Morphological classification of Czech verbs

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Class I (-e-)[edit]

The indicative present stem suffix is -e- (nes-e-š, nes-e, nes-e-me, nes-e-te) except the 1st person sing. (nes-u < *nes-ǫ) and the 3rd person plur. (nes-ou < OCz nes-ú < *nes-ǫ-tъ).

Class I — endings of the present forms
sing. plur.
ind. pres. 1. -u    2. -eš    3. -e 1. -eme    2. -ete    3. -ou
imp.1 2. 3. 1. -me    2. -te
imp.2 2. 3. -i 1. -ěme    2. -ěte
pres. transgr. m. -a    f. n. -ouc m. f. n. -ouce

1) reduced imperative endings used in most cases: nes (but nesiž), nesme, neste
2) full imperative endings used if the root has no vowel: jmi, jměme, jměte; after some consonants the original iotation has been lost, e.g. třeme, třete < OCz třěme, třěte (in such case the modern imperative forms are undistinguishable from the present indicative forms)

The verbs of this class are divided in three groups according to the infinitive stem.

Class I — division
Group
1 infinitive stem ends in a consonant (no distinctive suffix)
2 infinitive stem ends in a vowel (no distinctive suffix)
3 infinitive stem suffix is -a-

Group 1[edit]

The infinitive stem has no distinctive suffix and is equal to the primary stem that ends in a consonant (nes-l, vez-l, ved-l, plet-l, pek-l, moh-l, záb-l).

nese • nesl ~ nésti[edit]

The primary stem ends in s or z (nes-, vez-).

pers. ind. pres. sing. ind. pres. plur. imper. sing. imper. plur.
1. nesu neseme nesme
2. neseš nesete nes neste
3. nese nesou nes (nesiž)
  participles
past nesl nesla neslo nesli nesly nesla
pass. nesen nesena neseno neseni neseny nesena
  transgressives
pres. nesa nesouc nesouce
past (od)nes (od)nesši (od)nesše
  infinitive inf. stem verbal noun
  nésti nes- nesení
Sample verbs
inf. ind. pres. imper. pres. tr. part. past tr.
pásti pasu, paseš pas, paste pasa pásl, pasen (s)pás
třásti třesu, třeseš třes, třeste třesa třásl, třesen (za)třás
vézti vezu, vezeš vez, vezte veza vezl, vezen (od)vez
lézti lezu, lezeš lez, lezte leza lezl, lezen (vy)lez
spásti1 spasu, spaseš spas(i), spaste spasl, spasen

1) arch. spásti (not to be confused with the common prefixed verb spásti < pásti) → replaced by spasiti (spasí), except the passive participle and the verbal noun (spasen, spasení)

vede • vedl ~ vésti[edit]

The primary stem ends in d or t (ved-, plet-).
The infinitive ends in -sti (vésti < *ved-ti, plésti < *plet-ti).

pers. ind. pres. sing. ind. pres. plur. imper. sing. imper. plur.
1. vedu vedeme veďme
2. vedeš vedete veď veďte
3. vede vedou veď (vediž)
  participles
past vedl vedla vedlo vedli vedly vedla
pass. veden vedena vedeno vedeni vedeny vedena
  transgressives
pres. veda vedouc vedouce
past (od)ved (od)vedši (od)vedše
  infinitive inf. stem verbal noun
  vésti ved- vedení
Sample verbs
inf. ind. pres. imper. pres. tr. part. past tr.
krásti kradu, kradeš kraď, kraďte krada kradl, kraden (u)krad
housti hudu, hudeš huď, huďte huda hudl, huden (za)hud
břísti bředu, bředeš břeď, břeďte bředa bředl, bředen (za)břed
přísti předu, předeš přeď, přeďte předa předl, předen (u)před
plésti pletu, pleteš pleť, pleťte pleta pletl, pleten (u)plet
mésti metu, meteš meť, meťte meta metl, meten (za)met
másti matu, mateš mať, maťte mata mátl, maten (z)mát
hnísti hnětu, hněteš hněť, hněťte hněta hnětl, hněten (u)hnět

peče • pekl ~ péci[edit]

The primary stem ends in k or h (pek-, moh- < *mog-).
The infinitive ends in -ci (péci < *pek-ti, moci < *mog-ti).

pers. ind. pres. sing. ind. pres. plur. imper. sing. imper. plur.
1. peku pečeme pecme
2. pečeš pečete pec pecte
3. peče pekou pec (peciž)
  participles
past pekl pekla peklo pekli pekly pekla
pass. pečen pečena pečeno pečeni pečeny pečena
  transgressives
pres. peka pekouc pekouce
past (u)pek (u)pekši (u)pekše
  infinitive inf. stem verbal noun
  péci pek- pečení

Common Czech uses the forms peču, pečou, peč, péct instead of peku, pekou, pec, péci and můžu, můžou, -mož, moct instead of mohu, mohou, -moz, moci.

