List of acupuncture points

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
System of main meridians with acupuncture point locations

This article provides a comprehensive list of acupuncture points, locations on the body used in acupuncture, acupressure, and other treatment systems based on Traditional Chinese Medicine (TCM).

Locations and basis[edit]

More than four hundred acupuncture points have been described, with the majority located on one of the main meridians, pathways which run throughout the body and according to Traditional Chinese Medicine (TCM) transport life energy (qi, ). TCM recognizes twenty meridians, cutaneous and subcutaneous in nature, which have branching sub-meridians believed to affect surrounding tissues. Twelve of these major meridians, commonly referred to as "the primary meridians", are bilateral and are associated with internal organs. The remaining eight meridians are designated as "extraordinary", and are also bilateral except for three, one that encircles the body near the waist, and two that run along the midline of the body. Only those two extraordinary meridians that run along the midline contain their own points, the remaining six comprise points from the aforementioned twelve primary meridians. There are also points that are not located on the fourteen major meridians but do lie in the complete nexus referred to as jing luo (經絡). Such outliers are often referred to as "extra points".[1]

Although many hypotheses have been proposed, the anatomical and physiological basis for acupuncture points and meridians remains elusive.[2] Hypotheses include neural signaling, with possible involvement of opioid peptides, glutamate, and adenosine, and correspondence to responsive parts in the central nervous system; or mechanical signaling, with involvement of connective tissue (fascia), and mechanical wave activation of the calcium ion channel to beta-endorphin secretion.[3] In practice, acupuncture points are located by a combination of anatomical landmarks, palpation, and feedback from the patient.[1]

Twelve Primary Meridians[edit]

Code Chinese Name English Korean 한글 Vietnamese
LU 手太阴肺经 Lung 수태음폐경 Thủ thái âm phế
LI 手阳明大肠经 Large Intestine 수양명대장경 Thủ dương minh đại trường
ST 足阳明胃经 Stomach 족양명위경 Túc dương minh vị
SP 足太阴脾经 Spleen 족태음비경 Túc thái âm tỳ
HT 手少阴心经 Heart 수소음심경 Thủ thiếu âm tâm
SI 手太阳小肠经 Small Intestine 수태양소장경 Thủ thái dương tiểu trường
BL 足太阳膀胱经 Bladder 족태양방광경 Túc thái dương bàng quang
KI 足少阴肾经 Kidney 족소음신경 Túc thiếu âm thận
PC 手厥阴心包经 Pericardium 수궐음심포경 Thủ quyết âm tâm bào
TE 手少阳三焦经 Triple Energizer 수소양삼초경 Thủ thiếu dương tam tiêu
GB 足少阳胆经 Gallbladder 족소양담경 Túc thiếu dương đởm
LV 足厥阴肝经 Liver 족궐음간경 Túc quyết âm can

Eight Extraordinary Meridians[edit]

The eight extraordinary meridians (simplified Chinese: 奇经八脉; traditional Chinese: 奇經八脈; pinyin: qí jīng bā mài) are of pivotal importance in the study of Qigong, T'ai chi ch'uan and Chinese alchemy.[4] Though many are listed, only the Governing Vessel and the Conception Vessel meridians have points not associated with the previous 12 meridians.

Code Name Transliteration English Pinyin Vietnamese
GV 督脉; 督脈 Dumai Governing Vessel dū mài Đốc mạch
CV 任脉; 任脈 Renmai Conception Vessel rén mài Nhâm mạch
TV 冲脉; 衝脈 Chongmai Thrusting Vessel chòng mài Xung mạch
BV 带脉; 帶脈 Daimai Belt Vessel dài mài Đới mạch
YinHV 陰跷脉; 陰蹺脈 Yinqiaomai Yin Heel Vessel yīn qiāo mài Âm kiều
YangHV 陽跷脉; 陽蹺脈 Yangqiaomai Yang Heel Vessel yáng qiāo mài Dương kiều
YinLV 陰维脉; 陰維脈 Yinweimai Yin Link Vessel yīn wéi mài Âm duy
YangLV 陽维脉; 陽維脈 Yangweimai Yang Link Vessel yáng wéi mài Dương duy

Nomenclature[edit]

In east Asian countries practitioners commonly refer to acupuncture points by their traditional names. Some points have several names. When acupuncture was adopted in the western world, a standard nomenclature was developed to unambiguously identify the acupuncture points on meridians. This model achieved wide acceptance and today virtually every book on acupuncture refers to acupuncture points using it. The World Health Organization (WHO) published A Proposed Standard International Acupuncture Nomenclature Report in 1991, listing 361 classical acupuncture points organized according to the fourteen meridians, eight extra meridians, 48 extra points, and scalp acupuncture points,[5] and published Standard Acupuncture Nomenclature in 1993, focused on the 361 classical acupuncture points.[6] Each acupuncture point is identified by the meridian on which it is located and its number in the point sequence on that channel. For example, Lu-9 identifies the 9th acupuncture point on the lung meridian, tài yuān (太渊) or gui xin (鬼心), two names used for this same point. The only glitch with this unique systemized method can be found on the urinary bladder meridian, where the outer line of 14 points found on the back near the spine are inserted in one of two ways; following the last point of the inner line along the spine (會陽) and resuming with the point found in the crease of the buttocks (承扶), or following the point in the center of the crease of the knee (委中) and resuming with the point just below that (合陽), found in the bifurcation of the gastrocnemius muscle. Although classification of the extra points often tries to utilize a similar shortcut method, where a numbered sequence along an assigned body part is used, there is no commonly agreed-upon system and therefore universal identification of these points relies on the original naming system of traditional Chinese characters.

The tables in this article follow the standard numbering scheme to identify the acupuncture points of the main channels. For extra points the tables follow the numbering scheme found in A Manual of Acupuncture.[1]

Lung meridian[edit]

Abbreviated as LU, described in Chinese as 手太阴肺经穴 or 手太陰肺經 "The Lung channel of Hand, Greater Yin". This refers to the meridian starting in the arm, its association with yin, and that it is considered more easy to find.

Point Name Transliteration English Pinyin Korean 한글 Romaji Vietnamese
LU-1 中府 Zhongfu Middle Palace zhōng fǔ jung bu 중부 chū fu Trung phủ
LU-2 雲門 Yunmen Cloud Gate yún mén un mun 운문 un mon? Vân môn
LU-3 天府 Tianfu Palace of Heaven tiān fǔ cheon bu 천부 tem pu(?) Thiên phủ
LU-4 俠白 Xiabai Clasping the White xiá bái hyeop baek 협백 kyō haku? Hiệp bạch
LU-5 尺澤 Chize Cubit Marsh chǐ zé cheok taek 척택 shaku taku Xích trạch
LU-6 孔最 Kongzui Maximum Opening kǒng zuì gong choe 공최 kō sai Khổng tối
LU-7 列缺 Lieque Broken Sequence liè quē yeol gyeol 열결 rek ketsu Liệt khuyết
LU-8 經渠 Jingqu Channel Gutter jīng qú gyeong geo 경거 kei kyo Kinh cừ
LU-9 太淵 Taiyuan Supreme Abyss tài yuān tae yeon 태연 tai en Thái uyên
LU-10 魚際 Yuji Fish Border yú jì eo je 어제 gyo sai Ngư tế
LU-11 少商 Shaoshang Lesser Shang shào shāng so sang 소상 shō shō Thiếu thương

Large intestine meridian[edit]

Abbreviated as LI or CO (colon), described in Chinese as 手阳明大肠经穴 or 手陽明大腸經 "The Large Intestine channel of Hand Yangming".

