List of Vietnamese people

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

To be included in this list, the person must have a Wikipedia article showing they are Vietnamese.

Emperors[edit]

No. Reign Portrait Title Personal name Notes
Hồng Bàng Dynasty (2879 BCE–258 BCE)
1 000012879 BCE-2794 BCE Kinh Dương Vương (涇陽王) Lộc Tục (祿續) Was a legendary ancient Vietnamese king who was considered as the first Hùng king, and was the founder of the Hồng Bàng Dynasty. He is considered to be the first Vietnamese king
2 000022793 BCE-? BCE Lạc Long Quân & Âu Cơ - Tết 2009.jpg Lạc Long Quân (貉龍君) Sùng Lãm (崇纜) Was the second notable Hùng king and was the son of Kinh Dương Vương
3 000192524 BCE-? BCE Hùng Quốc Vương (雄國王) Bửu Lang (寶郎) The founder of the Cấn line or third dynasty of the Hùng kings
4 000202252 BCE-? BCE Hùng Diệp Vương (雄葉王) Lân Lang (麟郎) Founder of the Chấn line or the fourth dynasty of Hùng kings
5 000211912 BCE-? BCE Hùng Hy Vương (雄希王) Viên Lang (袁郎) Founder of the Tốn line or the fifth dynasty of Hùng kings
6 000221712 BCE-? BCE Hùng Huy Vương (雄辉王) Pháp Hải Lang (法海郎) Founder of the Ly line or the sixth dynasty of Hùng kings
7 000231431 BCE-? BCE Hùng Vỹ Vương (雄偉王) Thừa Vân Lang (承文郎) Founder of the Đoài line or the eighth dynasty of Hùng kings
8 000241331 BCE-? BCE Hùng Định Vương (雄定王) Quân Lang (君郎) Founder of the Giáp line or the ninth dynasty of Hùng kings
9 000251251 BCE-? BCE Hùng Uy Vương (雄威王) Hùng Hải Lang (雄海郎) Founder of the Ất line or the tenth dynasty of Hùng kings
10 000261161 BCE-? BCE Hùng Trinh Vương (雄貞王) Hưng Đức Lang (雄德郎) Founder of the Bính line or the eleventh dynasty of Hùng kings
11 00027968 BCE-? BCE Hùng Việt Vương (雄越王) Tuấn Lang (俊郎) Founder of the Mậu line or the thirteenth dynasty of Hùng kings
12 00028853 BCE-? BCE Hùng Anh Vương (雄英王) Chân Nhân Lang (蹎仁郎) Founder of the Kỷ line or the fourteenth dynasty of Hùng kings
13 00028754 BCE-? BCE Hùng Triệu Vương (雄趙王) Cảnh Chiêu Lang (景昭郎) Founder of the Canh line or the fifteenth dynasty of Hùng kings
14 00029660 BCE-? BCE Hùng Tạo Vương (雄造王) Đức Quân Lang (德君郎) Founder of the Tân line or the sixteenth dynasty of Hùng kings
Âu Lạc (257 BCE-179 BCE)
15 00003257 BCE-207 or 179 BCE AnDuongVuong.jpg An Dương Vương (安陽王) Thục Phán (蜀泮) The founder and sole ruler of Âu Lạc who defeated the last Hùng king and united the Âu Việt and the Lạc Việt people together, forming Âu Lạc
Anterior Lý Dynasty (544-602)
16 00004544-548 Emperor Ly Nam De.jpg Lý Nam Đế (李南帝) Lý Bôn (李賁) Founder of the Anterior Lý dynasty
17 00005548-571 Triệu Việt Vương (趙越王) Triệu Quang Phục (趙光復) Was a high-ranking general who was the only king of the Anterior Lý dynasty not descended from the Lý family
18 00006571-602 Hậu Lý Nam Đế (後李南帝) Lý Phật Tử (李佛子) Last king of the Anterior Lý dynasty who unconditionally surrendered and abdicated the throne to prevent a war against the Sui Dynasty
Ngô Dynasty (939-965)
