List of administrative divisions of Xinjiang

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Xinjiang Uyghur
Autonomous Region
Autonomous region
Capital: Ürümqi
Prefectural level divisions
Sub-provincial autonomous prefectures 1
Prefectural cities 4
Prefectures 5
Autonomous prefectures 4
County level divisions
County cities 24*
Counties 62
Autonomous counties 6
Districts 13
Township level divisions
Towns 308
Townships 582
Ethnic townships 43
Subdistricts 145
District public offices 1
Villages level divisions
Communities 3,274
Administrative villages 8,834
* 9 of the 24 County cities are administered by XPCC

Xinjiang, an autonomous region of the People's Republic of China, is made up of the following administrative divisions.

Administrative divisions[edit]

These administrative divisions are explained in greater detail at Administrative divisions of the People's Republic of China. The following table lists only the prefecture-level and county-level divisions of Xinjiang.

Prefecture level County Level
Name Uyghur
Ereb Yëziqi
(UEY)
Latin Yéziqi
(ULY)
Yengi Yezik̡ (UYY) SASM/GNC (broad)
official transcription
Chinese Hanyu Pinyin Division code[1]
Ürümqi City
ئۈرۈمچى شەھىرى
Ürümchi Shehiri
Ürümqi Xəh̡iri
Ürümqi Xahiri
乌鲁木齐市
Wūlǔmùqí Shì
(Capital)
(6501)
Tianshan District تىيانشان رايونى Tiyanshan Rayoni Tiyanxan Rayoni Tiyanxan Rayoni 天山区 Tiānshān Qū 650102
Saybagh District سايباغ رايونى Saybagh Rayoni Saybaƣ Rayoni Saybag Rayoni 沙依巴克区 Shāyībākè Qū 650103
Xinshi District يېڭىشەھەر رايونى Yëngishahar Rayoni Yengixəhər Rayoni Yengixeher Rayoni 新市区 Xīnshì Qū 650104
Shuimogou District بۇلاقتاغ رايونى Bulaqtagh Rayoni Bulaqtagh Rayoni Bulaqtagh Rayoni 水磨沟区 Shuǐmògōu Qū 650105
Toutunhe District تۇدۇڭخابا رايونى Tudungxaba Rayoni Tudunghaba Rayoni Tudunghaba Rayoni 头屯河区 Tóutúnhé Qū 650106
Dabancheng District داۋانچىڭ رايونى Dabancheng Rayoni Dabanqeng Rayoni Dabanqeng Rayoni 达坂城区 Dábǎnchéng Qū 650107
Midong District میدونگ رايونى Midong Rayoni Midong Rayoni Midong Rayoni 米东区 Dōngshān Qū 650109
Ürümqi County ئۈرۈمچى ناھىيىسى Ürümchi Nahiyisi Ürümqi Nah̡iyisi Ürümqi Nahiyisi 乌鲁木齐县 Wūlǔmùqí Xiàn 650121
Karamay City
قاراماي شەھىرى
Qaramay Shehiri
K̡aramay Xəh̡ri [2]
Karamay Xahiri
克拉玛依市
Kèlāmǎyī Shì
(6502)
Dushanzi District مايتاغ رايونى Maytagh Rayoni Maytaƣ Rayoni Maytag Rayoni 独山子区 Dúshānzǐ Qū 650202
Karamay District قاراماي رايونى Qaramay Rayoni K̡aramay Rayoni Karamay Rayoni 克拉玛依区 Kèlāmǎyī Qū 650203
Baijiantan District جەرەنبۇلاق رايونى Jerenbulaq Rayoni Jərənbulak̡ Rayoni Jaranbulak Rayoni 白碱滩区 Báijiǎntān Qū 650204
Urho District ئورقۇ رايونى Orqu Rayoni Ork̡u Rayoni Orku Rayoni 乌尔禾区 Wū'ěrhé Qū 650205
Turpan City
تۇرپان شەھىرى
Turpan Shehiri
Turpan Xəh̡iri
Turpan Xahiri
吐鲁番市
Tǔlǔfān Shì
(6504)
Gaochang District قاراھوجا رايونى Qarahoja Rayoni K̡araⱨoja Rayoni Karahoja Rayoni 高昌区 Gāochāng Qū 650402
Piqan County پىچان ناھىيىسى Pichan Nahiyisi Piqan Nah̡iyisi Piqan Nahiyisi 鄯善县 Shànshàn Xiàn 650421
Toksun County توقسۇن ناھىيىسى Toqsun Nahiyisi Tok̡sun Nah̡iyisi Toksun Nahiyisi 托克逊县 Tuōkèxùn Xiàn 650422
Hami City
قۇمۇل شەھىرى
Qumul Shehiri
K̡umul Xəh̡iri
Kumul Xahiri
哈密市
Hāmì Shì
(6504)
Yizhou District ئىۋىرغول رايونى Iwirgxol Rayoni Iwirghol Rayoni Iwirghol Rayoni 伊州区 Yīzhōu Qū 650502
Barkol Kazakh
Autonomous County
باركۆل قازاق
ئاپتونوم ناھىيىسى
Barköl Qazaq
Aptonom Nahiyisi
Barkɵl K̡azak̡
Aptonom Nah̡iyisi
Barkol Kazak
Aptonom Nahiyisi
巴里坤
哈萨克自治县
Bālǐkūn Hāsàkè
Zìzhìxiàn
650522
Yiwu County ئارا تۈرۈك ناھىيىسى Aratürük Nahiyisi Aratürük Nah̡iyisi Aratürük Nahiyisi 伊吾县 Yīwú Xiàn 650523
Changji Hui
Autonomous Prefecture