Point Name Transliteration English Pinyin Korean 한글 Romaji Vietnamese
LI-1 商陽 Shangyang Shang Yang shāng yáng sang yang 상양 shō yō Thương dương
LI-2 二間 Erjian Second Space èr jiān i gan 이간 ji kan Nhị gian
LI-3 三間 Sanjian Third Space sān jiān sam gan 삼간 san kan(?) Tam gian
LI-4 合谷 He Gu Joining Valley hé gǔ hap gok 합곡 gō koku Hiệp cốc
LI-5 陽谿 Yangxi Yang Stream yáng xī yang gye 양계 yō kei Dương khê
LI-6 偏歴 Pianli Veering Passage piān lì pyeon ryeok 편력 hen reki Thiên lịch
LI-7 溫溜 Wenliu Warm Flow wēn liū ol lyu 온류 on rū Ôn lưu
LI-8 下廉 Xialian Lower Angle xià lián ha ryeom 하렴 ge ren(?) Hạ liêm
LI-9 上廉 Shanglian Upper Angle shàng lián sang nyeom 상렴 jō ren? Thượng liêm
LI-10 手三里 Shousanli Arm Three Miles shǒu sān lǐ [su] sam ni [수] 삼리 te san ri Thủ tam lý
LI-11 曲池 Quchi Pool at the Crook qū chí gok ji 곡지 kyoku chi Khúc trì
LI-12 肘髎 Zhouliao Elbow Crevice zhǒu liáo ju ryo 주료 chū ryō? Trữu liêu
LI-13 手五里 Shouwuli Arm Five Miles shǒu wǔ lǐ [su] o ri [수] 오리 te no go ri? (Thủ) ngũ lý
LI-14 臂臑 Binao Upper Arm bì nào bi no 비노 hi ju Tí nhu
LI-15 肩髃 Jianyu Shoulder Bone jiān yú gyeon u 견우 ken gū Kiên ngung
LI-16 巨骨 Jugu Great Bone jù gǔ geo gol 거골 ko kotsu Ngự cốt
LI-17 天鼎 Tianding Heaven's Tripod tiān dǐng cheon jeong 천정 ten tei Thiên đỉnh
LI-18 扶突 Futu Support the Prominence fú tū bu dol 부돌 fu totsu(?) Phù đột
LI-19 口禾髎 Kouheliao Mouth Grain Crevice kǒu hé liáo hwa ryo 화료 ka ryō(?) Hòa liêu
LI-20 迎香 Yingxiang Welcome Fragrance yíng xiāng yeong hyang 영향 gei ko Nghênh hương

Stomach meridian[edit]

Abbreviated as ST, described in Chinese as 足阳明胃经穴 or 足陽明胃經 "The Stomach channel of Foot Yangming".

Point Name Transliteration English Pinyin Korean 한글 Romaji Vietnamese Alternative names
St-1 承泣 Chengqi Container of Tears chéng qì seung eup 승읍 shō kyū Thừa khấp
St-2 四白 Sibai Four Whites sì bái sa baek 사백 shi haku Tứ bạch
St-3 巨髎 Juliao Great Crevice jù liáo geo ryo 거료 ko ryō Cự liêu
St-4 地倉 Dicang Earth Granary dì cāng ji chang 지창 chi so Địa thương
St-5 大迎 Daying Great Welcome dà yíng dae yeong 대영 da gei Đại nghênh
St-6 頰車 Jiache Jaw Bone jiá chē hyeop geo 협거 kyō sha Giáp xa
St-7 下關 Xiaguan Below the Joint xià guān ha gwan 하관 ge kan Hạ quan
St-8 頭維 Touwei Head's Binding tóu wéi du yu 두유 zu i Đầu duy
St-9 人迎 Renying Man's Welcome rén yíng in yeong 인영 jin gei Nhân nghênh Tianwuhui (Heaven's Five Meetings)[1]
St-10 水突 Shuitu Water Prominence shǔi tū su dol 수돌 sui totsu(?) Thủy đột
St-11 氣舍 Qishe Abode of Qi qì shè gi sa 기사 ki sha(?) Khí xá
St-12 缺盆 Quepen Empty Basin quē pén gyeol bun 결분 ketsu bon Khuyết bồn
St-13 氣戶 Qihu Qi Door qì hù gi ho 기호 ki ko(?) Khí hộ
St-14 庫房 Kufang Storehouse kù fáng go bang 고방 ko bō? Khố phòng
St-15 屋翳 Wuyi Room Screen wū yì ok ye 옥예 o kuei? Ốc ế
St-16 膺窗 Yingchuang Breast Window yìng chuāng eung chang 응창 yō sō? Ưng song
St-17 乳中 Ruzhong Middle of the Breast rǔ zhōng yu jung 유중 nyū chū? Nhũ trung
St-18 乳根 Rugen Root of the Breast rǔ gēn yu geun 유근 nyū kon? Nhũ căn
St-19 不容 Burong Not Contained bù róng bul yong 불용 fu yō Bất dung "Uncontainable" refers to vomiting [1]
St-20 承满 Chengman Supporting Fullness chéng mǎn seng man 승만 shō man Thừa mãn
St-21 梁門 Liangmen Beam Gate liáng mén yang mun 양문 ryō mon Lương môn
St-22 關門 Guanmen Pass Gate guān mén gwan mun 관문 kan mon? Quan môn
St-23 太乙 Taiyi Supreme Unity tài yǐ tae eul 태을 tai itsu(?) Thái ất
St-24 滑肉門 Huaroumen Slippery Flesh Gate huá ròu mén hwal yung mun 활육문 katsu niku mon Hoạt nhục môn
St-25 天樞 Tianshu Heaven's Pivot tiān shū cheon chu 천추 ten sū Thiên xu
St-26 外陵 Wailing Outer Mound wài líng woe neung 외릉 gai ryō? Ngoại lăng
St-27 大巨 Daju The Great dà jù dae geo 대거 dai ko Đại cự
St-28 水道 Shuidao Water Passage shuǐ dào su do 수도 sui do(?) Thủy đạo Left ST 28 = Baomen "Gate of Uterus"; Right ST 28 = Zihu "Child's Door - Sun Si Miao [1]
St-29 歸來 (归来) Guilai Return guī lái gui rae 귀래 ki rai(?) Qui lai
St-30 氣沖 Qichong Rushing Qi qì chōng gi chung 기충 ki shō Khí xung
St-31 髀關 Biguan Thigh Gate bì guān bi gwan 비관 hi kan(?) Bễ quan
St-32 伏兔 Futu Crouching Rabbit fú tù bok to 복토 fuku to Phục thỏ
St-33 阴市 Yinshi Yin Market yīn shì eum si 음시 in shi(?) Âm thị
St-34 梁丘 Liangqiu Ridge Mound liáng qīu yang gu 양구 ryō kyū Lương khâu
St-35 犊鼻 Dubi Calf's Nose dú bí dok bi 독비 toku bi Độc tị
St-36 足三里 Zusanli Leg Three Miles zú sān lǐ [jok] sam ni [족] 삼리 ashi san ri Túc tam lý
St-37 上巨虛 Shangjuxu Upper Great Void shàng jù xū sang geo heo 상거허 jō ko kyu Thượng cự hư
St-38 條口 Tiaokou Lines Opening tiáo kǒu jo gu 조구 jō kō? Điều khẩu
St-39 下巨虛 Xiajuxu Lower Great Void xià jù xū ha geo heo 하거허 ge ko kyu? Hạ cự hư
St-40 豐隆 Fenglong Abundant Bulge fēng lóng pung nyung 풍륭 hō ryū Phong long
St-41 解谿 Jiexi Stream Divide jiě xī hae gye 해계 kai kei Giải khê
St-42 沖陽 Chongyang Rushing Yang chōng yáng chung yang 충양 shō yō Xung dương
St-43 陷谷 Xiangu Sunken Valley xiàn gǔ ham gok 함곡 kan koku(?) Hãm cốc
St-44 内庭 Neiting Inner Courtyard nèi tíng nae jeong 내정 nai tei(?) Nội đình
St-45 厲兌 Lidui Strict Exchange lì duì ye tae 예태 rei da Lệ đoài

Spleen meridian[edit]

Abbreviated as SP, described in Chinese as 足太阴睥经穴 or 足太陰脾經 "The Spleen channel of Foot Taiyin".

