Malayalam literature

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Malayalam literature (മലയാള സാഹിത്യം) comprises those literary texts written in Malayalam, a South-Dravidian language spoken in the Indian state of Kerala.

The earliest known extant literary work in Malayalam is Ramacharitam, an epic poem written in the late 13th or early 13th century. In the subsequent centuries, besides a popular pattu ("song") literature, the manipravalam poetry also flourished. Manipravalam (translates "ruby coral") style mainly consisted of poetry in an admixture of Malayalam and Sanskrit.[1] Then came works such as champus and sandeshakavyas in which prose and poetry were interspersed. Later, poets like Cherusseri introduced poems on devotional themes. There were also other important works, similar to manipravalam, in Arabi Malayalam like Muhyadheen Mala. Ezhuthachan, a strong proponent of Bhakti movement, is known as the father of Malayalam. His poems are classified under the genre of kilippattu.[2]

Modern literary movements in Malayalam literature began in the late 19th century with the rise of the famous Modern Triumvirate consisting of Kumaran Asan,[3] Ulloor S. Parameswara Iyer[4] and Vallathol Narayana Menon.[5] Kumaran Asan was temperamentally a pessimist—a disposition reinforced by his metaphysics—yet all his life was active in promoting his downtrodden Hindu-Ezhava community. Ullor wrote in the classical tradition, on the basis of which he appealed for universal love, while Vallathol responded to the human significance of social progress. Contemporary Malayalam poetry records the encounter with problems of social, political, and economic life. The tendency of the modern poetry is often regarded as toward political radicalism.[6]

Early literature[edit]

Pattu[edit]

For the first 600 years of the Malayalam calendar, Malayalam literature remained in a preliminary stage. During this time, Malayalam literature consisted mainly of various genres of songs (Pattu). The most prominent among these were songs praising the goddesses of the land, ballads of brave warriors, songs related to the work of a particular caste and songs intended just for entertainment. Bhadrakali pattu, thottam pattu,Mappila pattu, mavaratham pattu, sasthanga pattu, nizhalkoothu pattu, sarpa pattu, sastham pattu, thiyyattu pattu, pulluvar pattu, mannar pattu, panar pattu, krishi pattu, thamburan pattu, pada pattu, villadichan pattu, onappattu, kummi and lullaby were some of the major subgenres. These names were not used historically, but are used in modern times to describe the song genres of that time.[7]

Ramacharitham[edit]

Ramacharitham is a collection of poems written at the end of the preliminary stage in Malayalam literature's evolution. It is the oldest Malayalam book available. The collection has 1,814 poems in it. Ramacharitham mainly consists of stories from the Yuddha Kanda of the Ramayana. It was written by a poet with the pen name Cheeramakavi who, according to poet Ulloor S Parameswara Iyer, was Sree Veerarama Varman, a king of Travancore from AD 1195 to 1208.[8] Other experts, like Dr. K.M. George and P.V. Krishnan Nair, claim that the origins of the book can be found in north Kerala. They cite the use of certain words in the book and also the fact that the manuscript of the book was recovered from Neeleshwaram in north Kerala.[9] Some experts consider it a Tamil literary piece. A. R. Rajaraja Varma, who heavily contributed to the development of Malayalam grammar, is of the opinion that Malayalam originated from ancient Tamil. Ramacharitham is considered a book written during the formative years of Malayalam. According to Rev. Dr. Hermann Gundert, who compiled the first dictionary of the Malayalam language, Ramacharitham shows the ancient style of the Malayalam language.[10]

Manipravalam[edit]

Main article: Manipravalam

While the Pattu school flourished among certain sections of the society, the literature of the elite was composed in the curious mixture of Sanskrit and Malayalam which is referred to as Manipravalam, mani meaning ruby (Malayalam) and pravalam meaning coral (Sanskrit).[11] Lilathilakam, a work on grammar and rhetoric, written in the last quarter of the 14th century discusses the relationship between Manipravalam and Pattu as poetic forms.[12] It lays special emphasis on the types of words that blend harmoniously. It points out that the rules of Sanskrit prosody should be followed in Manipravalam poetry. This particular school of poetry was patronised by the upper classes, especially the Nambudiris. It is also to be remembered that the composition of this dialect also reflects the way Aryan and Dravidian cultures were moving towards a synthesis. Dramatic performances given in Koothambalams, known by the names of Koothu and Koodiyattom, often used Sanskrit and Malayalam. In Koodiyattom, the clown (vidooshaka) is allowed to use Malayalam while the hero recites slokas in Sanskrit. Tholan, a legendary court poet in the period of the Kulasekhara kings, is believed to have started this practice.