سانجى خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستى
Sanji Xuyzu Aptonom Oblasti
Sanji Huyzu Aptonom Oblasti
Sanji Huyzu Aptonom Oblasti
昌吉回族自治州
Chāngjí Huízú Zìzhìzhōu
(6523)
Changji City سانجى شەھىرى Sanji Shehiri Sanji Xəh̡iri Sanji Xahiri 昌吉市 Chāngjí Shì 652301
Fukang City قۇتۇبى شەھىرى Fukang Shehiri Fukang Xəh̡iri Fukang Xahiri 阜康市 Fùkāng Shì 652302
Hutubi County قۇتۇبى ناھىيىسى Qutubi Nahiyisi K̡utubi Nah̡iyisi Kutubi Nahiyisi 呼图壁县 Hūtúbì Xiàn 652323
Manas County ماناس ناھىيىسى Manas Nahiyisi Manas Nah̡iyisi Manas Nahiyisi 玛纳斯县 Mǎnàsī Xiàn 652324
Qitai County گۇچۇڭ ناھىيىسى Guchung Nahiyisi Guqung Nah̡iyisi Guqung Nahiyisi 奇台县 Qítái Xiàn 652325
Jimsar County جىمىسار ناھىيىسى Jimisar Nahiyisi Jimisar Nah̡iyisi Jimisar Nahiyisi 吉木萨尔县 Jímùsà'ěr Xiàn 652327
Mori Kazakh
Autonomous County
مورى قازاق
ئاپتونوم ناھىيىسى
Mori Qazaq
Aptonom Nahiyisi
Mori K̡azak̡
Aptonom Nah̡iyisi
Mori Kazak
Aptonom Nahiyisi
木垒哈萨克自治县 Mùlěi Hāsàkè Zìzhìxiàn 652328
Bortala Mongol
Autonomous Prefecture

بۆرتالا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى
Börtala Mongghul Aptonom Oblasti
Bɵrtala Mongƣul Aptonom Oblasti
Bortala Monggul Aptonom Oblasti
博尔塔拉蒙古自治州
Bó'ěrtǎlā Měnggǔ Zìzhìzhōu
(6527)
Bole City بۆرتالا شەھىرى Börtala Shehiri Bɵrtala Xəh̡iri Bortala Xahiri 博乐市 Bólè Shì 652701
Alashankou City ﺋﺎﻻﺗﺎﯞ ئېغىزى شەھرى Alatawëghizi Shehiri Alataweƣizi Xəh̡iri Alatawegizi Xahiri 阿拉山口市 Ālāshānkǒu Shì 652702
Jinghe County جىڭ ناھىيىسى Jing Nahiyisi Jing Nah̡iyisi Jing Nahiyisi 精河县 Jīnghé Xiàn 652722
Wenquan County ئارىشاڭ ناھىيىسى Arishang Nahiyisi Arixang Nah̡iyisi Arixang Nahiyisi 温泉县 Wēnquán Xiàn 652723
Bayingolin Mongol
Autonomous Prefecture

بايىنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى
Bayingholin Mongghul Aptonom Oblasti
Bayinƣolin Mongƣul Aptonom Oblasti
Bayingolin Monggul Aptonom Oblasti
巴音郭楞蒙古自治州
Bāyīnguōlèng Měnggǔ Zìzhìzhōu
(6528)
Korla City كورلا شەھىرى Korla Xəh̡iri Korla Shehiri Korla Xahiri 库尔勒市 Kù'ěrlè Shì 652801
Luntai County بۈگۈر ناھىيىسى Bügür Nahiyisi Bügür Nah̡iyisi Bügür Nahiyisi 轮台县 Lúntái Xiàn 652822
Yuli County لوپنۇر ناھىيىسى Lopnur Nahiyisi Lopnur Nah̡iyisi Lopnur Nahiyisi 尉犁县 Yùlí Xiàn (not Wèilí) 652823
Ruoqiang County چاقىلىق ناھىيىسى Chaqiliq Nahiyisi Qak̡ilik̡ Nah̡iyisi Qakilik Nahiyisi 若羌县 Ruòqiāng Xiàn 652824
Qiemo County چەرچەن ناھىيىسى Cherchen Nahiyisi Qərqən Nah̡iyisi Qarqan Nahiyisi 且末县 Qiěmò Xiàn 652825
Yanqi Hui
Autonomous County
يەنجى خۇيزۇ
ئاپتونوم ناھىيىسى
Yenji Xuyzu
Aptonom Nahiyisi
Yənji Huyzu
Aptonom Nah̡iyisi
Yanji Huyzu
Aptonom Nahiyisi
焉耆回族自治县 Yānqí Huízú Zìzhìxiàn 652826
Hejing County خېجىڭ ناھىيىسى Xëjing Nahiyisi Hejing Nah̡iyisi Hejing Nahiyisi 和静县 Héjìng Xiàn 652827
Hoxud County خوشۇت ناھىيىسى Xoshut Nahiyisi Hoxut Nah̡iyisi Hoxut Nahiyisi 和硕县 Héshuò Xiàn 652828
Bohu County باغراش ناھىيىسى Baghrash Nahiyisi Baƣrax Nah̡iyisi Bagrax Nahiyisi 博湖县 Bóhú Xiàn 652829
Aksu Prefecture
ئاقسۇ ۋىلايىتى
Aqsu Wilayiti
Ak̡su Vilayiti
Aksu Vilayiti
阿克苏地区
Ākèsū Dìqū
(6529)
Aksu City ئاقسۇ شەھىرى Aqsu Shehiri Ak̡su Xəh̡iri Aksu Xahiri 阿克苏市 Ākèsū Shì 652901
Wensu County ئونسۇ ناھىيىسى Onsu Nahiyisi Onsu Nah̡iyisi Onsu Nahiyisi 温宿县 Wēnsù Xiàn 652922
Kuchar County كۇچار ناھىيىسى Kuchar Nahiyisi Kuqar Nah̡iyisi Kuqar Nahiyisi 库车县 Kùchē Xiàn 652923
Shayar County شايار ناھىيىسى Shayar Nahiyisi Xayar Nah̡iyisi Xayar Nahiyisi 沙雅县 Shāyǎ Xiàn 652924
Toksu County توقسۇ ناھىيىسى Toqsu Nahiyisi Tok̡su Nah̡iyisi Toksu Nahiyisi 新和县 Xīnhé Xiàn 652925
Baicheng County باي ناھىيىس Bay Nahiyisi Bay Nah̡iyisi Bay Nahiyisi 拜城县 Bàichéng Xiàn 652926
Uqturpan County ئۇچتۇرپان ناھىيىسى Uchturpan Nahiyisi Uqturpan Nah̡iyisi Uqturpan Nahiyisi 乌什县 Wūshí Xiàn 652927
Awat County ئاۋات ناھىيىسى Awat Nahiyisi Avat Nah̡iyisi Avat Nahiyisi 阿瓦提县 Āwǎtí Xiàn 652928
Kalpin County كەلپىن ناھىيىسى Kelpin Nahiyisi Kəlpin Nah̡iyisi Kalpin Nahiyisi 柯坪县 Kēpíng Xiàn 652929
Kizilsu Kirghiz
Autonomous Prefecture

قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستى
Qizilsu Qirghiz Aptonom Oblasti
K̡izilsu K̡irƣiz Aptonom Oblasti
Kizilsu Kirgiz Aptonom Oblasti
克孜勒苏柯尔克孜自治州
Kèzīlèsū Kē'ěrkèzī Zìzhìzhōu
(6530)
Artux City ئاتۇش شەھىرى Atush Shehiri Atux Xəh̡iri Atux Xahiri 阿图什市 Ātúshí Shì 653001
Akto County ئاقتو ناھىيىسى Aqto Nahiyisi Ak̡to Nah̡iyisi Akto Nahiyisi 阿克陶县 Ākètáo Xiàn 653022
Akqi County ئاقچى ناھىيىسى Aqchi Nahiyisi Ak̡qi Nah̡iyisi Akqi Nahiyisi 阿合奇县 Āhéqí Xiàn 653023
Ulugqat County ئۇلۇغچات ناھىيىسى Ulughchat Nahiyisi Uluƣqat Nah̡iyisi Uluqqat Nahiyisi 乌恰县 Wūqià Xiàn 653024
Kashgar Prefecture
قەشقەر ۋىلايىتى
Qeshqer Wilayiti
K̡əxk̡ər Vilayiti
Kaxkar Vilayiti
喀什地区
Kāshí Dìqū
(6531)
Kashgar City قەشقەر شەھىرى Qeshqer Shehiri K̡əxk̡ər Xəh̡iri Kaxkar Xahiri 喀什市 Kāshí Shì 653101
Shufu County قەشقەر كونا شەھەر ناھىيىسى Qeshqer Konasheher
Nahiyisi
K̡əxk̡ər Konaxəh̡ər
Nah̡iyisi
Kaxkar Konaxahar
Nahiyisi
疏附县 Shūfù Xiàn 653121
Shule County قەشقەر يېڭىشەھەر ناھىيىسى Qeshqer Yéngisheher
Nahiyisi
K̡əxk̡ər Yengixəh̡ər
Nah̡iyisi
Kaxkar Yengixahar
Nahiyisi
疏勒县 Shūlè Xiàn 653122
Yengisar County يېڭىسار ناھىيىسى Yëngisar Nahiyisi Yengisar Nah̡iyisi Yengisar Nahiyisi 英吉沙县 Yīngjíshā Xiàn 653123
Poskam County پوسكام ناھىيىسى Poskam Nahiyisi Poskam Nah̡iyisi Poskam Nahiyisi 泽普县 Zépǔ Xiàn 653124
Yarkand County يەكەن ناھىيىسى Yeken Nahiyisi Yəkən Nah̡iyisi Yakan Nahiyisi 莎车县 Shāchē Xiàn 653125
Kargilik County[a] قاغىلىق ناھىيىسى Qaghiliq Nahiyisi K̡aƣilik̡ Nah̡iyisi Kagilik Nahiyisi 叶城县 Yèchéng Xiàn 653126
Makit County مەكىت ناھىيىسى Mekit Nahiyisi Məkit Nah̡iyisi Makit Nahiyisi 麦盖提县 Màigàití Xiàn 653127
Yopurga County يوپۇرغا ناھىيىسى Yopurgha Nahiyisi Yopurƣa Nah̡iyisi Yopurga Nahiyisi 岳普湖县 Yuèpǔhú Xiàn 653128
Peyziwat County پەيزىۋات ناھىيىسى Peyziwat Nahiyisi Pəyzivat Nah̡iyisi Payzivat Nahiyisi 伽师县 Gāshī Xiàn 653129
Maralbexi County مارالبېشى ناھىيىسى Maralbeshi Nahiyisi Maralbexi Nah̡iyisi Maralbexi Nahiyisi 巴楚县 Bāchǔ Xiàn 653130
Taxkorgan Tajik
Autonomous County
[a]
تاشقۇرقان تاجىك
ئاپتونوم ناھىيىسى
Tashqurqan Tajik
Aptonom Nahiyisi
Taxk̡urk̡an Tajik
Aptonom Nah̡iyisi
Taxkurkan Tajik
Aptonom Nahiyisi
塔什库尔干
塔吉克自治县
Tǎshíkù'ěrgān
Tǎjíkè Zìzhìxiàn
653131
Hotan Prefecture
خوتەن ۋىلايىتى
Hoten Wilayiti
Hotən Vilayiti
Hotan Vilayiti
和田地区
Hétián Dìqū
(6532)
Hotan City خوتەن شەھىرى Hoten Shehiri Hotən Xəh̡iri Hotan Xahiri 和田市 Hétián Shì 653201
Hotan County[a] خوتەن ناھىيىسى Hoten Nahiyisi Hotən Nah̡iyisi Hotan Nahiyisi 和田县 Hétián Xiàn 653221
Karakash County قاراقاش ناھىيىسى Qaraqash Nahiyisi K̡arak̡ax Nah̡iyisi Karakax Nahiyisi 墨玉县 Mòyù Xiàn 653222
Pishan County[a] گۇما ناھىيىسى Guma Nahiyisi Guma Nah̡iyisi Guma Nahiyisi 皮山县 Píshān Xiàn 653223
Lop County لوپ ناھىيىسى Lop Nahiyisi Lop Nah̡iyisi Lop Nahiyisi 洛浦县 Luòpǔ Xiàn 653224
Chira County[a] چىرا ناھىيىسى Chira Nahiyisi Qira Nah̡iyisi Qira Nahiyisi 策勒县 Cèlè Xiàn 653225
Yutian County كېرىيە ناھىيىسى Këriye Nahiyisi Keriyə Nah̡iyisi Keriya Nahiyisi 于田县 Yútián Xiàn 653226
Minfeng County نىيە ناھىيىسى Niye Nahiyisi Niyə Nah̡iyisi Niya Nahiyisi 民丰县 Mínfēng Xiàn 653227
Ili Kazakh
Autonomous
Prefecture