Sample verbs
inf. ind. pres. imper. pres. tr. part. past tr. noun
téci teku, tečeš tec, tecte teka tekl, tečen (vy)tek tečení
tlouci tluku, tlučeš tluc, tlucte tluka tloukl, tlučen (vy)tlouk tlučení
říci řku, řčeš1 rci, rcete1 řka1 řekl, řečen (do)řek řečení
moci mohu, můžeš -moz, -mozte moha mohl, možen (vy)moh -možení
stříci (se) střehu, střežeš střez, střezte střeha střehl, střežen (vy)střeh střežení
stříci2 střihu, střižeš střiz, střizte střiha střihl, střižen (vy)střih střižení
žíci3 žhu, žžeš žzi, žzete žha žehl, žžen (se)žeh žžení

1) the present stem forms řku, řčeš, rci, etc. of the verb říci are bookish ("rci mi pravdu a nic víc").
2) arch. stříci (střiže) → replaced by stříhati (stříhá), -střihnouti (-střihne).
3) arch. žíci (žže) → replaced by other verbs (páliti, žhnouti, -žehnouti).

zebe • zábl ~ zábsti[edit]

The primary stem ends in b or p (zeb-, tep-).
The infinitive ends in -s-ti (inserted s).
The verbs of this type are obsolete except zábsti that is still in use (see also přísti).

pers. ind. pres. sing. ind. pres. plur. imper. sing. imper. plur.
1. zebu zebeme zebme
2. zebeš zebete zeb zebte
3. zebe zebou zeb (zebiž)
  participles
past zábl zábla záblo zábli zábly zábla
pass. (zeben, zebena, zebeno) (zebeni, zebeny, zebena)
  transgressives
pres. zeba zebouc zebouce
past (za)záb (za)zábši (za)zábše
  infinitive inf. stem verbal noun
  zábsti záb- zebení
Sample verbs (archaic)
inf. ind. pres. imper. pres. tr. part. past tr.
hřébsti1 hřebu, hřebeš hřeb, hřebte hřeba hřebl, hřeben (po)hřeb
skúbsti2 skubu, skubeš skub, skubte skuba skubl, skuben (vy)skub
dlúbsti3 dlubu, dlubeš dlub, dlubte dluba dlubl, dluben (vy)dlub
tépsti4 tepu, tepeš tep, tepte tepa tepl, tepen (vy)tep

1) arch. hřébsti or hřésti (hřebe) → replaced by pohřbívati (pohřbívá)
2) arch. skúbsti or skústi (skube) → replaced by škubati (škube)
3) arch. dlúbsti (dlube) → replaced by dlabati (dlabe), dloubati (dloubá); still used in some dialects ("proč do toho dlubeš?")
4) arch. tépsti (tepe) → replaced by tepati (tepe)

In a similar conjugation, now obsolete, the primary stem ends in v (živ-) that is dropped in some infinitive stem forms (e.g. žíti < *živti, pléti < *plevti).

Sample verbs (archaic)
inf. ind. pres. imper. pres. tr. part. past tr.
žíti1 živu, živeš živ(i), živte živa žil, živen (pro)živ
pléti2 plevu, pleveš plev(i), plevte pleva plel, pleven (vy)plev

1) arch. žíti (žive) → replaced by žíti (žije); adj. živoucí is still in use (beside žijící)
2) arch. pléti (pleve) → replaced by plíti (pleje)

Group 2[edit]

The infinitive stem has no distinctive suffix and ends in a vowel (ja-l, tře-l, mle-l).

jme • jal ~ jíti (jmouti)[edit]