19 00340 939-944  Tượng Ngô Quyền.jpg Tiền Ngô Vương (前吳王) Ngô Quyền (吳權) Founder of the Ngô Dynasty
20 00491 944-950  Dương Bình Vương (楊平王) Dương Chủ Tướng (楊主將)
21 00451 951-954  Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập (吳昌岌)
22 00490 950-965  Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn (吳昌文) Last king of the Ngô dynasty
Đinh Dynasty (968-980)
23 00525 968-979  VuaDinhTienHoang.jpg Đinh Tiên Hoàng (丁先皇) Đinh Bộ Lĩnh Founder of the Đinh dynasty and first Emperor of Vietnam
24 00608 979-980  Dinhtoan.jpg Đinh Phế Đế (丁廢帝) Đinh Toàn Was the second son of Đinh Bộ Lĩnh and last emperor of the Đinh dynasty
Anterior Lê Dynasty (980-1009)
25 00710 980-1005  Ledaihanh.jpg Lê Đại Hành (黎大行) Lê Hoàn (黎桓) Founder of the Early Lê dynasty
26 00786 1005  Lê Trung Tông (黎中宗) Lê Long Việt (黎龍鉞) Held the throne for only three days before being assassinated by his brother Lê Long Đĩnh
27 00843 1005-1009  Lelongdinh.jpg Lê Long Đĩnh (黎龍鋌) Lê Chí Trung (黎至忠) Last emperor of the Anterior Ly Dynasty
Lý dynasty (1009-1225)
28 00903 1009-1028  Tượng Lý Thái Tổ.jpg Lý Thái Tổ (李太祖) Lý Công Uẩn (李公蘊) Founder of the Lý dynasty
29 00971 1028-1054  LýTháiTông.jpg Lý Thái Tông (李太宗) Lý Phật Mã (李佛瑪)
30 900711054-1072 Lý Thánh Tông.JPG Lý Thánh Tông (李聖宗) Lý Nhật Tôn (李日尊)
31 91311072-1127 Lý Nhân Tông.JPG Lý Nhân Tông (李仁宗) Lý Càn Đức (李乾德) Was the longest ruling Vietnamese emperor, ruling for 55 years
32 91921127-1138 Lý Thần Tông (李神宗) Lý Dương Hoán (李陽煥)
33 902011138-1175 Lý Anh Tông (李英宗) Lý Thiên Tộ (李天祚)
34 902701175-1210 Lý Cao Tông (李高宗) Lý Long Trát (李龍翰)
35 903131211-1224 Lý Huệ Tông (李惠宗) Lý Sảm (李旵) Last emperor of the Lý dynasty
Trần dynasty (1225-1400)
36 904001226-1258 Trần Thái Tông (陳太宗) Trần Cảnh (陳煚) First emperor of the Trần dynasty
37 904061258-1278 Trần Thánh Tông (陳聖宗) Trần Hoảng (陳晃)
38 904111278-1293 Trần Nhân Tông TLĐSXSCĐ.png Trần Nhân Tông (陳仁宗) Trần Khâm (陳昑)
39 904531293-1314 Trần Anh Tông TLĐSXSĐ.jpg Trần Anh Tông (陳英宗) Trần Thuyên (陳烇)
40 904561314-1329 Trần Minh Tông (陳明宗) Trần Mạnh (陳奣)
41 904801329-1341 Trần Hiến Tông (陳憲宗) Trần Vượng (陳旺)
42 904851341-1369 Trần Dụ Tông (陳裕宗) Trần Hạo (陳暭)
43 904881369-1370 Hôn Đức Công (昏德公) Dương Nhật Lễ (楊日禮) Was the only emperor of the Trần dynasty who did not descend from the Trần clan, with his family name being Dương
44 904981370-1372 Trần Nghệ Tông (陳藝宗) Trần Phủ (陳暊)
45 905071373-1377 Trần Duệ Tông (陳睿宗) Trần Kính (陳曔) Was killed in action during a war against Champa in 1377 alongside several of his top generals and mandarins
46 905311377-1388 Trần Phế Đế (陳廢帝) Trần Hiện (陳晛)
47 905351388-1398 Trần Thuận Tông (陳順宗) Trần Ngung (陳顒)
48 905391398-1400 Trần Thiếu Đế (陳少帝) Trần An (陳安火缺字.svg) The twelfth and final emperor of the Trần dynasty. In 1400, he was overthrown by Hồ Quý Ly
Hồ dynasty (1400-1407)
49 905721400-1401 Thánh Nguyên (聖元) Hồ Quý Ly (胡季犛) Usurped the Trần and founded the Hồ dynasty
50 905851401-1407 Hồ Hán Thương (胡漢蒼) Hồ Hán Thương Second and last emperor of the short-lived Hồ dynasty before Ming conquest
