List of ancient Indian writers

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Literature[edit]

Writer Works
Abhinavagupta Tantraloka, Abhinavabharati
Adi Shankara Vivekachudamani, Aparoksanubhuti, Atma Shatakam, Manisha Panchakam, more..
Agattiyar Agattiyam
Amara Sinha Amarakosha
Andal Tiruppavai, Nachir Tirumozhi
Akṣapāda Gautama Nyāya Sūtras
Anandavardhana Dhvanyaloka
Ashtavakra Ashtavakra Gita
Aśvaghoṣa Buddhacarita
Avvaiyar Purananuru
Badarayana Brahma Sutras
Bāṇabhaṭṭa Harshacharita, Kadambari
Bharata Muni Natya Shastra
Bharavi Kirātārjunīya
Bhartṛhari Vākyapadīya, Śatakatraya
Bhavabhuti Mahaviracharita, Malatimadhava, Uttararamacharita
Bhāsa Svapnavasavadatta, Urubhanga, Pratima-nataka, Abhisheka-natka, Pancharatra, Madhyamavyayoga, Duta-Ghattotkacha, Duta-Vakya, Karna-bhara, Harivamsa (Bala-charita), Pratijna Yaugandharayaanam
Bilhana Vikramankadevacharita, Caurapâñcâśikâ
Chanakya Arthashastra, Neetishastra
Daṇḍin Daśakumāracarita, Kavyadarsha
Dhanayala Bhavisayatta Kaha
Gunadhya Bṛhat-Katha
Hāla Gaha Sattasai
Harsha Vardhana Ratnavali, Nagananda, Priyadarsika
Ilango Adigal Silappatikaram
Jaimini Purva Mimamsa Sutras, Jaimini Bharata, Jaimini Sutras
Jayadeva Gita Govinda
Kalhana Rajatarangini
Kālidāsa Abhijñānaśākuntalam, Meghadūta, Raghuvaṃśa, Kumārasambhava, Vikramōrvaśīyam, Mālavikāgnimitram, Ṛtusaṃhāra
Kambar Kambaramayanam, Erezhupathu,Silaiezhupathu, Kangai Puranam, Sarasvati Anthati
Kshemendra Brihat-Katha-Manjari, Ramayana-manjari
Kundakunda Samayasāra, Niyamasara, Pancastikayasara, Pravacanasara, Atthapahuda, Barasanuvekkha
Nagakuthanaar Kundalakesi
Kuntaka Vakroktijivita
Lagadha Vedanga Jyotisha
Magha Shishupala Vadha
Mahendravarman I Mattavilasa Prahasana, Bhagavadajjuka
Mahidasa Aitareya Aitareya Brahmana
Mammata Bhatta Kâvyaprakâsha
Matanga Muni Brihaddeshi
Nagarjuna Mūlamadhyamakakārikā, Śūnyatāsaptati, Vigrahavyāvartanī, Vaidalyaprakaraṇa, Vyavahārasiddhi, Yuktiṣāṣṭika, Catuḥstava, Ratnāvalī, Pratītyasamutpādahṝdayakārika, Sūtrasamuccaya, Bodhicittavivaraṇa, Suhṛllekha, Bodhisaṃbhāra
Nandikeshvara Abhinaya Darpana, Bharatarnava
Rajasekhara Viddhasalabhañjika, Balabharata, Karpuramañjari, Bālarāmāyaṇa, Kāvyamīmāṃsā
Rati Ram Sahib Bhagvad Gita
Siddhasena Divakara Nyāyāvatāra, Sanmatisūtra
Sīthalai Sāttanār Manimekalai
Somadeva Kathasaritsagara
Sphujidhvaja Yavanajataka
Sriharsha Naishadhīya-charitam
Śūdraka Mricchakatika
Thiruvalluvar Thirukkural
Tirutakkatevar Civaka Cintamani
Umaswati Tattvartha Sutra
Valmiki Ramayana, Yoga Vasistha
Vātsyāyana Nyāya Sutra Bhāshya, Kama Sutra
Vijñāneśvara Mitākṣarā
Vilambi Naganaar Nanmanikadigai
Vishakhadatta Mudrarakshasa, Devichandraguptam
Vishnu Sharma Panchatantra
Vyasa Mahabharata
Yajnavalkya Shatapatha Brahmana, Yoga Yajnavalkya, Yājñavalkya Smṛti

Grammar[edit]

Writer Works
Apastamba Dharmasutra
Kātyāyana Varttika
Pānini Ashtadhyayi
Patañjali Mahabhasya, Yoga Sūtras
Pingala Chandaḥśāstra
Śākaṭāyana Lakṣaṇa Śāstra
Shaunaka Ṛgveda-Prātiśākhya, Bṛhaddevatā, Caraṇa-vyūha, six Anukramaṇīs (indices) to the Rigveda
Vararuchi Prākṛt Prakāśa
Yāska Nirukta

Astrology[edit]

Writer Works
Kalyāṇavarman Sārāvalī
Parashara Bṛhat Parāśara Horāśāstra

Medicine[edit]

Writer Works
Charaka Charaka Samhita
Kashyap Kashyap Samhita
Madhav Nidāna
Sushruta Sushruta Samhita
Vagbhata Ashtanga Sangraha, Ashtanga Hridaya Samhita

Mathematics[edit]

Writer Works
Aryabhata Āryabhaṭīya, Arya-siddhanta
Baudhayana Shulba Sutras, Shrauta Sutra, Dharmasūtra
Bhāskara I Āryabhaṭīyabhāṣya, Mahābhāskarīya, Laghubhāskarīya
Bhāskara II Siddhānta Shiromani (four volumes: Lilāvati, Bijaganita, Grahaganita and Golādhyāya)
Brahmagupta Brāhmasphuṭasiddhānta
Halayudha Mṛtasañjīvanī
Mahāvīra (mathematician) Ganit Saar Sangraha
Parameshvara Bhatadipika, Karmadipika, Paramesvari, Sidhantadipika, Vivarana, Drgganita, Goladipika, Grahanamandana, Grahanavyakhyadipika, Vakyakarana
Varāhamihira Pancha-Siddhantika, Brihat-Samhita, Brihat Jataka, Daivaigya Vallabha, Laghu Jataka, Yoga Yatra, Vivaha Patal
Virasena Dhavala
Baudhayana Rishi Baudhayana Sutras ,

Baudhāyana Sulbasūtra, Baudhāyana Dharmasūtra

See also[edit]

External links[edit]