-輪-轮, 輸-輸-输, 農-農-农, 辺-邊-边, 連-連-连, 進-進-进, 週-週-周, 過-過-过, 運-運-运, 達-達-达, 遊-遊-游, 遠-遠-远, 適-適-适, 選-選-选, 遺-遺-遗, 都-都-都, 郷-鄕-乡, 郵-郵-邮, 針-針-针, 鉄-鐵-铁, 鉱-鑛-矿, 銀-銀-银, 銅-銅-铜, 銭-錢-钱, 録-錄-录, 鋼-鋼-钢, 鏡-鏡-镜, 長-長-长, 門-門-门, 問-問-问, 閉-閉-闭, 間-間-间, 開-開-开, 関-關-关, 聞-聞-闻, 閣-閣-阁, 陸-陸-陆, 険-險-险, 隊-隊-队, 階-階-阶, 陽-陽-阳, 際-際-际, 雑-雜-杂, 難-難-难, 雲-雲-云, 電-電-电, 静-靜-静, 頂-頂-顶, 預-預-预, 領-領-领, 顔-顏-颜, 類-類-类, 額-額-额, 風-風-风, 飛-飛-飞, 飲-飲-饮, 飯-飯-饭, 飼-飼-饲, 館-館-馆, 馬-馬-马, 駅-驛-驿, 験-驗-验, 魚-魚-鱼, 鳥-鳥-鸟, 麦-麥-麦, 黄-黃-黄, 黒-黑-黑, 鼻-鼻-鼻, 歯-齒-齿

See also[edit]

References[edit]

 1. ^ "小学校の必修漢字に都道府県名20字追加 20年度にも" [20 characters of prefectures added to the mandatory kanji of primary schools―academic year 2020]. Asahi Shimbun. 2016-05-18. Archived from the original on 2016-05-18. Retrieved 2016-06-18.
 2. ^ Kandrac, Patrick (December 2021). "2242 Kanji Frequency List ver. 1.1". ResearchGate. Retrieved 16 July 2023.

External links[edit]