Kyōiku kanji

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Kyōiku kanji (教育漢字, literally "education kanji"), also known as Gakunenbetsu kanji haitōhyō (学年別漢字配当表, literally "list of kanji by school year") is a list of 1,026 kanji and associated readings developed and maintained by the Japanese Ministry of Education that prescribes which kanji, and which readings of kanji, Japanese students should learn from first grade to the sixth grade (elementary school). Although the list is designed for Japanese students, it can also be used as a sequence of learning characters by non-native speakers as a means of focusing on the most commonly used kanji.

Kyōiku kanji is a subset (1,026) of the 2,136 characters of Jōyō kanji.

Versions of kyōiku list[edit]

A list of all jōyō kanji according to Halpern's KKLD indexing system, with kyōiku kanji coloured according to grade level.

List by grade[edit]

Note 1: Many kanji have complex meanings and nuances, or express concepts not directly translatable into English. In those cases, the English meanings mentioned here are approximate.

Note 2: In the kun'yomi readings, readings after - (hyphen) are Okurigana.

Note 3: A - (hyphen) at the end of the -yomi corresponds to a small tsu in kana, which indicates that the following consonant is geminated.

First grade (80 kanji)[edit]

# Kanji Strokes Meaning On'yomi Kun'yomi
1 1 one ichi, itsu hito-tsu
2 2 two ni, ji futa-tsu
3 3 three san mit-tsu
4 5 four shi yot-tsu, yon
5 4 five go itsu-tsu
6 4 six roku mut-tsu
7 2 seven shichi nana-tsu, nana
8 2 eight hachi yat-tsu
9 2 nine ku, kyū kokono-tsu
10 2 ten
11 6 hundred hyaku momo
12 3 thousand sen chi
13 3 top, above ue
14 3 bottom, below ka, ge shita, shimo, moto
15 5 left sa hidari
16 5 right u, yū migi
17 4 inside, middle chū, jū naka
18 3 large dai, tai ō-kii, ō
19 3 small shō chii-sai, ko, o
20 4 month, moon gatsu, getsu tsuki
21 4 day, sun nichi, jitsu hi, ka
22 6 year nen toshi
23 6 early sō, sa haya-i
24 4 tree moku, boku ki
25 8 woods rin hayashi
26 3 mountain san yama
27 3 river sen kawa
28 3 soil to, do tsuchi
29 8 sky sora, a-ku, kara
30 5 rice field den da, ta
31 4 heaven, sky ten ame, ama
32 5 living, birth, raw sei, shō i-kiru, u-mu, nama
33 7 flower ka hana
34 9 grass kusa
35 6 insect chū mushi
36 4 dog ken inu
37 2 person jin, nin hito
38 6 name mei, myō na
39 3 female jo, nyo on'na
40 7 male dan, nan otoko
41 3 child shi, su ko
42 5 eye moku me
43 6 ear ji, ni mimi
44 3 mouth kuchi
45 4 hand shu te
46 7 foot, suffice soku ashi, ta-riru
47 7 see ken, gen mi-ru
48 9 sound on ne, oto
49 2 power riki, ryoku chikara
50 6 spirit, air ki, ke iki
51 4 yen, circle en maru
52 2 enter nyū hai-ru, i-ru
53 5 exit shutsu de-ru
54 5 stand up ritsu ta-tsu
55 6 rest kyū yasu-mu
56 6 previous sen saki
57 3 evening seki
58 5 book hon moto
59 4 text bun, mon fumi
60 6 character ji aza
61 8 study gaku mana-bu
62 10 school kase
63 7 village son mura
64 7 town chō machi
65 12 forest shin mori
66 5 correct sei, shō tada-shii, masa
67 4 water sui mizu
68 4 fire ka hi
69 5 jewel, beauty, emperor goku, gyoku tama
70 4 king ō kimi
71 5 stone seki, koku ishi
72 6 bamboo chiku take
73 6 thread shi ito
74 7 shellfish bai kai
75 7 vehicle sha kuruma
76 8 gold, money kin kane, kana
77 8 rain u ame, ama
78 7 red seki aka
79 8 blue sei, shō ao
80 5 white haku shiro, shira

Second grade (160 kanji)[edit]

# Kanji Strokes Meaning On Kun
81 13 number, count kazu
82 6 many, much ta oo-i
83 4 a few, a little shō suku-nai, suko-shi
84 3 ten thousand ban, man yorozu
85 5 half han naka-ba
86 7 shape kei, gyō katachi
87 4 thick ta futo-i
88 11 thin sai hoso-i
89 5 wide hiro-i
90 8 long, leader chō naga-i
91 9 point ten bochi
92 3 circle gan maru
93 6 intersect maji-waru
94 6 light hikari
95 7 corner, horn kaku kado, tsuno, sumi
96 9 measure kei haka-ru
97 8 straight, fix choku, jiki tada-chi, nao-su
98 15 line sen suji
99 5 arrow shi ya
100 10 weak jaku yowa-i
101 11 strong kyō tsuyo-i
102 10 high taka-i
103 6 same ona-ji
104 16 parent shin oya
105 5 mother bo haha, kā
106 4 father fu chichi, tou
107 8 older sister shi ane
108 5 older brother kei, kyō ani
109 7 younger brother tei, dai otōto
110 8 younger sister mai imōto
111 6 oneself ji, shi mizuka-ra
112 4 friend tomo
113 7 body tai karada
114 4 hair ke
115 16 head atama
116 18 face gan kao
117 9 neck shu kubi
118 4 heart shin kokoro
119 10 time ji toki
120 18 day of the week
121 12 morning chō asa
122 9 daytime chū hiru
123 8 night ya yoru
124 4 minute, understand fun, bun wa-karu
125 11 week shū
126 9 spring shun haru
127 10 summer ka natsu
128 9 autumn shū aki
129 5 winter fuyu
130 4 now kon ima
131 13 new shin atara-shii, ara-ta
132 5 old ko furu-i
133 12 interval kan, ken ma, aida
134 4 direction kata
135 5 north hoku kita
136 9 south nan minami
137 8 east higashi, azuma
138 西 6 west sei, sai nishi
139 13 far en tō-i
140 7 near kin chika-i
141 9 before zen mae
142 9 after go, kō nochi, ushi-ro, ato
143 4 inside nai uchi
144 5 outside gai, ge soto, hoka, hazu-su
145 12 place ba
146 6 ground chi, ji
147 8 country koku kuni
148 13 garden en sono
149 7 valley koku tani
150 11 field ya no
151 10 meadow, plain gen hara
152 7 hometown ri sato
153 5 city shi ichi
154 8 capital kyō, kei miyako
155 9 wind, -style kaze
156 11 snow setsu yuki
157 12 cloud un kumo
158 6 pond chi ike
159 9 sea kai umi
160 8 rock gan iwa
161 9 star sei hoshi
162 9 room shitsu muro
163 4 door ko to, be
164 10 house ka, ke ie
165 6 Buddhist temple ji tera
166 10 pass through, commute tsū tō-ru, kayo-u
167 8 gates mon kado
168 12 road michi
169 13 talk wa hanashi, hana-su
170 7 say gen, gon i-u, koto
171 12 answer kota-eru
172 7 voice sei koe
173 14 hear, listen, ask bun, mon ki-ku
174 14 language go kata-ru
175 14 read doku yo-mu
176 10 write sho ka-ku
177 10 record ki shiru-su
178 10 paper shi kami
179 8 brush stroke ga, kaku
180 12 picture kai, e
181 7 drawing zu haka-ru
182 3 craft kō, ku
183 11 teach kyō oshi-eru
184 12 clear sei hare
185 9 think shi omo-u
186 6 consider kanga-eru
187 8 know chi shi-ru
188 3 age, ability sai, zai wazukani, zae
189 11 reason ri kotowari
190 14 calculate san
191 7 make saku tsuku-ru
192 4 origin gen, gan moto
193 9 eat shoku ta-beru, ku-u
194 6 meat niku
195 10 horse ba uma, ma
196 4 cow gyū ushi
197 11 fish gyo sakana
198 11 bird chō tori
199 6 feather u ha, hane
200 14 chirp mei na-ku
201 7 wheat baku mugi
202 6 rice bei, mai kome
203 9 tea cha, sa
204 6 colour shoku iro
205 11 yellow ō ki
206 11 black koku kuro
207 7 come rai ku-ru
208 6 go kō, gyō i-ku, yu-ku, okona-u
209 10 return ki kae-ru
210 8 walk ho, fu, bu aru-ku, ayu-mu
211 7 run sou hashi-ru
212 4 stop shi to-maru
213 9 active katsu i-kiru
214 8 store ten mise
215 12 buy bai ka-u
216 7 sell bai u-ru
217 4 noon go uma
218 7 steam ki
219 3 bow kyū yumi
220 6 number of times, revolve kai mawa-ru
221 6 meet kai, e a-u
222 11 team so kumi
223 11 ship sen fune
224 8 bright mei aka-rui
225 7 company sha yashiro
226 4 cut setsu ki-ru
227 13 electricity den inazuma
228 6 every mai goto
229 6 fit a-u
230 6 this, hit a-taru
231 5 pedestal dai, tai
232 13 music, pleasure gaku, raku tano-shii
233 4 public ōyake
234 4 pull in hi-ku
235 9 section, grade ka
236 14 song ka uta
237 2 sword katana
238 12 number ban
239 5 use mochi-iru
240 7 what ka nani, nan

