List of acupuncture points

From Wikipedia, the free encyclopedia

System of main meridians with acupuncture point locations

This article provides a comprehensive list of acupuncture points, locations on the body used in acupuncture, acupressure, and other treatment systems based on Traditional Chinese Medicine (TCM).

Locations and basis[edit]

More than four hundred acupuncture points have been described, with the majority located on one of the twenty main cutaneous and subcutaneous meridians, pathways which run throughout the body and according to Traditional Chinese Medicine (TCM) transport qi. Twelve of these major meridians, commonly referred to as "the primary meridians", are bilateral and practitioners[who?] associate them with internal organs. The remaining eight meridians are designated[by whom?] as "extraordinary", and are also bilateral except for three, one that encircles the body near the waist, and two that run along the midline of the body. Only those two extraordinary meridians that run along the midline contain their own points, the remaining six comprise points from the aforementioned twelve primary meridians. There are also points that are not located on the fourteen major meridians but do lie in the complete nexus referred to as jing luo (經絡). Such outliers are often[specify] referred to as "extra points".[1]

There is no anatomical and physiological basis for acupuncture points and meridians.[2] In practice, acupuncture points are located[by whom?] by a combination of anatomical landmarks, palpation, and feedback from the patient.[1]

Twelve Primary Meridians[edit]

Code Chinese Name Pinyin English Korean 한글 Vietnamese
LU 手太陰肺經 shǒu tàiyīn fèi jīng Lung 수태음폐경 Thủ thái âm phế
LI 手陽明大腸經 shǒu yángmíng dàcháng jīng Large Intestine 수양명대장경 Thủ dương minh đại trường
ST 足陽明胃經 zú yángmíng wèi jīng Stomach 족양명위경 Túc dương minh vị
SP 足太陰脾經 zú tàiyīn pí jīng Spleen 족태음비경 Túc thái âm tỳ
HT 手少陰心經 shǒu shǎo yīn xīnjīng Heart 수소음심경 Thủ thiếu âm tâm
SI 手太陽小腸經 shǒu tàiyáng xiǎocháng jīng Small Intestine 수태양소장경 Thủ thái dương tiểu trường
BL 足太陽膀胱經 zú tàiyáng pángguāng jīng Bladder 족태양방광경 Túc thái dương bàng quang
KI 足少陰腎經 zú shǎo yīn shèn jīng Kidney 족소음신경 Túc thiếu âm thận
PC 手厥陰心包經 shǒu juéyīn xīnbāo jīng Pericardium 수궐음심포경 Thủ quyết âm tâm bào
TE 手少陽三焦經 shǒu shǎo yángsān jiāo jīng Triple Energizer 수소양삼초경 Thủ thiếu dương tam tiêu
GB 足少陽膽經 zú shǎo yáng dǎn jīng Gallbladder 족소양담경 Túc thiếu dương đởm
LR 足厥陰肝經 zú juéyīn gān jīng Liver 족궐음간경 Túc quyết âm can

Eight Extraordinary Meridians[edit]

The eight extraordinary meridians (simplified Chinese: 奇经八脉; traditional Chinese: 奇經八脈; pinyin: qí jīng bā mài) are of pivotal importance in the study of qigong, tai chi, and Chinese alchemy.[3] Though many are listed, only the Governing Vessel and the Conception Vessel meridians have points not associated with the previous 12 meridians.

Code Name Transliteration English Korean 한글 Pinyin Vietnamese
GV 督脉; 督脈 Dumai Governing Vessel 독맥 dū mài Đốc mạch
CV 任脉; 任脈 Renmai Conception Vessel 임맥 rén mài Nhâm mạch
TV 冲脉; 衝脈 Chongmai Thrusting Vessel 충맥 chòng mài Xung mạch
BV 带脉; 帶脈 Daimai Belt Vessel 대맥 dài mài Đới mạch
YinHV 陰跷脉; 陰蹺脈 Yinqiaomai Yin Heel Vessel 음교맥 yīn qiāo mài Âm kiều
YangHV 陽跷脉; 陽蹺脈 Yangqiaomai Yang Heel Vessel 양교맥 yáng qiāo mài Dương kiều
YinLV 陰维脉; 陰維脈 Yinweimai Yin Link Vessel 음유맥 yīn wéi mài Âm duy
YangLV 陽维脉; 陽維脈 Yangweimai Yang Link Vessel 양유맥 yáng wéi mài Dương duy

Nomenclature[edit]

Some acupuncture points have several traditional names, for example tài yuān (太渊) and gui xin (鬼心) are two names used for the 9th acupuncture point on the lung meridian.[citation needed] The World Health Organization (WHO) published A Proposed Standard International Acupuncture Nomenclature Report in 1991 and 2014, listing 361 classical acupuncture points organized according to the fourteen meridians, eight extra meridians, 48 extra points, and scalp acupuncture points,[4] and published Standard Acupuncture Nomenclature in 1993, focused on the 361 classical acupuncture points.[5] Each acupuncture point is identified by the meridian on which it is located and its number in the point sequence on that channel. For example, Lu-9 identifies the 9th acupuncture point on the lung meridian. The only[verification needed] ambiguity with this unique systemized method is on the urinary bladder meridian, where the outer line of 14 points found on the back near the spine are inserted in one of two ways; following the last point of the inner line along the spine (會陽) and resuming with the point found in the crease of the buttocks (承扶), or following the point in the center of the crease of the knee (委中) and resuming with the point just below that (合陽), found in the bifurcation of the gastrocnemius muscle. Although classification of the extra points often tries to utilize a similar shortcut method, where a numbered sequence along an assigned body part is used, there is no commonly agreed-upon system and therefore universal identification of these points relies on the original naming system of traditional Chinese characters.

The tables in this article follow the WHO numbering scheme to identify the acupuncture points of the main channels. For extra points the tables follow the numbering scheme found in A Manual of Acupuncture.[1]

Lung meridian[edit]

Abbreviated as LU, named 手太阴肺经穴; 手太陰肺經 "The Lung channel of Hand, Greater Yin". This refers to the meridian starting in the arm, the lung's association with yin, and that it is considered more easy to find.

Point Name Transliteration English Pinyin Korean 한글 Vietnamese
LU-1 中府 Zhongfu Middle Assembly zhōng fǔ jung bu 중부 Trung phủ
LU-2 雲門 Yunmen Cloud Gate yún mén un mun 운문 Vân môn
LU-3 天府 Tianfu Upper Arm Assembly tiān fǔ cheon bu 천부 Thiên phủ
LU-4 俠白 Xiabai Supporting the Lung xiá bái hyeop baek 협백 Hiệp bạch
LU-5 尺澤 Chize Cubit Marsh chǐ zé cheok taek 척택 Xích trạch
LU-6 孔最 Kongzui Collection Hole kǒng zuì gong choe 공최 Khổng tối
LU-7 列缺 Lieque Interrupted Sequence liè quē yeol gyeol 열결 Liệt khuyết
LU-8 經渠 Jingqu Channel Ditch jīng qú gyeong geo 경거 Kinh cừ
LU-9 太淵 Taiyuan Great Deep Pool tài yuān tae yeon 태연 Thái uyên
LU-10 魚際 Yuji Fish Border yú jì eo je 어제 Ngư tế
LU-11 少商 Shaoshang Lesser Metal shào shāng so sang 소상 Thiếu thương

Large intestine meridian[edit]

Abbreviated as LI or CO (colon), named 手阳明大肠经穴; 手陽明大腸經 "The Large Intestine channel of Hand, Yang Bright".