The earliest of these works in the Manipravalam school is Vaisika Tantram written in the 13th century. It contains about 200 quatrains in Sanskrit metres and is in the form of professional advice given to a prostitute or courtesan by her mother. Each quatran is composed with care and due weight is given to the rules of rhetoric. Several quatrains of this type are quoted in Lilathilakam by way of illustration for the several rules of grammar and rhetoric.

The most representative of the early Manipravalam works are the tales of courtesans (Achi Charitams) and the Message Poems (Sandesa Kavyas). Unniyachi Charitam, Unnichiruthevi Charitam and Unniyadi Charitam are examples of the former type which is known by the name champu. The Padya (verse) portion is in Sanskrit metres and the Gadya (prose) portion is mostly in Dravidian metres. Authorship of Unniyachi Charitam and Unnichiruthevi Charitam is not known and only a portion of the works is now available. Unniyadi Charitam, which also exists in a fragmented form, is supposed to be written by Damodara Chakkiar. The Sandesa Kavyas are an important poetic genre in Sanskrit, and on the model of Kalidasa's Meghadūta and Lakshmidasa's Sukasandesa, a number of message poems came to be written first in Manipravalam and later in pure Malayalam. The best-known among these sandesas is perhaps Unnuneeli Sandesam written in the 14th century. The poem is written under the pen-name Amruthanilakshi, and some believe that it was written in 1362 CE. The exact identity of the author remains a mystery, but it is widely believed that one of the members of the Travancore Royal Family wrote it.

The next work to be mentioned is Ramakathapattu, as it is popularly known, though the author calls it Ramayanakavyam. The author is Ayyappilli Asan who lived sometime about 1400 CE at Auvatutura near Kovalam and whom P. K. Narayana Pillai, who discovered the full text of the book in 1965, calls "the Homer of Malayalam." Ramakathapattu contains 3163 songs in 279 Vrittas or parts.[13]

Niranam poets[edit]

Main article: Niranam poets

While the Manipravala poetry flourished as a diversion from the mainstream, the tradition set up by Cheeraman of Ramacharitamand the more enlightened among the anonymous folk poets was resumed and replenished by three writers commonly referred to as Niranam poets, being Madhava Panikkar, Sankara Panikkar and Rama Panikkar. They were influenced by the Bhakti movement. The Bhakti school was thus revived, and in the place of the excessive sensuality and eroticism of the Manipravalam poets, the seriousness of the poetic vocation was reasserted by them. It is believed that they all belonged to the same Kannassa family and that Madhava Panikkar and Sankara Panikkar were the uncles of Rama Panikkar, the youngest of the three. Their most important work is Kannasa Ramayanam which is an important link between Ramacharitam, Ramakathapattu and Ezhuthachan's Adhyathmaramayanam. Ulloor has said that Rama Panikkar holds the same position in Malayalam literature that Edmund Spenser has in English literature.[7]

Later Champus and Krishnagatha[edit]

The 15th century CE saw two paralleled movements in Malayalam literature: one spearheaded by the Manipravalam works, especially the Champus, and the other emanating from the Pattu school and adumbrated in Cherusseri's magnum opus, Krishnagatha (Song of Krishna). The language of the later Champus reads more like modern Malayalam than that of the earlier Champus and Sandesa Kavyas. Champus were mostly works of satire and hyperbole was a regular feature of it. The greatest Champus of the 15th century is Punam Nambudiri's Ramayanam which uses Puranic themes and episodes unlike the 14th century Champus which were tales of the courtesans. Punam also wrote a Bharatam Champoo. There are also many others, the authorship of which is ascribed to him. The later Champus came to be used for dramatic oral narration by performing artists in their Koothu and Patakam. Mahishamangalam (or Mazhamangalam) Narayanan Nambudiri who lived in the 16th century is the author of some of the best Champus of all time. The most widely known of these is Naishadham followed by Rajaratnavaliyam and Kodia Viraham. Chandrotsavam, whose authorship is unknown, is a long narrative poem written in Manipravalam.

