List of administrative divisions of Guangzhou

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Guangzhou a sub-provincial city, the second most populated prefectural-level division of People's Republic of China and it is divided into 11 districts. Guangzhou is further divided into 135 Subdistricts and 35 Towns.

County-level divisions[edit]

Map Name Simplified Chinese Hanyu Pinyin Population
(2010 census)[1]
Area
(km2)[2]
Density
(/km2)[1]
Yuexiu District 越秀区 Yuèxiù Qū 1,157,277 33.80 34,239
Liwan District 荔湾区 Lìwān Qū 898,204 59.10 15,198
Haizhu District 海珠区 Hǎizhū Qū 1,558,663 90.40 17,242
Tianhe District 天河区 Tiānhé Qū 1,432,431 96.33 14,870
Baiyun District 白云区 Báiyún Qū 2,222,658 795.79 2,793
Huangpu District 黄埔区 Huángpù Qū 831,600 484.17 1,717
Panyu District 番禺区 Pānyú Qū 1,764,869 786.15 2,245
Huadu District 花都区 Huādū Qū 945,053 970.04 974
Nansha District 南沙区 Nánshā Qū 259,899 527.65 493
Zengcheng District 增城区 Zēngchéng Qū 1,036,731 1,616.47 641
Conghua District 从化区 Cónghuà Qū 593,415 1,974.50 301
Total 12,700,800 7,434.40 1,708

Township-level divisions[edit]

Yuexiu[edit]

Name Chinese (S) Hanyu Pinyin Canton Romanization
Baiyun Subdistrict 白云街道 Báiyún Jiēdào bag6 wen4 gai1 dou6
Beijing Subdistrict 北京街道 Běijīng Jiēdào beg1 ging1 gai1 dou6
Dadong Subdistrict 大东街道 Dàdōng Jiēdào dai6 dung1 gai1 dou6
Datang Subdistrict 大塘街道 Dàtáng Jiēdào dai6 tong4 gai1 dou6
Daxin Subdistrict 大新街道 Dàxīn Jiēdào dai6 sen1 gai1 dou6
Dengfeng Subdistrict 登峰街道 Dēngfēng Jiēdào deng1 fung1 gai1 dou6
Dongfeng Subdistrict 东风街道 Hōngfēng Jiēdào dung1 fung1 gai1 dou6
Dongshan Subdistrict 东山街道 Dōngshān Jiēdào dung1 san1 gai1 dou6
Guangta Subdistrict 光塔街道 Guāngtǎ Jiēdào guong1 tab3 gai1 dou6
Guangwei Subdistrict 广卫街道 Guǎngwèi Jiēdào guong2 wei6 gai1 dou6
Hongqiao Subdistrict 洪桥街道 Hóngqiáo Jiēdào hung4 kiu4 gai1 dou6
Huale Subdistrict 华乐街道 Huálè Jiēdào wa4 log6 gai1 dou6
Huanghuagang Subdistrict 黄花岗街道 Huánghuāgāng Jiēdào wong4 fa1 gong1 gai1 dou6
Jianshe Subdistrict 建设街道 Jiànshè Jiēdào gin3 qid3 gai1 dou6
Kuangquan Subdistrict 矿泉街道 Kuàngquán Jiēdào kong3 qun4 gai1 dou6
Liuhua Subdistrict 流花街道 Liúhuā Jiēdào leo4 fa1 gai1 dou6
Liurong Subdistrict 六榕街道 Liùróng Jiēdào lug6 yung4 gai1 dou6
Meihuacun Subdistrict 梅花村街道 Méihuācūn Jiēdào mui4 fa1 qun1 gai1 dou6
Nonglin Subdistrict 农林街道 Nónglín Jiēdào nung4 lem4 gai1 dou6
Renmin Subdistrict 人民街道 Rénmín Jiēdào yen4 men4 gai1 dou6
Shishu Subdistrict 诗书街道 Shīshū Jiēdào xi1 xu1 gai1 dou6
Zhuguang Subdistrict 珠光街道 Zhūguāng Jiēdào ju1 guong1 gai1 dou6