Point Name Transliteration English Pinyin Korean 한글 Vietnamese
LI-1 商陽 Shangyang Metal Yang shāng yáng sang yang 상양 Thương dương
LI-2 二間 Erjian Second Point èr jiān i gan 이간 Nhị gian
LI-3 三間 Sanjian Third Point sān jiān sam gan 삼간 Tam gian
LI-4 合谷 He Gu Junction Valley hé gǔ hap gok 합곡 Hiệp cốc
LI-5 陽谿 Yangxi Yang Stream yáng xī yang gye 양계 Dương khê
LI-6 偏歴 Pianli Diverging Passage piān lì pyeon ryeok 편력 Thiên lịch
LI-7 溫溜 Wenliu Warm Flow wēn liū ol lyu 온류 Ôn lưu
LI-8 下廉 Xialian Lower Point at the Border xià lián ha ryeom 하렴 Hạ liêm
LI-9 上廉 Shanglian Upper Point at the Border shàng lián sang nyeom 상렴 Thượng liêm
LI-10 手三里 Shousanli Arm Three Miles shǒu sān lǐ [su] sam ni [수] 삼리 Thủ tam lý
LI-11 曲池 Quchi Pool at the Bend qū chí gok ji 곡지 Khúc trì
LI-12 肘髎 Zhouliao Elbow Bone Hole zhǒu liáo ju ryo 주료 Trữu liêu
LI-13 手五里 Shouwuli Arm Five Miles shǒu wǔ lǐ [su] o ri [수] 오리 (Thủ) ngũ lý
LI-14 臂臑 Binao Upper Arm bì nào bi no 비노 Tí nhu
LI-15 肩髃 Jianyu Shoulder and Clavicle jiān yú gyeon u 견우 Kiên ngung
LI-16 巨骨 Jugu Large Bone jù gǔ geo gol 거골 Ngự cốt
LI-17 天鼎 Tianding Head's Tripod tiān dǐng cheon jeong 천정 Thiên đỉnh
LI-18 扶突 Futu Beside the Prominence fú tū bu dol 부돌 Phù đột
LI-19 口禾髎 Kouheliao Mouth Grain Hole kǒu hé liáo hwa ryo 화료 Hòa liêu
LI-20 迎香 Yingxiang Receiving Fragrance yíng xiāng yeong hyang 영향 Nghênh hương

Stomach meridian[edit]

Abbreviated as ST, named 足阳明胃经穴; 足陽明胃經 "The Stomach channel of Foot, Yang Bright".

Point Name Transliteration English Pinyin Korean 한글 Vietnamese Alternative names
ST-1 承泣 Chengqi Tears Container chéng qì seung eup 승읍 Thừa khấp
ST-2 四白 Sibai Four Directions Brightness sì bái sa baek 사백 Tứ bạch
ST-3 巨髎 Juliao Large Bone Hole jù liáo geo ryo 거료 Cự liêu
ST-4 地倉 Dicang Earth Granary dì cāng ji chang 지창 Địa thương
ST-5 大迎 Daying Large Receptacle (Facial Artery) dà yíng dae yeong 대영 Đại nghênh
ST-6 頰車 Jiache Jaw Bone jiá chē hyeop geo 협거 Giáp xa
ST-7 下關 Xiaguan Below the Arch xià guān ha gwan 하관 Hạ quan
ST-8 頭維 Touwei Head's Corner tóu wéi du yu 두유 Đầu duy
ST-9 人迎 Renying Man'sPrognosis (Carotid Artery) rén yíng in yeong 인영 Nhân nghênh Tianwuhui (Heaven's Five Meetings)[1]
ST-10 水突 Shuitu Liquid Passage shǔi tū su dol 수돌 Thủy đột
ST-11 氣舍 Qishe Residence of Breath Qi qì shè gi sa 기사 Khí xá
ST-12 缺盆 Quepen Empty Basin quē pén gyeol bun 결분 Khuyết bồn
ST-13 氣戶 Qihu Door of Breath qì hù gi ho 기호 Khí hộ
ST-14 庫房 Kufang Breath Storeroom kù fáng go bang 고방 Khố phòng
ST-15 屋翳 Wuyi Hiding the Breath wū yì ok ye 옥예 Ốc ế
ST-16 膺窗 Yingchuang Breast Window yìng chuāng eung chang 응창 Ưng song
ST-17 乳中 Ruzhong Breast Centre (Nipple) rǔ zhōng yu jung 유중 Nhũ trung
ST-18 乳根 Rugen Breast Root rǔ gēn yu geun 유근 Nhũ căn
ST-19 不容 Burong Not Contained bù róng bul yong 불용 Bất dung "Uncontainable" refers to vomiting [1]
ST-20 承滿 Chengman Receiving Fullness chéng mǎn seng man 승만 Thừa mãn
ST-21 梁門 Liangmen Beam Gate liáng mén yang mun 양문 Lương môn
ST-22 關門 Guanmen Shutting the Gate guān mén gwan mun 관문 Quan môn
ST-23 太乙 Taiyi Great Unity tài yǐ tae eul 태을 Thái ất
ST-24 滑肉門 Huaroumen Chime Gate huá ròu mén hwal yung mun 활육문 Hoạt nhục môn
ST-25 天樞 Tianshu Heavenly Pivot tiān shū cheon chu 천추 Thiên xu
ST-26 外陵 Wailing Outer Mound wài líng woe neung 외릉 Ngoại lăng
ST-27 大巨 Daju Great Bulge dà jù dae geo 대거 Đại cự
ST-28 水道 Shuidao Waterway shuǐ dào su do 수도 Thủy đạo Left ST 28 = Baomen "Gate of Uterus"; Right ST 28 = Zihu "Child's Door - Sun Si Miao [1]
ST-29 歸來 (归来) Guilai Restoring Position guī lái gui rae 귀래 Qui lai
ST-30 氣沖 Qichong Qi Surge qì chōng gi chung 기충 Khí xung
ST-31 髀關 Biguan Thigh Gate bì guān bi gwan 비관 Bễ quan
ST-32 伏兔 Futu Crouching Rabbit fú tù bok to 복토 Phục thỏ
ST-33 陰市 Yinshi Yin Market yīn shì eum si 음시 Âm thị
ST-34 梁丘 Liangqiu Ridge Mound liáng qīu yang gu 양구 Lương khâu
ST-35 犢鼻 Dubi Calf's Nose dú bí dok bi 독비 Độc tị
ST-36 足三里 Zusanli Leg Three Miles zú sān lǐ [jok] sam ni [족] 삼리 Túc tam lý
ST-37 上巨虛 Shangjuxu Upper Great Void shàng jù xū sang geo heo 상거허 Thượng cự hư
ST-38 條口 Tiaokou Ribbon Opening tiáo kǒu jo gu 조구 Điều khẩu
ST-39 下巨虛 Xiajuxu Lower Large Hollow xià jù xū ha geo heo 하거허 Hạ cự hư
ST-40 豐隆 Fenglong Abundant Bulge fēng lóng pung nyung 풍륭 Phong long
ST-41 解谿 Jiexi Dividing Cleft jiě xī hae gye 해계 Giải khê
ST-42 沖陽 Chongyang Surging Yang chōng yáng chung yang 충양 Xung dương
ST-43 陷谷 Xiangu Sunken Valley xiàn gǔ ham gok 함곡 Hãm cốc
ST-44 内庭 Neiting Inner Court nèi tíng nae jeong 내정 Nội đình
ST-45 厲兌 Lidui Running Point lì duì ye tae 예태 Lệ đoài