The elitist Manipravala Champu school disappeared by the end of the 16th century. The average readers without much grounding in Sanskrit had their favourite poems and poets in the so-called Pattu school. With the writing of Krishnagatha by Cherusseri, the validity of the use of spoken Malayalam for literary purposes received its ultimate justification. Unlike the language of Ramacharitam and the works of the Niranam poets, the language of Krishnagatha marks the culmination of a stage of evolution. There is some dispute about the author's name and his identity. Some scholars are of opinion that he was the same as the Punam Nambudiri of the Champus. It is widely believed that Cherusseri lived in the 15th century CE and was the court poet of Udayavarma of Kolathunadu.

Medieval literature: 16th to 19th century[edit]

Bhakti era[edit]

Malayalam literature passed though a tremendous process of development in the 15th and 16th centuries. Cherusseri's Krishnagatha bore witness to the evolution of modern Malayalam language as a proper medium for serious poetic communication. Alongside this, there flourished numerous Sanskrit poets who were very active during this period. The greatest of them was Melpathur Narayana Bhattathiri (1559–1665), the author of Narayaniyam. The most significant development of the time took place in the field of Malayalam poetry. Thunchaththu Ramanujan Ezhuthachan wrote his two great epics Adhyathmaramayanam and Srimahabharatam and two shorter pieces, Irupathinalu Vrittam and Harinama Kirtanam and thereby revolutionised Malayalam language and literature at once. Ezhuthachan refined the style of Malayalam language and it was during his period that Malayalam literature attained its individuality and Malayalam became a fully fledged independent language. Today he is known as the father of Malayalam language and its literature. The Kilippattu form he adopted in Ramayanam and Bharatam may be a pointer to his recognition of the importance of sound effect in poetry. Ezhuthachan is perhaps the greatest spokesman of the Bhakti movement in Malayalam but he is more than a writer of devotional hymns. K. Ayyappa Paniker has noted that "the transition from Cherrusseri to Ezhuthachan marks the triumph of modernism over medievalism."[7] Another important poet of this period was Poonthanam Nambudiri (1547–1640). His chief poems are Jnanappana (The Song of Divine Wisdom), Bhasha Karnamritam and Kumaraharanam or Santanagopalam Pana.

Performance arts[edit]

The 16th century also saw the writing of some dramatic works in Manipravalam and pure Malayalam, Bharatavakyam, often described as a choral narration, is a work in Manipravalam which was used for stage performance. The main development in the cultural field in Kerala in the 17th century was the growth of a new form of visual art called Kathakali, which brought into being a new genre of poetry called Attakkatha consisting of the libretto used for a Kathakali performance. The origins of aattakatha literature dates back to the 12th century and it emerged as a literary genre in the 17th century. The earliest of the aattakathas is believed to be a cycle of eight Ramayana stories (collectively known as Ramanattam), composed by Kottarakkara Tampuran and about whose date there is an ongoing controversy. Next in importance are the works of Kottayathu Tampuran whose period is about the middle of the seventeenth century. Since the four aattakathas he wrote Bakavadham, Kalyanasaugandhikam, Kirmeeravadham and Kalakeyavadham punctiliously conform to the strict rules of Kathakali, they are particularly favoured by orthodox artistes and their patrons. Another poet of this category is Irayimman Thampi (1783–1863). Unnayi Variyar’s Nalacharitham Aattakatha is one of the most famous works in this genre. Margamkali was the form of ritual and entertainment among the Syrian Christians corresponding to the Sanghakali of the Brahmins. Margamkalippattu is the song for this performance depicting the story of Thomas the Apostle. This was one of the numerous pieces of Christian literature that must have gained currency in the 16th and 17th centuries.