Liwan[edit]

Name Chinese (S) Hanyu Pinyin Canton Romanization
Jinhua Subdistrict 金花街道 Jīnhuā Jiēdào gem1 fa1 gai1 dou6
Shamian Subdistrict 沙面街道 Shāmiàn Jiēdào sa1 min2 gai1 dou6
Hualin Subdistrict 华林街道 Huálín Jiēdào wa4 lem4 gai1 dou6
Duobao Subdistrict 多宝街道 Duōbǎo Jiēdào do1 bou2 gai1 dou6
Changhua Subdistrict 昌华街道 Chānghuá Jiēdào cêng1 wa4 gai1 dou6
Fengyuan Subdistrict 逢源街道 Féngyuán Jiēdào fung4 yun4 gai1 dou6
Longjin Subdistrict 龙津街道 Lóngjīn Jiēdào lung4 zên1 gai1 dou6
Caihong Subdistrict 彩虹街道 Cǎihóng Jiēdào coi2 hung4 gai1 dou6
Nanyuan Subdistrict 南源街道 Nányuán Jiēdào nam4 yun4 gai1 dou6
Xicun Subdistrict 西村街道 Xicūn Jiēdào sei1 qun1 gai1 dou6
Zhanqian Subdistrict 站前街道 Zhànqián Jiēdào zam6 qin4 gai1 dou6
Lingnan Subdistrict 岭南街道 Lǐngnán Jiēdào ling5 nam4 gai1 dou6
Qiaozhong Subdistrict 桥中街道 Qiáozhōng Jiēdào kiu4 zung1 gai1 dou6
Chongkou Subdistrict 冲口街道 Chōngkǒu Jiēdào cung1 heo2 gai1 dou6
Huadi Subdistrict 花地街道 Huādì Jiēdào fa1 déi2 gai1 dou6
Chajiao Subdistrict 茶滘街道 Chájiào Jiēdào ca4 geo3 gai1 dou6
Hailong Subdistrict 海龙街道 Hǎilóng Jiēdào hoi2 lung4 gai1 dou6
Zhongnan Subdistrict 中南街道 Zhōngnán Jiēdào zung1 nam4 gai1 dou6
Dongjiao Subdistrict 东漖街道 Dōngjiào Jiēdào dung1 gao3 gai1 dou6
Dongsha Subdistrict 东沙街道 Dōngshā Jiēdào dung1 Shā gai1 dou6
Baihedong Subdistrict 白鹤洞街道 Báihèdòng Jiēdào bag6 hog6 dung6 gai1 dou6
Shiweitang Subdistrict 石围塘街道 Shíwéitáng Jiēdào ség6 wei4 tong4 gai1 dou6

Haizhu[edit]