Spleen meridian[edit]

Abbreviated as SP, named 足太阴睥经穴; 足太陰脾經 "The Spleen channel of Foot, Greater Yin".

Point Name Transliteration English Pinyin Korean 한글 Romaji Vietnamese Alternative names
SP-1 隱白 Yinbai Hidden White yǐn bái eun baek 은백 im paku Ẩn bạch 'in paku'[6]
SP-2 大都 Dadu Great Pool dà dū dae do 대도 dai to Đại đô
SP-3 太白 Taibai Great White taì bái tae baek 태백 tai haku Thái bạch
SP-4 公孫 Gongsun Grandfather Grandson gōng sūn gong son 공손 kō son Công tôn
SP-5 商丘 Shangqiu Metal Mound shāng qiū sang gu 상구 shō kyū Thương khâu
SP-6 三陰交 Sanyinjiao Three Yin Intersection sān yīn jiāo sam eum gyo 삼음교 san in kō Tam âm giao
SP-7 漏谷 Lougu Leaking Valley loù gǔ nu gok 루곡 rō koku? Lậu cốc
SP-8 地機 Diji Earth Cure dì jī ji gi 지기 chi ki Địa cơ
SP-9 陰陵泉 Yinlingquan Yin Mound Spring yīn líng qúan eum neung cheon 음릉천 in ryō sen Âm lăng tuyền
SP-10 血海 Xuehai Sea of Blood xuè hǎi hyeol hae 혈해 kek kai Huyết hải
SP-11 箕門 Jimen Separation Gate jī mén gi mun 기문 ki mon Kỳ môn
SP-12 衝門 Chongmen Surging Gate chōng mén chung mun 충문 shō mon Xung môn
SP-13 府舍 Fushe Bpwel Abode fǔ shè bu sa 부사 fu sha Phủ xá
SP-14 腹結 Fujie Abdomen Stagnation fù jié bok gyeol 복결 fuk ketsu Phúc kết
SP-15 大横 Da heng Great Horizontal dà héng dae hoeng 대횡 dai ō Đại hoành
SP-16 腹哀 Fuai Abdomen Suffering fù āi bok ae 복애 fuku ai Phúc ai
SP-17 食竇 Shidou Food Cavity shí dòu sik du 식두 shoku tō Thực đậu
SP-18 天谿 Tianxi Celestial Cleft tiān xī cheon gye 천계 ten kei Thiên khê
SP-19 胸鄉 Xiongxiang Chest Village xiōng xiāng hyung hyang 흉향 kyō kyō? Hung hương
SP-20 周榮 Zhourong Complete Nourishment zhōu róng ju yeong 주영 shū ei Chu vinh
SP-21 大包 Dabao Great Embrace dà bāo dae po 대포 tai hō Đại bao

Heart meridian[edit]

Abbreviated as HE, HT or H, named 手少阴心经穴; 手少陰心經 "The Heart channel of Hand, Lesser Yin".

Point Name Transliteration English Pinyin Korean 한글 Romaji Vietnamese Alternative names
HE-1 極泉 Jiquan Highest Spring jí quán geuk cheon 극천 kyoku sen Cực tuyền
HE-2 青靈 Qingling Green Spirit qīng líng cheong nyeong 청령 sei rei(?) Thanh linh
HE-3 少海 Shaohai Lesser Sea shào hǎi so hae 소해 shō kai Thiếu hải
HE-4 靈道 Lingdao Spirit Path líng dào young do 영도 rei dō? Linh đạo
HE-5 通里 Tongli Inward Connection tōng lǐ tong ni 통리 tsū ri? Thông lý
HE-6 陰郄 Yinxi Yin Cleft yīn xī eum geuk 음극 in geki Âm khích
HE-7 神門 Shenmen Spirit Gate shén mén sin mun 신문 shin mon Thần môn
HE-8 少府 Shaofu Lesser Mansion shào fǔ so bu 소부 shō fu? Thiếu phủ
HE-9 少沖 Shaochong Lesser Surge shào chōng so chung 소충 shō shō Thiếu xung

Small intestine meridian[edit]

Abbreviated as SI, named 手太阳小肠经穴; 手太陽小腸經 "The Small Intestine channel of Hand, Greater Yang".

Point Name Transliteration English Pinyin Korean 한글 Romaji Vietnamese Alternative names
SI-1 少澤 Shaoze Lesser Marsh shào zé so taek 소택 shō taku Thiếu trạch
SI-2 前谷 Qiangu Front Valley qián gǔ jeon gok 전곡 zen koku(?) Tiền cốc
SI-3 後谿 Houxi Back Stream hòu xī hu gye 후계 go kei Hậu khê 'kō kei'[6]
SI-4 腕骨 Wangu Wrist Bone wàn gǔ wan gol 완골 wan kotsu(?) Uyển cốt
SI-5 陽谷 Yanggu Yang Valley yáng gǔ yang gok 양곡 yō koku Dương cốc
SI-6 養老 Yanglao Support the Aged yǎng lǎo yang no 양노 yō rō Dưỡng lão
SI-7 支正 Zhizheng Branch of Upright zhī zhèng ji jeong 지정 shi sei(?) Chi chính
SI-8 小海 Xiaohai Small Sea xiǎo hǎi so hae 소해 shō kai Tiểu hải
SI-9 肩貞 Jianzhen True Shoulder jiān zhēn gyeon jeong 견정 ken tei Kiên trinh
SI-10 臑俞 Naoshu Upper arm transporter nāo shū no yu(su) 노유(수) ju yu Nhu du
SI-11 天宗 Tianzong Heavenly Gathering tiān zōng cheon jong 천종 ten sō Thiên tông
SI-12 秉風 Bingfeng Grasping the Wind bǐng fēng byeong pung 병풍 hei fū Bỉnh phong
SI-13 曲垣 Quyuan Crooked Wall qū yuán gok won 곡원 kyo ku en? Khúc viên
SI-14 肩外俞 Jianwaishu Outer Shoulder Transporter jiān wài shū gyeon oe yu 견외유 ken gai yu(?) Kiên ngoại du
SI-15 肩中俞 Jianzhongshu Middle Shoulder Transporter jiān zhōng shū gyeon jung yu 견중유 ken chū yu? Kiên trung du
SI-16 天窗 Tianchuang Heavenly Window tiān chuāng cheon chang 천창 ten sō? Thiên song
SI-17 天容 Tianrong Heavenly Appearance tiān róng cheon yong 천용 ten yō? Thiên dung
SI-18 顴髎 Quanliao Cheek Bone Crevice quán liáo gwal lyo 관료 kan ryō Quyền liêu
SI-19 聽宮 Tinggong Palace of Hearing tīng gōng cheong gung 청궁 chō kyū Thính cung