ئىلى قازاق
ئاپتونوم ئوبلاستى

Ili Qazaq
Aptonom Oblasti
Ili K̡azak̡
Aptonom Oblasti
Ili Kazak
Aptonom Oblasti
伊犁哈萨克自治州
Yīlí Hāsàkè
Zìzhìzhōu
(Sub-provincial)
(6540)
Direct administration
(6540)
Yining City غۇلجا شەھىرى Ghulja Shehiri Ƣulja Xəh̡iri Gulja Xahiri 伊宁市 Yīníng Shì 654002
Kuitun City كۈيتۇن شەھىرى Küytun Shehiri Küytun Xəh̡iri Küytun Xahiri 奎屯市 Kuítún Shì 654003
Korgas (Huocheng) City قورعاس شەھىرى Qorgas Shehiri K̡orğas Xəh̡iri K̂orğas Xahiri 霍尔果斯市 Huò'ěrguǒsī Shì 654004
Yining County غۇلجا ناھىيىسى Ghulja Nahiyisi Ƣulja Nah̡iyisi Gulja Nahiyisi 伊宁县 Yīníng Xiàn 654021
Qapqal Xibe
Autonomous County
چاپچال شىبە
ئاپتونوم يېزىسى
Chapchal Shibe
Aptonom Nahiyisi
Qapqal Xibə
Aptonom Nah̡iyisi
Qapqal Xiba
Aptonom Nahiyisi
察布查尔
锡伯自治县
Chábùchá'ěr
Xībó Zìzhìxiàn
654022
Huocheng County قورغاس ناھىيىسى Qorghas Nahiyisi K̡orƣas Nah̡iyisi Korqas Nahiyisi 霍城县 Huòchéng Xiàn 654023
Gongliu County توققۇزتارا ناھىيىسى Toqquztara Nahiyisi Tok̡k̡uztara Nah̡iyisi Tokkuztara Nahiyisi 巩留县 Gǒngliú Xiàn 654024
Xinyuan County كۈنەس ناھىيىسى Künes Nahiyisi Künəs Nah̡iyisi Künas Nahiyisi 新源县 Xīnyuán Xiàn 654025
Zhaosu County موڭغۇلكۈرە ناھىيىسى Mongghulküre Nahiyisi Mongƣulkürə Nah̡iyisi Monggulküra Nahiyisi 昭苏县 Zhāosū Xiàn 654026
Tekes County تېكەس ناھىيىسى Tëkes Nahiyisi Tekəs Nah̡iyisi Tekas Nahiyisi 特克斯县 Tèkèsī Xiàn 654027
Nilka County نىلقا ناھىيسى Nilqa Nahiyisi Nilk̡a Nah̡iyisi Nilka Nahiyisi 尼勒克县 Nílèkè Xiàn 654028
Tacheng Prefecture
تارباغاتاي ۋىلايىتى
Tarbaghatay Wilayiti
Tarbaƣatay Vilayiti
Tarbagatay Vilayiti
塔城地区
Tǎchéng Dìqū
(6542)
Tacheng City چۆچەك شەھىرى Chöchek Shehiri Qɵqək Xəh̡iri Qoqak Xahiri 塔城市 Tǎchéng Shì 654201
Wusu City ۋۇسۇ شەھىرى Usu Shehiri Usu Xəh̡iri Usu Xahiri 乌苏市 Wūsū Shì 654202
Emin County دۆربىلجىن ناھىيىسى Dorbiljin Nahiyisi Dɵrbiljin Nah̡iyisi Dörbiljin Nahiyisi 额敏县 Émǐn Xiàn 654221
Shawan County ساۋەن ناھىيىسى Sawen Nahiyisi Savən Nah̡iyisi Savan Nahiyisi 沙湾县 Shāwān Xiàn 654223
Toli County تولى ناھىيىسى Toli Nahiyisi Toli Nah̡iyisi Toli Nahiyisi 托里县 Tuōlǐ Xiàn 654224
Yumin County چاغانتوقاي ناھىيىسى Chaghantoqay Nahiyisi Qaƣantok̡ay Nah̡iyisi Qagantokay Nahiyisi 裕民县 Yùmín Xiàn 654225
Hoboksar Mongol
Autonomous County
قوبۇقسار موڭغۇل
ئاپتونوم ناھىيىسى
Qobuqsar Mongghul
Aptonom Nahiyisi
K̡obuk̡sar Mongƣul
Aptonom Nah̡iyisi
Kobuksar Mongĝul
Aptonom Nahiyisi
和布克赛尔
蒙古自治县
Hébùkèsài'ěr
Měnggǔ Zìzhìxiàn
654226
Altay Prefecture
ئالتاي ۋىلايىتى
Altay Wilayiti
Altay Vilayiti
Altay Vilayiti
阿勒泰地区
Ālètài Dìqū
(6543)
Altay City ئالتاي شەھىرى Altay Shehiri Altay Xəh̡iri Altay Xahiri 阿勒泰市 Ālètài Shì 654301
Burqin County بۇرچىن ناھىيىسى Burchin Nahiyisi Burqin Nah̡iyisi Burqin Nahiyisi 布尔津县 Bù'ěrjīn Xiàn 654321
Fuyun County خْكتْكاَي ناھىيىسى Koktokay Nahiyisi Koktokay Nah̡iyisi Koktokay Nahiyisi 富蕴县 Fùyùn Xiàn 654322
Fuhai County بۇرۇلتوقاي ناھىيىسى Burultoqay Nahiyisi Burultok̡ay Nah̡iyisi Burultok̂ay Nahiyisi 福海县 Fúhǎi Xiàn 654323
Habahe County قابا ناھىيىسى Qaba Nahiyisi K̡aba Nah̡iyisi Kaba Nahiyisi 哈巴河县 Hābāhé Xiàn 654324
Qinggil County چىڭگىل ناھىيىسى Chinggil Nahiyisi Qinggil Nah̡iyisi Qinggil Nahiyisi 青河县 Qīnghé Xiàn 654325
Jeminay County جېمىنەي ناھىيىسى Jëminey Nahiyisi Jeminəy Nah̡iyisi Jeminay Nahiyisi 吉木乃县 Jímùnǎi Xiàn 654326
Direct administration
Xinjiang Production and
Construction Corps