Lê dynasty (1428-1527)
51 905871428-1433 Le Loi statue.JPG Lê Thái Tổ (黎太祖) Lê Lợi (黎利) Founder of the Later Lê dynasty and was the one who defeated the Ming dynasty during the Lam Sơn uprising
52 905921433-1442 Lê Thái Tông (黎太宗) Lê Nguyên Long
53 906291442-1459 Lê Nhân Tông (黎仁宗) Lê Bang Cơ (黎邦基) Despite being emperor, much of the power resided in his mother, Nguyễn Thị Anh, the official regent and queen of Vietnam at the time
54 906421460-1492 Lê Thánh Tông (黎聖宗) Tư Thành (思誠) His prosperous reign is eulogized as the Prospered reign of Hồng Đức (洪德之盛治)
55 000071497-1504 Lê Hiến Tông (黎憲宗) Lê Tranh (黎鏳)
56 000081504 Lê Túc Tông (黎肅宗) Lê Thuần (黎㵮)
57 000091504-1509 Lê Uy Mục (黎威穆) Lê Tuấn (黎濬)
58 000101509-1516 Lê Tương Dực Đế (黎襄翼帝) Lê Oanh (黎瀠)
59 000111516-1522 Lê Chiêu Tông (黎昭宗) Lê Y (黎椅)
60 000121522-1527 Lê Cung Hoàng (黎恭皇) Lê Xuân (黎椿) Was the last emperor of the first period of the Lê dynasty before being usurped by the Mạc clan, which would control the capital of Vietnam until 1592 before being driven out by the Trịnh lords
Mạc dynasty (1527-1592)
61 000061527-1529 An Nan Lai Wei Tu Ce.JPG Mạc Thái Tổ (莫太祖) Mạc Đăng Dung (莫登庸) Founder of the Mạc dynasty and emperor of Vietnam
62 000071529-1540 Statue of Emperor Mạc Thái Tông.jpg Mạc Thái Tông (莫太宗) Mạc Đăng Doanh (莫登瀛)
63 000081540-1546 Mạc Hiến Tông (莫憲宗) Mạc Phúc Hải (莫福海)
64 000091546-1561 Statue of Emperor Mạc Tuyên Tông.jpg Mạc Tuyên Tông (莫宣宗) Mạc Phúc Nguyên (莫福源)
65 000101562-1592 Statue of Emperor Mạc Mậu Hợp.jpg Mạc Anh Tổ (莫英祖) Mạc Mậu Hợp (莫茂洽) Was the fifth and effectively final emperor of the Mạc dynasty before the Mạc lost the capital of Vietnam during Trịnh Tùng's invasion which then reestablished the Lê dynasty.
Tây Sơn dynasty (1778-1802)
66 000111778-1788 NguyenNhac.jpg Thái Đức đế (泰德帝) Nguyễn Nhạc (阮岳) Was the founder of the Tây Sơn dynasty. Unlike the Revival Lê dynasty, the Tây Sơn rulers were the first since the early period of the Lê dynasty to actually hold power and were not mere figureheads.
67 000121788-1792 NguyenHue.jpg Quang Trung (光中) Nguyễn Huệ (阮惠) Was the most famous of the Tây Sơn brothers, and was a capable general who defeated both the Siam and the Qing dynasty.
68 000131792-1802 Cảnh Thịnh hoàng đế (景盛皇帝) Nguyễn Quang Toản (阮光纘) Was the son of Nguyễn Huệ and last ruler of the Tây Sơn dynasty.
Nguyễn dynasty (1802-1945)
69 000141802-1820 Emperor Gia Long.jpg Gia Long (嘉隆) Nguyễn Phúc Ánh (阮福暎) Founder of the Nguyễn dynasty, which would eventually be the last Vietnamese dynasty
70 000141820-1841 Minh Mang.gif Minh Mạng (明命) Nguyễn Phúc Đảm (阮福膽)
71 000151841-1847 Thiệu Trị (紹治) Nguyễn Phúc Miên Tông (阮福綿宗) Eldest son of Minh Mạng
72 000161847-1883 Vua Tu Duc.jpg Tự Đức (嗣德) Nguyễn Phúc Hồng Nhậm (阮福洪任) Tự Đức was the last emperor to rule Vietnam with complete independence and authority before the Nguyễn dynasty became a French protectorate.