• the original stem ended in m or n (*jьm-, *jem-; *pьn-, *pen-)
• the present stems: jm-e- < *jьm-e-, pn-e- < *pьn-e-, dm-e- < *dъm-e-, etc.
• the infinitive stems: je-/ja- < *ję- < *jem-, pě-/pja- < *pę- < *pen-, du-/dou- < *dǫ- < *dom-, etc.

pers. ind. pres. sing. ind. pres. plur. imper. sing. imper. plur.
1. jmu jmeme jměme
2. jmeš jmete jmi jměte
3. jme jmou jmi, jmiž
  participles
past jal jala jalo jali jaly jala
pass. jat jata jato jati jaty jato
  transgressives
pres. jma jmouc jmouce
past (za)jav (za)javši (za)javše
  infinitive inf. stem verbal noun
  jíti < jieti, jmouti1 je-, ja- < *ję- (za)jetí, (na)jmutí

1) The infinitive j-mou-ti (see also Class II) is a newly created form as the original infinitive jíti (jme) < jieti < *jęti can be confused with the homonymous infinitive jíti (jde) < *iti. The original infinitive jíti (after some prefixes -níti) is mostly used in the prefixed verbs where the confusion is not an issue, e.g. vzíti (vezme) vs. vzejíti (vzejde), odníti (odejme) vs. odejíti (odejde), etc.

Sample verbs
inf. ind. pres. imper. pres. tr. part. past tr. noun
píti, pnouti1 pnu, pneš pni, pněte pna pjal, pjat (se)pjav pětí
títi tnu, tneš tni, tněte tna ťal, ťat (s)ťav tětí
-číti -čnu, -čneš -čni, -čněte -čna -čal, -čat (po)čav -četí
žíti žnu, žneš žni, žněte žna žal, žat (na)žav žetí
míti2 mnu, mneš mni, mněte mna
klíti3 klnu, klneš klň, klňte klna klel, klet klat (pro)klev kletí
douti4 dmu, dmeš dmi, dměte dma dul, dut (na)duv dutí

1) The infinitive p-nou-ti (see Class II) is a newly created form as the original infinitive píti (pn-e) < pieti < *pęti can be confused with the homonymous infinitive píti (pije). In contemporary Czech the original infinitive píti (pne) is not in use.
2) The original verb míti (mn-e) < mieti < *męti (the infinitive of which could be confused with the athematic verb míti < jmieti) has been replaced by a newly created verb m-nou-ti (m-ne) with identical present stem forms (see Class II).
3) The original verb klíti (kln-e) < kléti < *klęti has been replaced by two newly created verbs: kl-nou-ti (kl-ne) with identical present stem forms (see Class II) and klí-ti (kle-je) with identical infinitive stem forms (see Class III). The new verbs have slightly different meaning.
4) The original verb douti (dm-e) < dúti < *dǫti has been replaced by two newly created verbs: d-mou-ti (d-me) with identical present stem forms (see Class II) and dou-ti (du-je) with identical infinitive stem forms (see Class III). The new verbs have different meaning ("hruď se dme", "vítr duje").

tře • třel ~ tříti[edit]

The original stem ended in r (*ter-ti).

pers. ind. pres. sing. ind. pres. plur. imper. sing. imper. plur.
1. tru, třu třeme třeme
2. třeš třete tři třete
3. tře trou, třou tři, třiž
  participles
past třel třela třelo třeli třely třela
pass. třen třena třeno třeni třeny třena
  transgressives
pres. tra trouc trouce
past (se)třev (se)třevši (se)třevše
  infinitive inf. stem verbal noun
  tříti < třieti tře- < *ter- tření
Sample verbs
inf. ind. pres. imper. pres. tr. part. past tr. noun
dříti dru/dřu, dřeš dři, dřete dra dřel, dřen (se)dřev dření
mříti mru/mřu, mřeš mři, mřete mra mřel, mřen (ze)mřev mření
vříti vru/vřu, vřeš vři, vřete vra vřel, vřen (vy)vřev vření
-stříti -stru/střu, -střeš -stři, -střete -stra -střel, -střen (pro)střev -stření
-zříti -zru/zřu, -zřeš -zři, -zřete -zra -zřel, -zřen (po)zřev -zření
příti pru/přu, přeš při, přete pra přel, přen (za)přev pření

mele • mlel ~ mlíti[edit]

The original stem ended in l (*mel-ti).