In the court of Travancore king Marthanda Varma (1706–1758) and his successor Dharma Raja Kartika Tirunal Rama Varma, there flourished a number of poets distinguished in several ways. Ramapurathu Warrier (1703–1753), the author of Kuchela Vrittam Vanchippattu, was one of them. The Vanchippattu or Boat song is a poetic form of folk origin composed entirely in the Dravidian metre nathonnata. Kunchan Nambiar (1705–1770), the founder of Thullal and its rich literature, is often considered as the master of Malayalam satirist poetry. Born in Killikkurussimangalam, he spent his boyhood at Kudamalur and youth at Ambalappuzha. 1748 he moved to the court of Marthanda Varma and later to the court of his successor Dharma Raja. The word "Thullal" literally means "dance", but under this name Nambiar devised a new style of verse narration with a little background music and dance-like swinging movement to wean the people away from the Chakkiyar Koothu, which was the art form popular till then. He used pure Malayalam as opposed to the stylised and Sanskritised Malayalam language of Chakkiyar Koothu. He also adopted many elements from Padayani and Kolam Thullal and certain other local folk arts. There are three kinds of Tullal distinguished on the basis of the performer's costume and the style of rendering, viz., Ottan, Sitankan and Parayan. Dravidian metres are used throughout although there is a quatrain in a Sanskrit metre.

Prose literature[edit]

There was a great lull in the field of literary creation in Malayalam for nearly a century after the death of Kunchan Nambiar. There was however a consistent and steady development of prose at this time. The evolution of prose literature in the early centuries was a very slow process. In the wake of Bhashakautaliyam several translations began to appear in the fifteenth and sixteenth centuries. The prose of Attaprakarams was meant to aid the Chakiyars in learning the art of Koodiyattom. Doothavakyam (14th century CE) is one of the earliest of these works. 15th century Malayalam prose is represented by Brahmanda Puranam, a summary of the original in Sanskrit. A large number of prose works appeared during this period, most of which are either narrative based on puranas and religious works in Sanskrit or commentaries on similar works. With the starting of the first printing presses in the 16th century by Christian missionaries, prose literature received a great boost. Several regional versions of Keralolpathi, tracing the beginnings of Kerala history, began to appear in the 18th century. Paremmakkal Thoma Kathanar (1737–1799) wrote the first travelogue in Malayalam, Varthamanapustakam (Book of News). The works of Christian missionaries like Arnos Patiri (Johann Ernst Hanxleden), 1699–1732) and Paulinose Patiri (John Philip Wesdin, 1748–1806) also led to a widening of the range of topics and themes in Malayalam literature.

Venmani school[edit]

Main article: Venmani School

The third quarter of the nineteenth century bore witness to the rise of a new school of poets devoted to the observation of life around them and the use of pure Malayalam. The major poets of the Venmani school were Venmani Achhan Nambudiripad (1817–1891), Venmani Mahan Nambudiripad (1844–1893), Poonthottam Achhan Nambudiri (1821–1865), Poonthottam Mahan Nambudiri (1857–1896) and the members of the Kodungallur Kovilakam (Royal Family) such as Kodungallur Kunjikkuttan Thampuran. The style of these poets became quite popular for a while and influenced even others who were not members of the group like Velutheri Kesavan Vaidyar (1839–1897) and Perunlli Krishnan Vaidyan (1863–1894). The Venmani school pioneered a style of poetry that was associated with common day themes, and the use of pure Malayalam rather than Sanskrit. The poetry was therefore easily understood by the common man. The works were known for its humour, wit, and lyrical metre.

Modern prose literature[edit]

