List of administrative divisions of Jilin

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Jilin Province
Province
Capital: Changchun
Prefectural level divisions
Sub-provincial cities 1
Prefectural cities 7
Autonomous prefectures 1
County level divisions
County cities 20
Counties 16
Autonomous counties 3
Districts 21
Township level divisions
Towns 427
Townships 312
Ethnic townships / towns* 32
Subdistricts 252

Jilin, a province of the People's Republic of China, is made up of the following administrative divisions.

Administrative divisions[edit]

All of these administrative divisions are explained in greater detail at Administrative divisions of the People's Republic of China. This chart lists all prefecture-level and county-level divisions of Jilin.

Prefecture level County Level
Name Chinese Hanyu Pinyin Division code[1]
Changchun City
长春市
Chángchūn Shì
(Capital – Sub-provincial)
(2201)
Nanguan District 南关区 Nánguān Qū 220102
Kuancheng District 宽城区 Kuānchéng Qū 220103
Chaoyang District 朝阳区 Cháoyáng Qū 220104
Erdao District 二道区 Èrdào Qū 220105
Luyuan District 绿园区 Lùyuán (not Lǜyuán) Qū 220106
Shuangyang District 双阳区 Shuāngyáng Qū 220112
Jiutai District 九台区 Jiǔtái Qū 220113
Nong'an County 农安县 Nóng'ān Xiàn 220122
Yushu City 榆树市 Yúshù Shì 220182
Dehui City 德惠市 Déhuì Shì 220183
Jilin City
吉林市
Jílín Shì
(2202)
Changyi District 昌邑区 Chāngyì Qū 220202
Longtan District 龙潭区 Lóngtán Qū 220203
Chuanying District 船营区 Chuányíng Qū 220204
Fengman District 丰满区 Fēngmǎn Qū 220211
Yongji County 永吉县 Yǒngjí Xiàn 220221
Jiaohe City 蛟河市 Jiāohé Shì 220281
Huadian City 桦甸市 Huàdiàn Shì 220282
Shulan City 舒兰市 Shūlán Shì 220283
Panshi City 磐石市 Pánshí Shì 220284
Siping City
四平市
Sìpíng Shì
(2203)
Tiexi District 铁西区 Tiěxī Qū 220302
Tiedong District 铁东区 Tiědōng Qū 220303
Lishu County 梨树县 Líshù Xiàn 220322
Yitong Manchu
Autonomous County
伊通满族自治县 Yītōng Mǎnzú
Zìzhìxiàn
220323
Gongzhuling City 公主岭市 Gōngzhǔlǐng Shì 220381
Shuangliao City 双辽市 Shuāngliáo Shì 220382
Liaoyuan City
辽源市
Liáoyuán Shì
(2204)
Longshan District 龙山区 Lóngshān Qū 220402
Xi'an District 西安区 Xī'ān Qū 220403
Dongfeng County 东丰县 Dōngfēng Xiàn 220421
Dongliao County 东辽县 Dōngliáo Xiàn 220422
Tonghua City
通化市
Tōnghuà Shì
(2205)
Dongchang District 东昌区 Dōngchāng Qū 220502
Erdaojiang District 二道江区 Èrdàojiāng Qū 220503
Tonghua County 通化县 Tōnghuà Xiàn 220521
Huinan County 辉南县 Huīnán Xiàn 220523
Liuhe County 柳河县 Liǔhé Xiàn 220524
Meihekou City 梅河口市 Méihékǒu Shì 220581
Ji'an City 集安市 Jí'ān Shì 220582
Baishan City
白山市
Báishān Shì
(2206)
Hunjiang District 浑江区 Húnjiāng Qū 220602
Jiangyuan District 江源区 Jiāngyuán Qū 220605
Fusong County 抚松县 Fǔsōng Xiàn 220621
Jingyu County 靖宇县 Jìngyǔ Xiàn 220622
Changbai Korean
Autonomous County
长白朝鲜族自治县 Chángbái Cháoxiǎnzú Zìzhìxiàn 220623
Linjiang City 临江市 Línjiāng Shì 220681
Songyuan City
松原市
Sōngyuán Shì
(2207)
Ningjiang District 宁江区 Níngjiāng Qū 220702
Qian Gorlos Mongol
Autonomous County
前郭尔罗斯
蒙古族自治县
Qiánguō'ěrluósī
Měnggǔzú Zìzhìxiàn
220721
Changling County 长岭县 Chánglǐng Xiàn 220722
Qian'an County 乾安县 Qián'ān Xiàn 220723
Fuyu City 扶余市 Fúyú Shì 220781
Baicheng City
白城市
Báichéng Shì
(2208)
Taobei District 洮北区 Táoběi Qū 220802
Zhenlai County 镇赉县 Zhènlài Xiàn 220821
Tongyu County 通榆县 Tōngyú Xiàn 220822
Taonan City 洮南市 Táonán Shì 220881
Da'an City 大安市 Dà'ān Shì 220882
Yanbian Korean
Autonomous Prefecture