Name Chinese (S) Hanyu Pinyin Canton Romanization
Haichuang Subdistrict 海幢街道 Hǎichuáng Jiēdào hoi2 cong4 gai1 dou6
Chigang Subdistrict 赤岗街道 Chìgǎng Jiēdào cég3 gong1 gai1 dou6
Xingang Subdistrict 新港街道 Xīngǎng Jiēdào sen1 gong2 gai1 dou6
Binjiang Subdistrict 滨江街道 Bīnjiāng Jiēdào ben1 gong1 gai1 dou6
Sushe Subdistrict 素社街道 Sùshè Jiēdào sou3 se5 gai1 dou6
Nanhuaxi Subdistrict 南华西街道 Nánhuáxī Jiēdào nam4 wa4 sei1 gai1 dou6
Longfeng Subdistrict 龙凤街道 Lóngfèng Jiēdào lung4 fung6 gai1 dou6
Shayuan Subdistrict 沙园街道 Shāyuán Jiēdào sa1 yun4 gai1 dou6
Ruibao Subdistrict 瑞宝街道 Ruìbǎo Jiēdào sêu 6bou2 gai1 dou6
Jianghai Subdistrict 江海街道 Jiānghǎi Jiēdào gong1 hoi2 gai1 dou6
Fengyang Subdistrict 凤阳街道 Fèngyáng Jiēdào fung6 yêng4 gai1 dou6
Nanshitou Subdistrict 南石头街道 Nánshítou Jiēdào nam4 ség6 teo4 gai1 dou6
Huazhou Subdistrict 华洲街道 Huázhōu Jiēdào wa4 zeo1 gai1 dou6
Changgang Subdistrict 昌岗街道 Chānggǎng Jiēdào cêng1 gong1 gai1 dou6
Nanzhou Subdistrict 南洲街道 Nánzhōu Jiēdào nam4 zeo1 gai1 dou6
Pazhou Subdistrict 琶洲街道 Pázhōu Jiēdào pa4 zeo1 gai1 dou6
Guanzhou Subdistrict 官洲街道 Guānzhōu Jiēdào gun1 zeo1 gai1 dou6
Jiangnanzhong Subdistrict 江南中街道 Jiāngnánzhōng Jiēdào gong1 nam4 zung1 gai1 dou6

Tianhe[edit]

Name Chinese (S) Hanyu Pinyin Canton Romanization
Tianyuan Subdistrict 天园街道 Tiānyuán Jiēdào tin1 yun4 gai1 dou6
Wushan Subdistrict, Guangzhou 五山街道 Wǔshān Jiēdào ng5 san1 gai1 dou6
Yuancun Subdistrict 员村街道 Yuáncūn Jiēdào yun4 qun1 gai1 dou6
Chebei Subdistrict 车陂街道 Chēbēi Jiēdào cé1 béi1 gai1 dou6
Shahe Subdistrict 沙河街道 Shāhé Jiēdào sa1 ho4 gai1 dou6
Shipai Subdistrict 石牌街道 Shípái Jiēdào ség6 pai4 gai1 dou6
Xinghua Subdistrict 兴华街道 Xìnghuá Jiēdào hing1 wai4 gai1 dou6
Shadong Subdistrict 沙东街道 Shādōng Jiēdào sa1 dung1 gai1 dou6
Linhe Subdistrict 林和街道 Línhé Jiēdào lem4 wo4 gai1 dou6
Tangxia Subdistrict 棠下街道 Tángxià Jiēdào tong4 ha6 gai1 dou6
Liede Subdistrict 猎德街道 Lièdé Jiēdào lib6 deg1 gai1 dou6
Xiancun Subdistrict 冼村街道 Xiǎncūn Jiēdào xin2 qun1 gai1 dou6
Yuangang Subdistrict 元岗街道 Yuángǎng Jiēdào yun4 gong1 gai1 dou6
Tianhenan Subdistrict 天河南街道 Tiānhénán Jiēdào tin6 ho4 gai1 dou6
Huangcun Subdistrict 黄村街道 Huángcūn Jiēdào wong4 qun1 gai1 dou6
Longdong Subdistrict 龙洞街道 Lóngdòng Jiēdào lung4 dung6 gai1 dou6
Changxing Subdistrict 长兴街道 Zhǎngxìng Jiēdào cêng4 hing1 gai1 dou6
Fenghuang Subdistrict 凤凰街道 Fènghuáng Jiēdào fung6 wong4 gai1 dou6
Qianjin Subdistrict 前进街道 Qiánjìn Jiēdào qin4 zên3 gai1 dou6
Zhuji Subdistrict 珠吉街道 Zhūjí Jiēdào ju1 ged1 gai1 dou6
Xīntang Subdistrict 新塘街道 Xīntáng Jiēdào sen1 tong4 gai1 dou6

Baiyun[edit]