Point Name Transliteration English Pinyin Korean 한글 Romaji Vietnamese Alternative names
SP-1 隱白 Yinbai Hidden White yǐn bái eun baek 은백 im paku Ẩn bạch 'in paku'[7]
SP-2 大都 Dadu Great Metropolis dà dū dae do 대도 dai to Đại đô
SP-3 太白 Taibai Supreme White taì bái tae baek 태백 tai haku Thái bạch
SP-4 公孫 Gongsun Grandfather Grandson gōng sūn gong son 공손 kō son Công tôn
SP-5 商丘 Shangqiu Shang Mound shāng qiū sang gu 상구 shō kyū Thương khâu
SP-6 三陰交 Sanyinjiao Three Yin Intersection sān yīn jiāo sam eum gyo 삼음교 san in kō Tam âm giao
SP-7 漏谷 Lougu Dripping Valley loù gǔ nu gok 루곡 rō koku? Lậu cốc
SP-8 地機 Diji Earth Pivot dì jī ji gi 지기 chi ki Địa cơ
SP-9 陰陵泉 Yinlingquan Yin Mound Spring yīn líng qúan eum neung cheon 음릉천 in ryō sen Âm lăng tuyền
SP-10 血海 Xuehai Sea of Blood xuè hǎi hyeol hae 혈해 kek kai Huyết hải
SP-11 箕門 Jimen Winnowing Gate jī mén gi mun 기문 ki mon Kỳ môn
SP-12 沖門 Chongmen Rushing Gate chōng mén chung mun 충문 shō mon Xung môn
SP-13 府舍 Fushe Abode of the Fu fǔ shè bu sa 부사 fu sha Phủ xá
SP-14 腹結 Fujie Abdomen Knot fù jié bok gyeol 복결 fuk ketsu Phúc kết
SP-15 大横 Da heng Great Horizontal dà héng dae hoeng 대횡 dai ō Đại hoành
SP-16 腹哀 Fuai Abdomen Sorrow fù āi bok ae 복애 fuku ai Phúc ai
SP-17 食竇 Shidou Food Cavity shí dòu sik du 식두 shoku tō Thực đậu
SP-18 天谿 Tianxi Heavenly Stream tiān xī cheon gye 천계 ten kei Thiên khê
SP-19 胸鄉 Xiongxiang Chest Village xiōng xiāng hyung hyang 흉향 kyō kyō? Hung hương
SP-20 周榮 Zhourong Encircling Glory zhōu róng ju yeong 주영 shū ei Chu vinh
SP-21 大包 Dabao Great Wrapping dà bāo dae po 대포 tai hō Đại bao

Heart meridian[edit]

Abbreviated as HE, HT or H, described in Chinese as 手少阴心经穴 or 手少陰心經 "The Heart channel of Hand Shaoyin".

Point Name Transliteration English Pinyin Korean 한글 Romaji Vietnamese Alternative names
HT-1 極泉 Jiquan Summit Spring jí quán geuk cheon 극천 kyoku sen Cực tuyền
HT-2 青靈 Qingling Green Spirit qīng líng cheong nyeong 청령 sei rei(?) Thanh linh
HT-3 少海 Shaohai Lesser Sea shào hǎi so hae 소해 shō kai Thiếu hải
HT-4 靈道 Lingdao Spirit Path líng dào young do 영도 rei dō? Linh đạo
HT-5 通里 Tongli Penetrating the Interior tōng lǐ tong ni 통리 tsū ri? Thông lý
HT-6 陰郄 Yinxi Yin Cleft yīn xī eum geuk 음극 in geki Âm khích
HT-7 神門 Shenmen Spirit Gate shén mén sin mun 신문 shin mon Thần môn
HT-8 少府 Shaofu Lesser Palace shào fǔ so bu 소부 shō fu? Thiếu phủ
HT-9 少沖 Shaochong Lesser Rushing shào chōng so chung 소충 shō shō Thiếu xung

Small intestine meridian[edit]

Abbreviated as SI, described in Chinese as 手太阳小肠经穴 or 手太陽小腸經 "The Small Intestine channel of Hand Taiyang".

Point Name Transliteration English Pinyin Korean 한글 Romaji Vietnamese Alternative names
SI-1 少澤 Shaoze Lesser Marsh shào zé so taek 소택 shō taku Thiếu trạch
SI-2 前谷 Qiangu Front Valley qián gǔ jeon gok 전곡 zen koku(?) Tiền cốc
SI-3 後谿 Houxi Back Stream hòu xī hu gye 후계 go kei Hậu khê 'kō kei'[7]
SI-4 腕骨 Wangu Wrist Bone wàn gǔ wan gol 완골 wan kotsu(?) Uyển cốt
SI-5 陽谷 Yanggu Yang Valley yáng gǔ yang gok 양곡 yō koku Dương cốc
SI-6 養老 Yanglao Support the Aged yǎng lǎo yang no 양노 yō rō Dưỡng lão
SI-7 支正 Zhizheng Branch of Upright zhī zhèng ji jeong 지정 shi sei(?) Chi chính
SI-8 小海 Xiaohai Small Sea xiǎo hǎi so hae 소해 shō kai Tiểu hải
SI-9 肩貞 Jianzhen True Shoulder jiān zhēn gyeon jeong 견정 ken tei Kiên trinh
SI-10 臑俞 Naoshu Upper arm transporter nāo shū no yu(su) 노유(수) ju yu Nhu du
SI-11 天宗 Tianzong Heavenly Gathering tiān zōng cheon jong 천종 ten sō Thiên tông
SI-12 秉風 Bingfeng Grasping the Wind bǐng fēng byeong pung 병풍 hei fū Bỉnh phong
SI-13 曲垣 Quyuan Crooked Wall qū yuán gok won 곡원 kyo ku en? Khúc viên
SI-14 肩外俞 Jianwaishu Outer Shoulder Transporter jiān wài shū gyeon oe yu 견외유 ken gai yu(?) Kiên ngoại du
SI-15 肩中俞 Jianzhongshu Middle Shoulder Transporter jiān zhōng shū gyeon jung yu 견중유 ken chū yu? Kiên trung du
SI-16 天窗 Tianchuang Heavenly Window tiān chuāng cheon chang 천창 ten sō? Thiên song
SI-17 天容 Tianrong Heavenly Appearance tiān róng cheon yong 천용 ten yō? Thiên dung
SI-18 顴髎 Quanliao Cheek Bone Crevice quán liáo gwal lyo 관료 kan ryō Quyền liêu
SI-19 聽宮 Tinggong Palace of Hearing tīng gōng cheong gung 청궁 chō kyū Thính cung

Bladder meridian[edit]

Abbreviated as BL or UB (urinary bladder), described in Chinese as 足太阳膀胱经穴 or 足太陽膀胱經 "The Bladder channel of Foot Taiyang".

An alternative numbering scheme for the "appended part" (beginning with Bl-41 in the list below), which places the outer line along the spine after Bl-35 (會陽) instead of Bl-40 (委中), will be noted in the Alternative names column.

