List of emperors of the Tang dynasty

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from List of Tang Emperors)
Jump to navigation Jump to search

This is a list of emperors from the Tang dynasty (618–907) of China.

List of Emperors[edit]

Temple name Chinese family name and first name Portrait Reign Era names and durations
Gaozu (高祖, Gāozǔ) Li Yuan (李淵 Lǐ Yuān) TangGaozu.jpg 18 June 618– 4 September 626 Wude (武德 Wǔdé) 618–626
Taizong (太宗, Tāizōng) Li Shimin (李世民 Lǐ Shìmín) TangTaizong.jpg 4 September 626– 10 July 649 Zhenguan (貞觀 Zhēnguān) 627–649
Gaozong (高宗, Gāozōng) Li Zhi (李治 Lǐ Zhì) Gaozong of Tang.jpg 15 July 649– 27 December 683 Yonghui (永徽 Yǒnghuī) 650–655

Xianqing (顯慶 Xiǎnqìng) 656–661
Longshuo (龍朔 Lóngshuò) 661–663
Linde (麟德 Líndé) 664–665
Qianfeng (乾封 Qíanfēng) 666–668
Zongzhang (總章 Zǒngzhāng) 668–670
Xianheng (咸亨 Xiánhēng) 670–674
Shangyuan (上元 Shàngyuán) 674–676
Yifeng (儀鳳 Yífèng) 676–679
Tiaolu (調露 Tiáolù) 679–680
Yonglong (永隆 Yǒnglóng) 680–681
Kaiyao (開耀 Kāiyào) 681–682
Yongchun (永淳 Yǒngchún) 682–683
Hongdao (弘道 Hóngdào) 683

Zhongzong (中宗, Zhōngzōng)
(dismissed by Empress Dowager Wu)
Li Xian (李顯 Lǐ Xiǎn) or
Li Zhe (李哲 Lǐ Zhé)
Tang Zhongzong.png 3 January 684 – 26 February 684 Sisheng (嗣聖 Sìshèng) 684
Ruizong (睿宗, Ruìzōng)
(dismissed by Empress Dowager Wu)
Li Dan (李旦 Lǐ Dàn) Tang Ruizong.png 27 February 684– 8 October 690
Wenming (文明 Wénmíng) 684

Guangzhai (光宅 Guāngzhái) 684
Chuigong (垂拱 Chuígǒng) 685–688
Yongchang (永昌 Yǒngchāng) 689
Zaichu (載初 Zàichū) 690

Zhou Dynasty (690–705 AD)
Continuation of Tang Dynasty
Zhongzong (中宗, Zhōngzōng)
(second reign)
Li Xian (李顯 Lǐ Xiǎn) or
Li Zhe (李哲 Lǐ Zhé)
Tang Zhongzong.png 23 February 705– 3 July 710 Shenlong (神龍 Shénlóng) 705–707

Jinglong (景龍 Jǐnglóng) 707–710

Shang (殤帝, Shāng dì)[a] Li Chongmao (李重茂 Lǐ Chóngmào) 8 July 710– 25 July 710 Tanglong (唐隆 Tánglóng) 710
Ruizong (睿宗, Ruìzōng)
(second reign)
Li Dan (李旦 Lǐ Dàn) Tang Ruizong.png 25 July 710– 8 September 712 Jingyun (景雲 Jǐngyún) 710–711

Taiji (太極 Tàijí) 712
Yanhe (延和 Yánhé) 712

Xuanzong (玄宗, Xuánzōng) Li Longji (李隆基 Lǐ Lóngjī) Tang XianZong.jpg 8 September 712– 12 August 756 Xiantian (先天 Xiāntiān) 712–713

Kaiyuan (開元 Kāiyuán) 713–741
Tianbao (天寶 Tiānbǎo) 742–756

Suzong (肅宗, Sùzōng) Li Heng (李亨 Lǐ Hēng) TangSuzong.jpg 12 August 756– 16 May 762 Zhide (至德 Zhìdé) 756–758

