List of political entities in the 21st century BC

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Political entities in the 35th century BCPolitical entities in the 20th century BCPolitical entities by century

This is a list of political entities in the 21st century BC (2100–2001 BC).

Political entities[edit]

Entities Years
Akkadian Empire 2334 - 2193 BC
Armi 2290 - 40 BC
Aramea 2300 - 700 BC
Arzawa 2300 - 1200 BC
Assyria 2025 - 911 BC
Dilmun 2600 - 675 BC
Ebla 3500 - 1600 BC
Egypt 3050 - 1550, 1077 - 322 BC
Elam 2800 - 550 BC
Gojoseon 2333 - 108 BC
Gutium 2108 - 2089 BC
Hatti 2700 - 1900 BC
Illyria 2000 - 168 BC
Indus 3100 - 1300 BC
Lullubi 2400 - 650 BC
Luvia 2300 - 1400 BC
Magan 2200 - 550 BC
Mari 2900 - 1759 BC
Minoa 2700 - 1420 BC
Namar 2350 - 750 BC
Pelasgia 3000 - 1183 BC
Purushanda 2000 - 1650 BC
Punt 2400 - 1069 BC
Sumeria 2900 - 1674 BC
Ugarit 2500 - 1090 BC
Văn Lang 2879 - 258 BC
Xia 2070 - 1600 BC (dates uncertain)

See also[edit]

References[edit]

Centuries and millennia[edit]