Miyoshi Yoshikata

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Miyoshi Yoshikata

Miyoshi Yoshikata (三好 義賢, c. 1527 – April 8, 1562), other name Miyoshi Yukiyasu (三好 之康), second son of Miyoshi Motonaga, was a Japanese samurai of the Sengoku period, who served the Miyoshi clan. His other brothers were Miyoshi Nagayoshi (first child), Atagi Fuyuyasu (third child), and Sogō Kazumasa (fourth child). His son was Miyoshi Nagaharu.