List of Kosovan composers

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

This is a list of composers from Kosovo:

References[edit]

  1. ^ Berisha, Engjëll. Zhvillimi i stileve në veprat e kompozitorëve shqiptarë të Kosovës. Enti i teksteve dhe mjeteve mësimore i Kosovës,1997, p. 151 - 154.
  2. ^ Berisha, Engjëll. Kultura Muzikore. Enti i teksteve dhe mjeteve mësimore i Kosovës,1997, Libri Shkollor p. 231.
  3. ^ Dam Festival catalogue p.2
  4. ^ Et Regn Av Toner
  5. ^ Dam Festival catalogue,Flute sounds Festival
  6. ^ Dam Festival catalogue p.27