Eighth Legislative Yuan

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Seating composition of the Legislative Yuan after the 2012 election.
National Emblem of the Republic of China.svg
This article is part of a series on the
politics and government of
the Republic of China
Taiwan-icon.svg Taiwan portal

This is a list of the 113 Legislative Yuan members elected in the legislative election held on 14 January 2012. The 8th Legislative Yuan met from 1 February 2012 to 31 January 2016. The next general congressional election took place in January 2016.

The list is arranged by constituency (district) and proportional representation (party list).

Wang Jin-pyng (KMT), speaker of Legislative Yuan (Party list)
Hung Hsiu-chu (KMT), deputy speaker of Legislative Yuan (Party list)
Lai Shyh-bao (KMT, Taipei 8)
Huang Chih-hsiung (KMT, New Taipei 5)
Hsu Hsin-ying (MKT, Hsinchu County)
Ho Hsin-chun (DPP, Taichung 7)
Chang Chia-chun (KMT, Yunlin 1)
Chuang Jui-hsiung (DPP, Pingtung 3)
Chen Ou-po (DPP, Yilan)
Kao Chin Su-mei (NPSU, Highland aborigines)
Tsai Huang-liang (DPP, party list)
Hsu Chun-hsin (TSU, Party list)
Lee Tung-hao (PFP, party list)

Constituency[edit]