Name Chinese (S) Hanyu Pinyin Canton Romanization
Jingtai Subdistrict 景泰街道 Jǐngtài Jiēdào ging2 tai3 gai1 dou6
Songzhou Subdistrict 松洲街道 Sōngzhōu Jiēdào cung4 zeo1 gai1 dou6
Tongde Subdistrict 同德街道 Tóngdé Jiēdào tung4 deg1 gai1 dou6
Huangshi Subdistrict 黄石街道 Huángshí Jiēdào wong4 ség6 gai1 dou6
Tangjing Subdistrict 棠景街道 Tángjǐng Jiēdào tong4 ging2 gai1 dou6
Xinshi Subdistrict 新市街道 Xīnshì Jiēdào san1 si5 gai1 dou6
Sanyuanli Subdistrict 三元里街道 Sānyuánlǐ Jiēdào sam1 yun4 léi5 gai1 dou6
Tonghe Subdistrict 同和街道 Tónghé Jiēdào tung4 wo4 gai1 dou6
Jingxi Subdistrict 京溪街道 Jīngxī Jiēdào ging1 kei1 gai1 dou6
Yongping Subdistrict 永平街道 Yǒngpíng Jiēdào wing5 ping4 gai1 dou6
Junhe Subdistrict 均禾街道 Jūnhé Jiēdào gai1 dou6
Jinsha Subdistrict 金沙街道 Jīnshā Jiēdào gem1 sa1 gai1 dou6
Shijing Subdistrict 石井街道 Shíjǐng Jiēdào ség6 zéng2 gai1 dou6
Jiahe Subdistrict 嘉禾街道 Jiāhé Jiēdào gaa1 wo4 gai1 dou6
Renhe Town 人和镇 Rénhé Zhèn yen4 wo4 zen3
Taihe Town 太和镇 Tàihé Zhèn tai3 wo4 zen3
Jianggao Town 江高镇 Jiānggāo Zhèn gong1 gou1 zen3
Zhongluotan Town 钟落潭镇 Zhōngluòtán Zhèn zung1 log6 tam4 zen3

Huangpu[edit]

Name Chinese (S) Hanyu Pinyin Canton Romanization
Dasha Subdistrict 大沙街道 Dàshā Jiēdào dai6 sa1 gai1 dou6
Huangpu Subdistrict 黄埔街道 Huángbù Jiēdào wong4 bou3 gai1 dou6
Hongshan Subdistrict 红山街道 Hóngshān Jiēdào hung4 san1 gai1 dou6
Yuzhu Subdistrict 鱼珠街道 Yúzhū Jiēdào jyu4 zyu1 gai1 dou6
Wenchong Subdistrict 文冲街道 Wénchōng Jiēdào men4 cung1 gai1 dou6
Nangang Subdistrict 南岗街道 Nángǎng Jiēdào nam4 gong1 gai1 dou6
Changzhou Subdistrict 长洲街道 Chángzhōu Jiēdào cêng4 zeo1 gai1 dou6
Suidong Subdistrict 穗东街道 Suìdōng Jiēdào sêu6 dung1 gai1 dou6
Lilian Subdistrict 荔联街道 Lìlián Jiēdào lei6 lün4 gai1 dou6
Luogang Subdistrict 萝岗街道 Luógǎng Jiēdào lo4 gong1 gai1 dou6
Xiagang Subdistrict 夏港街道 Xiàgǎng Jiēdào ha6 gong2 gai1 dou6
Dongqu 东区街道 Dōngqū Jiēdào dung1 kêu1 gai1 dou6
Lianhe Subdistrict 联和街道 Liánhé Jiēdào lün4 wo4 gai1 dou6
Yonghe Subdistrict 永和街道 Yǒnghé Jiēdào wing5 wo4 gai1 dou6
Jiulong Town 九龙镇 Jiǔlóng Zhèn geo2 lung4 zen3

Panyu[edit]