Nineteenth century was not a very creative period for Malayalam literature (except towards the end) from the point of view of imaginative writing. But the foundations for the great renaissance that began at the end of the century were laid during this period. The establishment of colleges for imparting English education, the translation of the Bible and other religious works, the compilation of dictionaries and grammars, the formation of the text book committee, the growth of printing presses, the starting of newspapers and periodicals, the introduction of science and technology, the beginning of industrialization and the awakening of social and political consciousness: these constitute the giant strides towards modernisation. Like his predecessors Swathi Thirunal and Uthram Thirunal, Ayilyam Thirunal (1832–1880) and Visakham Thirunal (1837–1885) were great patrons of letters and were themselves talented writers. Christian missionaries Benjamin Bailey (1805–1871), Joseph Peet, Richard Collins and George Mathen (1819–1870) were responsible for many works on Malayalam language based on western models. Perhaps the most important of these missionaries was Herman Gundert (1814–1893). Born in Stuttgart in Germany and educated at Tubingen and Switzerland, Gundert came to India in 1836. He wrote over twenty books in Malayalam, the most important of which are A Malayalam-English Dictionary, A Grammar of Malayalam, Keralappazhama and Pazhamcholmala. The first authoritative grammar of Malayalam was also Gundert’s contribution (1851). This led to the production of a number of grammatical works in Malayalam. Vaikkam Patchu Moothathu (1814–1883) published his Grammar of Malayalam in 1876, Kerala Kaumudi by Kovunni Nedungadi (1831–1889) came out in 1878. This was soon followed by the first history of the language by P. Govinda Pillai (1849–1897) published in 1881. The first work on rhetoric in Malayalam on the European model was brought out by Father Gerad under the title Alankara Sastram in the same year. By the end of the 19th century two different traditions could be clearly distinguished in Malayalam literature: the western school and the oriental or traditionalist school. Writers such as Kerala Varma Valiya Koyithampuran represent the confluence of these two major traditions. His major works include Mayurasandesam (Peacock Message) and the translations of Kalidasa's Abhijñānaśākuntalam (which got him the title of Kerala Kalidasa), and of Von Limburg Brower's Akbar. Meanwhile, many literary magazines were established to encourage all kinds of writers and writings, such as C. P. Achutha Menon's Vidyavinodini, Kandathil Varghese Mappillai's Bhashaposhini and Appan Thampuran's Rasikaranjini.

In the wake of Kerala Varma's translation of Abhijñānaśākuntalam, several attempts were made to translate numerous plays from Sanskrit and English into Malayalam. These plays were seldom acted. The stage conditions of those days were crude and unfit to project a performance. As if irritated by this imitation plays of low quality, P. Rama Kurup wrote Chakki Chankaram (1893). Kerala Varma's nephew A. R. Raja Raja Varma went a step further than his uncle in the promotion of a synthesis between the different trends current in the literature of his time. A professor in the His Highness Maharaja's University College, Thiruvananthapuram, he had to modernize the process of teaching Malayalam language and literature; this made him write books on grammar and rhetoric (which earned him the title of Kerala Panini) and eventually prepare the ground for an enlightened renaissance in Malayalam poetry and literary criticism. A close associate of both Kerala Varma and Raja Raja Varma, K. C. Kesava Pillai wrote Kesaviyam (a mahakavya) and a number of attakkathas. Azhakathu Padmanabha Kurup (1869–1932: author of Ramachandravilasam), Pandalam Kerala Varma (1879–1919: author of Rukmangatha Charitam), Kattakkayam Cherian Mappila (1859 – 1937: author of Sri Yesu Vijayam), Ulloor S. Parameswara Iyer (1877–1949 : author of Umakeralam) and Vallathol Narayana Menon (1879–1958: author of Chitrayogam), all paid their obeisance to this neoclassicist trend.

The developments in prose at this time were very significant, Vengayil Kunhiraman Nayanar (1861–1895), more famous under his pseudonym Kesari, was one of the first to explore the essay form in Malayalam. He was closely associated with periodicals like Kerala Chandrika (started in 1879 at Thiruvananthapuram), Kerala Patrika (started in 1884 by C. Kunhiraman Menon (1854–1936) and Appu Nedungadi (1866–1934) at Kozhikode), Kerala Sanchari (after 1898 under the editorship of Murkoth Kumaran) and the English Journal Malabar Spectator. His Vasanavikriti is considered by historians and literary experts as the first short story in Malayalam literature. It was published in Vidyavinodini in 1891. Fulmoni Ennum Koruna Ennum Peraya Randu Sthreekalude Katha (Phulmōni ennuṁ kōruṇa ennuṁ pērāya ranṭu strīkaḷuṭe katha), a translation of Hana Catherine Mullens's Bengali novel Fulmoni O Korunar Biboron by Rev. Joseph Peet, is believed to be the first novel printed and released in Malayalam (1858). Ghathakawadham (Ghātakavadhaṁ, 1877) by Rev. Richard Collins was the first novel printed and published in Malayalam with a story based in Kerala and around Malayalis.