Point Name Transliteration English Pinyin Korean 한글 Romaji Vietnamese Alternative names
Bl-1 睛明 Jingming Bright Eyes jīng míng jeong myeong 정명 sei mei Tình minh
Bl-2 攢竹 Zanzhu Gathered Bamboo cuán zhú chan juk 찬죽 san chiku Toản trúc
Bl-3 眉衝 Meichong Eyebrows' Pouring méi chōng mi chung 미충 bi shō Mi xung
Bl-4 曲差 Quchai Crooked Curve qǔ chā gok cha 곡차 kyo kusa? Khúc sai
Bl-5 五處 Wuchu Fifth Place wǔ chǔ o cheo 오처 go sho(?) Ngũ xứ
Bl-6 承光 Chengguang Receiving Light chéng guāng seung gwang 승광 shō kō? Thừa quang
Bl-7 通天 Tongtian Heavenly Connection tōng tiān tong cheon 통천 tsū ten Thông thiên
Bl-8 絡卻 Luoque Declining Connection luò què nak gak 락각 rak kyaku? Lạc khước
Bl-9 玉枕 Yuzhen Jade Pillow yù zhěn ok chim 옥침 gyoku chin(?) Ngọc chẩm
Bl-10 天柱 Tianzhu Celestial Pillar tiān zhù cheon ju 천주 ten chū Thiên trụ
Bl-11 大杼 Dazhu Great Shuttle dà zhù dae jeo 대저 dai jo Đại trữ
Bl-12 風門 Fengmen Wind Gate fēng mén pung mun 풍문 fū mon Phong môn
Bl-13 肺俞 Feishu Lung Transporter fèi shū pye yu 폐유 hai yu Phế du
Bl-14 厥陰俞 Jueyinshu Jueyin Transporter jué yīn shū gweor eum yu 궐음유 ketsu in yu Quyết âm du
Bl-15 心俞 Xinshu Heart Transporter xīn shū sim yu 심유 shin yu Tâm du
Bl-16 督俞 Dushu Governor Transporter dū shū dok yu 독유 toku yu Đốc du
Bl-17 膈俞 Geshu Diaphragm Transporter gé shū gyeok yu 격유 kaku yu Cách du
Bl-18 肝俞 Ganshu Liver Transporter gān shū gan yu 간유 kan yu Can du
Bl-19 膽俞 Danshu Gallbladder Transporter dǎn shū dam yu 담유 tan yu Đởm du
Bl-20 脾俞 Pishu Spleen Transporter pí shū bi yu 비유 hi yu Tỳ du
Bl-21 胃俞 Weishu Stomach Transporter wèi shū wi yu 위유 i yu Vị du
Bl-22 三焦俞 Sanjiaoshu Sanjiao Transporter sān jiāo shū sam cho yu 삼초유 san shō yu Tam tiêu du
Bl-23 腎俞 Shenshu Kidney Transporter shèn shū sim yu 신유 jin yu Thận du
Bl-24 氣海俞 Qihaishu Sea of Qi Transporter qì hǎi shū gi hae yu 기해유 kikai yu? Khí hải du
Bl-25 大腸俞 Dachangshu Large Intestine Transporter dà cháng shū dae jang yu 대장유 dai chō yu Đại trường du
Bl-26 關元俞 Guanyuanshu Gate of Origin Transporter guān yuán shū gwan won yu 관원유 kan gen yu? Quan nguyên du
Bl-27 小腸俞 Xiaochangshu Small Intestine Transporter xiǎo cháng shū so jang yu 소장유 shō chō yu Tiểu trường du
Bl-28 膀胱俞 Pangguangshu Bladder Transporter páng guāng shū bang wang yu 방광유 bōkō yu Bàng quang du
Bl-29 中膂俞 Zhonglushu Mid-Spine Transporter zhōng lǚ shū jung nyeo nae yu 중려내유 chū ryo yu? Trung lữ du 中膂內俞 zhōng lǚ nèi shù
Bl-30 白環俞 Baihuanshu White Ring Transporter bái huán shū baek hwan yu 백환유 hak kan yu? Bạch hoàn du
Bl-31 上髎 Shangliao Upper Crevice shàng liáo sang nyo 상료 jyō ryō? Thượng liêu
Bl-32 次髎 Ciliao Second Crevice cì liáo cha ryo 차료 ji ryō Thứ liêu
Bl-33 中髎 Zhongliao Middle Crevice zhōng liáo jung nyo 중료 chū ryō? Trung liêu
Bl-34 下髎 Xialiao Lower crevice xià liáo ha ryo 하료 ge ryō? Hạ liêu
Bl-35 會陽 Huiyang Meeting of Yang huì yáng hoe yang 회양 e yō Hội dương
Bl-36 承扶 Chengfu Hold and Support chéng fú seung bu 승부 sho fu(?) Thừa phù Bl-50
Bl-37 殷門 Yinmen Gate of Abundance yīn mén eun mun 은문 in mon Ân môn Bl-51
Bl-38 浮郄 Fuxi Floating Cleft fú xī bu geuk 부극 fu geki(?) Phù khích Bl-52
Bl-39 委陽 Weiyang Outside of the Crook wěi yáng wi yang 위양 i yō Ủy dương Bl-53
Bl-40 委中 Weizhong Middle of the Crook wěi zhōng wi jung 위중 i chū Ủy trung Bl-54
Bl-41 附分 Fufen Attached Branch fù fēn bu bun 부분 fu bun(?) Phụ phân Bl-36
Bl-42 魄戶 Pohu Door of the Corporeal Soul pò hù baek ho 백호 haku ko Phách hạ Bl-37
Bl-43 膏肓俞 Gaohuangshu Vital Region Shu gāo huāng shū go hwang [yu] 고황[유] kō kō yu Cao hoang du Bl-38
Bl-44 神堂 Shentang Hall of the Spirit shén táng sin dang 신당 shin dō? Thần đường Bl-39
Bl-45 譩譆 Yixi Yi Xi ? yì xǐ ui hoe 의회 i ki(?) Y hy Bl-40
Bl-46 膈關 Geguan Diaphragm Gate gé guān gyeok gwan 격관 kaku kan(?) Cách quan Bl-41
Bl-47 魂門 Hunmen Gate of the Ethereal Soul hún mén hon mun 혼문 kon mon? Hồn môn Bl-42
Bl-48 陽綱 Yanggang Yang's Key Link yáng gāng yang gang 양강 yō kō? Dương cương Bl-43
Bl-49 意舍 Yishe Abode of Consciousness of Potentials yì shě ui sa 의사 i sha(?) Ý xá Bl-44
Bl-50 胃倉 Weicang Stomach Granary wèi cāng wi chang 위창 i sō Vị thương Bl-45
Bl-51 肓門 Huangmen Vitals Gate huāng mén hwang mun 황문 kō mon? Hoang môn Bl-46
Bl-52 志室 Zhishi Residence of the Will zhì shì ji sil 지실 shi shitsu Chí thất Bl-47
Bl-53 胞肓 Baohuang Bladder's Vitals bāo huāng po hwang 포황 hō kō Bào hoang Bl-48
Bl-54 秩邊 Zhibian Order's Limit zhì biān jil byeon 질변 chip pen Trật biên Bl-49
Bl-55 合陽 Heyang Confluence of Yang hé yáng hap yang 합양 gō yō? Hợp dương
Bl-56 承筋 Chengjin Support the Sinews chéng jīn seung geun 승근 shō kin Thừa cân
Bl-57 承山 Chengshan Support the Mountain chéng shān seung san 승산 shō zan Thừa sơn
Bl-58 飛陽 Feiyang Soaring Upwards fēi yáng bi yang 비양 hi yō Phi dương
Bl-59 跗陽 Fuyang Instep Yang fū yáng bu yang 부양 fu yō Phụ dương
Bl-60 昆侖; 崑崙[8] Kunlun Kunlun Mountains kūn lún gol lyun 곤륜 kon ron Côn lôn (luân)
Bl-61 僕參 Pucan Servant's Respect pú cān bok cham 복참 boku shin(?) Bộc tham
Bl-62 申脈 Shenmai Extending Vessel shēn mài sin maek 신맥 shim myaku Thân mạch
Bl-63 金門 Jinmen Golden Gate jīn mén geum mun 금문 kim mon Kim môn
Bl-64 京骨 Jinggu Capital Bone jīng gǔ gyeong gol 경골 kei kotsu(?) Kinh cốt
Bl-65 束骨 Shugu Restraining Bone shù gǔ sok gol 속골 sok kotsu? Thúc cốt
Bl-66 足通谷 Zutonggu Foot Connecting Valley zú tōng gǔ [jok] tong gok [족]통곡 ahsi tsū koku? Thủ thông cốc
Bl-67 至陰 Zhiyin Reaching Yin zhì yīn ji eum 지음 shi in Chí âm

Kidney meridian[edit]

Abbreviated as KI or K, described in Chinese as 足少阴肾经穴 or 足少陰腎經 "The Kidney channel of Foot Shaoyin".

