List of administrative divisions of Hunan

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Hunan Province
Province
Capital: Changsha
Prefectural level divisions
Prefectural cities 13
Autonomous prefectures 1
County level divisions
County cities 16
Counties 63
Autonomous counties 7
Districts 35
Township level divisions
Towns 1,089
Townships 990
Ethnic townships 97
Subdistricts 233

The administrative divisions of Hunan, a province of the People's Republic of China, consists of prefecture-level divisions subdivided into county-level divisions then subdivided into township-level divisions.

Administrative divisions[edit]

All of these administrative divisions are explained in greater detail at Administrative divisions of the People's Republic of China. This chart lists only prefecture-level and county-level divisions of Hunan.

Prefecture level County Level
Name Chinese Hanyu Pinyin Division code[1]
Changsha City
长沙市
Chángshā Shì
(Capital)
(4301)
Furong District 芙蓉区 Fúrúng Qū 430102
Tianxin District 天心区 Tiānxīn Qū 430103
Yuelu District 岳麓区 Yuèlù Qū 430104
Kaifu District 开福区 Kāifú Qū 430105
Yuhua District 雨花区 Yǔhuā Qū 430111
Wangcheng District 望城区 Wàngchéng Qū 430112
Changsha County 长沙县 Chángshā Xiàn 430121
Ningxiang County 宁乡县 Níngxiāng Xiàn 430124
Liuyang City 浏阳市 Liúyáng Shì 430181
Zhuzhou City
株洲市
Zhūzhōu Shì
(4302)
Hetang District 荷塘区 Hétáng Qū 430202
Lusong District 芦淞区 Lúsōng Qū 430203
Shifeng District 石峰区 Shífēng Qū 430204
Tianyuan District 天元区 Tiānyuán Qū 430211
Zhuzhou County 株洲县 Zhūzhōu Xiàn 430221
You County 攸县 Yōuxiàn 430223
Chaling County 茶陵县 Chálíng Xiàn 430224
Yanling County 炎陵县 Yánlíng Xiàn 430225
Liling City 醴陵市 Lǐlíng Shì 430281
Xiangtan City
湘潭市
Xiāngtán Shì
(4303)
Yuhu District 雨湖区 Yǔhú Qū 430302
Yuetang District 岳塘区 Yuètáng Qū 430304
Xiangtan County 湘潭县 Xiāngtán Xiàn 430321
Xiangxiang City 湘乡市 Xiāngxiāng Shì 430381
Shaoshan City 韶山市 Sháoshān Shì 430382
Hengyang City
衡阳市
Héngyáng Shì
(4304)
Zhuhui District 珠晖区 Zhūhuī Qū 430405
Yanfeng District 雁峰区 Yànfēng Qū 430406
Shigu District 石鼓区 Shígǔ Qū 430407
Zhengxiang District 蒸湘区 Zhēngxiāng Qū 430408
Nanyue District 南岳区 Nányuè Qū 430412
Hengyang County 衡阳县 Héngyáng Xiàn 430421
Hengnan County 衡南县 Héngnán Xiàn 430422
Hengshan County 衡山县 Héngshān Xiàn 430423
Hengdong County 衡东县 Héngdōng Xiàn 430424
Qidong County 祁东县 Qídóng Xiàn 430426
Leiyang City 耒阳市 Lěiyáng Shì 430481
Changning City 常宁市 Chángníng Shì 430482
Shaoyang City
邵阳市
Shàoyáng Shì
(4305)
Shuangqing District 双清区 Shuāngqīng Qū 430502
Daxiang District 大祥区 Dàxiáng Qū 430503
Beita District 北塔区 Běitǎ Qū 430511
Shaodong County 邵东县 Shàodōng Xiàn 430521
Shaoyang County 邵阳县 Shàoyáng Xiàn 430522
Xinshao County 新邵县 Xīnshào Xiàn 430523
Longhui County 隆回县 Lónghuí Xiàn 430524
Dongkou County 洞口县 Dòngkǒu Xiàn 430525
Suining County 绥宁县 Suíníng Xiàn 430527
Xinning County 新宁县 Xīnníng Xiàn 430528
Chengbu Miao
Autonomous County
城步苗族自治县 Chéngbù Miáozú Zìzhìxiàn 430529
Wugang City 武冈市 Wǔgāng Shì 430581
Yueyang City
岳阳市
Yuèyáng Shì
(4306)
Yueyanglou District 岳阳楼区 Yuèyánglóu Qū 430602
Yunxi District 云溪区 Yúnxī Qū 430603
