List of administrative divisions of Taiwan

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The following is a list of 22 major divisions of Taiwan, including six special municipalities, three provincial cities, and 13 counties, also 2 provinces (Taiwan and Fujian) which were streamlined in 1997. Data is current as of December 2014 and was sourced from the Ministry of the Interior.

Name Mandarin
(Pinyin)
Taiwanese
(Pe̍h-ōe-jī)
Hakka
(Pha̍k-fa-sṳ)
Type Flag Area
(km2)
Population
(Dec. 2014)
Population
density
City/County Seat
Changhua County 彰化縣 Zhānghuà Xiàn Chiong-hoà koān Chông-fa yen County Flag of Changhua County.svg 1,074.3960 1,291,474 1,202.05 Changhua City 彰化市
Chiayi City 嘉義市 Jiāyì Shì Ka-gī chhī Kâ-ngi sṳ Provincial
city
Flag of Chiayi City.svg 60.0256 270,883 4,512.79 East District 東區
Chiayi County 嘉義縣 Jiāyì Xiàn Ka-gī koān Kâ-ngi yen County Flag of Chiayi County.svg 1,903.6367 524,783 275.67 Taibao City 太保市
Hsinchu City 新竹市 Xīnzhú Shì Sin-tek chhī Sîn-tsuk sṳ Provincial
city
Flag of Hsinchu City.svg 104.1526 431,988 4,147.64 North District 北區
Hsinchu County 新竹縣 Xīnzhú Xiàn Sin-tek koān Sîn-tsuk yen County Flag of Hsinchu County.svg 1,427.5369 537,630 376.61 Zhubei City 竹北市
Hualien County 花蓮縣 Huālián Xiàn Hoa-liân koān Fâ-lièn yen County Flag of Hualien County.svg 4,628.5714 333,392 72.03 Hualien City 花蓮市
Kaohsiung City 高雄市 Gāoxióng Shì Ko-hiông chhī Kô-hiùng sṳ Special
municipality
Flag of Kaohsiung City.svg 2,951.8524 2,778,992 942.79 Lingya District
Fengshan District
苓雅區
鳳山區
Keelung City 基隆市 Jīlóng Shì Ke-lâng chhī Kî-lùng sṳ Provincial
city
Flag of Keelung City.svg 132.7589 373,077 2,810.18 Zhongzheng District 中正區
Kinmen County 金門縣 Jīnmén Xiàn Kim-mn̂g koān Kîm-mùn yen County Flag of Kinmen County.svg 151.6560 127,723 842.19 Jincheng Township 金城鎮
Lienchiang County 連江縣 Liánjiāng Xiàn Liân-kang koān Lièn-kông yen County Flag of Lienchiang County.svg 28.8000 12,506 434.24 Nangan Township 南竿鄉
Miaoli County 苗栗縣 Miáolì Xiàn Biâu-le̍k koān Mèu-li̍t yen County Flag of Miaoli County.svg 1,820.3149 567,132 311.56 Miaoli City 苗栗市
Nantou County 南投縣 Nántóu Xiàn Lâm-tâu koān Nàm-thèu yen County Flag of Nantou County.svg 4,106.4360 514,315 125.25 Nantou City 南投市
New Taipei City 新北市 Xīnběi Shì Sin-pak chhī Sîn-pet sṳ Special
municipality
Flag of New Taipei City.svg 2,052.5667 3,966,818 1,932.61 Banqiao District 板橋區
Penghu County 澎湖縣 Pénghú Xiàn Phêⁿ-ô͘ koān Phàng-fù yen County Flag of Penghu County.svg 126.8641 101,758 802.10 Magong City 馬公市
Pingtung County 屏東縣 Píngdōng Xiàn Pîn-tong koān Phìn-tûng yen County Flag of Pingtung County.svg 2,775.6003 847,917 305.49 Pingtung City 屏東市
Taichung City 臺中市 Táizhōng Shì Tâi-tiong chhī Thòi-chûng sṳ Special
municipality
Flag of Taichung City.svg 2,214.8968 2,719,835 1,227.97 Xitun District 西屯區
Tainan City 臺南市 Táinán Shì Tâi-lâm chhī Thòi-nàm sṳ Special
municipality
Flag of Tainan City.svg 2,191.6531 1,884,284 859.75 Anping District
Xinying District
安平區
新營區
Taipei City 臺北市 Táiběi Shì Tâi-pak chhī Thòi-pet sṳ Special
municipality
Flag of Taipei City.svg 271.7997 2,702,315 9,942.30 Xinyi District 信義區
Taitung County 臺東縣 Táidōng Xiàn Tâi-tang koān Thòi-tûng yen County Flag of Taitung County.svg 3,515.2526 224,470 63.86 Taitung City 臺東市
Taoyuan City 桃園市 Táoyuán Shì Thô-hn̂g chhī Thò-yèn sṳ Special
municipality
Flag of Taoyuan City.svg 1,220.9540 2,058,328 1,685.84 Taoyuan District 桃園區
Yilan County 宜蘭縣 Yílán Xiàn Gî-lân koān Ngì-làn yen County Flag of Yilan County.svg 2,143.6251 458,777 214.02 Yilan City 宜蘭市
Yunlin County 雲林縣 Yúnlín Xiàn Hûn-lîm koān Yùn-lìm yen County Flag of Yunlin County.svg 1,290.8326 705,356 546.43 Douliu City 斗六市

Map[edit]

Administrative divisions since 2014
about this map

See also[edit]

External links[edit]