List of administrative divisions of Taiwan

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

The following is a list of 22 major administrative divisions of Taiwan, including six special municipalities, three provincial cities, and 13 counties (provinces are "streamlined") . Data is current as of December 2014.[1]

List[edit]

ISO HRCIS Name Mandarin
(Pinyin)
Hokkien
(Pe̍h-ōe-jī)
Hakka
(Pha̍k-fa-sṳ)
Type Flag Area
(km2)
Population
(Jan 2016)
Population
density (Avg p/km2)
City/County Seat
CHA 10007 Changhua County 彰化縣 Zhānghuà Xiàn Chiang-hòa-koān or
Chiong-hòa-koān
Chông-fa-yen County Flag of Changhua County.svg 1,074.3960 1,289,295 1,200.02 Changhua City 彰化市
CYI 10020 Chiayi City 嘉義市 Jiāyì Shì Ka-gī-chhī Kâ-ngi-sṳ City Flag of Chiayi City.svg 60.0256 270,273 4,502.63 East District 東區
CYQ 10010 Chiayi County 嘉義縣 Jiāyì Xiàn Ka-gī-koān Kâ-ngi-yen County Flag of Chiayi County.svg 1,903.6367 519,482 272.89 Taibao City 太保市
HSZ 10018 Hsinchu City 新竹市 Xīnzhú Shì Sin-tek-chhī Sîn-chuk-sṳ City Flag of Hsinchu City.svg 104.1526 434,258 4,169.44 North District 北區
HSQ 10004 Hsinchu County 新竹縣 Xīnzhú Xiàn Sin-tek-koān Sîn-chuk-yen County Flag of Hsinchu County.svg 1,427.5369 542,513 380.03 Zhubei City 竹北市
HUA 10015 Hualien County 花蓮縣 Huālián Xiàn Hoa-lian-koān or
Hoa-liân-koān
Fâ-lièn-yen County Flag of Hualien County.svg 4,628.5714 331,845 71.69 Hualien City 花蓮市
KHH 64000 Kaohsiung City 高雄市 Gāoxióng Shì Ko-hiông-chhī Kô-hiùng-sṳ Special
municipality
Flag of Kaohsiung City.svg 2,951.8524 2,778,729 941.35 Lingya District
Fongshan District
苓雅區
鳳山區
KEE 10017 Keelung City 基隆市 Jīlóng Shì Ke-lâng-chhī Kî-lùng-sṳ City Flag of Keelung City.svg 132.7589 372,019 2,802.22 Zhongzheng District 中正區
KIN 09020 Kinmen County 金門縣 Jīnmén Xiàn Kim-mn̂g-koān Kîm-mùn-yen County Flag of Kinmen County.svg 151.6560 132,995 876.95 Jincheng Township 金城鎮
LIE 09007 Lienchiang County 連江縣 Liánjiāng Xiàn Liân-kang-koān Lièn-kông-yen County Flag of Lienchiang County.svg 28.8000 12,533 435.17 Nangan Township 南竿鄉
MIA 10005 Miaoli County 苗栗縣 Miáolì Xiàn Biâu-le̍k-koān or
Miâu-le̍k-koān
Mèu-li̍t-yen County Flag of Miaoli County.svg 1,820.3149 563,489 309.56 Miaoli City 苗栗市
NAN 10008 Nantou County 南投縣 Nántóu Xiàn Lâm-tâu-koān Nàm-thèu-yen County Flag of Nantou County.svg 4,106.4360 509,162 123.99 Nantou City 南投市
NWT 65000 New Taipei City 新北市 Xīnběi Shì Sin-pak-chhī Sîn-pet-sṳ Special
municipality
Flag of New Taipei City.svg 2,052.5667 3,971,250 1,934.77 Banqiao District 板橋區
PEN 10016 Penghu County 澎湖縣 Pénghú Xiàn Phîⁿ-ô͘-koān or
Phêⁿ-ô͘-koān
Phàng-fù-yen County Flag of Penghu County.svg 126.8641 102,355 806.81 Magong City 馬公市
PIF 10013 Pingtung County 屏東縣 Píngdōng Xiàn Pîn-tong-koān Phìn-tûng-yen County Flag of Pingtung County.svg 2,775.6003 840,931 302.97 Pingtung City 屏東市
TXG 66000 Taichung City 臺中市 Táizhōng Shì Tâi-tiong-chhī Thòi-chûng-sṳ Special
municipality
Flag of Taichung City.svg 2,214.8968 2,746,112 1,239.84 Xitun District 西屯區
TNN 67000 Tainan City 臺南市 Táinán Shì Tâi-lâm-chhī Thòi-nàm-sṳ Special
municipality
Flag of Tainan City.svg 2,191.6531 1,885,550 860.33 Anping District
Xinying District
安平區
新營區
TPE 63000 Taipei City 臺北市 Táiběi Shì Tâi-pak-chhī Thòi-pet-sṳ Special
municipality
Flag of Taipei City.svg 271.7997 2,704,974 9,952.09 Xinyi District 信義區
TTT 10014 Taitung County 臺東縣 Táidōng Xiàn Tâi-tang-koān Thòi-tûng-yen County Flag of Taitung County.svg 3,515.2526 222,244 63.22 Taitung City 臺東市
TAO 68000 Taoyuan City 桃園市 Táoyuán Shì Thô-hn̂g-chhī Thò-yèn-sṳ Special
municipality
Flag of Taoyuan City.svg 1,220.9540 2,108,786 1,727.16 Taoyuan District 桃園區
ILA 10002 Yilan County 宜蘭縣 Yílán Xiàn Gî-lân-koān Ngì-làn-yen County Flag of Yilan County.svg 2,143.6251 458,037 213.67 Yilan City 宜蘭市
YUN 10009 Yunlin County 雲林縣 Yúnlín Xiàn Hûn-lîm-koān Yùn-lìm-yen County Flag of Yunlin County.svg 1,290.8326 699,236 541.69 Douliu City 斗六市

Map[edit]

See also[edit]

References[edit]

External links[edit]