Point Name Transliteration English Pinyin Korean 한글 Romaji Vietnamese
KD-1 涌泉 Yong Quan Gushing Spring yǒng quán yong cheon 용천 yu sen Dũng tuyền
KD-2 然谷 Rangu Nature Valley rán gǔ yeon gok 연곡 nen koku Nhiên cốc
KD-3 太谿 Taixi Supreme Stream taì xī tae yeon 태계 tai kei Thái khê
KD-4 大鐘 Dazhong Great Bell dà zhōng dae jong 대종 dai shō? Đại chung
KD-5 水泉 Shuiquan Water Spring shuǐ quán su cheon 수천 sui sen Thủy tuyền
KD-6 照海 Zhaohai Shining Sea zhào hǎi joh hae 조해 shō kai Chiếu hải
KD-7 復溜 Fuliu Returning Current fù liū bong nyu 복류 fuku ryū Phục lưu
KD-8 交信 Jiaoxin Exchange Belief jiāo xìn gyo sin 교신 kō shin? Giao tín
KD-9 築賓 Zhubin Guest House zhú bīn chuk bin 축빈 chiku hin Trúc tân
KD-10 陰谷 Yingu Yin Valley yīn gǔ eum gok 음곡 in koku Âm cốc
KD-11 橫骨 Henggu Pubic Bone héng gǔ hoeng gol 횡골 ō kotsu Hoành cốt
KD-12 大赫 Dahe Great Luminance dà hè dae hyeok 대혁 tai kaku Đại hách
KD-13 氣穴 Qixue Qi Cave qì xué gi hyeol 기혈 ki ketsu Khí huyệt
KD-14 四滿 Siman Four Fullnesses sì mǎn sa man 사만 shi man Tứ mãn
KD-15 中注 Zhongzhu Middle Flow zhōng zhù jung ju 중주 chū chū Trung chú
KD-16 肓俞 Huangshu Vitals Transporter huāng shū hwang yu 황유 kō yu Hoang du
KD-17 商曲 Shangqu Shang Bend shāng qū sang gok 상곡 shō kyoku Thương khúc
KD-18 石關 Shiguan Stone Pass shí guān seok gwan 석관 seki kan Thạch quan
KD-19 陰都 Yindu Yin Metropolis yīn dū eum do 음도 in to Âm đô
KD-20 腹通谷 Futonggu Abdomen Connecting Valley fù tōng gǔ tong gok 통곡 hara no tsū koku (Phúc) Thông cốc
KD-21 幽門 Youmen Hidden Gate yōu mén yu mun 유문 yū mon U môn
KD-22 步廊 Bulang Walking Corridor bù láng bo rang 보랑 hō ro? Bộ lang
KD-23 神封 Shenfeng Spirit Seal shén fēng sin bong 신봉 shim pō Thần phong
KD-24 靈墟 Lingxu Spirit Ruin líng xū yeong heo 영허 rei kyo(?) Linh khâu
KD-25 神藏 Shencang Spirit Storehouse shén cáng sin jang 신장 shin zō Thần tàng
KD-26 彧中[a] Yuzhong Comfortable Chest yù zhōng uk jung 욱중 waku chū Hoắc trung
KD-27 俞府 Shufu Shu Mansion shū fǔ yu bu 유부 yu fu Du phủ

Pericardium meridian[edit]

Abbreviated as PC or P, described in Chinese as 手厥阴心包经穴 or 手厥陰心包經 "The Pericardium channel of Hand Jueyin".

Point Name Transliteration English Pinyin Korean 한글 Romaji Vietnamese Alternative names
Pc-1 天池 Tianchi Heavenly Pool tiān chí cheon ji 천지 ten chi Thiên trì
Pc-2 天泉 Tianquan Heavenly Spring tiān quán cheon cheon 천천 ten sen(?) Thiên tuyền
Pc-3 曲澤 Quze Marsh at the Crook qū zé gok taek 곡택 kyoku taku(?) Khúc trạch
Pc-4 郄門 Ximen Xi-Cleft Gate xī mén geung mun 극문 geki mon Khích môn
Pc-5 間使 Jianshi Intermediate Messenger jiān shǐ gan sa 간사 kan shi(?) Giản sử
Pc-6 內關 Neiguan Inner Pass nèi guān nae gwan 내관 nai kan Nội quan
Pc-7 大陵 Daling Great Mound dà líng dae reung 대릉 dai ryō Đại lăng 'tai ryō'[7]
Pc-8 勞宮 Laogong Palace of Toil láo gōng no gung 노궁 rō kyū Lao cung
Pc-9 中衝 Zhongchong Middle Rushing zhōng chōng jung chung 중충 chū shō Trung xung

Triple burner meridian[edit]

Also known as San Jiao, triple-heater, triple-warmer or triple-energizer, abbreviated as TB or SJ or TE and described in Chinese as 手少阳三焦经穴 or 手少陽三焦經 "The Sanjiao channel of Hand Shaoyang".

Point Name Transliteration English Pinyin Korean 한글 Romaji Vietnamese Alternative names
TE-1 關衝 Guanchong Rushing Pass guān chōng gwan chung 관충 kan shō Quan xung
TE-2 液門 Yemen Fluid Gate yè mén aeng mun 액문 eki mon(?) DỊch môn
TE-3 中渚 Zhongzhu Central Islet zhōng zhǔ jung jeo 중저 chū sho Trung chử
TE-4 陽池 Yangchi Yang Pool yáng chí yang ji 양지 yō chi? Dương trì
TE-5 外關 Waiguan Outer Pass wài guān oe gwan 외관 gai kan Ngoại quan
TE-6 支溝 Zhigou Branch Ditch zhī gōu ji gu 지구 shi kō? Chi câu
TE-7 會宗 Huizong Ancestral Meeting huì zōng hui jung 회종 e sō Hội tông
TE-8 三陽絡 Sanyangluo Three Yang Meeting sān yáng luò sam yang nak 삼양락 san kyō raku? Tam dương lạc
TE-9 四瀆 Sidu Four Rivers sì dú sa dok 사독 shi toku Tứ độc
TE-10 天井 Tianjing Heavenly Well tiān jǐng cheon jeong 천정 ten sei(?) Thiên tỉnh TW 10
TE-11 清冷淵 Qinglengyuan Clear Cold Abyss qīng lěng yuān cheong naeng yeon 청랭연 sei rei en? Thanh lãng uyên
TE-12 消濼 Xiaoluo Dispersing Luo River xiāo luò so rak 소락 shō reki? Tiêu lạc
TE-13 臑會 Naohui Upper Arm Meeting nào huì noe hui 뇌회 ju e Nhu hội
TE-14 肩髎 Jianliao Shoulder Crevice jiān liáo gyeol lyo 견료 ken ryō Kiên liêu
TE-15 天髎 Tianliao Heavenly Crevice tiān liáo cheol lyo 천료 ten ryō Thiên liêu
TE-16 天牖 Tianyou Window of Heaven tiān yǒu cheon yong 천용 ten yū? Thiên dũ
TE-17 翳風 Yifeng Wind Screen yì fēng ye pung 예풍 ei fū Ế phong
TE-18 契脈 Qimai[b] Spasm Vessel qì mài gye maek 계맥 kei myaku(?) Khế mạch
TE-19 顱息 Luxi Skull's Rest lú xī no sik 노식 ro soku(?) Lư tức
TE-20 角孫 Jiaosun Minute Angle jiǎo sūn gak son 각손 kaku son Giác tôn
TE-21 耳門 Ermen Ear Gate ěr mén i mun 이문 ji mon(?) Nhĩ môn
TE-22 耳和髎 Erheliao Ear Harmony Crevice ěr hé liáo hwa ryo 화료 ji wa ryō? (Nhĩ) Hòa liêu
TE-23 絲竹空 Sizhukong Silken Bamboo Hollow sī zhú kōng sa juk gong 사죽공 shi chiku kū Ti trúc không

