List of township-level divisions of the Tibet Autonomous Region

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Location of Tibet Autonomous Region

This is a list of township-level divisions of Tibet Autonomous Region (TAR), People's Republic of China (PRC). After province, prefecture, and county-level divisions, township-level divisions constitute the formal fourth-level administrative divisions of the PRC. As of the end of 2014, there are a total of 691 such divisions in TAR, divided into 9 subdistricts, 140 towns, 534 townships, and 8 ethnic townships.

Contents

Lhasa[edit]

Location of Lhasa (district in pink, rest of administrative area in yellow) in the Autonomous region

Chengguan District[edit]

Subdistricts (དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་ or དོན་གཅོད་ཅུས་; Toinjoichu)

 • Caigungtang Subdistrict (ཚལ་གུང་ཐང་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་; 蔡公堂街道), Chabxi Subdistrict (གྲ་བཞི་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་; 扎细街道), Garmagoinsar Subdistrict (ཀརྨ་མ་ཀུན་བཟང་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་; 嘎玛贡桑街道), Gündêling Subdistrict (ཀུན་བདེ་གླིང་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་; 公德林街道), Gyirai Subdistrict (སྐྱིད་རས་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་; 吉日街道), Jêbumgang Subdistrict (རྗེ་འབུམ་སྒང་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་; 吉崩岗街道), Jinzhu West Road Subdistrict (བཅིངས་འགྲོལ་ནུབ་ལམ་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་; 金珠西路街道), Liangdao Subdistrict (ལེང་ཏའོ་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་; 两岛街道), Ngaqên Subdistrict (སྣ་ཆེན་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་; 纳金街道), Nyangrain Subdistrict (ཉང་བྲན་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་; 娘热街道), Pargor Subdistrict (བར་སྒོར་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་; 八廓街道), Togdê Subdistrict (དོག་སྡེ་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་; 夺底街道)

Doilungdêqên District[edit]

Subdistricts

 • Donggar Subdistrict (གདོང་དཀར་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་, 东嘎街道), Naiqung Subdistrict (གནས་ཆུང་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་, 乃琼街道), Yabda Subdistrict (ཡབ་མདའ་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་, 羊达街道), Liuwu (Niu) Subdistrict (སྣེའུ་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་, 柳梧街道)

Townships (ཤང་; Xang)

Dagzê District[edit]

The only town (གྲོང་རྡལ་; Chongdai) is Dagzê Town (སྟག་རྩེ་, 德庆镇)

Townships

Damxung County[edit]

Towns

Townships

Lhünzhub County[edit]

The only town is Ganden Chökhor (Lhünzhub) Town (དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་, (ལྷུན་གྲུབ་) (甘丹曲果镇)

Townships

Maizhokunggar County[edit]

The only town is Kunggar Town (གུང་དཀར་, 工卡镇)

Townships

Nyêmo County[edit]

The only town is Tarrong Town (དར་གྲོང་, 塔荣镇)

Townships

Qüxü County[edit]

The only town is Qüxü Town (ཆུ་ཤུར་, 曲水镇)

Townships

Qamdo (Chamdo)[edit]

Location of Qamdo (district in pink, rest of administrative area in yellow) in the Autonomous region

Karub District[edit]

Towns

Townships

Jomda County[edit]

Towns

Townships

Gonjo County[edit]

The only town is Bolo Town (འབོ་ལོ་, 莫洛镇)

Townships

Banbar County[edit]

Towns

Townships

Baxoi County[edit]

 • Baima (པད་མ་, 白玛镇), Ra'og (རྭ་འོག་, 然乌镇), Bangda (སྤང་མདའ་, 帮达镇), Tanggar (ཐང་དཀར་, 同卡镇)

Townships

Dêngqên County[edit]

Towns

Townships

Lhorong County[edit]

Towns

Townships

Markam County[edit]

Towns

Townships

Riwoqê County[edit]

Towns

Townships

Zhag'yab County[edit]

Towns

Townships

Zogang County[edit]

Towns

Townships

Xigazê (Shigatse)[edit]

Location of Xigazê (district in pink, rest of administrative area in yellow) in the Autonomous region

Samzhubzê District[edit]