Constituency Name Pinyin Chinese Party
Changhua County 1st Wang Huei-mei Wáng Huìměi 王惠美 Kuomintang
2nd Lin Tsang-min Lín Cāngmǐn 林滄敏 Kuomintang
3rd Cheng Ru-fen Zhèng Rǔfēn 鄭汝芬 Kuomintang
4th Wei Ming-ku Wèi Mínggǔ 魏明谷 Democratic Progressive Party
Chiayi City Lee Chun-yi Li Jùnyì 李俊俋 Democratic Progressive Party
Chiayi County 1st Wong Chung-chun Wēng Zhòngjūn 翁重鈞 Kuomintang
2nd Chen Ming-wen Chén Míngwén 陳明文 Democratic Progressive Party
Hsinchu City Lu Hsueh-chang Lǚ Xuézhāng 呂學樟 Kuomintang
Hsinchu County Hsu Hsin-ying Xú Xīnyíng 徐欣瑩 Kuomintang
Hualien County Wang Ting-son Wáng Tíngshēng 王廷升 Kuomintang
Kaohsiung City 1st Chiu Yi-ying Qiū Yìyíng 邱議瑩 Democratic Progressive Party
2nd Chiu Chih-wei Qiū Zhìwěi 邱志偉 Democratic Progressive Party
3rd Huang Chao-shun Huáng Zhāoshùn 黃昭順 Kuomintang
4th Lin Tai-hua Lín Dàihuà 林岱樺 Democratic Progressive Party
5th Kuan Bi-ling Guǎn Bìlíng 管碧玲 Democratic Progressive Party
6th Lee Kun-tse Li Kūnzé 李昆澤 Democratic Progressive Party
7th Chao Tien-lin Zhào Tiānlín 趙天麟 Democratic Progressive Party
8th Hsu Chih-chieh Xǔ Zhìjié 許智傑 Democratic Progressive Party
9th Lin Kuo-cheng Lín Guózhèng 林國正 Kuomintang
Keelung City Hsieh Kuo-liang Xiè Guóliáng 謝國樑 Kuomintang
Kinmen County Yang Ying-hsiung Yáng Yīngxióng 楊應雄 Kuomintang
Lienchiang County Chen Hsueh-sheng Chén Xuěshēng 陳雪生 Independent
Miaoli County 1st Chen Chao-ming Chén Chāomíng 陳超明 Kuomintang
2nd Hsu Yao-chang Xú Yàochāng 徐耀昌 Kuomintang
Nantou County 1st Ma Wen-chun Mǎ Wénjūn 馬文君 Kuomintang
2nd Lin Ming-chen Lín Míngqín 林明溱 Kuomintang
New Taipei City 1st Wu Yu-sheng Wú Yùshēng 吳育昇 Kuomintang
2nd Lin Shu-fen Lín Shūfēn 林淑芬 Democratic Progressive Party
3rd Gao Jyh-peng Gāo Zhìpéng 高志鵬 Democratic Progressive Party
4th Lee Hung-chun Li Hóngjūn 李鴻鈞 Kuomintang
5th Huang Chih-hsiung Huáng Zhìxióng 黃志雄 Kuomintang
6th Lin Hung-chih Lín Hóngchí 林鴻池 Kuomintang
7th Chiang Huei-chen Jiāng Huìzhēn 江惠貞 Kuomintang
8th Chang Ching-chung Zhāng Qìngzhōng 張慶忠 Kuomintang
9th Lin Te-fu Lín Défú 林德福 Kuomintang
10th Lu Chia-chen Lú Jiāchén 盧嘉辰 Kuomintang
11th Lo Ming-tsai Luó Míngcái 羅明才 Kuomintang
12th Lee Ching-hua Li Qìnghuá 李慶華 Kuomintang
Penghu County Yang Yao Yáng Yào 楊曜 Democratic Progressive Party
Pingtung County 1st Su Chen-ching Sū Zhènqīng 蘇震清 Democratic Progressive Party
2nd Wang Chin-shih Wáng Jìnshì 王進士 Kuomintang
3rd Pan Men-an Pān Mèng'ān 潘孟安 Democratic Progressive Party
Taichung City 1st Tsai Chi-chang Cài Qíchāng 蔡其昌 Democratic Progressive Party
2nd Yen Chin-piao Yán Qīngbiāo 顏清標 Non-Partisan Solidarity Union
3rd Yang Chiung-ying Yáng Qióngyīng 楊瓊瓔 Kuomintang
4th Tsai Chin-lung Cài Jǐnlóng 蔡錦隆 Kuomintang
5th Lu Shiow-yen Lú Xiùyàn 盧秀燕 Kuomintang
6th Lin Chia-lung Lín Jiālóng 林佳龍 Democratic Progressive Party
7th Ho Hsin-chun Hé Xīnchún 何欣純 Democratic Progressive Party
8th Johnny Chiang Jiāng Qǐchén 江啟臣 Kuomintang
Tainan City 1st Yeh Yi-jin Yè Yijīn 葉宜津 Democratic Progressive Party
2nd Huang Wei-cher Huáng Wěizhé 黃偉哲 Democratic Progressive Party
3rd Chen Ting-fei Chén Tíngfēi 陳亭妃 Democratic Progressive Party
4th Hsu Tain-tsair Xǔ Tiāncái 許添財 Democratic Progressive Party
5th Mark Chen Tan-sun Chén Tángshān 陳唐山 Democratic Progressive Party
Taipei City 1st Ting Shou-chung Dīng Shǒuzhōng 丁守中 Kuomintang
2nd Pasuya Yao Yáo Wénzhì 姚文智 Democratic Progressive Party
3rd Lo Shu-lei Luó Shūlěi 羅淑蕾 Kuomintang
4th Tsai Cheng-yuan Cài Zhèngyuán 蔡正元 Kuomintang
5th Lin Yu-fang Lín Yùfāng 林郁方 Kuomintang
6th Chiang Nai-shin Jiǎng Nǎixīn 蔣乃辛 Kuomintang
7th Fai Hrong-tai (Alex Fai) Fèi Hóngtài 費鴻泰 Kuomintang
8th Lai Shyh-bao Lài Shìbǎo 賴士葆 Kuomintang
Taitung County Liu Chao-how Liú Zhàoháo 劉櫂豪 Democratic Progressive Party
Taoyuan City 1st Chen Ken-te Chén Gēndé 陳根德 Kuomintang
2nd Liao Cheng-ching Liào Zhèngjǐng 廖正井 Kuomintang
3rd Chen Shei-saint Chén Xuéshèng 陳學聖 Kuomintang
4th Yang Li-huan Yáng Lìhuán 楊麗環 Kuomintang
5th Lu Yu-ling Lǚ Yùlíng 呂玉玲 Kuomintang
6th Sun Ta-chien Sūn Dàqiān 孫大千 Kuomintang
Yilan County Chen Ou-po Chén Ōupò 陳歐珀 Democratic Progressive Party
Yunlin County 1st Chang Chia-chun Zhāng Jiājùn 張嘉郡 Kuomintang
2nd Liu Chien-kuo Liú Jiànguó 劉建國 Democratic Progressive Party
Lowland Aborigine
(3 seats)
Liao Kuo-tung Liào Guódòng 廖國棟 Kuomintang
Jeng Tian-tsair Zhèng Tiāncái 鄭天財 Kuomintang
Lin Cheng-er Lín Zhèng'èr 林正二 People First Party
Highland Aborigine
(3 seats)
Kung Wen-chi Kǒng Wénjí 孔文吉 Kuomintang
Kao Chin Su-mei Gāo Jīn Sùméi 高金素梅 Non-Partisan Solidarity Union
Chien Tung-ming Jiǎn Dōngmíng 簡東明 Kuomintang