Bladder meridian[edit]

Abbreviated as BL or UB (urinary bladder), described in Chinese as 足太阳膀胱经穴; 足太陽膀胱經 "The Bladder channel of Foot, Greater Yang".

An alternative numbering scheme for the "appended part" (beginning with Bl-41 in the list below), which places the outer line along the spine after Bl-35 (會陽) instead of Bl-40 (委中), will be noted in the Alternative names column.

Point Name Transliteration English Pinyin Korean 한글 Romaji Vietnamese Alternative names
BL-1 睛明 Jingming Bright Eyes jīng míng jeong myeong 정명 sei mei Tình minh
BL-2 攢竹 Zanzhu Gathered Bamboo cuán zhú chan juk 찬죽 san chiku Toản trúc
BL-3 眉衝 Meichong Eyebrows' Ascension méi chōng mi chung 미충 bi shō Mi xung
BL-4 曲差 Quchai Deviating Curve qǔ chāi gok cha 곡차 kyo kusa? Khúc sai
BL-5 五處 Wuchu Fifth Position wǔ chǔ o cheo 오처 go sho(?) Ngũ xứ
BL-6 承光 Chengguang Receiving Light chéng guāng seung gwang 승광 shō kō? Thừa quang
BL-7 通天 Tongtian Reaching Upward tōng tiān tong cheon 통천 tsū ten Thông thiên
BL-8 絡卻 Luoque Declining Connection luò què nak gak 락각 rak kyaku? Lạc khước
BL-9 玉枕 Yuzhen Jade Pillow yù zhěn ok chim 옥침 gyoku chin(?) Ngọc chẩm
BL-10 天柱 Tianzhu Upper Pillar tiān zhù cheon ju 천주 ten chū Thiên trụ
BL-11 大杼 Dazhu Great Vertebra dà zhù dae jeo 대저 dai jo Đại trữ
BL-12 風門 Fengmen Wind Gate fēng mén pung mun 풍문 fū mon Phong môn
BL-13 肺俞 Feishu Lung Transporter fèi shū pye yu 폐유 hai yu Phế du
BL-14 厥陰俞 Jueyinshu Absolute yin Transporter jué yīn shū gweor eum yu 궐음유 ketsu in yu Quyết âm du
BL-15 心俞 Xinshu Heart Transporter xīn shū sim yu 심유 shin yu Tâm du
BL-16 督俞 Dushu Governor Transporter dū shū dok yu 독유 toku yu Đốc du
BL-17 膈俞 Geshu Diaphragm Transporter gé shū gyeok yu 격유 kaku yu Cách du
BL-18 肝俞 Ganshu Liver Transporter gān shū gan yu 간유 kan yu Can du
BL-19 膽俞 Danshu Gallbladder Transporter dǎn shū dam yu 담유 tan yu Đởm du
BL-20 脾俞 Pishu Spleen Transporter pí shū bi yu 비유 hi yu Tỳ du
BL-21 胃俞 Weishu Stomach Transporter wèi shū wi yu 위유 i yu Vị du
BL-22 三焦俞 Sanjiaoshu Sanjiao Transporter sān jiāo shū sam cho yu 삼초유 san shō yu Tam tiêu du
BL-23 腎俞 Shenshu Kidney Transporter shèn shū sim yu 신유 jin yu Thận du
BL-24 氣海俞 Qihaishu Sea of Qi Transporter qì hǎi shū gi hae yu 기해유 kikai yu? Khí hải du
BL-25 大腸俞 Dachangshu Large Intestine Transporter dà cháng shū dae jang yu 대장유 dai chō yu Đại trường du
BL-26 關元俞 Guanyuanshu Gate of Origin Transporter guān yuán shū gwan won yu 관원유 kan gen yu? Quan nguyên du
BL-27 小腸俞 Xiaochangshu Small Intestine Transporter xiǎo cháng shū so jang yu 소장유 shō chō yu Tiểu trường du
BL-28 膀胱俞 Pangguangshu Bladder Transporter páng guāng shū bang wang yu 방광유 bōkō yu Bàng quang du
BL-29 中膂俞 Zhonglushu Mid-Spine Transporter zhōng lǚ shū jung nyeo nae yu 중려내유 chū ryo yu? Trung lữ du 中膂內俞 zhōng lǚ nèi shù
BL-30 白環俞 Baihuanshu White Ring Transporter bái huán shū baek hwan yu 백환유 hak kan yu? Bạch hoàn du
BL-31 上髎 Shangliao Upper Bone Hole shàng liáo sang nyo 상료 jyō ryō? Thượng liêu
BL-32 次髎 Ciliao Second Bone Hole cì liáo cha ryo 차료 ji ryō Thứ liêu
BL-33 中髎 Zhongliao Middle Bone Hole zhōng liáo jung nyo 중료 chū ryō? Trung liêu
BL-34 下髎 Xialiao Lower Bone Hole xià liáo ha ryo 하료 ge ryō? Hạ liêu
BL-35 會陽 Huiyang Meeting of Yang huì yáng hoe yang 회양 e yō Hội dương
BL-36 承扶 Chengfu Hold and Support chéng fú seung bu 승부 sho fu(?) Thừa phù Bl-50
BL-37 殷門 Yinmen Hanstring Gate yīn mén eun mun 은문 in mon Ân môn Bl-51
BL-38 浮郄 Fuxi Superficial Cleft fú xī bu geuk 부극 fu geki(?) Phù khích Bl-52
BL-39 委陽 Weiyang Lateral End of the Crease wěi yáng wi yang 위양 i yō Ủy dương Bl-53
BL-40 委中 Weizhong Middle of the Crease wěi zhōng wi jung 위중 i chū Ủy trung Bl-54
BL-41 附分 Fufen Outer Branch fù fēn bu bun 부분 fu bun(?) Phụ phân Bl-36
BL-42 魄戶 Pohu Door of the Corporeal Soul pò hù baek ho 백호 haku ko Phách hạ Bl-37
BL-43 膏肓俞 Gaohuangshu Vital Region Shu gāo huāng shū go hwang [yu] 고황[유] kō kō yu Cao hoang du Bl-38
BL-44 神堂 Shentang Spirit Hall shén táng sin dang 신당 shin dō? Thần đường Bl-39
BL-45 譩譆 Yixi That Hurt yì xǐ ui hoe 의회 i ki(?) Y hy Bl-40
BL-46 膈關 Geguan Diaphragm Gate gé guān gyeok gwan 격관 kaku kan(?) Cách quan Bl-41
BL-47 魂門 Hunmen Ethereal Soul Gate hún mén hon mun 혼문 kon mon? Hồn môn Bl-42
BL-48 陽綱 Yanggang Linking to Gall Bladder yáng gāng yang gang 양강 yō kō? Dương cương Bl-43
BL-49 意舍 Yishe Abode of Thought yì shě ui sa 의사 i sha(?) Ý xá Bl-44
BL-50 胃倉 Weicang Stomach Granary wèi cāng wi chang 위창 i sō Vị thương Bl-45
BL-51 肓門 Huangmen Vitals Gate huāng mén hwang mun 황문 kō mon? Hoang môn Bl-46
BL-52 志室 Zhishi Willpower Room zhì shì ji sil 지실 shi shitsu Chí thất Bl-47
BL-53 胞肓 Baohuang Bladder's Vitals bāo huāng po hwang 포황 hō kō Bào hoang Bl-48
BL-54 秩邊 Zhibian Lowermost in Order zhì biān jil byeon 질변 chip pen Trật biên Bl-49
BL-55 合陽 Heyang Yang Confluence hé yáng hap yang 합양 gō yō? Hợp dương
BL-56 承筋 Chengjin Sinews Support chéng jīn seung geun 승근 shō kin Thừa cân
BL-57 承山 Chengshan Mountain Support chéng shān seung san 승산 shō zan Thừa sơn
BL-58 飛陽 Feiyang Taking Flight fēi yáng bi yang 비양 hi yō Phi dương
BL-59 跗陽 Fuyang Tarsus Yang fū yáng bu yang 부양 fu yō Phụ dương
BL-60 昆侖; 崑崙[7] Kunlun Kunlun Mountains kūn lún gol lyun 곤륜 kon ron Côn lôn (luân)
BL-61 僕參 Pucan Subservient Visitor pú cān bok cham 복참 boku shin(?) Bộc tham
BL-62 申脈 Shenmai Extending Vessel shēn mài sin maek 신맥 shim myaku Thân mạch
BL-63 金門 Jinmen Golden Gate jīn mén geum mun 금문 kim mon Kim môn
BL-64 京骨 Jinggu Metatarsal Tuberosity jīng gǔ gyeong gol 경골 kei kotsu(?) Kinh cốt
BL-65 束骨 Shugu Metatarsal Head shù gǔ sok gol 속골 sok kotsu? Thúc cốt
BL-66 足通谷 Zutonggu Foot Valley Passage zú tōng gǔ [jok] tong gok [족]통곡 ahsi tsū koku? Thủ thông cốc
BL-67 至陰 Zhiyin Reaching Yin zhì yīn ji eum 지음 shi in Chí âm