Subdistricts

Townships

 • Lhain Township (ལྷན་, 联乡), Nyamo Township (ཉ་མོ་, 年木乡), Jangdam Township (ལྕགས་འདམ་, 江当乡), Benxung Township (སྤེན་གཞུང་, 边雄乡), Donggar Township (གདོང་དཀར་, 东嘎乡), Nyarixung Township (ཉ་རི་གཞུང་, 聂日雄乡), Gyacoxung Township (རྒྱ་མཚོ་གཞུང་, 甲措雄乡), Qugboxung Township (ཕྱུག་པོ་གཞུང་, 曲布雄乡), Qumig Township (ཆུ་མིག་, 曲美乡), Nar Township (སྣར་ང་, 纳尔乡).

Bainang County[edit]

Towns

Townships

 • Pältsel Township (དཔལ་ཚལ་, 巴扎乡), Mak Township (མག་, 玛乡), Wangden Township (དབང་ལྡན་, 旺丹乡), Qunub Township (ཆུ་ནུབ་, 曲奴乡), Düjung Township (འདུས་བྱུང་, 杜琼乡), Jangtö Township (བྱང་སྟོད་, 强堆乡), Gabug Township (སྒ་སྦུག་, 嘎普乡), Tashar Township (བཀྲ་ཤར་, 者下乡), Tongshé Township (སྟོང་ཤེ་, 东喜乡).

Dinggyê County[edit]

Towns

 • Gyangkar Town (རྒྱལ་མཁར་, 江嘎镇), Ri'og Town (རི་འོག་, 日屋镇), Chentang Town (འདྲེན་ཐང་, 陈塘镇)

Townships

Gamba County[edit]

The only town is Gamba Town (གམ་པ་, 岗巴镇)

Townships

Gyangzê (Gyantse) County[edit]

The only town is Gyangzê (Gyantse) Town (རྒྱལ་རྩེ་, 江孜镇)

Townships

Gyirong County[edit]

Towns

 • Zongga Town (རྫོང་དགའ་, 宗嘎镇), Gyirong Town (སྐྱིད་གྲོང་, 吉隆镇)

Townships

 • Zhêba Township (ཀྲེ་པ་, 折巴乡), Kungtang Township(གུང་ཐང་, 贡当乡), Chagna Township (བྲག་སྣ་, 差那乡).

Kangmar County[edit]

The only town is Kangmar Town (ཁང་དམར་, 康马镇)

Townships

Lhazê (Lhatse) County[edit]

Towns

 • Lhazê Town (ལྷ་རྩེ་, 拉孜镇), Quxar Town (ཆུ་ཤར་, 曲下镇)

Townships

Namling County[edit]

The only town is Namling Town (རྣམ་གླིང་, 南木林镇)

Townships

Ngamring County[edit]

Towns

 • Gegang Town (གད་སྒང་, 卡嘎镇), Sangsang Town (བཟང་བཟང་, 桑桑镇)

Townships

 • Yagmo Township (ཡག་མོ་, 亚木乡), Dagyu Township (རྟ་རྒྱུད་, 达居乡), Qu'og Township (ཆུ་འོག་, 秋窝乡), Kairag Township (གད་རགས་, 切热乡), Dobê Township (མདོ་སྤེ་, 多白乡), Riwoqê Township (རི་བོ་ཆེ་, 日吾其乡), Xungba Township (གཞུང་བ་, 雄巴乡), Cazê Township (ཚྭ་རྩེ་, 查孜乡), Amxung Township (ཨམ་གཞུང་, 阿木雄乡), Rusar Township (རུ་གསར་, 如沙乡), Kunglung Township (གུང་ལུང་, 孔隆乡), Nyigo Township (ཉི་སྒོ་, 尼果乡), Comë Township (ཚོ་སྨད་, 措迈乡), Darog Township (རྟ་རོག་, 达若乡), Goin'gyibug Township (དགོན་སྐྱིད་སྦུག་, 贡久布乡).