Third grade (200 kanji)[edit]

# Kanji Strokes Meaning On Kun
241 2 street, district chō hinoto
242 5 generation sei, se yo
243 6 both ryō teru, futatsu
244 5 master, main shu nushi, omo
245 9 ride no-ru
246 4 beforehand yo arakaji-me
247 8 intangible thing ji koto
248 5 serve shi tsuka-eru
249 5 other ta hoka
250 5 era, substitute dai, tai ka-waru, yo
251 7 dwell su-mu
252 使 8 use shi tsuka-u
253 9 person in charge kei kakari, kaka-ru
254 10 double bai
255 6 whole zen matta-ku
256 8 tool gu sona-eru, tsubusa-ni
257 5 copy sha utsu-su
258 6 row retsu
259 7 help jo tasu-keru
260 10 diligence ben tsuto-meru
261 11 move ugo-ku
262 12 win shō ka-tsu
263 4 change ka ba-keru
264 4 district ku
265 7 doctor i iya-su, i-suru
266 5 leave kyo, ko sa-ru
267 4 anti- han so-ru
268 8 take shu to-ru
269 8 receive ju u-keru
270 5 number yobina, sake-bu
271 6 face mu-kau
272 7 you, monarch kun kimi
273 8 flavor mi aji, aji-wau
274 8 fate, life mei inochi
275 8 harmony, Japanese wa yawa-ragu, nago-yaka
276 9 article hin shina
277 10 employee in
278 11 commerce shō
279 11 question mon to-u, ton
280 7 slope han saka
281 5 center ō
282 8 begin shi haji-meru
283 8 committee i yuda-neru
284 6 protect shu mamo-ru
285 6 cheap, calm an yasu-i
286 8 determine tei, jō sada-meru
287 8 fruit, realization jitsu mi, mino-ru
288 9 guest kyaku
289 10 Shinto shrine, prince kyū, gū miya
290 宿 11 inn shuku yado, yado-ru
291 12 cold (weather) kan samu-i
292 7 opposite, against tai, tsui aite, soro-i
293 7 office kyoku tsubone
294 9 roof oku ya
295 8 shore gan kishi
296 10 island shima
297 6 state, province shū su
298 11 notebook chō tobari
299 5 flat hei, byō tai-ra, hira
300 8 happiness saiwa-i, shiawa-se
301 9 degree do tabi
302 10 warehouse ko, ku kura
303 10 yard tei niwa
304 6 style, ceremony, numerical formula shiki
305 7 role yaku
306 9 wait tai ma-tsu
307 9 hurry kyū iso-gu
308 10 breath soku iki
309 11 bad aku waru-i
310 12 sad hi kana-shii
311 13 thought
312 13 idea i
313 13 feel kan kan-jiru
314 8 place sho tokoro
315 5 hit da u-tsu
316 7 throw na-geru
317 9 pick up shū hiro-u
318 9 hold ji mo-tsu
319 9 finger, point shi yubi, sa-su
320 8 release hana-su
321 16 organize sei totono-eru
322 10 trip ryo tabi
323 11 tribe zoku
324 8 long ago seki, shaku mukashi
325 9 shine shō
326 12 hot sho atsu-i
327 13 dark an kura-i
328 6 melody, curve kyoku ma-garu
329 6 possess a-ru
330 8 clothes fuku
331 12 period of time ki
332 8 board han, ban ita
333 9 pillar chū hashira
334 10 root kon ne
335 12 plant shoku u-eru
336 13 business gyō
337 14 appearance sama
338 15 horizontal ō yoko
339 16 bridge kyō hashi
340 6 next ji tsugi, tsu-gu
341 12 tooth shi ha
342 6 death shi shi-nu
343 5 ice hyō kōri
344 7 decide ketsu ki-meru
345 8 oil yu abura
346 8 wave ha nami
347 8 pour chū soso-gu
348 8 swim ei oyo-gu
349 9 ocean
350 10 stream ryū naga-reru
351 10 extinguish shō ki-eru, ke-su
352 11 deep shin fuka-i
353 12 warm on atata-kai
354 12 harbor minato
355 12 lake ko mizu'umi
356 12 hot water yu
357 13 Chinese kan
358 9 charcoal tan sumi
359 8 (tangible) thing butsu, motsu mono
360 11 sphere kyū tama
361 5 reason yū, yu yoshi
362 5 say shin mō-su
363 9 world kai
364 9 farm hata, hatake
365 10 sick byō yamai
366 9 departure hatsu
367 12 climb tō, to nobo-ru
368 5 skin hi kawa
369 5 dish bei sara
370 9 mutual ai
371 9 prefecture ken ka-keru
372 10 true shin ma
373 12 wear, arrive chaku ki-ru, tsu-ku
374 12 short tan mijika-i
375 9 sharpen ken to-gu
376 5 manners rei
377 9 deity shin, jin kami
378 11 festival sai matsu-ri
379 13 luck fuku
380 9 second byō
381 7 research kyū kiwa-meru
382 11 chapter shō
383 12 juvenile warabe
384 11 flute teki fue
385 11 ordinal dai
386 12 writing brush hitsu fude
387 12 class hito-shii
388 15 box hako
389 9 rank kyū
390 11 end shū o-waru, o-eru
391 14 green ryoku midori
392 14 practice ren ne-ru
393 6 sheep hitsuji
394 9 beauty bi utsuku-shii
395 11 learn shū nara-u
396 8 someone sha mono
397 8 raise iku soda-tsu
398 8 suffer, bitter ku kuru-shii, niga-i
399 10 luggage ka ni
400 12 fall raku o-chiru, o-tosu
401 12 leaf ha
402 16 medicine yaku kusuri
403 6 blood ketsu chi
404 8 express hyō omote, arawa-su
405 13 poem shi uta
406 調 15 tone, find chō shira-beru
407 15 discuss dan
408 7 beans tō, zu mame
409 9 lose fu ma-keru, o-u
410 10 awaken ki o-kiru
411 13 path ro ji
412 7 body shin mi
413 11 to shift, fall down ten koro-bu
414 12 light kei karu-i
415 13 agriculture
416 7 return hen kae-su
417 9 follow tsui o-u
418 9 send oku-ru
419 10 fast soku haya-i
420 11 progress shin susu-mu
421 12 play aso-bu
422 12 carry un hako-bu
423 11 part bu
424 11 metropolis to, tsu miyako
425 10 distribute hai kuba-ru
426 10 liquor shu sake, saka
427 9 heavy, gravity, pile jū, chō omo-i, kasa-neru
428 13 iron tetsu kurogane
429 14 silver gin shirogane
430 12 open kai hira-ku, a-ku
431 10 institution in
432 12 sun hi
433 12 storey kai kizahashi
434 12 gather shū atsu-maru
435 9 surface men omote, tsura
436 18 topic dai
437 12 drink in no-mu
438 16 public building kan tate
439 14 station eki
440 14 nose bi hana

Fourth grade (200 kanji)[edit]