Kidney meridian[edit]

Abbreviated as KI or K, described in Chinese as 足少阴肾经穴 or 足少陰腎經 "The Kidney channel of Foot, Lesser Yin".

Point Name Transliteration English Pinyin Korean 한글 Romaji Vietnamese
KI-1 湧泉 Yong Quan Bubbling Well yǒng quán yong cheon 용천 yu sen Dũng tuyền
KI-2 然谷 Rangu Blazing Valley rán gǔ yeon gok 연곡 nen koku Nhiên cốc
KI-3 太谿 Taixi Great Stream taì xī tae yeon 태계 tai kei Thái khê
KI-4 大鐘 Dazhong Large Bell dà zhōng dae jong 대종 dai shō? Đại chung
KI-5 水泉 Shuiquan Water Spring shuǐ quán su cheon 수천 sui sen Thủy tuyền
KI-6 照海 Zhaohai Shining Sea zhào hǎi joh hae 조해 shō kai Chiếu hải
KI-7 復溜 Fuliu Continuing Flow fù liū bong nyu 복류 fuku ryū Phục lưu
KI-8 交信 Jiaoxin Intersecting with Spleen jiāo xìn gyo sin 교신 kō shin? Giao tín
KI-9 築賓 Zhubin Strong Knees zhú bīn chuk bin 축빈 chiku hin Trúc tân
KI-10 陰谷 Yingu Yin Valley yīn gǔ eum gok 음곡 in koku Âm cốc
KI-11 橫骨 Henggu Pubic Bone héng gǔ hoeng gol 횡골 ō kotsu Hoành cốt
KI-12 大赫 Dahe Big Plentifulness dà hè dae hyeok 대혁 tai kaku Đại hách
KI-13 氣穴 Qixue Kidney Qi Cave qì xué gi hyeol 기혈 ki ketsu Khí huyệt
KI-14 四滿 Siman Fourth for Fullnesses sì mǎn sa man 사만 shi man Tứ mãn
KI-15 中注 Zhongzhu Pouring into the Middle zhōng zhù jung ju 중주 chū chū Trung chú
KI-16 肓俞 Huangshu Vitals Tissues Shu huāng shū hwang yu 황유 kō yu Hoang du
KI-17 商曲 Shangqu Metal Bend shāng qū sang gok 상곡 shō kyoku Thương khúc
KI-18 石關 Shiguan Stone Gate shí guān seok gwan 석관 seki kan Thạch quan
KI-19 陰都 Yindu Yin Metropolis yīn dū eum do 음도 in to Âm đô
KI-20 腹通谷 Futonggu Abdominal Food Passage fù tōng gǔ tong gok 통곡 hara no tsū koku (Phúc) Thông cốc
KI-21 幽門 Youmen Hidden Gate yōu mén yu mun 유문 yū mon U môn
KI-22 步廊 Bulang Stepping Upwards bù láng bo rang 보랑 hō ro? Bộ lang
K-23 神封 Shenfeng Spirit Manor shén fēng sin bong 신봉 shim pō Thần phong
KI-24 靈墟 Lingxu Spirit Ruin líng xū yeong heo 영허 rei kyo(?) Linh khâu
KI-25 神藏 Shencang Spirit Storehouse shén cáng sin jang 신장 shin zō Thần tàng
KI-26 彧中[a] Yuzhong Refined Chest yù zhōng uk jung 욱중 waku chū Hoắc trung
KI-27 俞府 Shufu Shu Mansion shū fǔ yu bu 유부 yu fu Du phủ

Pericardium meridian[edit]

Abbreviated as PC or P, named 手厥阴心包经穴; 手厥陰心包經 "The Pericardium channel of Hand, Faint Yin".