(6590)
Shihezi City شىخەنزە شەھىرى Shixenze Shehiri Xihənzə Xəh̡iri Xihanza Xahiri 石河子市 Shíhézǐ Shì 659001
Aral City ئارال شەھىرى Aral Shehiri Aral Xəh̡iri Aral Xahiri 阿拉尔市 Ālā'ěr Shì 659002
Tumushuke City تۇمشۇق شەھىرى Tumshuq Shehiri Tumxuk̡ Xəh̡iri Tumxuk Xahiri 图木舒克市 Túmùshūkè Shì 659003
Wujiaqu City ۋۇجياچۈ شەھىرى Wujyachü Shehiri Wujyaqü Xəh̡iri Wujyaqü Xahiri 五家渠市 Wǔjiāqú Shì 659004
Beitun City بەيتۈن شەھىرى Beatün Shehiri Bəatün Xəh̡iri Baatün Xahiri 北屯市 Běitún Shì 659005
Tiemenguan City باشئەگىم شەھىرى Bashegym Shehiri Baxəgym Xəh̡iri Baxagym Xahiri 铁门关市 Tiĕménguān Shì 659006
Shuanghe City قوشئۆگۈز شەھىرى Qoshögüz Shehiri K̡oxɵgüz Xəh̡iri Koxogüz Xahiri 双河市 Shuānghé Shì 659007
Kokdala City كۆكدالا شەھىرى Kökdala Shehiri Kɵkdala Xəh̡iri Kokdala Xahiri 可克达拉市 Kěkèdálā Shì 659008
Kunyu City قۇرۇمقاش شەھىرى Qurumqash Shehiri Kurumkax Xəh̡iri Kurumkax Xahiri 昆玉市 Kūnyù Shì 659009
  1. ^ a b c d e Some of the border regions are claimed or controlled by the PRC, also claimed or controlled by India. For more information see Sino-Indian border dispute.

Recent changes in administrative divisions[edit]