The first novel conceived and published in Malayalam was Appu Nedungadi's Kundalatha (1887).[14] Though Kundalatha is not considered a major novel, it gets the pride of place as the first work in the language having the basic characteristics of a novel. O. Chandhu Menon's Indulekha was the first major novel in Malayalam language. It was a landmark in the history of Malayalam literature and initiated the novel as a new flourishing genre.[15] The title refers to the main character in this novel, a beautiful, well educated Nair lady of 18 years. C. V. Raman Pillai's Marthandavarma (1891) had many distinctions: it was the first historical novel in any South Indian languages, first novel from Travancore, first Malayalam novel to be a part of a trilogy and the first Malayalam novel to have a masculine title. Marthandavarma was completed even before Indulekha but could not be published until 1891 owing to lack of finance. The novel recounted the history of Venad (Travancore) during the final period of Rajah Rama Varma's reign and subsequently to the accession of Marthanda Varma. The novel had a film adaptation of the same name in 1933 and was the first Malayalam novel to be adapted into film. During the early 20th century, Malayalam received outstanding novels, either as translations or adaptations of Western literature. The post-independence period saw a fresh start in the history of longer fiction in Malayalam as in many other Indian languages, parallel to the evolution of post-world war fiction in other parts of the world. It was both a break and a continuation. P. Kesava Dev, who was a Communist in the thirties and forties turned away from diehard ideologies and wrote a symbolic novel called Arku Vendi? (For Whose Sake?) in 1950, challenging the philosophy of Stalinist liquidation of political enemies. It had a special significance in the context of the 'Calcutta thesis'. After portraying the class struggle of farm labourers in Randidangazhi (Two Measures) in 1949, Thakazhi Sivasankara Pillai turned away from party politics and produced a moving romance in Chemmeen (Shrimps) in 1956. For S. K. Pottekkatt and Vaikom Muhammad Basheer, who had not dabbled in politics, the continuity is marked in the former's Vishakanyaka (Poison Maid, 1948) and the latter's Ntuppuppakkoranendarnnu (My Grandpa had an Elephant, 1951). The non-political social or domestic novel was championed by P. C. Kuttikrishnan (Uroob) with his Ummachu (1955) and Sundarikalum Sundaranmarum (Men and Women of Charm, 1958). In 1957 Basheer’s Pathummayude Aadu (Pathumma’s Goat) brought in a new kind of prose tale, which perhaps only Basheer could handle with dexterity. The fifties thus mark the evolution of a new kind of fiction, which had its impact on the short stories as well. This was the auspicious moment for the entry of M. T. Vasudevan Nair and T. Padmanabhan upon the scene. Front runners in the post-modern trend include Kakkanadan, O. V. Vijayan, M. Mukundan and Anand.

Early prose literature[edit]

List of early prose literature in the 19th century.[16]

Allegories[edit]

Title Author Year Make Other notes
Sanchariyude Prayanam
(സഞ്ചാരിയുടെ പ്രയാണം – Sancāriyuṭe Pṟayāṇaṁ)
Rev. C. Muller
Rev. P. Chandran
1846 Translation
Paradeshi Mokshayathra
(പരദേശി മോക്ഷയാത്ര – Paradēśi Mōkṣayātṟa)
Rev. K. Koshy
Rev. Joseph Peet
1844 Translation
Thirupporattam
(തിരുപ്പോരാട്ടം – Tiruppōrāṭṭaṁ)
Archdeacon. K. Koshy 1868 Translation

Plays[edit]

Title Author Year Make Other notes
Bashashankunthalam
(ഭാഷാശാകുന്തളം – Bhaṣāśākuntaḷaṁ)
Ayilyam Thirunal Rama Varma 1850–1860 Translation
Almarattam
(ആൾമാറാട്ടം – Āḷmāṟāṭṭaṁ)
Kalloor Umman Philipose 1866 Translation
Kamakshee Charitham
(കാമാക്ഷീചരിതം – Kāmākṣīcaritaṁ)
K. Chidambara Wadhyar 1880–1885 Translation
Varshakala Katha
(വൎഷകാലകഥ – Varṣakāla Katha)
K. Chidambara Wadhyar 1880–1885 Translation