Gallbladder meridian[edit]

Abbreviated as GB, described in Chinese as 足少阳胆经穴 or 足少陽膽經 "The Gallbladder channel of Foot Shaoyang".

Point Name Transliteration English Pinyin Korean 한글 Romaji Vietnamese
Gb-1 瞳子髎 Tongziliao Pupil Crevice tóng zǐ liáo dong ja ryo 동자료 dō shi ryō Đồng tử liêu
Gb-2 聽會 Tinghui Meeting of Hearing tīng huì cheong hoe 청회 chō e Thính hội
Gb-3 上關[c] Shangguan Above the Joint shàng guān sang gwan 상관/gaek ju in 객주인 kyaku shu jin Thượng quan
Gb-4 頷厭 Hanyan Jaw Serenity hàn yàn ha yeom 함염 gan en Hàm yến
Gb-5 懸顱 Xuanlu Suspended Skull xuán lú hyeol lo 현로 ken ro Huyền lư
Gb-6 懸厘 Xuanli Suspended Hair xuán lí hyeol li 현리 ken ri Huyền ly
Gb-7 曲鬢 Qubin Crook of the Temple qū bìn gok bin 곡빈 kyoku bin(?) Khúc tân
Gb-8 率谷 Shuaigu Leading Valley shuài gǔ sol gok 솔곡 sok koku? Suất cốc
Gb-9 天沖 Tianchong Heavenly Rushing tiān chōng cheon chung 천충 ten shō? Thiên xung
Gb-10 浮白 Fubai Floating White fú bái bu baek 부백 fu haku(?) Phù bạch
Gb-11 頭竅陰 Touqiaoyin Yin Portals of the Head tóu qiào yīn [du] gyu eum [두] 규음 atama kyō in Đầu khiếu âm
Gb-12 完骨 Wangu Mastoid Process wán gǔ wan gol 완골 kan kotsu Hoàn cốt
Gb-13 本神 Benshen Root of the Spirit běn shén bon sin 본신 hon jin Bản thần
Gb-14 陽白 Yangbai Yang White yáng bái yang baek 양백 yō haku Dương bạch
Gb-15 頭臨泣 Toulinqi Head Governor of Tears tóu lín qì [du] im eup [두] 임읍 atama no rin kyū Đầu lâm khấp
Gb-16 目窗 Muchuang Window of the Eye mù chuāng mok chang 목창 moku sō Mục song
Gb-17 正營 Zhengying Upright Nutrition zhèng yíng jyeong yeong 정영 shō ei Chính dinh
Gb-18 承靈 Chengling Support Spirit chéng líng seung nyeong 승령 shō rei Thừa linh
Gb-19 腦空 Naokong Brain Hollow nǎo kōng noe gong 뇌공 nō kū Não không
Gb-20 風池 Fengchi Wind Pool fēng chí pung ji 풍지 fū chi Phong trì
Gb-21 肩井 Jianjing Shoulder Well jīan jǐng gyeon jeong 견정 ken sei Kiên tỉnh
Gb-22 淵腋 Yuanye Armpit Abyss yuān yè yeon aek 연액 en eki(?) Uyển dịch
Gb-23 輒筋 Zhejin Flank Sinews zhé jīn cheop geun 첩근 chō kin? Triếp cân
Gb-24 日月 Riyue Sun and Moon rì yuè il weol 일월 jitsu getsu Nhật nguyệt
Gb-25 京門 Jingmen Capital Gate jīng mén gyeong mun 경문 kei mon Kinh môn
Gb-26 帶脈 Daimai Girdling Vessel dài mài dae maek 대맥 tai myaku Đới mạch
Gb-27 五樞 Wushu Five Pivots wǔ shū o chu 오추 gō sū Ngũ khu
Gb-28 維道 Weidao Linking Path wéi dào yu do 유도 yui dō Duy đạo
Gb-29 居髎 Juliao Stationary Crevice jū liáo geo ryo 거료 kyo ryō Cự liêu
Gb-30 環跳 Huantiao Jumping Circle huán tiào hwan do 환도 kan chō Hoàn khiêu
Gb-31 風市 Fengshi Wind Market fēng shì pung si 풍시 fū shi Phong thị
Gb-32 中瀆 Zhongdu Middle Ditch zhōng dú jung dok 중독 chū toku? Trung độc
Gb-33 膝陽關 Xiyangguan Knee Yang Gate xī yáng guān [seul] yang gwan [슬] 양관 hiza no yō kan? (Tất) Dương quan
Gb-34 陽陵泉 Yanglingquan Yang Mound Spring yáng líng quán yang neung cheon 양릉천 yō ryō sen Dương lăng tuyền
Gb-35 陽交 Yangjiao Yang Intersection yáng jiāo yang gyo 양교 yō ko Dương giao
Gb-36 外丘 Waiqiu Outer Hill wài qiū woe gu 외구 gai kyū Ngoại khâu
Gb-37 光明 Guangming Bright Light guāng míng gwang myeong 광명 kō mei? Quang minh
Gb-38 陽輔 Yangfu Yang Assistance yáng fǔ yang bo 양보 yō ho Dương phụ
Gb-39 懸鐘[d] Xuanzhong Suspended Bell xuán zhōng hyeon jong 현종/jeol gol 절골 ken shō Huyền chung
Gb-40 丘墟 Qiuxu Mound of Ruins qiū xū gu heo 구허 kyū kyo Khâu khư
Gb-41 足臨泣 Zulinqi Foot Governor of Tears zú lín qì [jok] im eup [족] 임읍 ashi no rin kyū Túc lâm khấp
Gb-42 地五會 Diwuhui Earth Five Meetings dì wǔ huì ji o hoe 지오회 chi go e(?) Địa ngũ hội
Gb-43 俠谿 Xiaxi Clamped Stream xiá xī hyeop gye 협계 kyō kei? Hiệp khê
Gb-44 足竅陰 Zuqiaoyin Yin Portals of the Foot zú qiào yīn [jok] gyu eum [족] 규음 ashi no kyō in Túc khiếu âm

Liver meridian[edit]

Abbreviated as LR or LV, described in Chinese as 足厥阴肝经穴 or 足厥陰肝經 "The Liver channel of Foot Jueyin".