Name Chinese (S) Hanyu Pinyin Canton Romanization
Shiqiao Subdistrict 市桥街道 Shìqiáo Jiēdào xi5 kiu4 gai1 dou6
Zhongcun Subdistrict 钟村街道 Zhōngcūn Jiēdào zung1 qun1 gai1 dou6
Shibi Subdistrict 石壁街道 Shíbì Jiēdào ség6 big1 gai1 dou6
Dashi Subdistrict 大石街道 Dàshí Jiēdào dai6 ség6 gai1 dou6
Luopu Subdistrict 洛浦街道 Luòpǔ Jiēdào log6 pou2 gai1 dou6
Dalong Subdistrict 大龙街道 Dàlóng Jiēdào dai6 lung4 gai1 dou6
Donghuan Subdistrict 东环街道 Dōnghuán Jiēdào dung1 wan4 gai1 dou6
Qiaonan Subdistrict 桥南街道 Qiáonán Jiēdào kiu4 nam4 gai1 dou6
Shatou Subdistrict 沙头街道 Shātóu Jiēdào sa1 teo4 gai1 dou6
Xiaoguwei Subdistrict 小谷围街道 Xiǎogǔwéi Jiēdào xiu2 gug1 wei4 gai1 dou6
Nancun Town 南村镇 Náncūn Zhèn nam4 qun1 zan3
Xinzao Town 新造镇 Xīnzào Zhèn sen1 lung4 zou6 zan3
Hualong Town 化龙镇 Huàlóng Zhèn fa3 lung4 zan3
Shilou Town 石楼镇 Shílóu Zhèn ség6 leo4 zan3
Shiqi Town 石碁镇 Shíqí Zhèn ség6 kéi4 zen3
Shawan Town 沙湾镇 Shāwān Zhèn saa1 waan1 zan3

Huadu[edit]

Name Chinese (S) Hanyu Pinyin Canton Romanization
Xinhua Subdistrict 新华街道 Xīnhuá Jiēdào sen1 wa4 gai1 dou6
Xinya Subdistrict 新雅街道 Xīnyǎ Jiēdào sen1 nga5 gai1 dou6
Huacheng Subdistrict 花城街道 Huāchéng Jiēdào fa1 xing4 gai1 dou6
Xiuquan Subdistrict 秀全街道 Xiùquán Jiēdào seo3 qun4 gai1 dou6
Timian Town 梯面镇 Tīmiàn Zhèn tei1 min6 zen3
Huashan Town 花山镇 Huāshān Zhèn fa1 san1 zen3
Tanbu Town 炭步镇 Tànbù Zhèn tan3 bou6 zen3
Chini Town 赤坭镇 Chìní Zhèn cég3 nei4 zen3
Shiling Town 狮岭镇 Shīlǐng Zhèn xi1 léng5 zen3
Huadong Town 花东镇 Huādōng Zhèn fa1 dung1 zen3

Nansha[edit]

Name Chinese (S) Hanyu Pinyin Canton Romanization
Nansha Subdistrict 南沙街道 Nánshā Jiēdào nam4 sa1 gai1 dou6
Zhujiang Subdistrict 珠江街道 Zhūjiāng Jiēdào ju1 gong1 gai1 dou6
Longxue Subdistrict 龙穴街道 Lóngxué Jiēdào lung4 yud6 gai1 dou6
Huangge Town 黄阁镇 Huánggé Zhèn wong4 gog3 zen3
Wanqingsha Town 万顷沙镇 Wànqǐngshā Zhèn man6 king2 sa1 zen3
Hengli Town 横沥镇 Hénglì Zhèn wang4 lig6 zen3
Dongchong Town 东涌镇 Dōngchōng Zhèn dung1 chung1 zen3
Dagang Town 大岗镇 Dàgǎng Zhèn dai6 gong1 zen3
Lanhe Town 榄核镇 Lǎnhé Zhèn lam5 hed6 zen3