Nyalam County[edit]

Towns

Townships

Rinbung County[edit]

The only town is Dê'gyiling Town (བདེ་སྐྱིད་གླིང་, 德吉林镇)

Townships

Sa'gya County[edit]

Towns

 • Sa'gya Town (ས་སྐྱ་, 萨迦镇), Gêding Town (དགེ་སྡེངས་, 吉定镇)

Townships

Saga County[edit]

The only town is Gya'gya Town (སྐྱ་སྐྱ་, 加加镇)

Townships

Tingri County[edit]

Towns

 • Shelkar Town (ཤེལ་དཀར་, 协格尔镇), Gangga Town (སྒང་དགའ་, 岗嘎镇)

Townships

Xaitongmoin County[edit]

The only town is Chabkha Town (ཆབ་ཁ་, 卡嘎镇)

Townships

Yadong (Dromo) County[edit]

Towns

 • Xarsingma Town (ཤར་གསིང་མ་, 下司马镇), Pagri Town (ཕག་རི་, 帕里镇)

Townships

Zhongba County[edit]

The only town is Baryang Town (བར་ཡངས་, 帕羊镇)

Townships

Nyingchi[edit]

Location of Nyingchi (district in pink, rest of administrative area in yellow) in the Autonomous region

Bayi District[edit]

Towns

Townships

Bomê County[edit]

Towns

Townships

Gongbo'gyamda County[edit]

Towns

Townships

Mainling County[edit]

Towns

Townships

Mêdog County[edit]

Townships

Nang County[edit]

Towns

Townships

Zayü County[edit]

Towns

 • Drowagön Town (འགྲོ་བ་དགོན་, 竹瓦根镇), Shangzayü Town (རྫ་ཡུལ་རོང་སྟོད་, 上察隅镇), Xiazayü Town (རྫ་ཡུལ་རོང་སྨད་, 下察隅镇).

Townships

Shannan (Lhoka)[edit]

Location of Shannan (district in pink, rest of administrative area in yellow) in the Autonomous region

Nêdong District[edit]

Towns

 • Tsetang (རྩེ་ཐང་, 泽当镇), Thradrug (ཁྲ་འབྲུག་, 昌珠镇)

Townships

Comai County[edit]

Towns

Townships

Cona County[edit]

Towns

Townships

Gonggar County[edit]

Towns

Township

Gyaca County[edit]

Towns

Townships

Lhozhag County[edit]

Towns

Townships

Lhünzê County[edit]

Towns

Townships

Nagarzê County[edit]

Towns

Townships

Qonggyai County[edit]

Qonggyai Town (འཕྱོངས་རྒྱས་, 琼结镇)

Townships

Qusum County[edit]

Towns

Townships

Sangri County[edit]

Sangri Town (ཟངས་རི་, 桑日)

Townships

Zhanang County[edit]

Towns

Townships

Nagqu[edit]

Location of Nagqu (district in pink, rest of administrative area in yellow) in the Autonomous region

Seni District[edit]

Towns

Townships

Amdo County[edit]

Towns

Townships

Baingoin County[edit]

Towns

Townships

Baqên County[edit]

Towns

Townships

Biru County[edit]

Towns

Townships

Lhari County[edit]

Towns

Townships

Nyainrong County[edit]

Townships

Nyima County[edit]

Townships

Sog County[edit]

Towns

Townships

Shuanghu (Conyi) County[edit]

Townships

Xainza County[edit]

Towns

Townships

Ngari Prefecture[edit]

Location of Ngari Prefecture (administrative area in yellow) in the Autonomous region

Gar County[edit]

The only town is Sênggêzangbo (Shiquanhe) Town (སེང་གེ་ཁ་འབབ་, 狮泉河镇)

Townships

Burang County[edit]

The only town is Burang Town (སྤུ་ཧྲེང་, 普兰镇)

Townships

Coqên County[edit]

The only town is Coqên Town (མཚོ་ཆེན་, 措勤镇)

Townships

Gê'gyai County[edit]

The only town is Gê'gyai Town (དགེ་རྒྱས་, 革吉镇)

Townships

Gêrzê County[edit]

The only town is Gêrzê Town (སྒེར་རྩེ་, 改则镇)

Townships

Rutog County[edit]

The only town is Rutog Town (རུ་ཐོག་, 日土镇)

Townships

Zanda County[edit]

The only town is Thoding Town (མཐོ་ལྡིང་, 托林镇)

Townships

External links[edit]