List of administrative divisions of Hubei

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Hubei Province
Province
Capital: Wuhan
Prefectural level divisions
Sub-provincial cities 1
Prefectural cities 11
Autonomous prefectures 1
County level divisions
Sub-prefectural cities 3
County cities 21
Counties 37
Autonomous counties 2
Districts 39
Forestry district 1
Township level divisions
Towns 733
Townships 201
Ethnic townships 9
Subdistricts 277

The administrative divisions of Hubei, a province of the People's Republic of China, consists of prefecture-level divisions subdivided into county-level divisions then subdivided into township-level divisions.

Administrative divisions[edit]

All of these administrative divisions are explained in greater detail at Administrative divisions of the People's Republic of China. This chart lists only prefecture-level and county-level divisions of Hubei.

Prefecture level County Level
Name Chinese Hanyu Pinyin
Wuhan City
武汉市
Wǔhàn Shì
(Capital)
Jiang'an District 江岸区 Jiāng'àn Qū
Jianghan District 江汉区 Jiānghàn Qū
Qiaokou District 硚口区 Qiáokǒu Qū
Hanyang District 汉阳区 Hànyáng Qū
Wuchang District 武昌区 Wǔchāng Qū
Qingshan District 青山区 Qīngshān Qū
Hongshan District 洪山区 Hóngshān Qū
Dongxihu District 东西湖区 Dōngxīhú Qū
Hannan District 汉南区 Hànnán Qū
Caidian District 蔡甸区 Càidiàn Qū
Jiangxia District 江夏区 Jiāngxià Qū
Huangpi District 黄陂区 Huángpí Qū
Xinzhou District 新洲区 Xīnzhōu Qū
Shiyan City
十堰市
Shíyàn Shì
Zhangwan District 张湾区 Zhāngwān Qū
Maojian District 茅箭区 Máojiàn Qū
Yunyang District 郧阳区 Yúyáng Qū
Danjiangkou City 丹江口市 Dānjiāngkǒu Shì
Zhushan County 竹山县 Zhúshān Xiàn
Fang County 房县 Fángxiàn
Yunxi County 郧西县 Yúnxī Xiàn
Zhuxi County 竹溪县 Zhúxī Xiàn
Xiangyang City
襄阳市
Xiāngyang Shì
Xiangcheng District 襄城区 Xiāngchéng Qū
Fancheng District 樊城区 Fánchéng Qū
Xiangzhou District 襄阳区 Xiāngzhōu Qū
Laohekou City 老河口市 Lǎohékǒu Shì
Zaoyang City 枣阳市 Zǎoyáng Shì
Yicheng City 宜城市 Yíchéng Shì
Nanzhang County 南漳县 Nánzhāng Xiàn
Gucheng County 谷城县 Gǔchéng Xiàn
Baokang County 保康县 Bǎokāng Xiàn
Jingmen City
荆门市
Jīngmén Shì
Dongbao District 东宝区 Dōngbǎo Qū
Duodao District 掇刀区 Duōdāo Qū
Zhongxiang City 钟祥市 Zhōngxiáng Shì
Shayang County 沙洋县 Shāyáng Xiàn
Jingshan County 京山县 Jīngshān Xiàn
Xiaogan City
孝感市
Xiàogǎn Shì
Xiaonan District 孝南区 Xiàonán Qū
Yingcheng City 应城市 Yìngchéng Shì
Anlu City 安陆市 Ānlù Shì
Hanchuan City 汉川市 Hànchuān Shì
Xiaochang County 孝昌县 Xiàochāng Xiàn
Dawu County 大悟县 Dàwù Xiàn
Yunmeng County 云梦县 Yúnmèng Xiàn
Huanggang City
黄冈市
Huánggāng Shì
Huangzhou District 黄州区 Huángzhōu Qū
Macheng City 麻城市 Máchéng Shì
Wuxue City 武穴市 Wǔxué Shì
Hong'an County 红安县 Hóng'ān Xiàn
Luotian County 罗田县 Luótián Xiàn
Yingshan County 英山县 Yīngshān Xiàn
Xishui County 浠水县 Xīshuǐ Xiàn
Qichun County 蕲春县 Qíchūn Xiàn
Huangmei County 黄梅县 Huángméi Xiàn
Tuanfeng County 团风县 Tuánfēng Xiàn
Ezhou City
鄂州市
Èzhōu Shì
Echeng District 鄂城区 Èchéng Qū
Liangzihu District 梁子湖区 Liángzǐhú Qū
Huarong District 华容区 Huáróng Qū
Huangshi City
黄石市
Huángshí Shì
Huangshigang District 黄石港区 Huángshígǎng Qū
Xisaishan District 西塞山区 Xīsàishān Qū
Xialu District 下陆区 Xiàlù Qū
Tieshan District 铁山区 Tiěshān Qū
Daye City 大冶市 Dàyě Shì
Yangxin County 阳新县 Yángxīn Xiàn
Xianning City
咸宁市
Xiánníng Shì
Xian'an District 咸安区 Xián'ān Qū
Chibi City 赤壁市 Chìbì Shì
Jiayu County 嘉鱼县 Jiāyú Xiàn
Tongcheng County 通城县 Tōngchéng Xiàn
Chongyang County 崇阳县 Chóngyáng Xiàn
Tongshan County 通山县 Tōngshān Xiàn
Jingzhou City
荆州市
Jīngzhōu Shì
Shashi District 沙市区 Shāshì Qū
Jingzhou District 荆州区 Jīngzhōu Qū
Shishou City 石首市 Shíshǒu Shì
Honghu City 洪湖市 Hónghú Shì
Songzi City 松滋市 Sōngzī Shì
Jiangling County 江陵县 Jiānglíng Xiàn
Gong'an County 公安县 Gōng'ān Xiàn
Jianli County 监利县 Jiānlì Xiàn
Yichang City
宜昌市
Yíchāng Shì
Xiling District 西陵区 Xīlíng Qū
Wujiagang District 伍家岗区 Wǔjiāgǎng Qū
Dianjun District 点军区 Diǎnjūn Qū
Xiaoting District 猇亭区 Xiāotíng Qū
Yiling District 夷陵区 Yílíng Qū
Zhijiang City 枝江市 Zhījiāng Shì
Yidu City 宜都市 Yídū Shì
Dangyang City 当阳市 Dāngyáng Shì
Yuan'an County 远安县 Yuǎn'ān Xiàn
Xingshan County 兴山县 Xīngshān Xiàn
Zigui County 秭归县 Zǐguī Xiàn
Changyang Tujia
Autonomous County
长阳土家族自治县 Chángyáng Tǔjiāzú Zìzhìxiàn
Wufeng Tujia
Autonomous County
五峰土家族自治县 Wǔfēng Tǔjiāzú Zìzhìxiàn
Suizhou City
随州市
Suízhōu Shì
Zengdu District 曾都区 Zēngdū Qū
Guangshui City 广水市 Guǎngshuǐ Shì
Sui County 随县 Suíxiàn
Enshi Tujia and Miao
Autonomous Prefecture