Point Name Transliteration English Pinyin Korean 한글 Romaji Vietnamese Alternative names
PC-1 天池 Tianchi Heavenly Pool tiān chí cheon ji 천지 ten chi Thiên trì
PC-2 天泉 Tianquan Heavenly Spring tiān quán cheon cheon 천천 ten sen(?) Thiên tuyền
PC-3 曲澤 Quze Marsh at the Crook qū zé gok taek 곡택 kyoku taku(?) Khúc trạch
PC-4 郄門 Ximen Xi-Cleft Gate xī mén geung mun 극문 geki mon Khích môn
PC-5 間使 Jianshi Intermediate Messenger jiān shǐ gan sa 간사 kan shi(?) Giản sử
PC-6 內關 Neiguan Inner Pass nèi guān nae gwan 내관 nai kan Nội quan
PC-7 大陵 Daling Great Mound dà líng dae reung 대릉 dai ryō Đại lăng 'tai ryō'[6]
PC-8 勞宮 Laogong Palace of Toil láo gōng no gung 노궁 rō kyū Lao cung
PC-9 中衝 Zhongchong Middle Rushing zhōng chōng jung chung 중충 chū shō Trung xung

Triple burner meridian[edit]

Also known as San Jiao, triple-heater, triple-warmer or triple-energizer, abbreviated as TB or SJ or TE and named 手少阳三焦经穴; 手少陽三焦經 "The Sanjiao channel of Hand, Lesser Yang".

Point Name Transliteration English Pinyin Korean 한글 Romaji Vietnamese Alternative names
TE-1 關衝 Guanchong Surge Gate guān chōng gwan chung 관충 kan shō Quan xung
TE-2 液門 Yemen Fluid Gate yè mén aeng mun 액문 eki mon(?) DỊch môn
TE-3 中渚 Zhongzhu Central Islet zhōng zhǔ jung jeo 중저 chū sho Trung chử
TE-4 陽池 Yangchi Yang Pool yáng chí yang ji 양지 yō chi? Dương trì
TE-5 外關 Waiguan Outer Pass wài guān oe gwan 외관 gai kan Ngoại quan
TE-6 支溝 Zhigou Branch Ditch zhī gōu ji gu 지구 shi kō? Chi câu
TE-7 會宗 Huizong Convergence and Gathering huì zōng hui jung 회종 e sō Hội tông
TE-8 三陽絡 Sanyangluo Three Yang Connection sān yáng luò sam yang nak 삼양락 san kyō raku? Tam dương lạc
TE-9 四瀆 Sidu Four Rivers sì dú sa dok 사독 shi toku Tứ độc
TE-10 天井 Tianjing Upper Well tiān jǐng cheon jeong 천정 ten sei(?) Thiên tỉnh TW 10
TE-11 清冷淵 Qinglengyuan Cooling Deep Pool qīng lěng yuān cheong naeng yeon 청랭연 sei rei en? Thanh lãng uyên
TE-12 消濼 Xiaoluo Draining Marsh xiāo luò so rak 소락 shō reki? Tiêu lạc
TE-13 臑會 Naohui Upper Arm Intersection nào huì noe hui 뇌회 ju e Nhu hội
TE-14 肩髎 Jianliao Shoulder Bone Hole jiān liáo gyeol lyo 견료 ken ryō Kiên liêu
TE-15 天髎 Tianliao Upper Arm Hole tiān liáo cheol lyo 천료 ten ryō Thiên liêu
TE-16 天牖 Tianyou Sky Window tiān yǒu cheon yong 천용 ten yū? Thiên dũ
TE-17 翳風 Yifeng Wind Screen yì fēng ye pung 예풍 ei fū Ế phong
TE-18 契脈 Qimai[b] Convulsion Vessel qì mài gye maek 계맥 kei myaku(?) Khế mạch
TE-19 顱息 Luxi Head's Tranquility lú xī no sik 노식 ro soku(?) Lư tức
TE-20 角孫 Jiaosun Angle Vertex jiǎo sūn gak son 각손 kaku son Giác tôn
TE-21 耳門 Ermen Ear Gate ěr mén i mun 이문 ji mon(?) Nhĩ môn
TE-22 耳和髎 Erheliao Ear Harmonising Foramen ěr hé liáo hwa ryo 화료 ji wa ryō? (Nhĩ) Hòa liêu
TE-23 絲竹空 Sizhukong Silken Bamboo Hollow sī zhú kōng sa juk gong 사죽공 shi chiku kū Ti trúc không

Gallbladder meridian[edit]

Abbreviated as GB, this meridian is named 足少阳胆经穴; 足少陽膽經 "The Gallbladder channel of Foot, Lesser Yang".