# Kanji Strokes Meaning On Kun
441 4 not fu, bu
442 6 conflict araso-u
443 5 attach fu tsu-ku
444 5 orders rei
445 5 reference point i
446 6 relationship chū naka
447 6 convey den tsuta-eru
448 7 rank i kurai
449 7 low tei hiku-i
450 8 example rei tato-eru
451 便 9 facility, flight, mail ben, bin tayo-ri
452 9 trust shin
453 10 storage kura
454 10 climate
455 10 borrow shaku ka-riru
456 11 halt tei to-maru, to-meru
457 11 healthy ken suko-yaka
458 11 side soku kawa
459 13 work hatara-ku
460 15 hundred million oku
461 6 portent, trillion chō kiza-shi
462 7 offspring ji, ni ko
463 6 together kyō tomo
464 7 soldier hei, hyō tsuwamono
465 8 code ten
466 7 cool rei tsume-tai, hi-eru, sa-meru
467 7 first sho hatsu, haji-me
468 7 separate betsu waka-reru
469 7 profit ri
470 8 printing satsu su-ru
471 11 vice- fuku
472 5 achievement
473 5 add ka kuwa-eru
474 7 toil do tsuto-meru
475 7 labor negira-u
476 9 courage isa-mu
477 5 wrap tsutsu-mu
478 8 graduate sotsu
479 8 cooperation kyō
480 9 simple tan
481 12 wide knowledge, Dr. haku
482 6 mark in shirushi
483 8 participate san mai-ru
484 5 history shi
485 5 director shi
486 6 each kaku ono-ono
487 7 tell koku tsu-geru
488 8 circumference shū mawa-ri
489 11 chant shō tona-eru
490 12 rejoice, joy ki yoroko-bu
491 15 container ki utsuwa
492 7 surround i kako-u
493 8 harden ko kata-maru
494 9 model kei kata
495 11 public chamber
496 13 salt en shio
497 3 gentleman shi
498 9 change, strange hen ka-waru
499 4 husband fu fū bu otto
500 5 lose shitsu ushina-u
501 6 like su-ku, kono-mu
502 8 seasons ki
503 10 grandchild son mago
504 7 perfect kan
505 8 government official kan
506 10 harm gai
507 14 guess satsu
508 11 nest su
509 10 distinction sa
510 7 hope ki mare
511 10 seat seki
512 10 sash tai obi
513 8 bottom tei soko
514 8 urban prefecture fu
515 11 ease
516 9 build ken ta-teru
517 8 diameter kei
518 10 junior to
519 11 acquire toku e-ru
520 5 inevitable hitsu kanara-zu
521 8 thought nen
522 13 love ai
523 6 become sei na-ru
524 13 war sen ikusa, tataka-u
525 7 fold, break setsu o-ru
526 10 raise kyo a-geru
527 7 reformation kai arata-meru
528 11 salvation kyū suku-u
529 11 break, failure hai yabu-reru
530 12 scatter san chi-ru
531 10 fee ryō
532 14 flag ki hata
533 9 yesterday saku
534 12 scenery kei
535 12 superlative sai mo, motto-mo
536 11 hope nozo-mu
537 5 un- mi ima-da
538 5 end matsu sue
539 5 bill, plate, tag satsu fuda
540 7 lumber, material zai
541 7 bundle soku taba, tsuka
542 8 pine shō matsu
543 8 accomplish, fruit ka ha-tasu
544 9 prosperity ei saka-eru
545 10 plan an
546 10 plum bai ume
547 11 contraption kai
548 12 poles kyoku kiwa-meru
549 15 signpost hyō
550 16 machine ki hata
551 4 lack ketsu ka-keru
552 14 curriculum reki
553 10 remainder, left zan noko-ru
554 10 kill satsu koro-su
555 8 poison doku
556 4 surname, Mr. shi uji
557 5 people min tami
558 7 request kyū moto-mu
559 8 govern, heal chi, ji osa-meru, nao-ru
560 8 method
561 8 cry kyū na-ku
562 9 shallow sen asa-i
563 10 bathe, bask yoku a-biru
564 11 pure sei, shō kiyo-raka
565 12 full man mi-chiru
566 14 look for, fishing ryō, gyo asa-ru
567 6 lamp hi
568 12 nothing mu, bu na-i
569 12 so, although zen, nen shika-shi
570 12 bake shō ya-ku
571 13 illuminate shō te-rasu
572 15 heat netsu atsu-i
573 8 pasture, breed boku maki
574 10 special toku
575 11 give birth san u-mu
576 8 target teki mato
577 9 government ministry, omit, look back shō, sei habu-ku
578 9 celebrate shuku iwa-u
579 11 ballot hyō
580 14 species, seed shu tane
581 16 accumulate, pile seki tsu-mu
582 20 emulate kyō kiso-u
583 10 laugh shō wara-u
584 14 pipe kan kuda
585 13 node setsu fushi
586 10 flour fun ko, kona
587 9 chronicle ki
588 9 promise yaku
589 12 tie ketsu musu-bu, yu-u
590 12 salary kyū tama-u
591 13 continue zoku tsuzu-ku
592 13 put chi o-ku
593 6 old man o-iru
594 9 stomach i
595 10 vein myaku
596 13 intestines chō harawata
597 7 retainer shin
598 10 cruise
599 7 good ryō yo-i
600 7 art gei
601 8 bud ga me
602 8 England ei
603 11 vegetable sai na
604 12 street, city gai machi
605 6 garment i koromo
606 9 need i-ru
607 12 memorize kaku obo-eru, sa-meru
608 18 observe kan mi-ru
609 10 instruction kun
610 13 test shi kokoro-miru, tame-su
611 14 theory setsu to-ku
612 15 section ka
613 20 deliberation gi
614 12 elephant, figure zō, shō
615 11 currency, cargo ka
616 12 savings cho ta-meru
617 12 expense hi tsui-yasu
618 15 prize shō
619 9 army gun
620 15 wheel rin wa
621 13 resign, speech, encyclopedia ji kotoba, ya-meru
622 5 edge, vicinity hen ata-ri
623 10 take along ren tsu-reru, tsura-neru
624 12 attain tatsu tachi
625 15 choose sen era-bu
626 10 county gun
627 12 quantity ryō
628 16 transcript roku
629 19 mirror kyō kagami
630 14 related kan seki
631 11 land riku
632 12 squad tai
633 14 quiet sei shizu-ka
634 12 obey jun
635 19 request gan nega-u
636 18 sort rui
637 9 fly hi to-bu
638 12 meal han meshi
639 15 foster yashina-u
640 18 verify ken

Fifth grade (185 kanji)[edit]

# Kanji Strokes Meaning On Kun
641 3 long time kyū hisa
642 4 Buddha futsu, butsu hotoke
643 6 sham ka, ke kari
644 6 affair ken
645 6 responsibility nin maka-seru
646 7 resemble ji ni-ru
647 7 surplus yo ama-ru
648 8 value ka atai
649 9 preserve ho tamo-tsu
650 10 discipline shū osa-meru
651 10 straw bag hyō tawara
652 10 individual ko
653 12 provide bi sona-eru
654 14 statue
655 6 again sai, sa futata-bi
656 5 publish kan
657 7 judge han waka-ru
658 8 control sei
659 8 ticket ken
660 9 rule soku notto-ru
661 8 effect ki-ku
662 11 duty mu tsuto-meru
663 13 energy sei ikio-i
664 9 thick atsu-i
665 5 phrase ku
666 5 possible ka
667 12 manage ei itona-mu
668 6 cause in yo-ru
669 6 association dan, ton
670 5 pressure atsu
671 6 exist zai a-ru
672 7 level kin
673 11 foundation ki moto-zuku
674 12 report muku-iru
675 14 boundary kyō sakai
676 13 grave bo haka
677 14 increase ma-su, fu-eru
678 13 dream mu yume
679 8 wife sai tsuma
680 11 lady fu
681 10 contain
682 11 approach ki yo-ru
683 12 abundant fu tomi
684 15 guide michibi-ku
685 8 reside kyo i-ru
686 12 belong zoku
687 5 linen fu nuno
688 10 expert shi
689 11 normal tsune
690 13 tree trunk kan miki
691 7 preface jo
692 5 valve ben
693 11 stretch chō ha-ru
694 8 journey ō
695 12 recovery fuku
696 14 virtue toku
697 7 intention shi kokorozashi
698 7 respond ō
699 7 cheerful kai kokoroyo-i
700 8 gender sei, shō saga
701 10 grace on
702 11 feelings nasa-ke
703 14 condition tai
704 14 accustomed kan na-reru
705 8 acquiesce shō, jō uketamawa-ru
706 7 skill gi waza
707 8 beckon shō mane-ku
708 11 instruct ju sazu-keru
709 11 pick sai to-ru
710 11 contact setsu tsu-gu
711 12 propose tei sa-geru
712 13 loss son soko-neru
713 4 support shi sasa-eru
714 9 politics sei matsurigoto
715 9 circumstances ko yue
716 15 enemy teki kataki
717 11 decline, refuse dan kotowa-ru
718 5 old times kyū
719 8 easy eki yasa-shii
720 15 outburst aba-ku
721 7 clause kudari
722 8 branch shi eda
723 9 investigate sa
724 10 status kaku
725 10 cherry ō sakura
726 12 examine ken
727 14 construct kama-eru
728 8 military bu, mu
729 4 compare hi kura-beru
730 5 eternity ei naga-i
731 8 stream ka kawa
732 11 fluid eki
733 11 mix kon ma-zeru
734 12 decrease gen he-ru
735 12 measure soku haka-ru
736 13 standard jun
737 14 perform en
738 15 undefiled ketsu isagiyo-i
739 7 disaster sai wazawa-i
740 16 burn nen mo-eru
741 8 printing block han
742 5 crime han oka-su
743 7 form
744 9 alone doku hito-ri
745 11 rate ritsu, sotsu hiki-iru
746 11 appear gen arawa-reru
747 10 detain ryū, ru todo-maru
748 11 abbreviation ryaku
749 10 benefit eki
750 11 eyeball gan me
751 10 rend ha yabu-ru
752 15 certain kaku tashi-ka
753 5 indicate shi shime-su
754 9 ancestor so
755 13 prohibition kin
756 11 shift i utsu-ru
757 12 extent tei hodo
758 12 tax zei
759 16 fabricate chiku kizu-ku
760 14 refined sei
761 10 elementary su, so moto
762 11 manage kei, kyō he-ru
763 12 relationship su-beru
764 12 discontinue zetsu ta-tsu
765 綿 14 cotton men wata
766 14 whole
767 15 compile hen a-mu
768 17 exploits seki
769 18 weave shiki o-ru
770 13 guilt zai tsumi
771 13 flock gun mu-reru
772 13 righteousness gi
773 10 till tagaya-su
774 18 employment shoku
775 8 fertilizer hi ko-yasu
776 10 ability
777 16 entertain kyō oko-su
778 6 tongue zetsu shita
779 8 cottage sha
780 11 art jutsu sube
781 16 defense ei
782 14 manufacture sei
783 14 duplicate fuku
784 11 rule ki
785 13 untie ge, kai to-ku
786 11 establish setsu mou-keru
787 11 permit kyo yuru-su
788 12 evidence shō akashi
789 12 evaluate hyō
790 17 lecture
791 17 apologize sha ayama-ru
792 19 discriminating shiki
793 20 safeguard go mamo-ru
794 13 bountiful yuta-ka
795 10 wealth zai
796 11 poor hin mazu-shii
797 11 blame seki se-meru
798 12 lend tai ka-su
799 貿 12 trade
800 12 congratulations ga
801 13 resources shi
802 15 approve san
803 15 quality shitsu
804 16 transport yu
805 8 mention jutsu no-beru
806 9 astray mei mayo-u
807 退 9 retreat tai shirizo-ku
808 9 inverted gyaku saka-rau
809 10 create tsuku-ru
810 12 pass, exceed ka sugi-ru
811 14 suitable teki
812 14 acid san
813 13 mineral
814 14 copper
815 14 coin sen zeni
816 7 resist fuse-gu
817 9 limit gen kagi-ru
818 11 precipitous ken kewa-shii
819 14 occasion sai kiwa
820 14 miscellaneous zatsu
821 8 negative hi ara-zu
822 13 deposit yo azu-keru
823 14 territory ryō
824 18 amount gaku hitai
825 13 domesticate shi ka-u