Stories[edit]

Title Author Year Make Other notes
Oru Kuttiyude Maranam
(ഒരു കുട്ടിയുടെ മരണം – Oru Kuṭṭiyuṭe Maraṇaṁ)
<Anonymous Writer> 1847 Original
Vishathinu Marunnu
(വിഷത്തിന് മരുന്ന് – Viṣattinŭ Marunnŭ)
<Anonymous Writer> 1848 Original
Anayum Thunnanum
(ആനയും തുന്നനും – Āṉayuṁ Tunnaṉuṁ)
<Anonymous Writer> 1849 Original
Meenakethanan or Meenakethana Charitham
(മീനകേതനൻ or മീനകേതനചരിതം – Mīṉakētaṉan or Mīṉakētaṉacaritaṁ )
Ayilyam Thirunal Rama Varma 1850–1860 Inspiration
Jathibetham
(ജാതിഭേദം – Jātibēdaṁ)
Archdeacon. K. Koshy 1860 Original
Aayalkarane Konnavante Katha
(അയൽക്കാരനെ കൊന്നവന്റെ കഥ – Ayalkārane Konnavanṯe Katha)
<Anonymous Writer> 1873 Original
Kallan
(കല്ലൻ – Kallan)
<Anonymous Writer> 1881 Adaptation
Pullelikunchu
(പുല്ലേലിക്കുഞ്ചു – Pullēlikkuñcu)
Archdeacon. K. Koshy 1882 Original
Vasanavikrithi
(വാസനാവികൃതി – Vāsanāvikr̥ti)
Vengayil Kunjiraman Nayanar 1891 Original

Novels[edit]

Title Author Year Make Other notes
Fulmoni Ennum Koruna Ennum Peraya Randu Sthreekalude Katha
(ഫുൽമോനി എന്നും കോരുണ എന്നും പേരായ രണ്ടു സ്ത്രീകളുടെ കഥ – Phulmōni ennuṁ kōruṇa ennuṁ pērāya ranṭu strīkaḷuṭe katha)
Rev. Joseph Peet 1858 Translation
Ghathakawadham
(ഘാതകവധം – Ghātakavadhaṁ)[17]
Rev. Richard Collins[18] 1877 Translation
Pathminiyum Karunayum
(പത്മിനിയും കരുണയും – Patmiṉiyuṁ karuṇayuṁ)
<Anonymous Writer> 1884 Translation
Kundalatha
(കുന്ദലത – Kundalata)
Appu Nedungadi 1887 Original
Indulekha
(ഇന്ദുലേഖ – Indulēkha)
O. Chandumenon 1889 Original
Indumathee Swayamvaram
(ഇന്ദുമതീസ്വയംവരം – Indumatīsvayaṁvaraṁ)
Padinjare Kovilakathu Ammaman Raja 1890 Original
Meenakshi
(മീനാക്ഷി – Mīṉākṣi)
C. Chathu Nair 1890 Original
Marthandavarma
(മാർത്താണ്ഡവർമ്മ – Māṟttāṇḍavaṟmma)
C. V. Raman Pillai 1891 Original
Saraswatheevijayam
(സരസ്വതീവിജയം – Sarasvatīvijayaṁ)[17]
Potheri Kunjanbu 1892 Original
Parishkarapathi
(പരിഷ്ക്കാരപ്പാതി – Pariṣkārappāti)
Kochuthomman Appothikari 1892 Original
Parangodee Parinayam
(പറങ്ങോടീപരിണയം – Paṟaṅṅōṭīpariṇayaṁ)[19]
Kizhakepattu Raman Menon 1892 Original
Sarada
(ശാരദ – Śārada)
O. Chandumenon 1892 Original
Lakshmeekeshavam
(ലക്ഷ്മീകേശവം – Lakṣmīkēśavaṁ)
Komattil Padu Menon 1892 Original
Naluperiloruthan
(നാലുപേരിലൊരുത്തൻ – Nālupēriloruttan)
C. Anthapayi 1893 Original
Chandrahasan
(ചന്ദ്രഹാസൻ – Candrahāsan)
P. Krishnan Menon
T. K. Krishnan Menon
C. Govindan Eledam
1893 Translation
Akbar
(അക്ബർ – Akbaṟ)
Kerala Varma Valiya Koi Thampuran 1894 Translation
Kalyani
(കല്യാണി – Kalyāṇi)
<Anonymous Writer> 1896 Original
Sukumari
(സുകുമാരി – Sukumāri)
Joseph Mooliyil 1897 Original
Saguna
(സഗുണ – Saguṇa)
Joseph Mooliyil 1898–1899 Translation
Kamala
(കമല – Kamala)
C. Krishnan Nair 1899 Translation