恩施土家族苗族自治州
Ēnshī Tǔjiāzú
Miáozú Zìzhìzhōu
Enshi City 恩施市 Ēnshī Shì
Lichuan City 利川市 Lìchuān Shì
Jianshi County 建始县 Jiànshǐ Xiàn
Badong County 巴东县 Bādōng Xiàn
Xuan'en County 宣恩县 Xuān'ēn Xiàn
Xianfeng County 咸丰县 Xiánfēng Xiàn
Laifeng County 来凤县 Láifèng Xiàn
Hefeng County 鹤峰县 Hèfēng Xiàn
Directly administered Xiantao City 仙桃市 Xiāntáo Shì
Tianmen City 天门市 Tiānmén Shì
Qianjiang City 潜江市 Qiánjiāng Shì
Shennongjia
Forestry District
神农架林区 Shénnóngjià Línqū

Recent changes in administrative divisions[edit]

Date Before After Note
2000-06-25 Suizhou Prefecture Suizhou (prefecture-level city) upgraded
Suizhou (county-level city) Zengdu District upgraded
2001-03-19 parts of Dongbao District Duodao District established
2001-03-22 Yichang County Yiling District upgraded
2001-08-31 Xiangzhou County Xiangzhou District upgraded
2001-10-20 Shihuiyao District Xisaishan District renamed
2009-03-23 parts of Zengdu District Sui County established
2010-11-26 Xiangfan (prefecture-level city) Xiangyang (prefecture-level city) renamed
Xiangyang District Xiangzhou District renamed
2014-09-09 Yun County Yunyang District upgraded

Population composition[edit]

Prefectures[edit]