延边朝鲜族自治州
Yánbiān Cháoxiǎnzú
Zìzhìzhōu
(2224)
Yanji City 延吉市 Yánjí Shì 222401
Tumen City 图们市 Túmén Shì 222402
Dunhua City 敦化市 Dūnhuà Shì 222403
Hunchun City 珲春市 Húnchūn Shì 222404
Longjing City 龙井市 Lóngjǐng Shì 222405
Helong City 和龙市 Hélóng Shì 222406
Wangqing County 汪清县 Wāngqīng Xiàn 222424
Antu County 安图县 Āntú Xiàn 222426

Recent changes in administrative divisions[edit]

Date Before After Note
2006-04-27 Jiangyuan County Jiangyuan District upgraded
2010-02-23 Badaojiang District Hunjiang District renamed
2013-01-24 Fuyu County Fuyu (county-level city) upgraded
2014-10-20 Jiutai (county-level city) Jiutai District upgraded

Population composition[edit]

Prefectures[edit]

Prefecture 2010 2000
Changchun 7,677,089 7,135,439
Baicheng 2,033,058 2,025,891
Baishan 1,296,575 1,312,362
Jilin 4,414,681 4,485,494
Liaoyuan 1,176,645 1,267,033
Siping 3,386,325 3,292,326
Songyuan 2,880,086
Tonghua 2,325,242 2,307,964
Yanbian 2,271,600 2,209,646

Counties[edit]

Name Prefecture 2010
Nanguan Changchun 1,012,547
Kuancheng Changchun 457,959
Chaoyang Changchun 846,688
Erdao Changchun 402,090
Luyuan Changchun 810,831
Shuangyang Changchun 377,933
Jiutai Changchun 738,606
Nong'an Changchun 102,968
Yushu Changchun 1,060,969
Dehui Changchun 839,786
Changyi Jilin 659,188
Longtan Jilin 527,532
Chuanying Jilin 492,159
Fengman Jilin 296,924
Yongji Jilin 394,622
Jiaohe Jilin 447,380
Huadian Jilin 444,997
Shulan Jilin 645,925
Panshi Jilin 505,954
Tiexi Siping 278,837
Tiedong Siping 335,000
Lishu Siping 782,900
Yitong Siping 475,409
Gongzhuling Siping 1,093,314
Shuangliao Siping 420,865
Longshan Liaoyuan 294,380
Xi'an Liaoyuan 178,039
Dongfeng Liaoyuan 355,201
Dongliao Liaoyuan 349,025
Dongchang Tonghua 360,195
Erdaojiang Tonghua 146,682
Tonghua Tonghua 247,225
Huinan Tonghua 359,453
Liuhe Tonghua 363,962
Meihekou Tonghua 615,367
Ji'an Tonghua 232,358
Badaojiang → Hunjiang Baishan 364,849
Jiangyuan Baishan 254,381
Fusong Baishan 298,063
Jingyu Baishan 131,677
Changbai Baishan 72,575
Linjiang Baishan 175,030
Ningjiang Songyuan 612,816
Changling Songyuan 639,205
Qian'an Songyuan 301,438
Qian Gorlos Songyuan 607,640
Fuyu Songyuan 718,987
Taobei Baicheng 517,613
Zhenlai Baicheng 298,404
Tongyu Baicheng 353,604
Taonan Baicheng 432,271
Da'an Baicheng 431,166
Yanji Yanbian 563,154
Tumen Yanbian 134,498
Dunhua Yanbian 483,631
Hunchun Yanbian 241,861
Longjing Yanbian 177,295
Helong Yanbian 189,597
Wangqing Yanbian 255,499
Antu Yanbian 226,065

References[edit]