Apologues[edit]

Title Author Year Make Other notes
Rasselas
(റാസലസ് – Ṟāsalas)
Pilo Paul[20] 1895 Translation
Nandipa Deepika
(നന്ദിപദീപിക – Nandipadīpika)
Kunji Kelu Nair 1895 Translation
Rasalelika
(രസലേലിക – Rasalēlika)
Thatha Kanaran 1898 Translation

Malayalam writers[edit]

See also[edit]

References[edit]

 1. ^ [1]
 2. ^ http://global.britannica.com/EBchecked/topic/317732/kilippattu
 3. ^ http://www.poemhunter.com/kumaran-asan/
 4. ^ http://www.poemhunter.com/ulloor-s-parameswara-iyer/
 5. ^ http://www.poemhunter.com/vallathol-narayana-menon/
 6. ^ [2]
 7. ^ a b c Dr. K. Ayyappa Paniker (1977). A Short History of Malayalam Literature.
 8. ^ S. Parameshwara Aiyer, Ulloor (1990), Kerala Sahithya Chrithram (History of literature of Kerala), Thiruvananthapuram, Kerala: University of Kerala 
 9. ^ Leelavathi, Dr. M., Malayala Kavitha Sahithya Chrithram (History of Malayalam poetry) 
 10. ^ Gundert, Rev. Dr. Hermann (1865), Malayalabhasha Vyakaranam (Grammar of Malayalam language 
 11. ^ Ke Rāmacandr̲an Nāyar (1971). Early Manipravalam: a study. Anjali. Foreign Language Study. pp.78
 12. ^ Menon, T. K. Krishna (1990). A Primer of Malayalam Literature. Asian Educational Services. p. 9. ISBN 978-81-206-0603-6. 
 13. ^ Amaresh Datta. Encyclopaedia of Indian Literature. Sahitya Akademi. p. 50. 
 14. ^ "Seminar in memory of Appu Nedungadi"
 15. ^ "Voice of rebellion"
 16. ^ Irumbayam, Dr. George (January 1997) [1984]. Jacob, Jolly, ed. മലയാള നോവൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ (malayāḷa nōval pattonpatāṁ nūṯāṇṭil) [The Malayalam Novel in the Nineteenth Century] (Study) (in Malayalam) (First D.C.P. ed.). Thiruvananthapuram: Cultural Publication Section, Government of Kerala. 
 17. ^ a b Ancy Bay 2015. Translating Modernity: Conversion and Caste in Early South Indian Novel – The Slayer Slain and Saraswathi Vijayam. Calicut: Olive Publishers.
 18. ^ Journal of Kerala Studies , Volume 9. Thiruvananthapuram, Kerala, India: Kerala University. 1982. p. 159. 
 19. ^ Varughese, Shiju Sam. 2015. “Colonial Intellectuals, Public Sphere and the Promises of Modernity: Reading Parangodeeparinayam”. In Bose, Satheese Chandra and Varughese, Shiju Sam (eds.). Kerala Modernity: Ideas, Spaces and Practices in Transition. Hyderabad: Orient Blackswan, pp. 41–58. ISBN 978-81-250-5722-2
 20. ^ George, Dr. K. M. (1998) [1972]. Western Influence on Malayalam Language and Literature (Study). New Delhi: Sahitya Akademi. p. 99. 

External links[edit]