Junshan District 君山区 Jūnshān Qū 430611
Yueyang County 岳阳县 Yuèyáng Xiàn 430621
Huarong County 华容县 Huáróng Xiàn 430623
Xiangyin County 湘阴县 Xiāngyīn Xiàn 430624
Pingjiang County 平江县 Píngjiāng Xiàn 430626
Miluo City 汨罗市 Mìluó Shì 430681
Linxiang City 临湘市 Línxiāng Shì 430682
Changde City
常德市
Chángdé Shì
(4307)
Wuling District 武陵区 Wǔlíng Qū 430702
Dingcheng District 鼎城区 Dǐngchēng Qū 430703
Anxiang County 安乡县 Ānxiāng Xiàn 430721
Hanshou County 汉寿县 Hànshòu Xiàn 430722
Li County 澧县 Lǐxiàn 430723
Linli County 临澧县 Línlǐ Xiàn 430724
Taoyuan County 桃源县 Táoyuán Xiàn 430725
Shimen County 石门县 Shímén Xiàn 430726
Jinshi City 津市市 Jīnshì Shì 430781
Zhangjiajie City
张家界市
Zhāngjiājiè Shì
(4308)
Yongding District 永定区 Yǒngdìng Qū 430802
Wulingyuan District 武陵源区 Wǔlíngyuán Qū 430811
Cili County 慈利县 Cílì Xiàn 430821
Sangzhi County 桑植县 Sāngzhí Xiàn 430822
Yiyang City
益阳市
Yìyáng Shì
(4309)
Ziyang District 资阳区 Zīyáng Qū 430902
Heshan District 赫山区 Hèshān Qū 430903
Nan County 南县 Nánxiàn 430921
Taojiang County 桃江县 Táojiāng Xiàn 430922
Anhua County 安化县 Ānhuà Xiàn 430923
Yuanjiang City 沅江市 Yuánjiāng Shì 430981
Chenzhou City
郴州市
Chēnzhōu Shì
(4310)
Beihu District 北湖区 Běihú Qū 431002
Suxian District 苏仙区 Sūxiān Qū 431003
Guiyang County 桂阳县 Guìyáng Xiàn 431021
Yizhang County 宜章县 Yízhāng Xiàn 431022
Yongxing County 永兴县 Yǒngxīng Xiàn 431023
Jiahe County 嘉禾县 Jiāhé Xiàn 431024
Linwu County 临武县 Línwǔ Xiàn 431025
Rucheng County 汝城县 Rǔchéng Xiàn 431026
Guidong County 桂东县 Guìdōng Xiàn 431027
Anren County 安仁县 Ānrén Xiàn 431028
Zixing City 资兴市 Zīxīng Shì 431081
Yongzhou City
永州市
Yǒngzhōu Shì
(4311)
Lingling District 零陵区 Linglíng Qū 431102
Lengshuitan District 冷水滩区 Lěngshuǐtān Qū 431103
Qiyang County 祁阳县 Qíyáng Xiàn 431121
Dong'an County 东安县 Dōng'ān Xiàn 431122
Shuangpai County 双牌县 Shuāngpái Xiàn 431123
Dao County 道县 Dàoxiàn 431124
Jiangyong County 江永县 Jiāngyǒng Xiàn 431125
Ningyuan County 宁远县 Nīngyuǎn Xiàn 431126
Lanshan County 蓝山县 Lánshān Xiàn 431127
Xintian County 新田县 Xīntián Xiàn 431128
Jianghua Yao
Autonomous County
江华瑶族自治县 Jiānghuá Yáozǔ Zìzhìxiàn 431129
Huaihua City
怀化市
Huáihuà Shì
(4312)
Hecheng District 鹤城区 Hèchéng Qū 431202
Zhongfang County 中方县 Zhōngfāng Xiàn 431221
Yuanling County 沅陵县 Yuánlíng Xiàn 431222
Chenxi County 辰溪县 Chénxi Xiàn 431223
Xupu County 溆浦县 Xùpǔ Xiàn 431224
Huitong County 会同县 Huìtōng Xiàn 431225
Mayang Miao
Autonomous County
麻阳苗族自治县 Máyáng Miáozú Zìzhìxiàn 431226
Xinhuang Dong
Autonomous County
新晃侗族自治县 Xīnhuǎng Dòngzú Zìzhìxiàn 431227
Zhijiang Dong
Autonomous County
芷江侗族自治县 Zhǐjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn 431228
Jingzhou Miao and Dong
Autonomous County
靖州苗族
侗族自治县
Jìngzhōu Miáozú
Dòngzú Zìzhìxiàn
431229
Tongdao Dong
Autonomous County
通道侗族自治县 Tōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn 431230
Hongjiang City 洪江市 Hóngjiāng Shì 431281
Loudi City
娄底市
Lóudǐ Shì
(4313)
Louxing District 娄星区 Lóuxīng Qū 431302
Shuangfeng County 双峰县 Shuāngfēng Xiàn 431321
Xinhua County 新化县 Xīnhuà Xiàn 431322
Lengshuijiang City 冷水江市 Lěngshuǐjiāng Shì 431381
Lianyuan City 涟源市 Liányuán Shì 431382
Xiangxi Tujia and Miao
Autonomous Prefecture

