List of members of the eighth Legislative Yuan

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Seating composition of the Legislative Yuan after the 2012 election.

This is a list of Legislative Yuan members elected in the 2012 legislative election on 14 January 2012 and currently serving for the 8th Legislative Yuan. The official seats are 113 while there is now one vacancy till next general congressional election scheduled in 2016.

The list is arranged by constituency (district) and proportional representation (party list).

Wang Jin-pyng (KMT)
Hsiao Bi-khim (DPP)
Hsu Tain-tsair (DPP)
Tien Chiu-chin (DPP)
Huang Chih-hsiung (KMT)
Yu Mei-nu (DPP)
Hsu Chun-hsin (TSU)
Ho Hsin-chun (DPP)
Lee Ying-yuan (DPP)
Huang Wen-ling (TSU)
Lin Chia-lung (DPP)
May Chin (NPSU)
Liu Yu-fang (KMT)
Kuan Bi-ling (DPP)
Chiau Wen-yan (KMT)
Lin Tai-hua (DPP)

Constituency[edit]

Taipei City
Constituency Name Pinyin Chinese Party
Taipei City 1st Ting Shou-chung Dīng Shǒuzhōng 丁守中 Kuomintang
Taipei City 2nd Yao Wen-chih Yáo Wénzhì 姚文智 Democratic Progressive Party
Taipei City 3rd Lo Shu-lei Luó Shūlěi 羅淑蕾 Kuomintang
Taipei City 4th Tsai Cheng-yuan Cài Zhèngyuán 蔡正元 Kuomintang
Taipei City 5th Lin Yu-fang Lín Yùfāng 林郁方 Kuomintang
Taipei City 6th Chiang Nai-shin Jiǎng Nǎixīn 蔣乃辛 Kuomintang
Taipei City 7th Fai Hrong-tai (Alex Fai) Fèi Hóngtài 費鴻泰 Kuomintang
Taipei City 8th Lai Shyh-bao Lài Shìbǎo 賴士葆 Kuomintang
New Taipei City
Constituency Name Pinyin Chinese Party
New Taipei City 1st Wu Yu-sheng Wú Yùshēng 吳育昇 Kuomintang
New Taipei City 2nd Lin Shu-fen Lín Shūfēn 林淑芬 Democratic Progressive Party
New Taipei City 3rd Gao Jyh-peng Gāo Zhìpéng 高志鵬 Democratic Progressive Party
New Taipei City 4th Lee Hung-chun Li Hóngjūn 李鴻鈞 Kuomintang
New Taipei City 5th Huang Chih-hsiung Huáng Zhìxióng 黃志雄 Kuomintang
New Taipei City 6th Lin Hung-chih Lín Hóngchí 林鴻池 Kuomintang
New Taipei City 7th Chiang Huei-chen Jiāng Huìzhēn 江惠貞 Kuomintang
New Taipei City 8th Chang Ching-chung Zhāng Qìngzhōng 張慶忠 Kuomintang
New Taipei City 9th Lin Te-fu Lín Défú 林德福 Kuomintang
New Taipei City 11th Lu Chia-chen Lú Jiāchén 盧嘉辰 Kuomintang
New Taipei City 12th Lo Ming-tsai Luó Míngcái 羅明才 Kuomintang
New Taipei City 13th Lee Ching-hua Li Qìnghuá 李慶華 Kuomintang
Taoyuan City
Constituency Name Pinyin Chinese Party
Taoyuan City 1st Chen Ken-te Chén Gēndé 陳根德 Kuomintang
Taoyuan City 2nd Liao Cheng-ching Liào Zhèngjǐng 廖正井 Kuomintang
Taoyuan City 3rd Chen Shei-saint Chén Xuéshèng 陳學聖 Kuomintang
Taoyuan City 4th Yang Li-huan Yáng Lìhuán 楊麗環 Kuomintang
Taoyuan City 5th Lu Yu-ling Lǚ Yùlíng 呂玉玲 Kuomintang
Taoyuan City 6th Sun Ta-chien Sūn Dàqiān 孫大千 Kuomintang
Taichung City
Constituency Name Pinyin Chinese Party
Taichung City 1st Tsai Chi-chang Cài Qíchāng 蔡其昌 Democratic Progressive Party
Taichung City 2nd Yen Chin-piao Yán Qīngbiāo 顏清標 Non-Partisan Solidarity Union
Taichung City 3rd Yang Chiung-ying Yáng Qióngyīng 楊瓊瓔 Kuomintang
Taichung City 4th Tsai Chin-lung Cài Jǐnlóng 蔡錦隆 Kuomintang
Taichung City 5th Lu Shiow-yen Lú Xiùyàn 盧秀燕 Kuomintang
Taichung City 6th Lin Chia-lung Lín Jiālóng 林佳龍 Democratic Progressive Party
Taichung City 7th Ho Hsin-chun Hé Xīnchún 何欣純 Democratic Progressive Party
Taichung City 8th Chiang Chi-chen Jiāng Qǐchén 江啟臣 Kuomintang
Tainan City