Prefecture 2010 2000
Wuhan 9,785,392 8,048,091
Ezhou 1,082,653
Huanggang 7,442,450 7,256,674
Huangshi 2,429,318
Jingmen 2,873,687
Jingzhou 5,691,707
Shiyan 3,340,843
Suizhou 2,162,222
Xiangyang 5,500,307
Xianning 2,462,583
Xiaogan 4,814,542
Yichang 4,059,686
Enshi 3,290,294

Counties[edit]

Name Prefecture 2010
Jiang'an Wuhan 895,635
Jianghan Wuhan 683,492
Qiaokou Wuhan 828,644
Hanyang Wuhan 792,183
Wuchang Wuhan 1,199,127
Qingshan Wuhan 485,375
Hongshan Wuhan 1,549,917
Dongxihu Wuhan 451,880
Hannan Wuhan 114,970
Caidian Wuhan 410,888
Jiangxia Wuhan 644,835
Huangpi Wuhan 874,938
Xinzhou Wuhan 848,760
Huangshigang Huangshi 362611
Xisaishan Huangshi 233,708
Xialu Huangshi 110,925
Tieshan Huangshi 57,327
Yangxin Huangshi 827,631
Daye Huangshi 837,116
Maojian Shiyan 399,449
Zhangwan Shiyan 368,471
Yun(xian) Shiyan 558,355
Yunxi Shiyan 447,484
Zhushan Shiyan 417,081
Zhuxi Shiyan 315,257
Fang(xian) Shiyan 390,991
Danjiangkou Shiyan 443,755
Xiling Yichang 512,074
Wujiagang Yichang 214,194
Dianjun Yichang 103,696
Xiaoting Yichang 61,230
Yiling Yichang 520,186
Yuan'an Yichang 184,532
Xingshan Yichang 170,630
Zigui Yichang 367,107
Changyang Yichang 388,228
Wufeng Yichang 188,923
Yidu Yichang 384,598
Dangyang Yichang 468,293
Zhijiang Yichang 495,995
Xiangcheng Xiangyang 485,934
Fancheng Xiangyang 808,798
Xiangyang → Xiangzhou Xiangyang 904,957
Nanzhang Xiangyang 533,661
Gucheng Xiangyang 523,607
Baokang Xiangyang 254,597
Laohekou Xiangyang 471,482
Zaoyang Xiangyang 1,004,741
Yicheng Xiangyang 512,530
Liangzihu Ezhou 142,608
Huarong Ezhou 237,333
Echeng Ezhou 668,731
Dongbao Jingmen 360,984
Duodao Jingmen 271,970
Jingshan Jingmen 636,776
Shayang Jingmen 581,443
Zhongxiang Jingmen 1,022,514
Xiaonan Xiaogan 908,266
Xiaochang Xiaogan 588,666
Dawu Xiaogan 614,902
Yunmeng Xiaogan 524,799
Yingcheng Xiaogan 593,812
Anlu Xiaogan 568,590
Hanchuan Xiaogan 1,015,507
Shashi Jingzhou 600,330
Jingzhou Jingzhou 553,756
Gong'an Jingzhou 881,128
Jianli Jingzhou 1,162,770
Jiangling Jingzhou 331,344
Shishou Jingzhou 577,022
Honghu Jingzhou 819,446
Songzi Jingzhou 765,911
Huangzhou Huanggang 366,769
Tuanfeng Huanggang 338,613
Hong'an Huanggang 602,156
Luotian Huanggang 544,650
Yingshan Huanggang 357,296
Xishui Huanggang 872,650
Qichun Huanggang 727,821
Huangmei Huanggang 858,806
Macheng Huanggang 849,092
Wuxue Huanggang 644,219
Xian'an Xianning 512,517
Jiayu Xianning 319,196
Tongcheng Xianning 380,758
Chongyang Xianning 410,623
Tongshan Xianning 361,079
Chibi Xianning 478,410
Zengdu Suizhou 618,582
Sui(xian) Suizhou 755,910
Guangshui Suizhou 787,730
Enshi Enshi 749,609
Lichuan Enshi 654,197
Jianshi Enshi 411,936
Badong Enshi 420,798
Xuan'en Enshi 310,390
Xianfeng Enshi 300,648
Laifeng Enshi 242,920
Hefeng Enshi 199,796
Xiantao Directly administered 1,175,085
Qianjiang Directly administered 946,277
Tianmen Directly administered 1,418,913
Shennongjia Directly administered 76,140