Proportional Representation[edit]

Kuomintang
Name Pinyin Chinese Party
1 Wang Jin-pyng Wáng Jīnpíng 王金平 Kuomintang
2 Wang Yu-min Wáng Yùmǐn 王育敏 Kuomintang
3 Tseng Chu-wei Zéng Jùwēi 曾巨威 Kuomintang
4 Yang Yu-hsin Yáng Yùxīn 楊玉欣 Kuomintang
5 Chiau Wen-yan Qiū Wényàn 邱文彥 Kuomintang
6 Hung Hsiu-chu Hóng Xiùzhù 洪秀柱 Kuomintang
7 Wu Yu-jen Wú Yùrén 吳育仁 Kuomintang
8 Tina Pan Pān Wéigāng 潘維剛 Kuomintang
9 Chen Chen-hsiang Chén Zhènxiāng 陳鎮湘 Kuomintang
10 Lee Guei-min Li Guìmǐn 李貴敏 Kuomintang
11 Su Ching-chuan Sū Qīngquán 蘇清泉 Kuomintang
12 Chen Pi-han Chén Bìhán 陳碧涵 Kuomintang
13 Chan Kai-chin Zhān Kǎichén 詹凱臣 Kuomintang
14 Hsu Shao-ping Xú Shǎopíng 徐少萍 Kuomintang
15 Chi Kuo-tung Jì Guódòng 紀國棟 Kuomintang
16 Chen Shu-hui Chén Shūhuì 陳淑慧 Kuomintang
Democratic Progressive Party
Name Pinyin Chinese Party
1 Chen Chiech-ju Chén Jiérú 陳節如 Democratic Progressive Party
2 Ker Chien-ming Kē Jiànmíng 柯建銘 Democratic Progressive Party
3 Wu Yi-chen Wú Yizhēn 吳宜臻 Democratic Progressive Party
4 Lee Ying-yuan Li Yīngyuán 李應元 Democratic Progressive Party
5 Tien Chiu-chin Tián Qiūjǐn 田秋堇 Democratic Progressive Party
6 Tsai Huang-liang Cài Huángláng 蔡煌瑯 Democratic Progressive Party
7 Hsiao Bi-khim Xiāo Měiqín 蕭美琴 Democratic Progressive Party
8 Chen Chi-mai Chén Qímài 陳其邁 Democratic Progressive Party
9 Cheng Li-chun Zhèng Lìjūn 鄭麗君 Democratic Progressive Party
10 Tuan Yi-kang Duàn Yikāng 段宜康 Democratic Progressive Party
11 Yu Mei-nu Yóu Měinǚ 尤美女 Democratic Progressive Party
12 Wu Ping-jui Wú Bǐngruì 吳秉叡 Democratic Progressive Party
13 Hsueh Ling Xuē Líng 薛凌 Democratic Progressive Party
Taiwan Solidarity Union
Name Pinyin Chinese Party
1 Hsu Chung-hsin Xǔ Zhōngxìn 許忠信 Taiwan Solidarity Union
2 Huang Wen-ling Huáng Wénlíng 黃文玲 Taiwan Solidarity Union
3 Lin Shih-chia Lín Shìjiā 林世嘉 Taiwan Solidarity Union
People First Party
Name Pinyin Chinese Party
1 Lee Tung-hao (Thomas Lee) Li Tóngháo 李桐豪 People First Party
2 Chang Show-foong Zhāng Xiǎofēng 張曉風 People First Party

See also[edit]