Point Name Transliteration English Pinyin Korean 한글 Romaji Vietnamese
GB-1 瞳子髎 Tongziliao Pupil Crevice tóng zǐ liáo dong ja ryo 동자료 dō shi ryō Đồng tử liêu
GB-2 聽會 Tinghui Meeting of Hearing tīng huì cheong hoe 청회 chō e Thính hội
GB-3 上關[c] Shangguan Above the Joint shàng guān sang gwan 상관/gaek ju in 객주인 kyaku shu jin Thượng quan
GB-4 頷厭 Hanyan Jaw Serenity hàn yàn ha yeom 함염 gan en Hàm yến
GB-5 懸顱 Xuanlu Suspended Skull xuán lú hyeol lo 현로 ken ro Huyền lư
GB-6 懸厘 Xuanli Suspended Hair xuán lí hyeol li 현리 ken ri Huyền ly
GB-7 曲鬢 Qubin Crook of the Temple qū bìn gok bin 곡빈 kyoku bin(?) Khúc tân
GB-8 率谷 Shuaigu Leading Valley shuài gǔ sol gok 솔곡 sok koku? Suất cốc
GB-9 天沖 Tianchong Heavenly Rushing tiān chōng cheon chung 천충 ten shō? Thiên xung
GB-10 浮白 Fubai Floating White fú bái bu baek 부백 fu haku(?) Phù bạch
GB-11 頭竅陰 Touqiaoyin Yin Portals of the Head tóu qiào yīn [du] gyu eum [두] 규음 atama kyō in Đầu khiếu âm
GB-12 完骨 Wangu Mastoid Process wán gǔ wan gol 완골 kan kotsu Hoàn cốt
GB-13 本神 Benshen Root of the Spirit běn shén bon sin 본신 hon jin Bản thần
GB-14 陽白 Yangbai Yang White yáng bái yang baek 양백 yō haku Dương bạch
GB-15 頭臨泣 Toulinqi Head Governor of Tears tóu lín qì [du] im eup [두] 임읍 atama no rin kyū Đầu lâm khấp
GB-16 目窗 Muchuang Window of the Eye mù chuāng mok chang 목창 moku sō Mục song
GB-17 正營 Zhengying Upright Nutrition zhèng yíng jyeong yeong 정영 shō ei Chính dinh
GB-18 承靈 Chengling Support Spirit chéng líng seung nyeong 승령 shō rei Thừa linh
GB-19 腦空 Naokong Brain Hollow nǎo kōng noe gong 뇌공 nō kū Não không
GB-20 風池 Fengchi Wind Pool fēng chí pung ji 풍지 fū chi Phong trì
GB-21 肩井 Jianjing Shoulder Well jīan jǐng gyeon jeong 견정 ken sei Kiên tỉnh
GB-22 淵腋 Yuanye Armpit Abyss yuān yè yeon aek 연액 en eki(?) Uyển dịch
GB-23 輒筋 Zhejin Flank Sinews zhé jīn cheop geun 첩근 chō kin? Triếp cân
GB-24 日月 Riyue Sun and Moon rì yuè il weol 일월 jitsu getsu Nhật nguyệt
GB-25 京門 Jingmen Capital Gate jīng mén gyeong mun 경문 kei mon Kinh môn
GB-26 帶脈 Daimai Girdling Vessel dài mài dae maek 대맥 tai myaku Đới mạch
GB-27 五樞 Wushu Five Pivots wǔ shū o chu 오추 gō sū Ngũ khu
GB-28 維道 Weidao Linking Path wéi dào yu do 유도 yui dō Duy đạo
GB-29 居髎 Juliao Stationary Crevice jū liáo geo ryo 거료 kyo ryō Cự liêu
GB-30 環跳 Huantiao Jumping Circle huán tiào hwan do 환도 kan chō Hoàn khiêu
GB-31 風市 Fengshi Wind Market fēng shì pung si 풍시 fū shi Phong thị
GB-32 中瀆 Zhongdu Middle Ditch zhōng dú jung dok 중독 chū toku? Trung độc
GB-33 膝陽關 Xiyangguan Knee Yang Gate xī yáng guān [seul] yang gwan [슬] 양관 hiza no yō kan? (Tất) Dương quan
GB-34 陽陵泉 Yanglingquan Yang Mound Spring yáng líng quán yang neung cheon 양릉천 yō ryō sen Dương lăng tuyền
GB-35 陽交 Yangjiao Yang Intersection yáng jiāo yang gyo 양교 yō ko Dương giao
GB-36 外丘 Waiqiu Outer Hill wài qiū woe gu 외구 gai kyū Ngoại khâu
GB-37 光明 Guangming Bright Light guāng míng gwang myeong 광명 kō mei? Quang minh
GB-38 陽輔 Yangfu Yang Assistance yáng fǔ yang bo 양보 yō ho Dương phụ
GB-39 懸鐘[d] Xuanzhong Suspended Bell xuán zhōng hyeon jong 현종/jeol gol 절골 ken shō Huyền chung
GB-40 丘墟 Qiuxu Mound of Ruins qiū xū gu heo 구허 kyū kyo Khâu khư
GB-41 足臨泣 Zulinqi Foot Governor of Tears zú lín qì [jok] im eup [족] 임읍 ashi no rin kyū Túc lâm khấp
GB-42 地五會 Diwuhui Earth Five Meetings dì wǔ huì ji o hoe 지오회 chi go e(?) Địa ngũ hội
GB-43 俠谿 Xiaxi Clamped Stream xiá xī hyeop gye 협계 kyō kei? Hiệp khê
GB-44 足竅陰 Zuqiaoyin Yin Portals of the Foot zú qiào yīn [jok] gyu eum [족] 규음 ashi no kyō in Túc khiếu âm

Liver meridian[edit]

Abbreviated as LR or LV, named 足厥阴肝经穴; 足厥陰肝經 "The Liver channel of Foot, Faint Yin".

Point Name Transliteration Pinyin English Korean 한글 Romaji Vietnamese Alternative names
LR-1 大敦 Dadun dà dūn Great and Thick dae don 대돈 tai ton Đại đôn
LR-2 行間 Xingjian xíng jiān Interval Pass haeng gan 행간 kō kan Hành gian
LR-3 太沖 Taichong taì chōng Supreme Rush tae chung 태충 tai shō Thái xung
LR-4 中封 Zhongfeng zhōng fēng Middle Margin jung bong 중봉 chū hō Trung phong
LR-5 蠡溝 Ligou lǐ gōu Gnawed Channel yeo gu 여구 rei kō Lãi câu
LR-6 中都 Zhongdu zhōng dū Central Capital jung do 중도 chū to Trung đô
LR-7 膝關 Xiguan xī guān Knee Pass seul gwan 슬관 shitsu kan Tất quan
LR-8 曲泉 Ququan qū quán Pool Spring gok cheon 곡천 kyoku sen Khúc tuyền
LR-9 陰包 Yinbao yīn bāo Yin Wrapping eum bo 음보 im pō? Âm bao
LR-10 足五里 Zuwuli zú wǔ li Foot Governor of Tears [jok] o ri [족] 오리 ashi no go ri? (Túc) Ngũ lý
LR-11 陰廉 Yinlian yīn lián Yin Side eum yeom 음염 in ren(?) Âm liêm
LR-12 急脈 Jimai jí mài Swift Pulse geum maek 금맥 kyū myaku? Cấp mạch
LR-13 章門 Zhangmen zhāng mén Gate of the Ordering jang mun 장문 shō mon Chương môn
LR-14 期門 Qimen qí mén Cyclic Gate gi mun 기문 ki mon Kỳ môn

Governing vessel[edit]

Also known as Du, abbreviated as GV and named 督脉穴; 督脈 "The Governing Vessel".

