List of emperors of the Tang dynasty

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

This is a list of emperors from the Tang dynasty (618–907) of China.

Table of emperors[edit]

Temple name Chinese family name and first name Reign Era names and durations
Gaozu (高祖, Gāozǔ) Li Yuan (李淵 Lǐ Yuān) 18 June 618– 4 September 626 Wude (武德 Wǔdé) 618–626
Taizong (太宗, Tàizōng) Li Shimin (李世民 Lǐ Shìmín) 4 September 626– 10 July 649 Zhenguan (貞觀 Zhēnguān) 627–649
Gaozong (高宗, Gāozōng) Li Zhi (李治 Lǐ Zhì) 15 July 649– 27 December 683 Yonghui (永徽 Yǒnghuī) 650–655

Xianqing (顯慶 Xiǎnqìng) 656–661
Longshuo (龍朔 Lóngshuò) 661–663
Linde (麟德 Líndé) 664–665
Qianfeng (乾封 Qíanfēng) 666–668
Zongzhang (總章 Zǒngzhāng) 668–670
Xianheng (咸亨 Xiánhēng) 670–674
Shangyuan (上元 Shàngyuán) 674–676
Yifeng (儀鳳 Yífèng) 676–679
Tiaolu (調露 Tiáolù) 679–680
Yonglong (永隆 Yǒnglóng) 680–681
Kaiyao (開耀 Kāiyào) 681–682
Yongchun (永淳 Yǒngchún) 682–683
Hongdao (弘道 Hóngdào) 683

Zhongzong (中宗, Zhōngzōng)
(dismissed by Empress Dowager Wu)
Li Xian (李顯 Lǐ Xiǎn) or
Li Zhe (李哲 Lǐ Zhé)
3 January 684 – 26 February 684

(2nd reignd: 23 February 705 – 3 July 710)

Sisheng (嗣聖 Sìshèng) 684
Ruizong (睿宗, Ruìzōng)
(dismissed by Empress Dowager Wu)
Li Dan (李旦 Lǐ Dàn) 27 February 684– 8 October 690

(2nd reign: 25 July 710– 8 September 712)

Wenming (文明 Wénmíng) 684

Guangzhai (光宅 Guāngzhái) 684
Chuigong (垂拱 Chuígǒng) 685–688
Yongchang (永昌 Yǒngchāng) 689
Zaichu (載初 Zàichū) 690

Zhou Dynasty (690–705 AD)
Continuation of Tang Dynasty
Zhongzong (中宗, Zhōngzōng)
(second reign)
Li Xian (李顯 Lǐ Xiǎn) or
Li Zhe (李哲 Lǐ Zhé)
23 February 705– 3 July 710

(2nd reign: 3 January 684 – 26 February 684)

Shenlong (神龍 Shénlóng) 705–707

Jinglong (景龍 Jǐnglóng) 707–710

Shang (殤帝, Shāng dì)[a] Li Chongmao (李重茂 Lǐ Chóngmào) 8 July 710– 25 July 710 Tanglong (唐隆 Tánglóng) 710
Ruizong (睿宗, Ruìzōng)
(second reign)
Li Dan (李旦 Lǐ Dàn) 25 July 710– 8 September 712

(first reign: 27 February 684– 8 October 690)

Jingyun (景雲 Jǐngyún) 710–711

Taiji (太極 Tàijí) 712
Yanhe (延和 Yánhé) 712

Xuanzong (玄宗, Xuánzōng) Li Longji (李隆基 Lǐ Lóngjī) 8 September 712– 12 August 756 Xiantian (先天 Xiāntiān) 712–713

Kaiyuan (開元 Kāiyuán) 713–741
Tianbao (天寶 Tiānbǎo) 742–756

Suzong (肅宗, Sùzōng) Li Heng (李亨 Lǐ Hēng) 12 August 756– 16 May 762 Zhide (至德 Zhìdé) 756–758

Qianyuan (乾元 Qiányuán) 758–760
Shangyuan (上元 Shàngyuán) 760–761

Daizong (代宗, Dàizōng) Li Yu (李豫 Lǐ Yù) 18 May 762– 23 May 779 Baoying (寶應 Bǎoyìng) 762–763

Guangde (廣德 Guǎngdé) 763–764
Yongtai (永泰 Yǒngtài) 765–766
Dali (大曆 Dàlì) 766–779

Dezong (德宗, Dézōng) Li Kuo (李适 Lǐ Kuò) 12 June 779– 25 February 805 Jianzhong (建中 Jiànzhōng) 780–783

Xingyuan (興元 Xīngyuán) 784
Zhenyuan (貞元 Zhēnyuán) 785–805

Shunzong (順宗, Shùnzōng) Li Song (李誦 Lǐ Sòng) 28 February 805– 31 August 805 Yongzhen (永貞 Yǒngzhēn) 805
Xianzong (憲宗, Xiànzōng) Li Chun (李純 Lǐ Chún) 5 September 805– 14 February 820 Yuanhe (元和 Yuánhé) 806–820
Muzong (穆宗, Mùzōng) Li Heng (李恆 Lǐ Héng) 20 February 820– 25 February 824 Changqing (長慶 Chángqìng) 821–824
Jingzong (敬宗, Jìngzōng) Li Zhan (李湛 Lǐ Zhàn) 29 February 824– 9 January 827 Baoli (寶曆 Bǎolì) 824–826
Wenzong (文宗, Wénzōng) Li Ang (李昂 Lǐ Áng) 13 January 827– 10 February 840 Baoli (寶曆 Bǎolì) 826

Dahe (大和 Dàhé) or Taihe (Tàihé 太和) 827–835
Kaicheng (開成 Kāichéng) 836–840

Wuzong (武宗, Wǔzōng) Li Yan (李炎 Lǐ Yán) 20 February 840– 22 April 846 Huichang (會昌 Huìchāng) 841–846
Xuānzong (宣宗, Xuānzōng) Li Chen (李忱 Lǐ Chén) 25 April 846– 7 September 859 Dazhong (大中 Dàzhōng) 847–859
Yizong (懿宗, Yìzōng) Li Cui (李漼 Lǐ Cuǐ) 13 September 859– 15 August 873 Dazhong (大中 Dàzhōng) 859

Xiantong (咸通 Xiántōng) 860–873

Xizong (僖宗, Xīzōng) Li Xuan (李儇 Lǐ Xuān) 16 August 873– 20 April 888 Xiantong (咸通 Xiántōng) 873–874

Qianfu (乾符 Qiánfú) 874–879
Guangming (廣明 Guǎngmíng) 880–881
Zhonghe (中和 Zhōnghé) 881–885
Guangqi (光啟 Guāngqǐ) 885–888
Wende (文德 Wéndé) 888

Zhaozong (昭宗, Zhāozōng) Li Ye (李曄 Lǐ Yè) 20 April 888– 1 December 900 (2nd reign: 24 January 901– 22 September 904) Longji (龍紀 Lóngjì) 889

Dashun (大順 Dàshùn) 890–891
Jingfu (景福 Jǐngfú) 892–893
Qianning (乾寧 Qiánníng) 894–898
Guanghua (光化 Guānghuà) 898–901
Tianfu (天復 Tiānfù) 901–904
Tianyou (天佑 Tiānyòu) 904

Ai (哀帝, Aī dì) or
Zhaoxuan (昭宣帝, Zhāoxuān dì)[a]
Li Zhu (李柷 Lǐ Zhù) 26 September 904– 12 May 907 Tianyou (天佑 Tiānyòu) 904–907

Notes[edit]

  1. ^ a b Posthumous name.