Zengcheng[edit]

Name Chinese (S) Hanyu Pinyin Canton Romanization
Licheng Subdistrict 荔城街道 Lìchéng Jiēdào lei6 séng4 gai1 dou6
Zengjiang Subdistrict 增江街道 Zēngjiāng Jiēdào zeng1 gong1 gai1 dou6
Zhucun Subdistrict 朱村街道 Zhūcūn Jiēdào ju1 qun1 gai1 dou6
Yongning Subdistrict 永宁街道 Yǒngníng Jiēdào wing5 ning4 gai1 dou6
Zhengguo Town 正果镇 Zhèngguǒ Zhèn zéng3 guo2 zen3
Shitan Town 石滩镇 Shítān Zhèn ség6 tan1 zen3
Xintang Town 新塘镇 Xīntáng Zhèn sen1 tong4 zen3
Zhongxin Town 中新镇 Zhōngxīn Zhèn zung1 sen1 zen3
Paitan Town 派潭镇 Pàitán Zhèn pai3 tam4 zen3
Xiaolou Town 小楼镇 Xiǎolóu Zhèn xiu2 leo4 zen3
Xiancun Town 仙村镇 Xiāncūn Zhèn xin1 qun1 zen3

Conghua[edit]

Name Chinese (S) Hanyu Pinyin Canton Romanization
Jiekou Subdistrict 街口街道 Jiēkǒu Jiēdào gai1 heo2 gai1 dou6
Chengjiao Subdistrict 城郊街道 Chéngjiāo Jiēdào séng4 gao1 gai1 dou6
Jiangbu Subdistrict 江埔街道 Jiāngbù Jiēdào gong1 bou3 gai1 dou6
Wenquan Town 温泉镇 Wēnquán Zhèn wen1 qun4 zen3
Liangkou Town 良口镇 Liángkǒu Zhèn lêng4 heo2 zen3
Lütian Town 吕田镇 Lǚtián Zhèn lêu5 tin4 zen3
Taiping Town 太平镇 Tàipíng Zhèn tai3 ping4 zen3
Aotou Town 鳌头镇 Áotóu Zhèn ngou4 teo4 zen3

Historical divisions[edit]

ROC (1911-1949)[edit]

County / City Present division
Guangzhou City
廣州市
5 120 244 inhab. and 282,93 km2
Yuexiu, Liwan, Haizhu, Tianhe
Nanhai County, Guangdong
南海縣
part of Liwan, part of Baiyun
Panyu County, Guangdong
番禺縣
Panyu, Baiyun, Huangpu,
Nansha, part of Tianhe
Hua County, Guangdong
花縣
Huadu
Conghua County, Guangdong
從化縣
Conghua
Zengcheng County, Guangdong
增城縣
Zengcheng

1949-1960[edit]

1949 - 1950
(28 districts)
1950 - 1951
(16 districts)
1951 - 1952
(15 districts)
1952 - 1953
(12 districts)
1953 - 1954
(12 districts)
1954 - 1958
(10 districts)
1958 - 1959
(5 dist. 2 co.)
1959 - 1960
(10 districts)
Fengyuan
逢源区
Liwan
荔湾区
XI
西区
Xi
西区
Xichan
西禅区
Chentang
陈塘区
Changshou
长寿区
长寿区
Shamian
沙面区
Huangsha
黄沙区
Taiping
太平区
Taiping
太平区
Xicun
西村区
Jinghai
靖海区
Yuexiu
越秀区
Bei
北区
Bei
北区
Xiaobei
小北区
Dexuan
德宣区
Xishan
西山区
Huifu
惠福区
Dongdi
东堤区
Yonghan
永汉区
Zhong
中区
Hanmin
汉民区
Qianjian
前鉴区
Dadong
大东区
Dadong
大东区
Dong
东区
Dongshan
东山区
Hongde
洪德区
Henan
河南区
Mengsheng
蒙圣区
Haichuang
海幢区
Xinzhou
新洲区
Xinjiao
新滘区
Jiao
郊区
Xinjiao
新滘区
Lijiao
沥滘区
Sanyuanli
三元里区
Baiyun
白云区
Baiyun
白云区
Shipai
石牌区
Shahe
沙河区
Shahe
沙河区
Nan'an
南岸区
Nan'an
南岸区
Fangcun
芳村区
Fangcun
芳村区
Foshan (city)
佛山市
Huangpu
黄埔区
Huangpu
黄埔区
Foshan (city)
佛山市
Guangbei County
广北县
Foshan (city)
佛山市
Hua County
花县
Zhujiang
珠江区