Point Name Transliteration Pinyin English Korean 한글 Romaji Vietnamese Alternative names
Liv-1 大敦 Dadun dà dūn Great and Thick dae don 대돈 tai ton Đại đôn
Liv-2 行間 Xingjian xíng jiān Interval Pass haeng gan 행간 kō kan Hành gian
Liv-3 太沖 Taichong taì chōng Supreme Rush tae chung 태충 tai shō Thái xung
Liv-4 中封 Zhongfeng zhōng fēng Middle Margin jung bong 중봉 chū hō Trung phong
Liv-5 蠡溝 Ligou lǐ gōu Gnawed Channel yeo gu 여구 rei kō Lãi câu
Liv-6 中都 Zhongdu zhōng dū Central Capital jung do 중도 chū to Trung đô
Liv-7 膝關 Xiguan xī guān Knee Pass seul gwan 슬관 shitsu kan Tất quan
Liv-8 曲泉 Ququan qū quán Pool Spring gok cheon 곡천 kyoku sen Khúc tuyền
Liv-9 陰包 Yinbao yīn bāo Yin Wrapping eum bo 음보 im pō? Âm bao
Liv-10 足五里 Zuwuli zú wǔ li Foot Governor of Tears [jok] o ri [족] 오리 ashi no go ri? (Túc) Ngũ lý
Liv-11 陰廉 Yinlian yīn lián Yin Side eum yeom 음염 in ren(?) Âm liêm
Liv-12 急脈 Jimai jí mài Swift Pulse geum maek 금맥 kyū myaku? Cấp mạch
Liv-13 章門 Zhangmen zhāng mén Gate of the Ordering jang mun 장문 shō mon Chương môn
Liv-14 期門 Qimen qí mén Cyclic Gate gi mun 기문 ki mon Kỳ môn

Governing vessel[edit]

Also known as Du, abbreviated as GV and described in Chinese as 督脉穴 or 督脈 "The Governing Vessel".

Point Name Transliteration Pinyin English Korean 한글 Romaji Vietnamese Alternative names
Du-1 長強 Changqiang cháng qiáng Long and Rigid jang gang 장강 chō kyō Trường cường
Du-2 腰俞 Yaoshu yāo shū Low Back Transporter yo yu 요유 yō yu? Yêu du
Du-3 腰陽關 Yaoyangquan yāo yáng guān Low Back Yang Passage [yo] yang gwan [요] 양관 koshi no yo kan? (Yêu) Dương quan
Du-4 命門 Mingmen mìng mén Life Gate myeong mun 명문 mei mon Mệnh môn
Du-5 懸樞 Xuanshu xuán shū Suspended Pivot hyeon chu 현추 ken sū? Huyền khu
Du-6 脊中 Jizhong jì zhōng Middle of the Spine cheok jung 척중 seki chū? Tích trung
Du-7 中樞 Zhongshu zhōng shū Central Pivot jung chu 중추 chū sū? Trung khu
Du-8 筋縮 Jinsuo jīn suō Muscle Spasm geun chuk 근축 kin shuku(?) Cân súc
Du-9 至陽 Zhiyang zhì yáng Reaching Yang ji yang 지양 shi yō? Chí dương
Du-10 霊台 Lingtai líng tái Spirit Platform yeong dae 영대 rei dai(?) Linh đài
Du-11 神道 Shendao shén dào Way of the Spirit sin do 신도 shin dō Thần đạo
Du-12 身柱 Shenzhu shēn zhù Body Pillar sin ju 신주 shin chū Thân trụ
Du-13 陶道 Taodao táo dào Way of the Pot do do 도도 tō dō? Đào đạo
Du-14 大椎 Dazhui dà zhuī Great Vertebra dae chu 대추 dai tsui Đại chùy
Du-15 瘂門 (唖門) Yamen yǎ mén Mutism Gate a mun 아문 a mon Á môn
Du-16 風府 Fengfu fēng fǔ Wind Palace pung bu 풍부 fū fu Phong phủ
Du-17 腦戶 Naohu nǎo hù Brain Door noe ho 뇌호 nō ko? Não hộ
Du-18 強間 Qiangjian qiáng jiān Rigid Space gang gan 강간 kyō kan? Cường gian
Du-19 後頂 Houding hòu dǐng Back Vertex hu jeong 후정 go chō? Hậu đính
Du-20 百會 Baihui bǎi huì One Hundred Meetings baek hoe 백회 hyaku e Bách hội
Du-21 前頂 Qianding qián dǐng Front Vertex jeon jeong 전정 zen chō? Tiền đính
Du-22 囟會 Xinhui xìn huì Fontanelle Meeting sin hoe 신회 shin e(?) Tín hội
Du-23 上星 Shangxing shàng xīng Upper Star sang seong 상성 jō sei? Thượng tinh
Du-24 神庭 Shenting shén tíng Spirit Courtyard sin jeong 신정 shin tei Thần đình
Du-25 素髎 Suliao sù liáo Plain Space so ryo 소료 so ryō? Tố liêu
Du-26 人中 Renzhong rén zhōng Middle of the Person in jung 인중/su gu 수구 jin chu Nhân trung (Thủy câu) 水溝 shuǐ gōu [Water Pit]
Du-27 兌端 Duiduan duì duān End Exchange tae don 태단 da tan(?) Đoài đoan
Du-28 齦交 Yinjiao yín jiāo Gum Union eun gyo 은교 gin kō Ngân giao

Conception vessel[edit]

Also known as Ren, abbreviated as CV and described in Chinese as 任脉穴 or 任脈 "The Conception Vessel".

Point Name Transliteration Pinyin English Korean 한글 Romaji Vietnamese Alternative names
Ren-1 會陰 Huiyin huì yīn Yin Meeting hoe eum 회음 e in Hội âm
Ren-2 曲骨 Qugu qū gǔ Crooked Bone gok gol 곡골 kyok kotsu? Khúc cốt
Ren-3 中極 Zhongji zhōng jí Middle Extremity jung geuk 중극 chū kyoku? Trung cực
Ren-4 關元 Guanyuan guān yuán Origin Pass gwan won 관원 kan gen Quan nguyên
Ren-5 石門 Shimen shí mén Stone Gate seong mun 석문 seki mon(?) Thạch môn
Ren-6 氣海 Qihai qì hǎi Sea of Qi gi hae 기해 ki kai Khí hải
Ren-7 陰交 Yinjiao yīn jiāo Yin Intersection eum gyo 음교 in kō Âm giao
Ren-8 神闕 Shenque shén què Spirit Palace sin gwol 신궐 shin ketsu(?) Thần khuyết
Ren-9 水分 Shuifen shuǐ fēn Water Division su bun 수분 sui bun(?) Thủy phân
Ren-10 下脘 Xiawan xià wǎn [or xià guǎn] Lower Epigastrium ha wan 하완 ge kan Hạ quản
Ren-11 建里 Jianli jiàn lǐ Internal Foundation geol li 건리 ken ri(?) Kiến lý 健裡 jiàn lǐ
Ren-12 中脘 Zhongwan zhōng wǎn [or zhōng guǎn] Middle Epigastrium jung wan 중완 chū kan Trung quản
Ren-13 上脘 Shangwan shàng wǎn [or shàng guǎn] Upper Epigastrium sang wan 상완 jo kan Thượng quản
Ren-14 巨闕 Juque jù què Great Palace geo gwol 거궐 ko ketsu(?) Cự khuyết
Ren-15 鳩尾 Jiuwei jiū wěi Bird Tail gu mi 구미 kyū bi? Cưu vĩ
Ren-16 中庭 Zhongting zhōng tíng Central Courtyard jung jeong 중정 chū tei? Trung đình
Ren-17 膻中 Shanzhong shān zhōng Middle of the Chest dan jung 단중 dan chū Đản trung
Ren-18 玉堂 Yutang yù táng Jade Hall ok dang 옥당 gyoku dō? Ngọc đường
Ren-19 紫宮 Zigong zǐ gōng Violet Palace ja gung 자궁 shi kyū? Tử cung
Ren-20 華蓋 Huagai huá gài Splendid Cover hwa gae 화개 ko gai? Hoa cái ka gai[9]
Ren-21 璇璣 Xuanji xuán jī Jade Rotator seon gi 선기 sen ki Toàn cơ
Ren-22 天突 Tiantu tiān tū Heaven Projection cheon dol 천돌 ten totsu Thiên đột
Ren-23 廉泉 Lianquan lián quán Lateral Spring yeom cheon 염천 ren sen Liêm tuyền
Ren-24 承漿 Chengjiang chéng jiāng Saliva Container seung jang 승장 shō shō Thừa tương

Extra points[edit]

There is no agreed-on naming scheme for extra points on the body.

