List of administrative divisions of Taiwan

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The following is a list of 22 major divisions of Taiwan, including six special municipalities, three provincial cities, and 13 counties. Data is current as of December 2014 and was sourced from the Ministry of the Interior.

List[edit]

ISO code Name Mandarin
(Pinyin)
Taiwanese
(Pe̍h-ōe-jī)
Hakka
(Pha̍k-fa-sṳ)
Type Flag Area
(km2)
Population
(Jan. 2016)
Population
density
City/County Seat
CHA Changhua County 彰化縣 Zhānghuà Xiàn Chiong-hoà koān Chông-fa yen County Flag of Changhua County.svg 1,074.3960 1,289,295 1,200.02 Changhua City 彰化市
CYI Chiayi City 嘉義市 Jiāyì Shì Ka-gī chhī Kâ-ngi sṳ Provincial
city
Flag of Chiayi City.svg 60.0256 270,273 4,502.63 East District 東區
CYQ Chiayi County 嘉義縣 Jiāyì Xiàn Ka-gī koān Kâ-ngi yen County Flag of Chiayi County.svg 1,903.6367 519,482 272.89 Taibao City 太保市
HSZ Hsinchu City 新竹市 Xīnzhú Shì Sin-tek chhī Sîn-tsuk sṳ Provincial
city
Flag of Hsinchu City.svg 104.1526 434,258 4,169.44 North District 北區
HSQ Hsinchu County 新竹縣 Xīnzhú Xiàn Sin-tek koān Sîn-tsuk yen County Flag of Hsinchu County.svg 1,427.5369 542,513 380.03 Zhubei City 竹北市
HUA Hualien County 花蓮縣 Huālián Xiàn Hoa-liân koān Fâ-lièn yen County Flag of Hualien County.svg 4,628.5714 331,845 71.69 Hualien City 花蓮市
KHH Kaohsiung City 高雄市 Gāoxióng Shì Ko-hiông chhī Kô-hiùng sṳ Special
municipality
Flag of Kaohsiung City.svg 2,951.8524 2,778,729 941.35 Lingya District
Fengshan District
苓雅區
鳳山區
KEE Keelung City 基隆市 Jīlóng Shì Ke-lâng chhī Kî-lùng sṳ Provincial
city
Flag of Keelung City.svg 132.7589 372,019 2,802.22 Zhongzheng District 中正區
KIN Kinmen County 金門縣 Jīnmén Xiàn Kim-mn̂g koān Kîm-mùn yen County Flag of Kinmen County.svg 151.6560 132,995 876.95 Jincheng Township 金城鎮
LIE Lienchiang County 連江縣 Liánjiāng Xiàn Liân-kang koān Lièn-kông yen County Flag of Lienchiang County.svg 28.8000 12,533 435.17 Nangan Township 南竿鄉
MIA Miaoli County 苗栗縣 Miáolì Xiàn Biâu-le̍k koān Mèu-li̍t yen County Flag of Miaoli County.svg 1,820.3149 563,489 309.56 Miaoli City 苗栗市
NAN Nantou County 南投縣 Nántóu Xiàn Lâm-tâu koān Nàm-thèu yen County Flag of Nantou County.svg 4,106.4360 509,162 123.99 Nantou City 南投市
NWT New Taipei City 新北市 Xīnběi Shì Sin-pak chhī Sîn-pet sṳ Special
municipality
Flag of New Taipei City.svg 2,052.5667 3,971,250 1,934.77 Banqiao District 板橋區
PEN Penghu County 澎湖縣 Pénghú Xiàn Phêⁿ-ô͘ koān Phàng-fù yen County Flag of Penghu County.svg 126.8641 102,355 806.81 Magong City 馬公市
PIF Pingtung County 屏東縣 Píngdōng Xiàn Pîn-tong koān Phìn-tûng yen County Flag of Pingtung County.svg 2,775.6003 840,931 302.97 Pingtung City 屏東市
TXG Taichung City 臺中市 Táizhōng Shì Tâi-tiong chhī Thòi-chûng sṳ Special
municipality
Flag of Taichung City.svg 2,214.8968 2,746,112 1,239.84 Xitun District 西屯區
TNN Tainan City 臺南市 Táinán Shì Tâi-lâm chhī Thòi-nàm sṳ Special
municipality
Flag of Tainan City.svg 2,191.6531 1,885,550 860.33 Anping District
Xinying District
安平區
新營區
TPE Taipei City 臺北市 Táiběi Shì Tâi-pak chhī Thòi-pet sṳ Special
municipality
Flag of Taipei City.svg 271.7997 2,704,974 9,952.09 Xinyi District 信義區
TTT Taitung County 臺東縣 Táidōng Xiàn Tâi-tang koān Thòi-tûng yen County Flag of Taitung County.svg 3,515.2526 222,244 63.22 Taitung City 臺東市
TAO Taoyuan City 桃園市 Táoyuán Shì Thô-hn̂g chhī Thò-yèn sṳ Special
municipality
Flag of Taoyuan City.svg 1,220.9540 2,108,786 1,727.16 Taoyuan District 桃園區
ILA Yilan County 宜蘭縣 Yílán Xiàn Gî-lân koān Ngì-làn yen County Flag of Yilan County.svg 2,143.6251 458,037 213.67 Yilan City 宜蘭市
YUN Yunlin County 雲林縣 Yúnlín Xiàn Hûn-lîm koān Yùn-lìm yen County Flag of Yunlin County.svg 1,290.8326 699,236 541.69 Douliu City 斗六市

Map[edit]

See also[edit]

External links[edit]