湘西土家族苗族自治州
Xiāngxī Tǔjiāzú
Miáozú Zìzhìzhōu
(4331)
Jishou City 吉首市 Jíshǒu Shì 433101
Luxi County 泸溪县 Lúxī Xiàn 433122
Fenghuang County 凤凰县 Fènghuáng Xiàn 433123
Huayuan County 花垣县 Huāyuán Xiàn 433124
Baojing County 保靖县 Bǎojìng Xiàn 433125
Guzhang County 古丈县 Gǔzhàng Xiàn 433126
Yongshun County 永顺县 Yǒngshùn Xiàn 433127
Longshan County 龙山县 Lóngshān Xiàn 433130

Recent changes in administrative divisions[edit]

Date Before After Note
1999-01-20 Loudi Prefecture Loudi (prefecture-level city) upgraded
Loudi (county-level city) Louxing District upgraded
2001-04-04 Jiangdong District Zhuhui District renamed
Chengnan District Yanfeng District renamed
Chengbei District Shigu District renamed
Jiao District Zhengxiang District renamed
2005-06-15 Zhishan District Lingling District renamed
2011-05-20 Wangcheng County Wangcheng District upgraded

Population composition[edit]

Prefectures[edit]

Prefecture 2010 2000
Changsha 7,044,118 6,138,719
Changde 5,717,218
Chenzhou 4,581,778 4,324,812
Hengyang 7,141,462 6,784,891
Huaihua 4,741,948 4,639,738
Loudi 3,785,627 3,783,233
Shaoyang 7,071,741 6,963,619
Xiangtan 2,748,552 2,672,069
Yiyang 4,313,084 4,309,143
Yongzhou 5,180,235 5,367,046
Yueyang 5,477,911 5,011,416
Zhangjiajie 1,476,521 1,493,115
Zhuzhou 3,855,609 3,581,820
Xiangxi 2,845,797 2,277,032

Counties[edit]