pers. ind. pres. sing. ind. pres. plur. imper. sing. imper. plur.
1. melu meli meleme melme
2. meleš melete mel melte
3. mele melou melí mel, meliž
  participles
past mlel mlela mlelo mleli mlely mlela
pass. mlet mleta mleto mlen mlena mleno mleti mlety mleta mleni mleny mlena
  transgressives
pres. mela mele melouc melíc melouce melíce
past (u)mlev (u)mlevši (u)mlevše
  infinitive inf. stem verbal noun
  mlíti < mléti mle- < *mel- mletí (mlení)

• The indicative present forms meli, melí, melíc, etc. (with umlaut -u > -i and -ú > -í) are archaic.
• The passive participles mlen, mlena, etc. are less common.
• There are no other verbs of this type in contemporary Czech.

Group 3[edit]

The infinitive stem suffix is -a- (br-a-, zv-a-, maz-a-).

bere • bral ~ bráti[edit]

pers. ind. pres. sing. ind. pres. plur. imper. sing. imper. plur.
1. beru bereme béřeme berme beřme
2. bereš béřeš berete béřete ber beř berte beřte
3. bere béře berou beř, beřiž
  participles
past bral brala bralo brali braly brala
pass. brán brána bráno bráni brány brána
  transgressives
pres. bera berouc berouce
past (se)brav (se)bravši (se)bravše
  infinitive inf. stem verbal noun
  bráti (sebrati) br-a- < *bьr-a- braní (sebrání)

The present stem forms béřeš, beř, etc. are archaic.

Sample verbs
inf. ind. pres. imper. pres. tr. part. past tr. noun
dráti deru, dereš déřeš der, derte deř, deřte dera dral, drán (se)drav draní
práti peru, pereš péřeš per, perte peř, peřte pera pral, prán (se)prav praní
žráti žeru, žereš žéřeš/žířeš žer, žerte žeř, žeřte žera žral, žrán (se)žrav žraní
hnáti ženu, ženeš žeň, žeňte žena hnal, hnán (se)hnav hnaní

zve • zval ~ zváti[edit]

pers. ind. pres. sing. ind. pres. plur. imper. sing. imper. plur.
1. zvu zovu zveme zůveme zvěme
2. zveš zůveš zvete zůvete zvi zovi zvěte
3. zve zůve zvou zovou zovi, zoviž
  participles
past zval zvala zvalo zvali zvaly zvala
pass. zván zvána zváno zváni zvány zvána
  transgressives
pres. zva zova zvouc zovouc zvouce zovouce
past (vy)zvav (vy)zvavši (vy)zvavše
  infinitive inf. stem verbal noun
  zváti (vyzvati) zv-a- zvaní (vyzvání)

The present stem forms zovu, zůveš, zovi, zova, etc. are archaic ("moudrost sama k sobě hloupé zůve").

Sample verbs
inf. ind. pres. imper. pres. tr. part. past tr. noun
řváti řvu, řveš řevu, řéveš řvi, řvěte řevi řva řeva řval, (se)řván (se)řvav řvaní
cpáti cpu, cpeš cpi, cpěte cpa cpal, cpán (na)cpav cpaní
ssáti ssu, sseš ssi, ssete ssa ssal, ssán (vy)ssav ssaní
tkáti tku, tčeš tci, tcete tka tkal, tkán (u)tkav tkaní

maže • mazal ~ mazati[edit]

pers. ind. pres. sing. ind. pres. plur. imper. sing. imper. plur.
1. maži, mažu mažeme mažme
2. mažeš mažete maž mažte
3. maže maží, mažou maž, mažiž
  participles
past mazal mazala mazalo mazali mazaly mazala
pass. mazán mazána mazáno mazáni mazány mazána
  transgressives
pres. maže mažíc mažíce
past (vy)mazav (vy)mazavši (vy)mazavše
  infinitive inf. stem verbal noun
  mazati maz-a- mazání
Sample verbs
inf. ind. pres. imper. pres. tr. part. past tr. noun
vázati váži/vážu, vážeš víži, vížeš važ, važte váže vázal, vázán (s)vázav vázání
kázati káži/kážu, kážeš kaž, kažte káže kázal, kázán (při)kázav kázání

Class II (-ne-)[edit]

The indicative present stem suffix is -ne- (tisk-ne-š, tisk-ne, tisk-ne-me, tisk-ne-te) except the 1st person sing. (tisk-nu < *tisk-nǫ) and the 3rd person plur. (tisk-nou < tisk-nú < *tisk-nǫ-tъ).