Sixth grade (181 kanji)[edit]

# Kanji Strokes Meaning On Kun
826 8 row hei nami, nara-bu
827 7 chaos ran mida-reru
828 8 milk nyū chichi
829 3 deceased na-kunaru
830 4 kindness jin
831 8 offer kyō, ku tomo
832 10 actor hai
833 10 value chi atai
834 13 wound shō kizu
835 17 superior yasa-shii
836 10 political party
837 5 counter for books satsu
838 5 dispose sho
839 8 engrave koku kiza-mu
840 12 divide katsu wa-ru
841 12 create tsuku-ru
842 15 drama geki
843 12 diligence kin tsuto-meru
844 6 dangerous ki abu-nai
845 7 egg ran tamago
846 17 strict gen kibi-shii
847 4 obtain shū osa-meru
848 6 queen kō, gō kisaki
849 7 negate hi ina, iya
850 6 suck kyū su-u
851 8 call ko yo-bu
852 12 virtue zen yo-i
853 7 quandary kon koma-ru
854 8 droop sui ta-reru
855 9 castle shiro
856 11 range iki
857 9 play music kana-deru
858 16 stirred up fun furu-u
859 姿 9 shape shi sugata
860 6 suppose son
861 7 filial piety
862 6 home taku ie
863 6 eaves u
864 8 religion shū
865 8 mid-air chū
866 8 treasure takara
867 9 proclaim sen notama-u
868 11 secrecy mitsu
869 3 measurement sun
870 9 specialty sen moppa-ra
871 10 shoot sha i-ru
872 10 leader shō
873 12 revered son tōto-bu
874 12 concerning shū tsu-ku
875 4 measure of length shaku
876 8 deliver kai todo-ku
877 10 expand ten
878 14 stratum
879 3 self ko onore
880 9 scroll kan maki
881 13 curtain maku, baku
882 3 dry kan ho-su
883 5 infancy osana-i
884 5 government office chō
885 10 sit za suwa-ru
886 8 prolong en no-basu
887 9 rhythm ritsu
888 10 obey shitaga-u
889 7 forget wasu-reru
890 8 loyalty chū
891 16 constitution ken
892 7 ego ga ware
893 7 criticism hi
894 8 shouldering tan nina-u
895 8 worship hai oga-mu
896 8 broaden kaku hiro-geru
897 11 discard sha su-teru
898 11 look for, search tan saga-su
899 11 infer sui
900 12 brandish ki
901 16 maneuver ayatsu-ru
902 12 respect kei uyama-u
903 9 reflect ei utsu-ru
904 12 nightfall ban
905 13 warmth dan atata-kai
906 14 livelihood bo ku-rasu
907 10 melodious hoga-raka
908 6 desk ki tsukue
909 8 sheet of... mai
910 9 dye sen so-meru
911 10 stocks shu kabu
912 12 rod
913 14 imitation mo, bo
914 15 rights ken
915 16 trees ju ki
916 11 longing yoku ho-shii
917 9 steps dan
918 沿 8 run alongside en so-u
919 9 fountain sen izumi
920 9 wash sen ara-u
921 9 sect ha
922 11 settle sai su-mu
923 13 source gen minamoto
924 15 tide chō shio
925 16 violent geki hage-shii
926 6 ashes kai hai
927 15 ripen juku u-reru
928 4 one-sided hen kata
929 10 corps han
930 11 uncommon i koto-naru
931 14 doubt gi utaga-u
932 12 pain tsū ita-i
933 9 emperor kō, ō
934 11 prosper sei mo-ru
935 13 alliance mei
936 9 watch over kan
937 9 sand sa, sha suna
938 14 magnet ji
939 7 me shi watakushi, watashi
940 10 secret hi hi-meru
941 14 cereal koku
942 5 hole ketsu ana
943 11 window mado
944 12 muscle kin suji
945 12 scheme saku
946 18 simplicity kan
947 16 sugar
948 7 lineage kei
949 9 crimson beni, kurenai
950 10 settlement osa-meru
951 10 genuine jun
952 13 silk ken kinu
953 16 vertical tate
954 17 shrink shuku chidi-mu
955 13 government office sho
956 11 forthcoming yoku
957 13 holy sei
958 9 lung hai
959 9 back hai se
960 10 chest, breast kyō mune
961 11 brain
962 13 abdomen fuku hara
963 19 entrails
964 18 lookover rin nozo-mu
965 6 climax shi ita-ru
966 8 young jaku waka-i
967 11 renowned cho arawa-su, ichijiru-shii
968 13 foment mu-su
969 15 storehouse kura
970 10 silkworm san kaiko
971 12 masses shū
972 12 judge sai saba-ku
973 12 attire sō, shō yosoo-u
974 13 rear ri ura
975 12 supplement ho ogina-u
976 11 look at shi mi-ru
977 17 perusal ran
978 10 chastise u-tsu
979 11 visit tazu-neru
980 11 translate, reason yaku wake
981 12 term shi kotoba
982 14 document shi
983 14 recognize nin mito-meru
984 15 born tan
985 13 sincerity sei makoto
986 14 mistake go ayama-ru
987 15 argument, discussion ron
988 15 various sho moro
989 19 admonish kei imashi-meru
990 12 precious ki tatto-i
991 13 fare chin
992 15 bequeath i
993 11 mail
994 11 home town kyō
995 10 needle shin hari
996 16 steel hagane
997 11 closed hei shi-meru
998 14 tower kaku
999 10 descend o-riru
1000 10 majesty hei
1001 10 exclude jo, ji nozo-ku
1002 14 hurt shō sawa-ru
1003 18 difficult nan muzuka-shii
1004 9 leather kaku kawa
1005 11 top, receive chō itada-ku
1006 10 bone kotsu hone

Characters used as parts of names of prefectures (20 kanji)[edit]

# Kanji Strokes Meaning On Kun
1007 9 caltrop shi, ji ibara, kusabuki, kaya
1008 12 beauty en hime
1009 8 hill kou oka
1010 15 lagoon seki kata
1011 7 high ki, gi edamichi
1012 14 bear yuu kuma
1013 9 fragrant kou, kyou kaori, ka
1014 7 assist sa tasuke, tasukeru, suke
1015 11 headland ki saki
1016 11 rough ki saki, kewashii
1017 12 grow ju, shi shigeru, masu, masumasu
1018 鹿 11 deer roku shika, ka
1019 15 rope jou, bin, you nawa
1020 4 well sei, shou i, ido
1021 7 pour chuu oki, waku
1022 9 horse chestnut tochi
1023 8 but na, dai karanashi
1024 11 pear ri nashi
1025 6 heights/slope han saka
1026 8 mound fu oka

List by radicals[edit]

The following 48 radicals are currently not used within the kyōiku kanji: 16, 17, 23, 26, 35, 43, 45, 55, 68, 71, 73, 89, 92, 95, 97, 98, 99, 103, 114, 121,126, 134, 136, 141, 153, 160, 171, 178, 179, 186, 190, 191, 192, 193, 194, 197, 198, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 213, and 214.