Date Before After Note Reference[3][4]
1982-02-06 provincial-controlled Karamay (P-City) established
↳ Karamay (PC-City) dissolved
1983-01-18 all Province-controlled city (P-City) → Prefecture-level city (PL-City) MoCA Announcement
all Prefecture-controlled city (PC-City) → County-level city (CL-City)
1983-07-21 Changji County Changji (CL-City) upgraded
1983-08-19 Aksu County Aksu (CL-City) upgraded
parts of Wensu County merged into
Korla County Korla (CL-City) merged into
1983-09-09 Hami County Hami (CL-City) merged into
parts of Hotan County Hotan (CL-City) established
1984-09-14 Ili Prefecture (Aut.) ★ Ili Prefecture downgraded &
subordinated to
Ili Prefecture (Aut.)
Tacheng Prefecture ☆ Tacheng Prefecture
Altay Prefecture ☆ Altay Prefecture
1984-11-17 Tacheng County Tacheng (CL-City) upgraded
Altay County Altay (CL-City) upgraded
1984-12-26 Turpan County Turpan (CL-City) upgraded
1985-06-24 Bole County Bole (CL-City) upgraded
1986-06-07 Artux County Artux (CL-City) upgraded
1986-06-07 parts of Ürümqi County Dongshan District established
1996-07-10 Wusu County Wusu (CL-City) upgraded Minhan[1996]47
1996-12-30 Miquan County Miquan (CL-City) upgraded Minhan[1996]89
1999-08-10 Nanshan Kuang District Nanquan District renamed
2001-01-13 parts of Ürümqi County Tianshan District merged into Guohan[2001]7
Saybagh District merged into
Xinshi District merged into
Shuimogou District merged into
Toutunhe District merged into
Dongshan District merged into
2001-10-06 ★ Ili Prefecture ★ Ili Prefecture (Aut.) upgraded Guohan[2001]125
2002-03-09 parts of Tianshan District Dabancheng District merged into Guohan[2002]20
Nanquan District renamed
2002-09-17 parts of Aksu Prefecture provincial-controlled (XPCC) transferred Guohan[2002]81
parts of Aksu (CL-City) ↳ Aral (CL-City — XPCC) established
parts of Kashgar Prefecture provincial-controlled (XPCC) transferred Guohan[2002]82
parts of Maralbexi County ↳ Tumxuk (CL-City — XPCC) established
parts of Changji Prefecture (Aut.) provincial-controlled (XPCC) transferred Guohan[2002]83
parts of Changji (CL-City) ↳ Wujiaqu (CL-City — XPCC) established
2007-06-30 parts of Changji Prefecture (Aut.) Ürümqi (PL-City) transferred Guohan[2007]65
↳ Miquan (CL-City) ↳ Midong District transferred & established
Dongshan District Midong District merged into
2011-12-20 parts of Ili Prefecture (Aut.) provincial-controlled (XPCC) transferred Guohan[2011]161
parts of Altay Prefecture transferred
parts of Altay (CL-City) ↳ Beitun (CL-City — XPCC) established
2012-12-17 parts of Bole (CL-City) Alashankou (CL-City) established Guohan[2012]205
parts of Jinghe County established
parts of Bayingolin Prefecture (Aut.) provincial-controlled (XPCC) transferred Guohan[2012]206
parts of Korla (CL-City) ↳ Tiemenguan (CL-City — XPCC) established
2014-01-25 parts of Bortala Prefecture (Aut.) provincial-controlled (XPCC) transferred Guohan[2014]15
parts of Bole (CL-City) ↳ Shuanghe (CL-City — XPCC) established
2014-06-26 parts of Huocheng County Korgas (CL-City) established Guohan[2014]80
2015-03-16 Turpan Prefecture Turpan (PL-City) upgraded Guohan[2015]52
Turpan (CL-City) Gaochang District upgraded
parts of Ili Prefecture (Aut.) provincial-controlled (XPCC) transferred Guohan[2015]53
parts of Huocheng County ↳ Kokdala (CL-City — XPCC) established
parts of Qapqal County (Aut.) established
2016-01-07 Hami Prefecture Hami (PL-City) upgraded Guohan[2016]9
Hami (CL-City) Yizhou District upgraded
parts of Hotan Prefecture provincial-controlled (XPCC) transferred Guohan[2016]10
parts of Karakax County ↳ Kunyu (CL-City — XPCC) established

Population composition[edit]

Prefectures[edit]

Prefecture 2010 2000
Altay 603,283 561,667
Bortala 443,680 424,040
Tacheng 1,219,212
Karamay 391,008 270,232
Changji 1,428,587 1,331,929
ÜrümqiÜrümqi 3,112,559 2,081,834
Turpan 622,903 550,731
Hami 572,400 492,096
Ili 2,482,592 2,209,623
Kizilsu 525,599
Kashgar 3,979,321 3,405,713
Aksu 2,370,809 1,980,354
Hotan 2,014,362 1,681,310
Bayingolin 1,278,486 1,056,970

Counties[edit]