Class II - endings of the present forms
sing. plur.
ind. pres. 1. -nu    2. -neš    3. -ne 1. -neme    2. -nete    3. -nou
imp. 2. 3. -ni 1. -něme    2. -něte
imp. 2. 3. 1. -ňme    2. -ňte
pres. transgr. m. -na    f. n. -nouc m. f. n. -nouce

This class is divided in two groups according to the primary stem ending (1. tisk-, 2. ply-).

Group 1[edit]

The primary stem ends in a consonant (tisk-, h-, m-).

tiskne • tiskl (tisknul) ~ tisknouti[edit]

pers. ind. pres. sing. ind. pres. plur. imper. sing. imper. plur.
1. tisknu tiskneme tiskněme
2. tiskneš tisknete tiskni tiskněte
3. tiskne tisknou tiskni, tiskniž
  participles
past tiskl tiskla tisklo tiskli tiskly tiskla
(tisknul tisknula tisknulo) (tisknuli tisknuly tisknula)
pass. tištěn tištěna tištěno tištěni, tištěny tištěna
tisknut tisknuta tisknuto tisknuti tisknuty tisknuta
  transgressives
pres. tiskna tisknouc tisknouce
past (vy)tisk (vy)tiskši (vy)tiskše
(vy)tisknuv (vy)tisknuvši (vy)tisknuvše
  infinitive inf. stem verbal noun
  tisknouti tisk-nu- tištění, tisknutí

mne • mnul ~ mnouti[edit]

pers. ind. pres. sing. ind. pres. plur. imper. sing. imper. plur.
1. mnu mneme mněme
2. mneš mnete mni mněte
3. mne mnou mni, mniž
  participles
past mnul mnula mnulo mnuli mnuly mnula
pass. mnut mnuta mnuto mnuti mnuty mnuta
  transgressives
pres. mna mnouc mnouce
past (pro)mnuv (pro)mnuvši (pro)mnuvše
  infinitive inf. stem verbal noun
  mnouti m-nu- mnutí
Sample verbs
inf. *inf. ind. pres. imper. pres. tr. part. past tr. noun
pnouti píti pnu, pneš pni, pněte pna pnul, pnut (vy)pnuv pnutí
tnouti títi tnu, tneš tni, tněte tna tnul, tnut (za)tnuv tnutí
jmouti jíti jmu, jmeš jmi, jměte jma -jmul, -jmut (na)jmuv (na)jmutí
dmouti douti dmu, dmeš dmi, dměte dma dmul, dmut (na)dmuv dmutí

Group 2[edit]

The primary stem ends in a vowel, syllabic r or syllabic l (ply-ne, ply-nu-l, tr-ne, tr-nu-l, osl-ne, osl-nu-l).

plyne • plynul ~ plynouti[edit]

pers. ind. pres. sing. ind. pres. plur. imper. sing. imper. plur.
1. plynu plyneme plyňme
2. plyneš plynete plyň plyňte
3. plyne plynou plyň, plyniž
  participles
past plynul plynula plynulo plynuli plynuly plynula
pass. plynut plynuta plynuto plynuti plynuty plynuta
  transgressives
pres. plyna plynouc plynouce
past (u)plynuv (u)plynuvši (u)plynuvše
  infinitive inf. stem verbal noun
  plynouti ply-nu- plynutí
Sample verbs
inf. ind. pres. imper. pres. tr. part. past tr. noun
hynouti hynu, hyneš hyň, hyňte hyna hynul, hynut (za)hynuv hynutí
trnouti trnu, trneš trň, trňte trna trnul, trnut (s)trnuv trnutí
klnouti klnu, klneš klň, klňte klna klnul, klnut (za)klnuv klnutí

Class III (-je-)[edit]

The indicative present stem suffix is -je- (kry-je-š, kry-je, kry-je-me, kry-je-te) except the 1st person sing. (kry-ji < kry-ju < *kry-jǫ) and the 3rd person plur. (kry- < kry-jú < *kry-jǫ-tъ).

Class III - endings of the present forms
sing. plur.
ind. pres. 1. -ji    2. -ješ    3. -je 1. -jeme    2. -jete    3. -jí
pres. transgr. m. -je    f. n. -jíc m. f. n. -jíce
imp. 2. 3. -j 1. -jme    2. -jte

This class is divided in two groups according to the infinitive stem (1. kry-l, 2. dar-ova-l).