The following 44 radicals are currently used in only one kyōiku kanji: 11, 20, 33, 52, 56, 58, 59, 65, 74, 81, 82, 83, 84, 88, 100, 101, 107, 110, 127, 129, 133, 138, 139, 142, 144, 152, 155, 161, 165, 168,176, 177, 182, 183, 185, 188, 189, 195, 196, 199, 201, 203, 209, and 211.

The three most frequent radicals are 9 (57 kanji), 85 (42 kanji), and 75 (37 kanji).

 • Radicals 1–54
  • 一丁下三万不天五民正平可再両百否画武昼夏蚕悪中内出本世申旧由史冊央向曲印州表果師半必永氷求単巣業九丸千久少夫午失末未包年争危后来兵我系束卵東承垂刷重乗省看島勉劇厳願七乳才予事二元亡六主市交忘夜育京卒変商率就裏人化今仏仁付代仕他令以合会全任休伝仮件仲体作何位住余低似命使価念例供舎信保便係値修借個候倍倉俳俵側健停備傷働像億優先児入八分公共弟並典前益貧善尊興円同周写軍次兆冷弱刀切別判制券刻副割創力加労助努効勇動勤勢句北疑区医十古孝直協南真裁博準幹上点反圧灰厚原歴台弁参能友収口号司右兄吸告君味呼品員唱営鳴器四回団因図囲困国固園土去地在寺売声均志坂幸型城基域場報喜塩増境士処冬各条夕外名多大太奏奮女好始妻姉妹姿婦子存学孫安字守宅宇完実定官宝宙宗室客宣家害案容宮寄密宿寒富察憲寸専導小当光県党常堂賞尺局居届屋展属層山岸岩炭川災順工左功己改巻布希帯帳干刊幼広庁応序店底府度座席庭庫康延建
 • Radicals 55–108
  • 式弓引強張帰形役往径後待律従徒得術復街徳衛心快性忠急恩情感想態慣成戦戸所手打投折技批担拡拝招持指拾挙接推採探授捨提揮損操支政故教救散敬数敵文対断新方放旅族旗日早明易昔春星昨映昭時最量景晴晩暑暗暖暴題曜月木札机材村板林松枚枝相査栄染柱格校根梅株桜械検植棒森楽極様構模権横標機樹橋欠歌止歩整死列残段殺穀母毎毒比毛氏気水池決汽法治波油注河泣沿泳海洋活派洗浅流消酒浴深済混清液減満温港測湯湖源漢演漁潮潔激火灯畑無然焼照熱熟燃受愛父状将片版牛物牧特犬犯独王玉班理現球望聖生用田男町思界胃留異略病痛発登白的皇泉皮皿盛盟
 • Radicals 109–162
  • 目具眼務矢知短石研砂破磁確示礼社神祖祝視祭禁福利私和委季科秋秒秘移税程種積穴究空窓立産童競竹笑第笛等筆答策筋節算管箱築簡米料粉精糖糸約級紅紀素紙納純経組終細結絶給統絵続絹総練緑綿線編縦縮績織買置罪署羊美差着義群養羽習翌老考者耕耳取職書有肉服肥背肺脈胸朗脳期勝朝腹腸臓臣臨自息至舌乱辞航船良色花芸苦若英芽草茶荷著菜落葉幕夢墓蒸暮蔵薬虫血衆行衣初装補製複西要票見規覚親覧観角解言計記討訓設訳許訪証評詞話試詩誠語読説認誤誌調論談課諸誕講謝識警議護谷欲豆豊頭象貝負則財敗責貨費貸貴貯賀貿資賃質賛赤走起足路身射車転軽輪輸農辺返近述送追退逆迷通連速造進週道過運達遊遠適選遺
 • Radicals 163–214
  • 郡部都郷郵配酸番里野金針鉄鉱銀銅銭録鋼鏡長門問閉間開関聞閣防限院降除陛陸険隊階陽際障集雑難雨雪雲電青静非悲面革音章意頂預領顔類額風飛食飲飯飼館首馬駅験骨高魚鳥麦黄黒鼻歯

List by number of strokes[edit]

 • 1-5 strokes
  • 1 stroke: 1 kanji; 2 strokes: 10 kanji; 3 strokes: 24 kanji; 4 strokes: 46 kanji; 5 strokes: 73 kanji
  • 一人入力二十八七九刀丁大上下子小口山三女土工士万川丸千夕亡干久己才寸弓手日中不引分水切心文内方公化月天木火止反元今予戸支少王区円片父五太欠友仏夫毛比牛氏六午犬尺仁出生立本付目外主用代打民正白世平半仕石市加収失末古北母台申圧四可未広庁弁布示必田処写号辺礼句去旧左刊他玉由司右令史札包以皮冬犯幼兄永氷功矢穴冊皿央
 • 6-10 strokes
  • 6 strokes: 75 kanji; 7 strokes: 86 kanji; 8 strokes: 110 kanji; 9 strokes: 100 kanji; 10 strokes: 95 kanji
  • 合気行地会年自名当同先回成有全交色向死安任次団共多休好字早伝式在再曲老血両光肉西列米守百印存仮争件考仲衣吸毎各宅因羽虫灯危至耳糸州寺竹宇池舌灰兆羊后机見体言作身売社来車決何利足別形対返役初投近花局冷労私防声図応位住医角乱告余状走判改兵助低男折良町芸技児条赤完快否材我系求村究似束災弟囲序均志卵里君豆麦忘希困谷臣批孝貝努坂汽物学国取的事金者所実長定法性明直空受知和画表味官制夜放治苦命門店使居価雨念具例参東並歩育果青始服呼波非板林油固若券延版注効協底刻英委典河岸武供府周宝乳担易季毒京岩松舎届往承妻幸泣宙肥卒宗沿拡枚述牧垂拝忠刷泳招芽枝姉昔径妹前発食面重後風度点持海乗相品政神信思変保屋音送軍科指追計急退要飛室独草界限待南洋美活段約負客首巻建便派専省逆洗春茶単査星型栄背厚県昨故映係級染研則秋祖昼祝革奏紅皇砂城律迷紀炭看勇宣畑姿柱拾浅泉胃秒肺昭書家通高時流原員真連差特配病記消起格校料素紙党根速能院留残害造座案値容破殺帰降修師弱挙馬酒席航帯骨息射除財納夏借旅益個従笑宮将荷島梅庭純秘庫株脈展浴討候粉訓徒恩針倍胸孫倉勉朗耕桜俳俵班郡陛蚕理動産部務教転強
 • 11-15 strokes
  • 11 strokes: 97 kanji; 12 strokes: 99 kanji; 13 strokes: 58 kanji; 14 strokes: 52 kanji; 15 strokes: 31 kanji
  • 悪情断経野進組寄問張現得常船球商終細密盛視異望接都黒設率習深術側婦移済敗基訳陸雪規族宿鳥閉第混険週票欲眼健祭略推清著魚採脳探域責救副授堂停許捨貧章黄貨液訪唱郷頂菜帳郵窓翌巣康械笛無間道場着期落開最割過集量報結勝運然焼税費買減葉番絶朝検証営覚満装散軽裁給等温備達復象短評筆程順統遊歯絵補隊痛答貸策飲植善勤登筋景悲衆提晴創属街貴飯寒階陽港富晩測喜敬博棒雲詞就湯尊童暑貯賀揮湖森貿業戦意数新電感義話解楽極路愛続勢農試置遠資想傷鉄裏園禁働節辞幕準暗源損腹照群罪塩詩福預漢聖賃暖鉱夢墓幹署蒸豊盟誠腸飼絹語総関算読増歌様演製精際種説管聞適領雑銀態認察境疑静構障像誤歴暮酸慣模漁閣練複層旗鳴駅緑誌徳鼻磁銅綿銭穀調論線権器質選熱横養確談劇遺暴輪賞編導蔵敵標課熟賛潮潔箱諸億誕機頭親積薬衛館録激
 • 16-20 strokes
  • 16 strokes: 22 kanji; 17 strokes: 7 kanji; 18 strokes: 12 kanji; 19 strokes: 5 kanji; 20 strokes: 3 kanji
  • 興整樹燃輸橋築縦操憲奮鋼糖優厳縮講謝覧績難職観題顔類験額曜織臨簡識警願鏡臓議護競

