Lê Huyền Tông

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Lê Huyền Tông
黎玄宗
Emperor of Annam
Reign 1662-71
Predecessor Lê Thần Tông
Successor Lê Gia Tông
Burial Quả Thịnh Tomb (果盛陵)
Full name
Lê Duy Vũ (黎維禑)
Era dates
Cảnh Trị (景治)
Posthumous name
Mục Emperor (豁達睿聰剛毅中正溫柔和樂欽明文思允恭克讓穆皇帝)
Temple name
Huyền Tông (玄宗)
House Revival Lê dynasty
Father Lê Thần Tông
Mother Phạm Thị Ngọc Hậu

Lê Huyền Tông (Chinese: 黎玄宗, 1654 - 1671) was the Annamese eighth emperor of Revival Lê dynasty[1].

Biography[edit]

Lê Huyền Tông has a birth name Lê Duy Vũ[2] (黎維禑) and courtesy name Duy Hi[3] (維禧). He was born in 1654 and reigned from 1662 to 1671. He was a figurehead king under the power of lord Trịnh Tạc who ruled 1657-82[4].

Family[edit]

Consorts and their respective issues :

References[edit]

  1. ^ 《歷朝憲章類誌》卷二十一·禮儀誌·太廟殿奉事各位。
  2. ^ 大越史記全書陳荊和本、西南師範大學出版社標點校勘本和《欽定越史通鑑綱目》均作“䄔”,《大越史記全書》引田利章本作“禑”,恐誤。
  3. ^ 據《清實錄》和《清史稿·越南傳》。
  4. ^ Bruce M. Lockhart & William J. Duiker, The A to Z of Vietnam, p437 "Lê Huyền Tông", 2010.
Preceded by
Lê Thần Tông
Emperor of Annam
1662–1671
Succeeded by
Lê Gia Tông