March Forward, Dear Mother Ethiopia

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search


Wodefit Gesgeshi, Widd Innat Ityopp'ya
English: March Forward, Dear Mother Ethiopia
ወደፊት ገስግሺ ውድ እናት ኢትዮጵያ

National anthem of  Ethiopia
LyricsDereje Melaku Mengesha
MusicSolomon Lulu Mitiku
Adopted1992
Audio sample
Wedefit Gesgeshi Widd Innat Ethiopia (Instrumental)

March Forward, Dear Mother Ethiopia (Amharic: ወደፊት ገስግሺ ውድ እናት ኢትዮጵያ, Wodefit Gesgeshi, Widd Innat Ityopp’ya[1]), also known by its incipit as Honour of Citizenship (የዜግነት ክብር, Yäzégennät Keber), is the national anthem of Ethiopia.

History[edit]

The lyrics were written by Dereje Melaku Mengesha, and the music was composed by Solomon Lulu Mitiku. The song was adopted in 1992, as part of reforms that followed the collapse of the People's Democratic Republic of Ethiopia.[2]

Lyrics[edit]

Amharic transliteration

የዜግነት ክብር በ ኢትዮጵያችን ጸንቶ
ታየ ሕዝባዊነት ዳር እስከዳር በርቶ
ለሰላም ለፍትህ ለሕዝቦች ነጻነት
በእኩልነት በፍቅር ቆመናል ባንድነት
መሠረተ ፅኑ ሰብዕናን ያልሻርን
ሕዝቦች ነን ለሥራ በሥራ የኖርን
ድንቅ የባህል መድረክ ያኩሪ ቅርስ ባለቤት
የተፈጥሮ ጸጋ የጀግና ሕዝብ እናት
እንጠብቅሻለን አለብን አደራ
ኢትዮጵያችን ኑሪ እኛም ባንቺ እንኩራ።

Yäzégennät Keber Bä-Ityopp’yachen S’änto
Tayyä Hezbawinnät Dar Eskädar Bärto.
Läsälam Läfeteh Lähezboch Näs’annät;
Bä’ekkulennät Bäfeqer Qomänal Bä’andennät.
Mäsärätä S’enu Säbe’enan Yalsharen;
Hezboch Nän Läsera Bäsera Yänoren.
Denq Yäbahel Mädräk Yakuri Qers Baläbêt;
Yätäfät’ro S’ägga Yäjägna Hezb ennat;
Ennet’äbbeqeshallän Alläbben Adära;
Ityopp’yachen nuri Eññam Banchi Ennekura!
[3]

[jəzegɨnːət kɨbɨr bəi̯tjopʼjat͡ʃɨn t͡s’ənto]
[tajə hɨzbawinːət dar ɨskədar bərto ǁ]
[ləsəlam ləfɨtɨh ləhɨzbot͡ʃ nət͡s’anːət |]
[bəʔɨkːulɨnːət bəfɨk’ɨr k’omənal bəʔandɨnːət ‖]
[məsərətə t͡s’ɨnu səbɨʔɨnan jalʃarɨn |]
[hɨzbot͡ʃnən ləsɨra bəsɨra jənorɨn ǁ]
[dɨnk’ jəbahɨl mədrək jakuri k’ɨrs baləbɨt |]
[jətəfət’ro t͡s’əgːa jəd͡ʒəgna hɨzb ɨnːat |]
[ɨnːɨt’əbːɨk’ɨʃalːən alːəbːɨn adəra |]
[itjop’jat͡ʃɨn nuri ɨɲːam bant͡ʃi ɨnːɨkura ‖]

Oromo translation


English translation

Respect for citizenship is strong in our Ethiopia;
National pride is seen, shining from one side to another.
For peace, for justice, for the freedom of peoples,
In equality and in love we stand united.
Firm of foundation, we do not dismiss humanness;
We are people who live through work.
Wonderful is the stage of tradition, owners of a proud heritage,
Natural grace, mother of a valorous people.
We shall protect you – we have a duty;
Our Ethiopia, live! And let us be proud of you![4]

References[edit]

  1. ^ Minahan, James (2009). The Complete Guide to National Symbols and Emblems [2 Volumes]. ABC-CLIO. p. 830. ISBN 0313344973. Retrieved 17 November 2017.
  2. ^ "Ethiopia: Wedefit Gesgeshi, Wid Enat Ityopya". NationalAnthems.me. Retrieved 2011-08-11.
  3. ^ "Wedefit Gesgeshi Woude Enat Ityopya – Hymne national de l'Ethiopie". Lyricama.
  4. ^ "About Ethiopia". Embassy of the Federal Democratic Republic of Ethiopia in Ireland. December 4, 2010.

External links[edit]