Name Prefecture 2010
Furong Changsha 523,730
Tianxin Changsha 475,663
Yuelu Changsha 801,861
Kaifu Changsha 567,373
Yuhua Changsha 725,353
Wangcheng Changsha 523,489
Changsha Changsha 979,665
Ningxiang Changsha 1,168,056
Liuyang Changsha 1,278,928
Hetang Zhuzhou 309,006
Lusong Zhuzhou 248,021
Shifeng Zhuzhou 282,975
Tianyuan Zhuzhou 215,371
Zhuzhou Zhuzhou 383,570
You(xian) Zhuzhou 693,178
Chaling Zhuzhou 575,303
Yanling Zhuzhou 201,692
Liling Zhuzhou 946,493
Yuetang Xiangtan 501,348
Yuhu Xiangtan 457,955
Xiangtan Xiangtan 915,997
Xiangxiang Xiangtan 787,216
Shaoshan Xiangtan 86,036
Zhuhui Hengyang 332,463
Yanfeng Hengyang 212,997
Shigu Hengyang 231,595
Zhengxiang Hengyang 298,461
Nanyue Hengyang 59,650
Hengyang Hengyang 1,103,897
Hengnan Hengyang 953,608
Hengshan Hengyang 382,086
Hengdong Hengyang 629,725
Qidong Hengyang 980,218
Changning Hengyang 1,150,241
Leiyang Hengyang 806,521
Shuangqing Shaoyang 307,980
Daxiang Shaoyang 340,605
Beita Shaoyang 104,609
Shaodong Shaoyang 896,625
Xinshao Shaoyang 743,073
Shaoyang Shaoyang 915,600
Longhui Shaoyang 1,095,392
Dongkou Shaoyang 770,473
Suining Shaoyang 351,139
Xinning Shaoyang 560,742
Chengbu Shaoyang 250,633
Wugang Shaoyang 734,870
Yueyanglou Yueyang 814,593
Yunxi Yueyang 176,872
Junshan Yueyang 240,668
Yueyang Yueyang 717,032
Huarong Yueyang 709,098
Xiangyin Yueyang 681,075
Pingjiang Yueyang 947,774
Miluo Yueyang 692,280
Linxiang Yueyang 498,519
Wuling Changde 620,973
Dingcheng Changde 837,563
Anxiang Changde 525,619
Hanshou Changde 799,497
Li(xian) Changde 827,021
Linli Changde 401,071
Taoyuan Changde 854,935
Shimen Changde 599,475
Jinshi Changde 251,064
Yongding Zhangjiajie 441,333
Wulingyuan Zhangjiajie 52,712
Cili Zhangjiajie 601,977
Sangzhi Zhangjiajie 380,499
Ziyang Yiyang 410,542
Heshan Yiyang 839,265
Nan(xian) Yiyang 725,562
Taojiang Yiyang 769,568
Anhua Yiyang 901,043
Yuanjiang Yiyang 667,104
Beihu Chenzhou 420,531
Suxian Chenzhou 403,299
Guiyang Chenzhou 695,918
Yizhang Chenzhou 579,565
Yongxing Chenzhou 572,960
Jiahe Chenzhou 296,017
Linwu Chenzhou 331,871
Rucheng Chenzhou 330,254
Guidong Chenzhou 230,948
Anren Chenzhou 382,920
Zixing Chenzhou 337,495
Lingling Yongzhou 528,637
Lengshuitan Yongzhou 479,144
Qiyang Yongzhou 853,197
Dong'an Yongzhou 543,453
Shuangpai Yongzhou 163,274
Dao(xian) Yongzhou 605,799
Jiangyong Yongzhou 232,599
Ningyuan Yongzhou 700,759
Lanshan Yongzhou 332,940
Xintian Yongzhou 329,906
Jianghua Yongzhou 410,527
Hecheng Huaihua 552,622
Hongjiang(qu) Huaihua 64,960
Zhongfang Huaihua 236,649
Yuanling Huaihua 582,582
Chenxi Huaihua 453,565
Xupu Huaihua 741,014
Huitong Huaihua 318,686
Mayang Huaihua 343,309
Xinhuang Huaihua 244,322
Zhijiang Huaihua 339,437
Jingzhou Huaihua 245,116
Tongdao Huaihua 206,650
Hongjiang(shi) Huaihua 413,036
Louxing Loudi 497,171
Shuangfeng Loudi 854,555
Xinhua Loudi 1,110,910
Lengshuijiang Loudi 327,279
Lianyuan Loudi 995,712
Jishou Xiangxi 301,460
Luxi Xiangxi 273,361
Fenghuang Xiangxi 350,195
Huayuan Xiangxi 288,082
Baojing Xiangxi 277,379
Guzhang Xiangxi 126,756
Yongshun Xiangxi 428,373
Longshan Xiangxi 502,227

References[edit]