Vietnamese Shoguns[edit]

Trịnh lords of Northern Vietnam (1545–1787)[edit]

Number Trịnh Lord Posthumous name Reign
1 Trịnh Kiểm (2).jpg Trịnh Kiểm Minh Khang Thái Vương (明康太王) 1545-1570
2 Trịnh Cối Trung quốc công (忠國公) 1570-1572
3 Trịnh Tùng.png Trịnh Tùng Triết Vương (哲王) 1572-1623
4 Trịnh Tráng.png Trịnh Tráng Thanh Đô Vương (清都王) 1623–1657
5 Trịnh Tạc.png Trịnh Tạc Tây Định Vương (西定王) 1657–1682
6 Trịnh Căn.png Trịnh Căn Định Nam Vương (定南王) 1682-1709
7 Trịnh Cương.png Trịnh Cương An Đô Vương (安都王) 1709-1729
8 Trịnh Giang.png Trịnh Giang Uy Nam Vương (威南王) 1729-1740
9 Trịnh Doanh.png Trịnh Doanh Minh Đô Vương (明都王) 1740-1767
10 Trịnh Sâm.png Trịnh Sâm Tĩnh Đô Vương (靖都王) 1767-1782
11 Trịnh Cán Điện Đô Vương 1782
12 Trịnh Khải.png Trịnh Khải Đoan Nam Vương (端南王) 1782-1786
13 Trịnh Bồng.png Trịnh Bồng Côn Quận Công(琨郡公) 1786-1787

Nguyễn lords of Southern Vietnam (1558–1777)[edit]

Number Nguyễn Lord Title Reign
1 Nguyễn Hoàng Tiên Vương (僊王) 1558-1613
2 Thế tử Nguyễn Phúc Nguyên ở Đàng Trong, thế kỷ 17.jpg Nguyễn Phúc Nguyên Sãi Vương (仕王) 1613-1635
3 Nguyễn Phúc Lan Thượng Vương (上王) 1635-1648
4 Nguyễn Phúc Tần Hiền Vương (賢王) 1648-1687
5 Nguyễn Phúc Thái Nghĩa Vương (義王) 1687-1691
6 Nguyễn Phúc Chu Minh Vương (明王) 1691-1725
7 Nguyễn Phúc Chú Ninh Vương (寧王) 1725-1738
8 Nguyễn Phúc Khoát Vũ Vương (武王) 1738-1765
9 Nguyễn Phúc Thuần Định Vương (定王) 1765-1777
10 Nguyễn Phúc Dương Tân Chính Vương (新政王) 1776-1777

Arts and entertainment[edit]

Architecture[edit]

 • Ngô Viết Thụ, architect and urbanist
 • Quasar Khanh a designer and inventor of the inflatable chair; married to fashion house designer Emmanuelle Khanh[1]

Cinema[edit]

Culinary[edit]

Dance[edit]

 • Poreotics Matthew "Dumbo" Vinh Quoc Nguyen, Can "Candy" Trong Nguyen, & Charles Viet Nguyen

Design[edit]

Fashion[edit]

Fine art[edit]

Literature[edit]

Media[edit]

Music[edit]