List by Unicode code point[edit]

一丁七万三上下不世両並中丸主久乗九乱乳予争事二五亡交京人仁今仏仕他付代令以仮仲件任休会伝似位低住体何余作使例供価便係保信修俳俵倉個倍候借値停健側備傷働像億優元兄兆先光児党入全八公六共兵具典内円冊再写冬冷処出刀分切刊列初判別利制刷券刻則前副割創劇力功加助努労効勇勉動務勝勢勤包化北区医十千午半卒協南単博印危卵厚原厳去参友反収取受口古句可台史右号司各合同名后向君否吸告周味呼命和品員唱商問善喜営器四回因団困囲図固国園土圧在地坂均垂型城域基堂報場塩境墓増士声売変夏夕外多夜夢大天太夫央失奏奮女好妹妻姉始委姿婦了子字存孝季学孫宅宇守安完宗官宙定宝実客宣室宮害家容宿寄密富寒察寸寺対専射将尊導小少就尺局居届屋展属層山岩岸島川州巣工左差己巻市布希師席帯帰帳常幕干平年幸幹幼庁広序底店府皮波度渡疲座庫庭康延建弁式弓引弟弱張強当形役往径待律後徒従得復徳心必志忘応忠快念思急性恩息悪悲情想意愛感態慣憲成我戦戸所手才打批承技投折担招拝拡拾持指挙捨授採探接推提揮損操支改放政故救敗教散敬数整敵文料断新方旅族旗日旧早明易昔星映春昨昭昼時晩景晴暑暖暗暮暴曜曲書最月有服朗望朝期木未末本札机材村束条来東松板林枚果枝染柱査栄校株根格案桜梅械棒森植検業極楽構様標模権横樹橋機欠次欲歌止正武歩歯歴死残段殺母毎毒比毛氏民気水氷永求池決汽河油治沿泉法泣注泳洋洗活派流浅浴海消液深混清済減温測港湖湯満源準漁演漢潔潮激火灯灰災炭点無然焼照熟熱燃父片版牛牧物特犬犯状独率玉王班現球理生産用田由申男町画界畑留略番異疑病痛発登白百的皇皿益盛盟目直相省看県真眼着矢知短石砂研破確磁示礼社祖祝神票祭禁福私秋科秒秘移程税種穀積穴究空窓立章童競竹笑笛第筆等筋答策算管箱節築簡米粉精糖糸系紀約紅納純紙級素細終組経結給統絵絶絹続綿総緑線編練縦縮績織罪置署羊美群義羽翌習老考者耕耳聖聞職肉肥育肺胃背胸能脈脳腸腹臓臣臨自至興舌舎航船良色花芸芽若苦英茶草荷菜落葉著蒸蔵薬虫蚕血衆行術街衛衣表裁装裏補製複西要見規視覚覧親観角解言計討訓記訪設許訳証評詞試詩話誌認誕語誠誤説読課調談論諸講謝識警議護谷豆豊象貝負財貧貨責貯貴買貸費貿賀賃資賛賞質赤走起足路身車軍転軽輪輸辞農辺近返述迷追退送逆通速造連週進遊運過道達遠適選遺郡部郵郷都配酒酸里重野量金針鉄鉱銀銅銭鋼録鏡長門閉開間関閣防降限陛院除陸険陽隊階際障集雑難雨雪雲電青静非面革音頂順預領頭題額顔願類風飛食飯飲飼養館首馬駅験骨高魚鳥鳴麦黄黒鼻

List by frequency[edit]

日一国会人年大十二本中長出三同時政事自行社見月分議後前民生連五発間対上部東者党地合市業内相方四定今回新場金員九入選立開手米力学問高代明実円関決子動京全目表戦経通外最言氏現理調体化田当八六約主題下首意法不来作性的要用制治度務強気小七成期公持野協取都和統以機平総加山思家話世受区領多県続進正安設保改数記院女初北午指権心界支第産結百派点教報済書府活原先共得解名交資予川向際査勝面委告軍文反元重近千考判認画海参売利組知案道信策集在件団別物側任引使求所次水半品昨論計死官増係感特情投示変打男基私各始島直両朝革価式確村提運終挙果西勢減台広容必応演電住争談能無再位置真流格有疑口過局少放税検町常校料裁状工建語球営空職証土急止送供可役構木割聞身費付切由説転食比難防補車優夫研収断何南石足消境神番規術護展態導備宅害配副算視条幹独警宮究育席輸訪楽起万着乗店述残想線率病農州武声質念待試族象銀域助労例衛然早張映限親額験追商葉義伝働形景落担好退準賞辺造英株頭技低毎医復仕去姿味負閣失移差衆個門写評課末守若脳極種美命福蔵量望松非観察整段横型白深字答夜製票音申様財港識注呼達良帰針専推谷古候史天階程満敗管値歌買兵接器士光討路悪科授細効図週積丸他録処省旧室憲太橋歩岸客風紙激否周師材登系批母易健黒火戸速存花春飛殺央券赤号単盟座青破編竹除完降責並従右修隊危採織森競拡故館給屋読弁根色友苦就走園具左異歴辞将秋因厳馬愛休富父遺未貿講林装諸夏素亡劇河航冷模適婦鉄寄益顔類児余禁印逆王返標久短油妻暴輪宣背昭植熱宿薬清習険覚盛船倍均億圧芸許皇臨駅署便留罪停興陸玉源波創障筋帯延羽努固精則乱散司康測豊洋静善厚喜囲卒略承順紀旅絶級幸岩練軽庁博城等救層版老令角損曲裏密庭徒仏績築貨志混池我勤血幕居染温雑招季困星傷永著誌庫刊像功欠秘坂刻底賛服犯布寺息宇遠養街願絵希欲痛縮枚属笑複郵束仲栄札似夕板列探借節骨射届曜遊迷夢巻揮君燃雨閉包弱賃折郡草飲貴災暮預焼簡肉納樹章臓律貸至宗照宙酒銭堂群悲秒操晴誕謝孝仮暗鳥純飯訳吸典賀看勉奏翌陽快片郷敬泉冬徳皮漁里己貯歯忠倉昼茶柱沿唱祭誠忘雪筆訓浴俳童宝胸砂塩誤序弟聖洗舎兆畑慣毛緑尊祝礼窓旗詩昔牛敵魚液貧衣酸兄泳祖幼荷潮梅桜黄句鋼臣浅雲縦捨鳴腹乳矢紅炭丁冊勇械犬菜耳仁墓卵湖干頂虫刷湯箱牧穴暖朗鉱泣肺孫飼枝熟恩毒往豆晩陛径暑拝妹氷棒寒帳肥糖姉脈拾俵粉漢糸綿才銅鏡覧奮眼蒸耕后巣班潔灯麦鼻詞胃寸机磁芽灰垂穀貝刀弓腸皿舌羊絹笛尺汽蚕

Special characters[edit]

Kokuji[edit]

Kokuji are characters originally created in Japan; two of them are kyōiku kanji: (Grade 4) and (Grade 3). There are also 8 kokuji within the secondary-school kanji and 16 within the jinmeiyō kanji. The character 働 and some others are also used in Chinese now, but most kokuji are unknown outside Japan.

Kokkun[edit]

Kokkun are characters and combinations of characters that have different meanings in Japanese and Chinese

For example, the character combination 手紙 means 'letter' in Japanese, but 'toilet paper' in Chinese. However, the isolated characters have the same meaning in both languages: 手 (Grade 1) means 'hand', and 紙 (Grade 2) means 'paper'.

Simplified characters and their traditional forms[edit]

See also shinjitai and kyūjitai.

Differences in simplification between China and Japan[edit]

China and Japan simplified their writing systems independently from each other. After World War II, their relations were hostile, so they did not cooperate. Traditional Chinese characters are still officially used in Hong Kong, Macao, Taiwan, South Korea (as a supplement to Hangul, but they are no longer used in North Korea), and by many overseas Chinese.