Point Name Transliteration Pinyin English Korean 한글 Romaji Vietnamese Alternative names
GV-1 長強 Changqiang cháng qiáng Long and Rigid jang gang 장강 chō kyō Trường cường
GV-2 腰俞 Yaoshu yāo shū Low Back Transporter yo yu 요유 yō yu? Yêu du
GV-3 腰陽關 Yaoyangquan yāo yáng guān Low Back Yang Passage [yo] yang gwan [요] 양관 koshi no yo kan? (Yêu) Dương quan
GV-4 命門 Mingmen mìng mén Life Gate myeong mun 명문 mei mon Mệnh môn
GV-5 懸樞 Xuanshu xuán shū Suspended Pivot hyeon chu 현추 ken sū? Huyền khu
GV-6 脊中 Jizhong jì zhōng Middle of the Spine cheok jung 척중 seki chū? Tích trung
GV-7 中樞 Zhongshu zhōng shū Central Pivot jung chu 중추 chū sū? Trung khu
GV-8 筋縮 Jinsuo jīn suō Muscle Spasm geun chuk 근축 kin shuku(?) Cân súc
GV-9 至陽 Zhiyang zhì yáng Reaching Yang ji yang 지양 shi yō? Chí dương
GV-10 靈台 Lingtai líng tái Spirit Platform yeong dae 영대 rei dai(?) Linh đài
GV-11 神道 Shendao shén dào Way of the Spirit sin do 신도 shin dō Thần đạo
GV-12 身柱 Shenzhu shēn zhù Body Pillar sin ju 신주 shin chū Thân trụ
GV-13 陶道 Taodao táo dào Way of the Pot do do 도도 tō dō? Đào đạo
GV-14 大椎 Dazhui dà zhuī Great Vertebra dae chu 대추 dai tsui Đại chùy
GV-15 瘂門 (啞門) Yamen yǎ mén Mutism Gate a mun 아문 a mon Á môn
GV-16 風府 Fengfu fēng fǔ Wind Palace pung bu 풍부 fū fu Phong phủ
GV-17 腦戶 Naohu nǎo hù Brain Door noe ho 뇌호 nō ko? Não hộ
GV-18 強間 Qiangjian qiáng jiān Rigid Space gang gan 강간 kyō kan? Cường gian
GV-19 後頂 Houding hòu dǐng Back Vertex hu jeong 후정 go chō? Hậu đính
GV-20 百會 Baihui bǎi huì One Hundred Meetings baek hoe 백회 hyaku e Bách hội
GV-21 前頂 Qianding qián dǐng Front Vertex jeon jeong 전정 zen chō? Tiền đính
GV-22 囟會 Xinhui xìn huì Fontanelle Meeting sin hoe 신회 shin e(?) Tín hội
GV-23 上星 Shangxing shàng xīng Upper Star sang seong 상성 jō sei? Thượng tinh
GV-24 神庭 Shenting shén tíng Spirit Courtyard sin jeong 신정 shin tei Thần đình
GV-25 素髎 Suliao sù liáo Plain Space so ryo 소료 so ryō? Tố liêu
GV-26 人中 Renzhong rén zhōng Middle of the Person in jung 인중/su gu 수구 jin chu Nhân trung (Thủy câu) 水溝 shuǐ gōu [Water Pit]
GV-27 兌端 Duiduan duì duān End Exchange tae don 태단 da tan(?) Đoài đoan
GV-28 齦交 Yinjiao yín jiāo Gum Union eun gyo 은교 gin kō Ngân giao

Conception vessel[edit]

Also known as Ren, Directing Vessel, abbreviated as CV and named 任脉穴; 任脈 "The Conception Vessel".

Point Name Transliteration Pinyin English Korean 한글 Romaji Vietnamese Alternative names
CV-1 會陰 Huiyin huì yīn Yin Meeting hoe eum 회음 e in Hội âm
CV-2 曲骨 Qugu qū gǔ Crooked Bone gok gol 곡골 kyok kotsu? Khúc cốt
CV-3 中極 Zhongji zhōng jí Middle Extremity jung geuk 중극 chū kyoku? Trung cực
CV-4 關元 Guanyuan guān yuán Origin Pass gwan won 관원 kan gen Quan nguyên
CV-5 石門 Shimen shí mén Stone Gate seong mun 석문 seki mon(?) Thạch môn
CV-6 氣海 Qihai qì hǎi Sea of Qi gi hae 기해 ki kai Khí hải
CV-7 陰交 Yinjiao yīn jiāo Yin Intersection eum gyo 음교 in kō Âm giao
CV-8 神闕 Shenque shén què Spirit Palace sin gwol 신궐 shin ketsu(?) Thần khuyết
CV-9 水分 Shuifen shuǐ fēn Water Division su bun 수분 sui bun(?) Thủy phân
CV-10 下脘 Xiawan xià wǎn [or xià guǎn] Lower Epigastrium ha wan 하완 ge kan Hạ quản
CV-11 建里 Jianli jiàn lǐ Internal Foundation geol li 건리 ken ri(?) Kiến lý 健裡 jiàn lǐ
CV-12 中脘 Zhongwan zhōng wǎn [or zhōng guǎn] Middle Epigastrium jung wan 중완 chū kan Trung quản
CV-13 上脘 Shangwan shàng wǎn [or shàng guǎn] Upper Epigastrium sang wan 상완 jo kan Thượng quản
CV-14 巨闕 Juque jù què Great Palace geo gwol 거궐 ko ketsu(?) Cự khuyết
CV-15 鳩尾 Jiuwei jiū wěi Bird Tail gu mi 구미 kyū bi? Cưu vĩ
CV-16 中庭 Zhongting zhōng tíng Central Courtyard jung jeong 중정 chū tei? Trung đình
CV-17 膻中 Shanzhong shān zhōng Middle of the Chest dan jung 단중 dan chū Đản trung
CV-18 玉堂 Yutang yù táng Jade Hall ok dang 옥당 gyoku dō? Ngọc đường
CV-19 紫宮 Zigong zǐ gōng Violet Palace ja gung 자궁 shi kyū? Tử cung
CV-20 華蓋 Huagai huá gài Splendid Cover hwa gae 화개 ko gai? Hoa cái ka gai[8]
CV-21 璇璣 Xuanji xuán jī Jade Rotator seon gi 선기 sen ki Toàn cơ
CV-22 天突 Tiantu tiān tū Heaven Projection cheon dol 천돌 ten totsu Thiên đột
CV-23 廉泉 Lianquan lián quán Lateral Spring yeom cheon 염천 ren sen Liêm tuyền
CV-24 承漿 Chengjiang chéng jiāng Saliva Container seung jang 승장 shō shō Thừa tương

Notes[edit]

 1. ^ Also called 或中 huò zhōng, but this is an obvious mistranscription
 2. ^ First character means qì/qī (contract/spasm)[1]
 3. ^ also called 客主人 kè zhǔ rén
 4. ^ also called 絶骨 jué gǔ

References[edit]

 1. ^ a b c d e f g Deadman, P, Baker K, Al-Khafaji, M. 2007. A Manual of Acupuncture, 2nd Edition. Journal of Chinese Medicine Publications. ISBN 978-0951054659.
 2. ^ Napadow V, Ahn A, Longhurst J, et al. 2008. The status and future of acupuncture mechanism research. J Altern Complement Med 14(7): 861–869.
 3. ^ T'ai Chi Ch'uan and Meditation by Da Liu, pages 35-41 - Routledge and Keegan Paul 1987 ISBN 0-14-019217-4
 4. ^ Regional Office for the Western Pacific, WHO. 1991. A Proposed Standard International Acupuncture Nomenclature Report of a WHO Scientific Group (pdf). World Health Organization. Retrieved Sep-05-2014.
 5. ^ Regional Office for the Western Pacific, WHO. 1993. Standard Acupuncture Nomenclature, 2nd ed (pdf). World Health Organization. Archived from the original on 28 February 2011. Retrieved Sep-05-2014.
 6. ^ a b c Denmei, S (2003). Finding Effective Acupuncture Points. Eastland Press.
 7. ^ Lorenzen, U; Noll, A. Wandlungsphase Wasser. Die Wandlungsphasen der traditionellen chinesischen Medizin. Müller & Steinicke.
 8. ^ Fukushima, K (2007). Meridian Therapy (4th ed.). Toyo Hari Medical Association.