1960-2000[edit]

1960 - 1961
(7 dist. 2 co.)
1961 - 1962
(7 dist. 3 co.)
1962 - 1963
(5 dist. 3 co.)
1963 - 1973
(5 dist. 2 co.)
1973 - 1975
(6 dist. 2 co.)
1975 - 1983
(6 dist. 6 co.)
1983 - 1985
(6 dist. 8 co.)
1985 - 1987
(8 dist. 8 co.)
1987 - 1988
(8 dist. 8 co.)
1988 - 1992
(8 dist. 4 co.)
1992 - 1993
(8 d. 1 ci. 3 co.)
1993 - 1994
(8 d. 3 ci. 1 co.)
1994 - 2000
(8 d. 4 ci.)
Yuexiu
越秀区
Dongshan
东山区
Haizhu
海珠区
Liwan
荔湾区
Fangcun
芳村区
Jiao
郊区
Jiao
郊区
Fangcun
芳村区
Jiangcun
江村区
Tianhe
天河区
Jiao
郊区
Baiyun
白云区
Huangpu
黄埔区
Huangpu
黄埔区
Foshan (city)
佛山市
Hua COunty
花县
Huadu (city)
花都市
Conghua County
从化县
Conghua (city)
从化市
Foshan (city)
佛山市
Panyu County
番禺县
Panyu (city)
番禺市
Huiyang (city)
惠阳市
Zengcheng County
增城县
Zengcheng (city)
增城市
Longmen County
龙门县
Huizhou (city)
惠州市
Shaoguan Prefecture
韶关地区
Fogang County
佛冈县
Shaoguan Prefecture
韶关地区
Shaoguan Prefecture
韶关地区
Fogang County
佛冈县
Qingyuan (city)
清远市
Shaoguan Prefecture
韶关地区
Qingyuan County
清远县
Xingfeng County
新丰县
Shaoguan (city)
韶关市

Since 2000[edit]

2000 - 2005
(10 dist. 2 ci.)
2005 - 2014
(10 dist. 2 ci.)
2014–present
(11 districts)
Yuexiu
越秀区
Yuexiu
越秀区
Dongshan
东山区
Liwan
荔湾区
Liwan
荔湾区
Fangcun
芳村区
Haizhu
海珠区
Tianhe
天河区
Tianhe
天河区
Baiyun
白云区
Baiyun
白云区
Huangpu
黄埔区
Huangpu
黄埔区
Huangpu
黄埔区
Luogang
萝岗区
Panyu (city)
番禺市
Panyu
番禺区
Panyu
番禺区
Nansha
南沙区
Huadu (city)
花都市
Huadu
花都区
Zengcheng (city)
增城市
Zengcheng
增城区
Conghua (city)
从化市
Conghua
从化区

References[edit]

  1. ^ a b 广州市2010年第六次全国人口普查主要数据公报 (in Chinese). Statistics Bureau of Guangzhou. 2011-05-16. Archived from the original on 2011-07-20. Retrieved 2011-05-25. 
  2. ^ "土地面积、人口密度(2008年)". Statistics Bureau of Guangzhou. Archived from the original on 2015-03-23. Retrieved 2010-02-08.