Qianyuan (乾元 Qiányuán) 758–760
Shangyuan (上元 Shàngyuán) 760–761

Daizong (代宗, Dàizōng) Li Yu (李豫 Lǐ Yù) Tang Daizong.jpg 18 May 762– 23 May 779 Baoying (寶應 Bǎoyìng) 762–763

Guangde (廣德 Guǎngdé) 763–764
Yongtai (永泰 Yǒngtài) 765–766
Dali (大曆 Dàlì) 766–779

Dezong (德宗, Dézōng) Li Kuo (李适 Lǐ Kuò) Tang Dezong.jpg 12 June 779– 25 February 805 Jianzhong (建中 Jiànzhōng) 780–783

Xingyuan (興元 Xīngyuán) 784
Zhenyuan (貞元 Zhēnyuán) 785–805

Shunzong (順宗, Shùnzōng) Li Song (李誦 Lǐ Sòng) 28 February 805– 31 August 805 Yongzhen (永貞 Yǒngzhēn) 805
Xianzong (憲宗, Xiànzōng) Li Chun (李純 Lǐ Chún) Tang Xianzong.jpg 5 September 805– 14 February 820 Yuanhe (元和 Yuánhé) 806–820
Muzong (穆宗, Mùzōng) Li Heng (李恆 Lǐ Héng) Muzong.jpg 20 February 820– 25 February 824 Changqing (長慶 Chángqìng) 821–824
Jingzong (敬宗, Jìngzōng) Li Zhan (李湛 Lǐ Zhàn) 29 February 824– 9 January 827 Baoli (寶曆 Bǎolì) 824–826
Wenzong (文宗, Wénzōng) Li Ang (李昂 Lǐ Áng) TangWenzongAlt.jpg 13 January 827– 10 February 840 Baoli (寶曆 Bǎolì) 826

Dahe (大和 Dàhé) or Taihe (Tàihé 太和) 827–835
Kaicheng (開成 Kāichéng) 836–840

Wuzong (武宗, Wǔzōng) Li Yan (李炎 Lǐ Yán) Tang Wuzong.jpg 20 February 840– 22 April 846 Huichang (會昌 Huìchāng) 841–846
Xuānzong (宣宗, Xuānzōng) Li Chen (李忱 Lǐ Chén) Tangxuanzong.jpg 25 April 846– 7 September 859 Dazhong (大中 Dàzhōng) 847–859
Yizong (懿宗, Yìzōng) Li Cui (李漼 Lǐ Cuǐ) TangYizong.jpg 13 September 859– 15 August 873 Dazhong (大中 Dàzhōng) 859

Xiantong (咸通 Xiántōng) 860–873

Xizong (僖宗, Xīzōng) Li Xuan (李儇 Lǐ Xuān) TangXizong.jpg 16 August 873– 20 April 888 Xiantong (咸通 Xiántōng) 873–874

Qianfu (乾符 Qiánfú) 874–879
Guangming (廣明 Guǎngmíng) 880–881
Zhonghe (中和 Zhōnghé) 881–885
Guangqi (光啟 Guāngqǐ) 885–888
Wende (文德 Wéndé) 888

Zhaozong (昭宗, Zhāozōng) Li Ye (李曄 Lǐ Yè) Zhaozong.jpg 20 April 888– 1 December 900 (2nd reign: 24 January 901– 22 September 904) Longji (龍紀 Lóngjì) 889

Dashun (大順 Dàshùn) 890–891
Jingfu (景福 Jǐngfú) 892–893
Qianning (乾寧 Qiánníng) 894–898
Guanghua (光化 Guānghuà) 898–901
Tianfu (天復 Tiānfù) 901–904
Tianyou (天佑 Tiānyòu) 904

Ai (哀帝, Aī dì) or
Zhaoxuan (昭宣帝, Zhāoxuān dì)[a]
Li Zhu (李柷 Lǐ Zhù) 26 September 904– 12 May 907 Tianyou (天佑 Tiānyòu) 904–907

Notes & References[edit]

  1. ^ a b Posthumous name.