In Chinese, many more characters were simplified than in Japanese; some characters were simplified in only one language; other characters were simplified in the same way in both languages, and other characters were simplified in both languages but in different ways. This means that those who want to learn the writing systems of both languages must sometimes learn at least three different variations of one character: traditional Chinese, simplified Chinese, and modern Japanese (for example 兩 - 两 - 両). Some others have more variations, such as (斗 - 鬥 - 鬭 - 鬬 - 鬪 - 鬦 - 闘 - 閗), some of which are considered the older forms of Chinese characters and variations of different Chinese regions, and the older forms of Japanese characters (kyūjitai).

Traditional Chinese Simplified Chinese Modern Japanese
Group 1: No simplification in either language
Group 2: Simplified in Chinese only
Group 3: Simplified in Japanese only
Group 4: Same simplification in both languages
Group 5: Different simplification in each language

Traditional characters that may cause problems displaying[edit]

Note that within the kyōiku kanji, there are 26 characters; the old forms of which may cause problems displaying:

 • Grade 2 (2 kanji): 海 社
 • Grade 3 (8 kanji): 勉 暑 漢 神 福 練 者 都
 • Grade 4 (6 kanji): 器 殺 祝 節 梅 類
 • Grade 5 (1 kanji):
 • Grade 6 (9 kanji): 勤 穀 視 署 層 著 諸 難 朗
 • Within the jōyō kanji, the same is true for 36 secondary-school kanji, so, in total, 62 of the 2,136 jōyō kanji have traditional forms that may cause problems displaying.

These characters are Unicode CJK Unified Ideographs for which the old form (kyūjitai) and the new form (shinjitai) have been unified under the Unicode standard. Although the old and new forms are distinguished under the JIS X 0213 standard, the old forms map to Unicode CJK Compatibility Ideographs which are considered by Unicode to be canonically equivalent to the new forms and may not be distinguished by user agents. Therefore, depending on the user environment, it may not be possible to see the distinction between old and new forms of the characters. In particular, all Unicode normalization methods merge the old characters with the new ones.

List of the simplified kyōiku kanji[edit]

For example, 万 is the simplified form of 萬. Note that 弁 is used to simplify three different traditional characters (辨, 瓣, and 辯).

 • 万 萬, 両 兩, 画 畫, 昼 晝, 蚕 蠶, 悪 惡, 旧 舊, 単 單, 巣 巢, 争 爭, 来 來, 乗 乘, 勉 勉, 厳 嚴, 予 豫, 変 變, 仏 佛, 会 會, 伝 傳, 仮 假, 体 體, 余 餘, 価 價, 児 兒, 並 竝, 円 圓, 写 寫, 労 勞, 効 效, 勤 勤, 区 區, 医 醫, 真 眞, 点 點, 圧 壓, 歴 歷, 台 臺, 弁 (辨 瓣 辯),
 • 参 參, 収 收, 号 號, 営 營, 器 器, 団 團, 図 圖, 囲 圍, 国 國, 売 賣, 声 聲, 塩 鹽, 増 增, 処 處, 条 條, 学 學, 実 實, 宝 寶, 専 專, 当 當, 県 縣, 党 黨, 届 屆, 属 屬, 層 層, 巻 卷, 帯 帶, 広 廣, 庁 廳, 応 應, 帰 歸, 径 徑, 従 從, 徳 德, 衛 衞, 戦 戰, 担 擔, 拡 擴, 拝 拜, 挙 擧, 数 數, 対 對, 断 斷, 晩 晚, 暑 暑, 栄 榮, 梅 梅, 桜 櫻, 検 檢, 楽 樂, 様 樣, 権 權, 横 橫, 欠 缺, 歩 步, 残 殘, 殺 殺, 穀 穀, 毎 每, 気 氣, 海 海, 浅 淺, 済 濟, 満 滿, 温 溫, 漢 漢, 灯 燈, 焼 燒, 状 狀, 将 將, 独 獨, 発 發, 研 硏, 礼 禮, 社 社, 神 神, 祖 祖, 祝 祝, 視 視, 福 福, 秘 祕, 節 節, 糸 絲, 経 經, 絵 繪, 続 續, 総 總, 練 練, 緑 綠, 縦 縱, 署 署, 者 者, 朗 朗, 脳 腦, 臓 臟, 乱 亂, 辞 辭, 芸 藝, 著 著, 蔵 藏, 薬 藥, 虫 蟲, 装 裝, 覚 覺, 覧 覽, 観 觀, 訳 譯, 証 證, 読 讀, 諸 諸, 豊 豐, 賛 贊, 転 轉, 軽 輕, 辺 邊, 都 都, 郷 鄕, 鉄 鐵, 鉱 鑛, 銭 錢, 録 錄, 関 關, 険 險, 雑 雜, 難 難, 静 靜, 類 類, 駅 驛, 験 驗, 麦 麥, 黄 黃, 黒 黑, 歯 齒

The kyōiku kanji and their Chinese hànzì equivalents[edit]

The characters are sorted by the radicals of the Japanese kanji. The two kokuji 働 and 畑, which have no Chinese equivalents, are not listed here. See also the section § Differences in simplification between China and Japan above.

Same form in Chinese and Japanese[edit]

The following kyōiku kanji are characters of Group 1 (not simplified in either language, e.g. 田). For characters of Group 2 (same simplification in China and Japan, but a traditional form exists, e.g. 万-萬-万), see § Differences in simplification between China and Japan above.

 • 一 丁 下 三 不 天 五 民 正 平 可 再 百 否 武 夏 中 内 出 本 世 申 由 史 冊 央 向 曲 印 州 表 果 半 必 永 求 九 丸 千 久 少 夫 午 失 末 未 包 年 危 后 兵 我 束 卵 承 垂 刷 重 省 看 勉 七 乳 才 予 事 二 元 亡 六 主 市 交 忘 夜 育 京 卒 商 率 就 人 化 今 仁 付 代 仕 他 令 以 合 全 任 休 件 仲 作 何 位 住 余 低 似 命 使 念 例 供 信 保 便 値 修 借 候 倍 俳 俵 健 停 働 像 先 入 八 分 公 共 弟 並 典 前 益 善 尊 同 周 次 兆 冷 弱 刀 切 別 判 制 券 刻 副 割 力 加 助 努 勇 勤 句 北 疑 十 古 孝 直 南 真 裁 博 上 反 灰 厚 原 台 能 友 収 口 司 右 兄 吸 告 君 味 呼 品 唱 器 四 回 因 困 固 土 去 地 在 寺 均 志 坂 幸 型 城 基 域 喜 境 士 冬 各 夕 外 名 多 大 太 奏 女 好 始 妻 姉 妹 姿 子 存 安 字 守 宅 宇 完 定 官 宙 宗 室 客 宣 家 害 案 容 宮 寄 密 宿 寒 富 察 寸 小 光 常 堂 尺 局 居 屋 展 山 岸 岩 炭 川 工 左 功 己 改 布 希 干 刊 幼 序 店 底 府 度 座 席 庭 康 延 建 式 弓 引 強 形 役 往 径 待 律 徒 得 街 心 快 性 忠 急 恩 情 感 想 成 戸 所 手 打 投 折 技 批 招 持 指 拾 接 推 探 授 提 操 支 政 故 教 救 散 敬 文 新 方 放 旅 族 旗 日 早 明 易 昔 春 星 昨 映 昭 最 量 景 晴 暗 暖 暴 曜 月 木 札 材 村 板 林 松 枚 枝 相 査 染 柱 格 校 根 株 械 植 棒 森 模 歌 止 整 死 列 段 母 毒 比 毛 氏 水 池 汽 法 治 波 油 注 河 泣 沿 泳 洋 活 派 洗 流 消 酒 浴 深 混 清 液 港 測 湖 源 演 潮 激 火 然 照 熟 燃 受 父 片 版 牛 物 牧 特 犬 犯 王 玉 班 理 球 望 生 用 田 男 町 思界 胃 留 略 病 痛 登 白 的 皇 泉 皮 皿 盛 盟 目 具 眼 矢 知 短 石 砂 破 磁 示 祭 禁 利 私 和 委 季 科 秋 秒 移 税 程 穴 究 空 立 童 竹 笑 第 笛 等 答 策 筋 算 管 箱 米 料 粉 精 糖 素 置 罪 羊 美 差 着 群 羽 翌 老 考 耕 耳 取 有 肉 服 肥 背 肺 胸 期 朝 腹 臣 自 息 至 舌 航 船 良 色 花 苦 若 英 芽 草 茶 荷 菜 落 幕 墓 蒸 暮 血 行 衣 初 西 要 票 角 解 言 警 谷 欲 豆 象 赤 走 起 足 路 身 射 返 近 述 送 追 退 逆 迷 通 速 造 道 郡 部 配 酸 番 里 野 防 限 院 降 除 陛 障 集 雨 雪 青 非 悲 面 革 音 章 意 食 首 骨 高

Different forms in Chinese and Japanese[edit]

The order is "Modern Japanese -Traditional Chinese - Simplified Chinese", e.g. 両-兩-两. Some characters were simplified the same way in both languages, the others were simplified in one language only.

