List of Hong Kong films of 1950

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

A list of films produced in Hong Kong in 1950:.

1950[edit]

Title Director Cast Genre Notes
1950
Xi lu xiang / Sai lo cheung
The Kid
Feng Feng Bruce Lee, Lee Hoi-chuen Drama
Emei fei jian xia
Yi dai yao ji
Pingqian Li Guang Bai Drama
The Flying Sword Hero from Emei Mountain
Hua luo hong lou
The Flower Drops by the Red Chamber
Daisen qi an
How Inspector Daisen Shattered the Strange Cloaks Gang
Emei fei jian xia xia ji
The Flying Sword Hero from Emei Mountain II
Hei tian tang
Dark Paradise
Hao men qi fu
The Abandoned Woman of a Rich Family
Tian ya ge nu
The Girl Minstrel
Fei jian xia xie zhan Zhou gu zhuang
The Flying Swordsman's Bloody Battle at Zhou Village
Hua jie
The Flower Street
Xi lu xiang
Nu san jian xia
Three Girl Musketeers
The Story of Xiaowan Dong
Ling xiao gu yan
Bird on the Wing
Shuo huang shi jie
The Awful Truth
Title Director Cast Genre Notes

The Haunted House
Gui wu
Emei fei jian xia da po qing luo gu
Flying Swordsman of Emei Wins the Battle in Green Snails Valley
Jin suo ji
The Golden Chain
Hua he shang da nao Wutai shan
Rude Monk's Intrusion Into Wutai Mountain
Shen xia jin luo han
Magnificent Hero Jin Luohan
Ren hai wan hua tong
Kaleidoscope
Wu long jiang jun
Zui e suo lian shang ji
Zui e suo lian xia ji
Jiang hu qi xia
Strange Hero
Leng luo duan chang hua
Sorrows of a Neglected Wife
Qian li song ji mao
A Small Gift From Afar
Fang Shiyu fu zi bao xie chou
Fan gong qing lei
Love Tears of a Buddhist Recluse
Da dao Wang Wu zue zhan xiao ba wang
Big Sword Wang Wu
Jie hou gu er
The War Baby
Jie hun 24 xiao shi
24 Hours of Marriage
Er xin sui mu xin
The Son Who Broke Mother's Heart
Wan jie qing yuan
Loves Caught in 10,000 Perils
Nian wan qian
The End of the Year Means Money
Nanhai yu ge
The Nanhai Fisherman's Song
Nan lai yan

External links[edit]