This first table follows the numbering scheme of Peter Deadman.[1]

Point Name Pinyin English Vietnamese Location
M-LE-8 八風 bā fēng Eight Winds Bát phong Lower Extremity (Legs and feet)
M-UE-1 十宣 shí xuān Ten Declarations Thập tuyên Upper Extremity (Arms and hands)
M-UE-9 八邪 bā xié Eight Evils Bát tà Upper Extremity (Arms and hands)
M-HN-3 印堂 yìn táng Hall of Impression Ấn đường Head and neck
M-BW-35 華佗夾脊 huá túo jiā jǐ Hua Tuo Spine Ridge Edges Hoa đà giáp tích Back and waist; often referred to as the 'jiā jǐ' points

This second table names meridians as they appear in the table.

Point Name Transliteration Location
EM1 四神聰 Sishencong At the vertex of the head, a group of four points. 1 cun respectively anterior, posterior and lateral Du-20 (Baihui)
EM2 印堂 Yintang On the forehead, at the midpoint between the two medial ends of the eyebrow
EM3 魚腰 Yuyao On the forehead, at the midpoint between the eyebrows
EM4 上明 Shangming
EM5 太陽 Taiyang In the region of the temples, in the depression about one finger-breadth posterior to the midpoint between the lateral end of the eyebrow and the outer canthus
EM6 球後 Qiuhou On the region of the face, at the junction of the lateral one-fourth and the medial three-fourths of the infraorbital margin
EM7 鼻通 Bitong
EM8 金津 Jinjin In the mouth, on the vein in the left side of the frenulum of the tongue
EM9 玉液 Yuye In the mouth, on the vein in the right side of the frenulum of the tongue
EM10 夹承浆 Jiachengjiang On the lower jaw, about 1 cun lateral to the midpoint of the mentolabial furrow
EM11 牵正 Qianzheng On the cheek, 0.5 cun anterior to the earlap, the same levelas the midpoint of the earlap
EM12 翳明 Yiming On the neck, 1 cun posterior to Yifeng
EM13 安眠 Anmian
EM14 百劳 Bailao On the neck, 2 cun above Du-14 (Dazhui)
EM15 崇骨 Chonggu
EM16 颈臂 Jingbi
EM17 三角灸 Sanjiaojiu On the middle part of the abdomen, 1 cun respectively lateral to up, lower, left and right middle of the navel
EM18 提托 Dituo
EM19 子宫穴 Zigongxue
EM20 定喘 Dingchuan On the back, 0.5 lateral to the lower border of the spinous process of the seventh cervical vertebra
EM21 结核穴 Jiehexue
EM22 夹脊 Jiaji On the back, in the depression below the twelfth spinous process of the thoracic vertebra
EM23 华佗夹脊 Huatuojiaji
EM24 胃管下俞 Weiguanxiashu
EM25 痞根 Pigen On the low back, below the spinous process of the 1st lumbar vertebra, 3.5 cun lateral to the posterior midline
EM26 腰眼 Yaoyan
EM27 十七椎 Shiqizhui
EM28 腰奇 Yaoqi
EM29 十宣 Shixuan On the tips of the ten fingers, 0.1 cun (finger inch) distal to the nails. Both hands altogether have ten points
EM30 四缝 Sifeng Four points on each hand, on the palmer side of the 2nd to 5th fingers and at the centre of the proximal interphalangeal joints
EM31 中魁 Zhongkui On the dorsal crease of the middle finger, at the centre of the proximal interphalangeal joint
EM32 八邪 Baxie When a loose fist is made, the points are on the dorsum of the hand, proximal to the margins of the webs between all five fingers, at the junction of the red and white skin
EM33 落枕 Luozhen
EM34 腰痛穴 Yaotongxue
EM35 中泉 Zhongquan On the dorsal crease of the wrist, in the depression on the radial side of the tendon of the common extensor muscle of the fingers
EM36 二白 Erbai On the palmer aspect of the forearm, 4 cun above the transverse crease of the wrist, on both sides of the tendon of m. flexor carpi radialis
EM37 臂中 Bizhong
EM38 肘尖 Zhoujian On the posterior side of the elbow, at the tip of the olecranon when the elbow is flexed
EM39 肩前 Jianqian
EM40 肩内陵 Jianneiling
EM41 环中 Huanzhong
EM42 四强 Sijiang
EM43 百虫窝 Baichongwo 3 cun above medial superior corner of the patella of the thigh with the knee flexed, 1 cun above Xuehai (SP10)
EM44 鹤顶 Heding Above the knee, in the depression of the midpoint of the upper border of the patella
EM45 膝眼 Xiyan In the depression on both sides of the patellar ligament when the kneels flexed
EM46 胆囊穴 Dannangxue Al the upper part of the lateral surface of the leg, 1 cun directly below the Yanglingquan (GB34)
EM47 阑尾穴 Lanweixue At the upper part of the anterior surface of the leg, 1 cun below Zusanli (St 36)
EM48 八风 Bafeng On the dorsum of foot, proximal to the margins of the webs between all five toes, at the junction of the red and white skin
EM49 独阴 Duyin On the plantar side of the 2nd toe, at the centre of the distal interphalangeal joint
EM50 里内庭 Lineiting On the foot palm, in the depression anterior to the second and third metatarsophalaneal joint

Notes[edit]

 1. ^ Also called 或中 huò zhōng, but this is an obvious mistranscription
 2. ^ First character means qì/qī (contract/spasm)[1]
 3. ^ also called 客主人 kè zhǔ rén
 4. ^ also called 絶骨 jué gǔ

References[edit]

 1. ^ a b c d e f g h Deadman, P, Baker K, Al-Khafaji, M. 2007. A Manual of Acupuncture, 2nd Edition. Journal of Chinese Medicine Publications. ISBN 978-0951054659.
 2. ^ Napadow V, Ahn A, Longhurst J, et al. 2008. The status and future of acupuncture mechanism research. J Altern Complement Med 14(7): 861–869.
 3. ^ Yang ES, Li P, Nilius B, Li G. 2011. Ancient Chinese medicine and mechanistic evidence of acupuncture physiology. Invited Review. Pflügers Archiv: European Journal of Physiology.
 4. ^ T'ai Chi Ch'uan and Meditation by Da Liu, pages 35-41 - Routledge and Keegan Paul 1987 ISBN 0-14-019217-4
 5. ^ Regional Office for the Western Pacific, WHO. 1991. A Proposed Standard International Acupuncture Nomenclature Report of a WHO Scientific Group (pdf). World Health Organization. Retrieved Sep-05-2014.
 6. ^ Regional Office for the Western Pacific, WHO. 1993. Standard Acupuncture Nomenclature, 2nd ed (pdf). World Health Organization. Archived from the original on 28 February 2011. Retrieved Sep-05-2014.
 7. ^ a b c Denmei, S (2003). Finding Effective Acupuncture Points. Eastland Press.
 8. ^ Lorenzen, U; Noll, A. Wandlungsphase Wasser. Die Wandlungsphasen der traditionellen chinesischen Medizin. Müller & Steinicke.
 9. ^ Fukushima, K (2007). Meridian Therapy (4th ed.). Toyo Hari Medical Association.