Business[edit]

History and politics[edit]

Kings and Queens[edit]

Emperors[edit]

Presidents[edit]

Former Republic of Vietnam (South Vietnam)[edit]

Secretary-General of Communist Party of Vietnam[edit]

Prime ministers[edit]

Democratic Republic of Vietnam, now Socialist Republic of Vietnam[edit]

Former Republic of Vietnam (South Vietnam)[edit]

Generals[edit]

Revolutionaries, politicians, and statesmen (not mentioned above)[edit]

Lawyers[edit]

Religion[edit]

Sciences[edit]

Natural sciences and technology[edit]

Space travel[edit]

Social sciences[edit]

Sports[edit]

Other[edit]

Crime[edit]

 • David Thai – Founder and former leader of the Born to Kill gang in Manhattan Chinatown
 • Đại Cathay – Mobster from Saigon who was known as one of the "Four Great Kings" during the 1960s
 • Năm Cam – Known as the "Godfather" of Vietnam, led a mafia in Saigon during the 1990s
 • Khánh Trắng – President of the Đồng Xuân Labor Union, a criminal organization disguised as a labor union
 • Dung Hà – A female gang boss from Haiphong
 • Asau Tran – Former ringleader of a Vietnamese Toronto mob in Canada during the 1980s

See also[edit]

References[edit]

 1. ^ Zesiger, Carey (August 6, 1996). "A Designer Back in Vietnam". NY Times. Retrieved August 3, 2012. 
 2. ^ http://www.imdb.com/name/nm8446485/
 3. ^ http://www.telequebec.tv/documentaire/une-nuit-sans-lune-boat-people-40-ans-apres/
 4. ^ http://montrealgazette.com/news/local-news/west-island-gazette/west-islander-honoured-for-commitment-to-diversity
 5. ^ [1]
 6. ^ [2] Archived March 12, 2012, at the Wayback Machine.
 7. ^ "Interview Barbara Bui : l'interview de la créatrice Barbara Bui". aufeminin. Retrieved August 3, 2012. 
 8. ^ Tacon, Dave (October 30, 2009). "Finding a home in fiction – Books – Entertainment". Melbourne: theage.com.au. Retrieved August 3, 2012. 
 9. ^ "Brian Grazer's ex-fiancee still sports his diamond ring". Nypost.com. September 29, 2012. Retrieved December 12, 2012. 
 10. ^ "Married Eric Schmidt dating concert pianist Chau-Giang Nguyen". Nypost.com. September 3, 2012. Retrieved December 12, 2012. 
 11. ^ "Chau-Giang Thi Nguyen, Piano – October 23, 2012". Carnegie Hall. Retrieved December 12, 2012. 
 12. ^ "Huy Duong Bui - Les Membres de l'Académie des sciences". academie-sciences.fr. Archived from the original on 2014-03-13. 
 13. ^ [3] "Growing up as a skinny Vietnamese refuge, Cung Le was an easy target for bullies..."
 14. ^ [4] "Dung, Vietnamese tennis champion 2006 and the first Vietnamese to start a real professional tennis career, working her way from Vietnam and Asian country to USA."
 15. ^ [5] "Graves, the only Vietnamese-born player in the major leagues, left Saigon when he was only 14 months old."
 16. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2006-03-07. Retrieved 2006-05-16.  "Nguyen and 10 other Vietnamese boys were segregated to one team..."
 17. ^ [6] "Like other Vietnamese players..."
 18. ^ "Trinh-Duc the face of French new wave". Brisbanetimes.com.au. June 23, 2009. Retrieved August 3, 2012. 
 19. ^ [7] "Men Nguyen was born in Vietnam. At age 13 he quit school and began working as a bus driver. In 1978, when he was 24, he and other 87 Vietnamese people escaped from their native country by boat."
 20. ^ [8] "Such is already the case with Mimi Tran, a Vietnamese émigré..."
 21. ^ Yang, Jeff (October 27, 2005). "Asian Pop All In". The San Francisco Chronicle. Archived from the original on July 21, 2009. Retrieved December 12, 2012. 

External links[edit]