Name Prefecture 2010
Tianshan ÜrümqiÜrümqi 696,277
Saybagh ÜrümqiÜrümqi 664,716
Xinshi District, ÜrümqiXinshi ÜrümqiÜrümqi 730,307
Shuimogou ÜrümqiÜrümqi 390,943
Toutunhe ÜrümqiÜrümqi 172,796
Dabancheng ÜrümqiÜrümqi 40,657
Midong ÜrümqiÜrümqi 333,676
ÜrümqiÜrümqi ÜrümqiÜrümqi 83,187
Karamay Karamay 261,445
Dushanzi Karamay 69,361
Baijiantan Karamay 50,422
Urho Karamay 9,780
Gaochang Turpan 273,385
Piqan Turpan 231,297
Toksun Turpan 118,221
Yizhou Hami 472,175
Yiwu Hami 24,783
Barkol Hami 75,442
Kashgar Kashgar 506,640
Shufu Kashgar 311,960
Shule Kashgar 312,455
Yengisar Kashgar 262,067
Poskam Kashgar 206,936
Yarkand Kashgar 762,385
Kargilik Kashgar 454,328
Makit Kashgar 258,978
Yopurga Kashgar 147,688
Peyziwat Kashgar 381,767
Maralbexi Kashgar 336,274
Taxkorgan Kashgar 37,843
Hotan(shi) Hotan 322,300
Hotan(xian) Hotan 269,941
Karakash Hotan 500,114
Pishan Hotan 258,210
Lop Hotan 232,916
Chira Hotan 147,050
Keriye Hotan 249,899
Minfeng Hotan 33,932
Tacheng Tacheng 163,606
Wusu Tacheng 215,430
Emin Tacheng 207,735
Shawan Tacheng 206,968
Toli Tacheng 93,896
Yumin Tacheng 55,507
Hoboksar Tacheng 51,634
Altay Altay 19,0064
Burqin Altay 66,758
Fuyun Altay 87,886
Fuhai Altay 81,845
Habahe Altay 82,507
Qinggil Altay 58,858
Jeminay Altay 35,365
Changji Changji 426,253
Fukang Changji 165,006
Hutubi Changji 210,201
Manas Changji 237,558
Qitai Changji 210,566
Jimsar Changji 113,284
Mori Changji 65,719
Bole Bortala 259,557
Alashankou Bortala not established
Jinghe Bortala 139,661
Wenquan Bortala 73,700
Korla Bayin'gholin 549,324
Luntai Bayin'gholin 116,166
Yuli Bayin'gholin 96,068
Ruoqiang Bayin'gholin 35,580
Qiemo Bayin'gholin 65,572
Hejing Bayin'gholin 160,804
Hoxud Bayin'gholin 72,556
Bohu Bayin'gholin 54,788
Yanqi Bayin'gholin 127,628
Aksu Aksu 535,657
Wensu Aksu 233,933
Kuchar Aksu 462,588
Shayar Aksu 257,502
Toksu Aksu 172,064
Baicheng Aksu 229,252
Uqturpan Aksu 197,990
Awat Aksu 237,562
Kalpin Aksu 44,261
Artux Kizilsu 225,054
Akto Kizilsu 181,049
Akqi Kizilsu 39,764
Ulugqat Kizilsu 54,140
Yining(shi) Ili 515,082
Yining(xian) Ili 372,590
Kuitun Ili 166,261
Korgas (Huocheng) Ili not established
Huocheng Ili 352,689
Gongliu Ili 164,860
Xinyuan Ili 282,718
Zhaosu Ili 148,187
Tekes Ili 142,718
Nilka Ili 157,743
Qapqal Ili 179,744
Shihezi Direct administration 380,130
Aral Direct administration 166,205
Tumushuke Direct administration 213,300
Wujiaqu Direct administration 72,613
Beitun Direct administration not established
Tiemenguan Direct administration not established
Shuanghe Direct administration not established
Kokdala Direct administration not established
Kunyu Direct administration not established

Drafted and proposed cities[edit]

Short-term drafted cities[edit]

County-level cities under Xinjiang UAR government
County-level cities under XPCC (Bingtuan)
County into county-level cities under Xinjiang UAR government

Mid-term drafted cities[edit]

County into county-level cities under Xinjiang UAR government

Long-term drafted cities[edit]

County into county-level cities under Xinjiang UAR government
County-level cities under XPCC (Bingtuan)

Proposed cities[edit]

Proposed prefecture-level cities under Xinjiang UAR government

Footnotes[edit]

  1. ^ 最新县及县以上行政区划代码(截止2014年10月31日)
  2. ^ Hənzuqə-Uyƣurqə luƣət. Xinjiang həlk̡ nəxriyati, Ürümqi 1974, p. 1170.
  3. ^ "中华人民共和国行政区划沿革 (1949-2006)". www.gov.cn. Government of the People's Republic of China. Retrieved 11 January 2016. 
  4. ^ "县级以上行政区划变更情况 (1999-present)". www.mca.gov.cn. Ministry of Civial Affairs of the People's Republic of China. Retrieved 11 January 2016.