Constituency Name Pinyin Chinese Party
Tainan City 1st Yeh Yi-jin Yè Yijīn 葉宜津 Democratic Progressive Party
Tainan City 2nd Huang Wei-cher Huáng Wěizhé 黃偉哲 Democratic Progressive Party
Tainan City 3rd Chen Ting-fei Chén Tíngfēi 陳亭妃 Democratic Progressive Party
Tainan City 4th Hsu Tain-tsair Xǔ Tiāncái 許添財 Democratic Progressive Party
Tainan City 5th Mark Chen Tan-sun Chén Tángshān 陳唐山 Democratic Progressive Party
Kaohsiung City
Constituency Name Pinyin Chinese Party
Kaohsiung City 1st Chiu Yi-ying Qiū Yìyíng 邱議瑩 Democratic Progressive Party
Kaohsiung City 2nd Chiu Chih-wei Qiū Zhìwěi 邱志偉 Democratic Progressive Party
Kaohsiung City 3rd Huang Chao-shun Huáng Zhāoshùn 黃昭順 Kuomintang
Kaohsiung City 4th Lin Tai-hua Lín Dàihuà 林岱樺 Democratic Progressive Party
Kaohsiung City 5th Kuan Bi-ling Guǎn Bìlíng 管碧玲 Democratic Progressive Party
Kaohsiung City 6th Lee Kun-tse Li Kūnzé 李昆澤 Democratic Progressive Party
Kaohsiung City 7th Chao Tien-lin Zhào Tiānlín 趙天麟 Democratic Progressive Party
Kaohsiung City 8th Hsu Chih-chieh Xǔ Zhìjié 許智傑 Democratic Progressive Party
Kaohsiung City 9th Lin Kuo-cheng Lín Guózhèng 林國正 Kuomintang
Taiwan Province
Constituency Name Pinyin Chinese Party
Chiayi City Lee Chun-yi Li Jùnyì 李俊俋 Democratic Progressive Party
Hsinchu City Lu Hsueh-chang Lǚ Xuézhāng 呂學樟 Kuomintang
Keelung City Hsieh Kuo-liang Xiè Guóliáng 謝國樑 Kuomintang
Changhua County 1st Wang Hui-mei Wáng Huìměi 王惠美 Kuomintang
Changhua County 2nd Lin Tsang-min Lín Cāngmǐn 林滄敏 Kuomintang
Changhua County 3rd Cheng Ru-fen Zhèng Rǔfēn 鄭汝芬 Kuomintang
Changhua County 4th Wei Ming-ku Wèi Mínggǔ 魏明谷 Democratic Progressive Party
Chiayi County 1st Wong Chung-chun Wēng Zhòngjūn 翁重鈞 Kuomintang
Chiayi County 2nd Chen Ming-wen Chén Míngwén 陳明文 Democratic Progressive Party
Hsinchu County Hsu Hsin-ying Xú Xīnyíng 徐欣瑩 Kuomintang
Hualien County Wang Ting-son Wáng Tíngshēng 王廷升 Kuomintang
Miaoli County 1st Chen Chao-ming Chén Chāomíng 陳超明 Kuomintang
Miaoli County 2nd Hsu Yao-chang Xú Yàochāng 徐耀昌 Kuomintang
Nantou County 1st Ma Wen-chun Mǎ Wénjūn 馬文君 Kuomintang
Nantou County 2nd Lin Ming-chen Lín Míngqín 林明溱 Kuomintang
Penghu County Yang Yao Yáng Yào 楊曜 Democratic Progressive Party
Pingtung County 1st Su Chen-ching Sū Zhènqīng 蘇震清 Democratic Progressive Party
Pingtung County 2nd Wang Chin-shih Wáng Jìnshì 王進士 Kuomintang
Pingtung County 3rd Pan Men-an Pān Mèng'ān 潘孟安 Democratic Progressive Party
Taitung County Liu Chao-how Liú Zhàoháo 劉櫂豪 Democratic Progressive Party
Yilan County Chen Ou-po Chén Ōupò 陳歐珀 Democratic Progressive Party
Yunlin County 1st Chang Chia-chun Zhāng Jiājùn 張嘉郡 Kuomintang
Yunlin County 2nd Liu Chien-kuo Liú Jiànguó 劉建國 Democratic Progressive Party
Fujian Province
Constituency Name Pinyin Chinese Party
Kinmen County Yang Ying-hsiung Yáng Yīngxióng 楊應雄 Kuomintang
Lienchiang County Chen Hsuen-sheng Chén Xuěshēng 陳雪生 Independent
Aborigine
Constituency Name Pinyin Chinese Party
Lowland Aborigine
(3 seats)
Liao Kuo-tung Liào Guódòng 廖國棟 Kuomintang
Tsair Jen-tian Zhèng Tiāncái 鄭天財 Kuomintang
Lin Cheng-er Lín Zhèng'èr 林正二 People First Party
Highland Aborigine
(3 seats)
Kung Wen-chi Kǒng Wénjí 孔文吉 Kuomintang
Kao Chin Su-mei (May Chin) Gāo Jīn Sùméi 高金素梅 Non-Partisan Solidarity Union
Chien Tung-ming Jiǎn Dōngmíng 簡東明 Kuomintang