 • 万-萬-万, 両-兩-两, 画-畫-画, 昼-晝-昼, 蚕-蠶-蚕, 悪-惡-恶 , 旧-舊-旧, 師-師-师, 氷-冰-冰, 単-單-单, 巣-巢-巢, 業-業-业, 争-爭-争, 来-來- 来, 東-東-东, 乗-乘-乘, 島-島-岛, 劇-劇-剧, 厳-嚴-严, 願-願-愿, 変-變-变, 裏-裏-里, 仏-佛-佛, 会-會-会, 伝-傳-传, 仮-假-假, 体-體-体, 価-價-价, 舎-舍-舍, 係-係-系, 個-個-个, 倉-倉-仓, 側-側-侧, 備-備-备, 傷-傷-伤, 億-億-亿, 優-優-优, 児-兒-儿, 貧-貧-贫, 興-興-兴, 円-圓-圆, 写-寫-写, 軍-軍-军, 創-創-创, 労-勞-劳, 効-效-效, 動-動-动, 勢-勢-势, 区-區-区, 医-醫-医, 協-協-协, 準-準-准, 幹-幹-干, 点-點-点, 圧-壓-压, 歴-歷-历, 弁-(辨 瓣 辯)-(辨 瓣 辩), 参-參-参, 号-號-号, 員-員-员, 営-營-营, 鳴-鳴-鸣, 団-團-团, 図-圖-图, 囲-圍-围, 国-國-国, 園-園-园, 売-賣-卖, 声-聲-声, 場-場-场, 報-報-报, 塩-鹽-盐, 増-增-增, 処-處-处, 条-條-条, 奮-奮-奋, 婦-婦-妇, 学-學-学, 孫-孫-孙, 実-實-实, 宝-寶-宝, 憲-憲-宪, 専-專-专, 導-導-导, 当-當-当, 県-縣-县, 党-黨-党, 賞-賞-赏, 届-屆-届, 属-屬-属, 層-層-层, 災-災-灾, 順-順-顺, 巻-卷-卷, 帯-帶-带, 帳-帳-帐 , 広-廣-广, 庁-廳-庁, 応-應-应, 庫-庫-库, 張-張-张, 帰-歸-归, 後-後-后, 従-從-从, 術-術-术, 復-復-复, 徳-德-德, 衛-衛-卫, 態-態-态, 慣-慣-惯, 戦-戰-战, 担-擔-担, 拡-擴-扩, 拝-拜-拜, 挙-擧-举, 採-採-采, 捨-捨-舍, 揮-揮-挥, 損-損-损, 数-數-数, 敵-敵-敌, 対-對-对, 断-斷-断, 時-時-时, 晩-晚-晚, 暑-暑-暑, 題 -題 -题, 栄-榮-荣, 梅-梅-梅, 桜-櫻-樱, 検-檢-检, 楽-樂-乐, 極-極-极, 様-樣-样, 構-構-构, 権-權-权, 横-橫-横, 標-標-标, 機-機-机, 樹-樹-树, 橋-橋-桥, 欠-缺-欠, 歩-步-歩, 残-殘-残, 殺-殺-杀, 穀-穀-谷, 毎-每-毎, 気-氣-气, 決-決-决, 海-海-海, 浅-淺-浅, 済-濟-济, 減-減-减, 満-滿-满, 温-溫-温,測-測-测, 湯-湯-汤, 漢-漢-汉, 漁-漁-渔, 潔-潔-洁, 灯-燈-灯, 無-無-无, 焼-燒-烧,熱-熱-热, 愛-愛-爱, 状-狀-状, 将-將-将, 独-獨-独, 現-現-现, 聖-聖-圣, 異-異-异, 発-發-发, 務-務-务, 研-硏-研, 確-確-确, 礼-禮-礼, 社-社-社, 神-神-神, 祖-祖-祖, 祝-祝-祝,視-視-视, 福-福-福, 秘-祕-秘, 種-種-种, 積-積-积, 窓-窗-窓, 産-産-产, 競-競-竞, 筆-筆-笔, 節-節-节, 築-築-筑, 簡-簡-简, 糸-絲-丝, 約-約-约, 級-級-级, 紅-紅-红, 紀-紀-纪, 紙-紙-纸, 納-納-纳, 純-純-纯, 経-經-经, 組-組-组, 終-終-终, 細-細-细, 結-結-结,絶-絶-绝, 給-給-给, 統-統-统, 絵-繪-绘, 続-續-续, 絹-絹-绢, 総-總-总, 練-練-练, 緑-綠-绿, 綿-綿-绵, 線-線-线, 編-編-编, 縦-縱-纵, 縮-縮-缩, 績-績-绩, 織-織-织, 買-買-买, 署-署-署, 義-義-义, 養-養-养, 習-習-习, 者-者-者, 職-職-职, 書-書-书, 脈-脈-脉, 朗-朗-朗, 脳-腦-脑, 勝-勝-胜, 腸-腸-肠, 臓-臟-脏, 臨-臨-临, 乱-亂-乱, 辞-辭-辞, 芸-藝-芸, 著-著-着, 葉-葉-叶, 夢-夢-梦, 蔵-藏-藏, 薬-藥-药, 虫-蟲-虫, 衆-衆-众, 装-裝-裝, 補-補-补, 製-製-制, 複-複-复, 見-見-见, 規-規-规, 覚-覺-觉, 親-親-亲, 覧-覽-览, 観-觀-观, 計-計-计, 記-記-记, 討-討-讨, 訓-訓-训, 設-設-设, 訳-譯-译, 許-許-许, 訪-訪-访, 証-證-证, 評-評-评, 詞-詞-词, 話-話-话, 試-試-试, 詩-詩-诗, 誠-誠-诚, 語-語-语, 読-讀-读, 説-説-说, 認-認-认, 誤-誤-误, 誌-誌-志, 調-調-调, 論-論-论, 談-談-谈, 課-課-课, 諸-諸-诸, 誕-誕-诞, 講-講-讲, 謝-謝-谢, 識-識-识, 議-議-议, 護-護-护, 豊-豐-丰, 頭-頭-头, 貝-貝-贝, 負-負-负, 則-則-则, 財-財-财, 敗-敗-败, 責-責-责, 貨-貨-货, 費-費-费, 貸-貸-贷, 貴-貴-贵, 貯-貯-贮, 賀-賀-贺, 貿-貿-贸, 資-資-资, 賃-賃-赁, 質-質-质, 賛-贊-赞, 車-車-车, 転-轉-转, 軽-輕-轻, 輪-輪-轮, 輸-輸-输, 農-農-农, 辺-邊-边, 連-連-连, 進-進-进, 週-週-周, 過-過-过, 運-運-运, 達-達-达, 遊-遊-游, 遠-遠-远, 適-適-适, 選-選-选, 遺-遺-遗, 都-都-都, 郷-鄕-乡, 郵-郵-邮, 針-針-针, 鉄-鐵-铁, 鉱-鑛-矿, 銀-銀-银, 銅-銅-铜, 銭-錢-钱, 録-錄-录, 鋼-鋼-钢, 鏡-鏡-镜, 長-長-长, 門-門-门, 問-問-问, 閉-閉-闭, 間-間-间, 開-開-开, 関-關-关, 聞-聞-闻, 閣-閣-阁, 陸-陸-陆, 険-險-险, 隊-隊-队, 階-階-阶, 陽-陽-阳, 際-際-际, 雑-雜-杂, 難-難-难, 雲-雲-云, 電-電-电, 静-靜-静, 頂-頂-顶, 預-預-预, 領-領-领, 顔-顏-颜, 類-類-类, 額-額-额, 風-風-风, 飛-飛-飞, 飲-飲-饮, 飯-飯-饭, 飼-飼-饲, 館-館-馆, 馬-馬-马, 駅-驛-驿, 験-驗-验, 魚-魚-鱼, 鳥-鳥-鸟, 麦-麥-麦, 黄-黃-黄, 黒-黑-黑, 鼻-鼻-鼻, 歯-齒-齿

See also[edit]

References[edit]

 1. ^ "小学校の必修漢字に都道府県名20字追加 20年度にも". 朝日新聞デジタル. 2016-05-18. Archived from the original on 2016-05-18. Retrieved 2016-06-18.

External links[edit]