Proportional Representation[edit]

Kuomintang
Name Pinyin Chinese Party
1 Wang Jin-pyng Wáng Jīnpíng 王金平 Kuomintang
2 Wang Yu-min Wáng Yùmǐn 王育敏 Kuomintang
3 Tseng Chu-wei Zéng Jùwēi 曾巨威 Kuomintang
4 Yang Yu-hsin Yáng Yùxīn 楊玉欣 Kuomintang
5 Chiau Wen-yan Qiū Wényàn 邱文彥 Kuomintang
6 Hung Hsiu-chu Hóng Xiùzhù 洪秀柱 Kuomintang
7 Wu Yu-jen Wú Yùrén 吳育仁 Kuomintang
8 Pan Wei-kang Pān Wéigāng 潘維剛 Kuomintang
9 Chen Chen-hsiang Chén Zhènxiāng 陳鎮湘 Kuomintang
10 Lee Guei-min Li Guìmǐn 李貴敏 Kuomintang
11 Su Ching-chuan Sū Qīngquán 蘇清泉 Kuomintang
12 Chen Pi-han Chén Bìhán 陳碧涵 Kuomintang
13 Chan Kai-chin Zhān Kǎichén 詹凱臣 Kuomintang
14 Hsu Shao-ping Xú Shǎopíng 徐少萍 Kuomintang
15 Chi Kuo-tung Jì Guódòng 紀國棟 Kuomintang
16 Chen Shu-huey Chén Shūhuì 陳淑慧 Kuomintang
Democratic Progressive Party
Name Pinyin Chinese Party
1 Chen Chiech-ju Chén Jiérú 陳節如 Democratic Progressive Party
2 Ker Chien-ming Kē Jiànmíng 柯建銘 Democratic Progressive Party
3 Wu Yi-chen Wú Yizhēn 吳宜臻 Democratic Progressive Party
4 Lee Ying-yuan Li Yīngyuán 李應元 Democratic Progressive Party
5 Tien Chiu-chin Tián Qiūjǐn 田秋堇 Democratic Progressive Party
6 Tsai Huang-liang Cài Huángláng 蔡煌瑯 Democratic Progressive Party
7 Hsiao Bi-khim Xiāo Měiqín 蕭美琴 Democratic Progressive Party
8 Chen Chi-mai Chén Qímài 陳其邁 Democratic Progressive Party
9 Cheng Li-chun Zhèng Lìjūn 鄭麗君 Democratic Progressive Party
10 Tuan Yi-kang Duàn Yikāng 段宜康 Democratic Progressive Party
11 Yu Mei-nu Yóu Měinǚ 尤美女 Democratic Progressive Party
12 Wu Ping-jui Wú Bǐngruì 吳秉叡 Democratic Progressive Party
13 Hsueh Ling Xuē Líng 薛凌 Democratic Progressive Party
Taiwan Solidarity Union
Name Pinyin Chinese Party
1 Hsu Chung-hsin Xǔ zhōngxìn 許忠信 Taiwan Solidarity Union
2 Huang Wen-ling Huáng Wénlíng 黃文玲 Taiwan Solidarity Union
3 Lin Shih-chia Lín Shìjiā 林世嘉 Taiwan Solidarity Union
People First Party
Name Pinyin Chinese Party
1 Lee Tung-hao (Thomas Lee) Li Tóngháo 李桐豪 People First Party
2 Chang Show-foong Zhāng Xiǎofēng 張曉風 People First Party

See also[edit]