Group 1[edit]

The primary stem ends in a vowel (kry-, la-).

kryje • kryl ~ krýti[edit]

pers. ind. pres. sg. ind. pres. pl. imper. sg. imper. pl.
1. kryji kryjeme kryjme
2. kryješ kryjete kryj kryjte
3. kryje kryjí kryj, kryjž
  participles
past kryl kryla krylo kryli kryly kryla
pass. kryt kryta kryto kryti kryty kryta
  transgressives
pres. kryje kryjíc kryjíce
past (za)kryv (za)kryvši (za)kryvše
  infinitive inf. stem verbal noun
  krýti kry- krytí

Common Czech uses the indicative present forms kryju and kryjou instead of kryji and kryjí.

Sample verbs
inf. ind. pres. imper. pres. tr. part. past tr. noun
píti piji, piješ pij, pijte pije pil, pit (vy)piv pití
bíti biji, biješ bij, bijte bije bil, bit (roz)biv bití
šíti šiji, šiješ šij, šijte šije šil, šit (se)šiv šití
žíti žiji, žiješ žij, žijte žije žil, žit (pro)živ žití
klíti < kléti kleji, kleješ klej, klejte kleje klel, klet (pro)klev kletí, klení
douti duji, duješ duj, dujte duje dul, dut (za)duv dutí

laje • lál ~ láti[edit]

pers. ind. pres. sg. ind. pres. pl. imper. sg. imper. pl.
1. laji lajeme lajme
2. laješ lajete laj lajte
3. laje lají laj, lajž
  participles
past lál lála lálo láli lály lála
pass. lán lána láno láni lány lána
  transgressives
pres. laje lajíc lajíce
past (vy)láv (vy)lávši (vy)lávše
  infinitive inf. stem verbal noun
  láti < *la-ja-ti lá- < *la-ja- lání

Common Czech uses the indicative present forms laju and lajou instead of laji and lají.

Sample verbs
inf. *inf. ind. pres. imper. pres. tr. part. past tr. noun
táti *ta-ja-ti taji, taješ taj taje tál, tán (tát) (roz)táv tání
přáti *prьj-a-ti přeji, přeješ přej přeje přál, přán (po)přáv přání
smáti se *smьj-a-ti směji, směješ směj směje smál, smán (smát) (u)smáv smání (smátí)
síti *sê-ja-ti seji, seješ sej seje sel sál, set sát (za)sev setí
váti *vê-ja-ti věji, věješ věj věje vál, ván (vát) (na)váv vání (vátí)

Group 2[edit]

The primary stem ends in a consonant except few verbs of foreign origin (e.g. kon-stru-uje-, kon-stru-ova-ti from Latin con-stru-ere).
The infinitive stem suffix is -ova- (dar-ova-l, dar-ova-ti).

daruje • daroval ~ darovati[edit]

pers. ind. pres. sg. ind. pres. pl. imper. sg. imper. pl.
1. daruji darujeme darujme
2. daruješ darujete daruj darujte
3. daruje darují daruj, darujž
  participles
past daroval darovala darovalo darovali darovaly darovala
pass. darován darována darováno darováni darovány darována
  transgressives
pres. daruje darujíc darujíce
past (po)darovav (po)darovavši (po)darovavše
  infinitive inf. stem verbal noun
  darovati dar-ova- darování

Common Czech uses the forms daruju and darujou instead of daruji and darují.

Class IV (-í-)[edit]

The indicative present stem suffix is -í- (pros-í-m, pros-í-š, pros-í, pros-í-me, pros-í-te, pros-í) except the 3rd person plur. of sázeti and uměti (sázejí, umějí).

Class IV - endings of the present forms
sing. plur.
ind. pres. 1. -ím    2. -íš    3. 1. -íme    2. -íte    3. /-ějí/-ejí
pres. transgr. m. /-e    f. n. -íc m. f. n. -íce
pres. transgr. m. -ěje/-eje    f. n. -ějíc/-ejíc m. f. n. -ějíce/-ejíce
imp. 2. 3. -i 1. -ěme/-eme    2. -ěte/-ete
imp. 2. 3. 1. -me    2. -te
imp. 2. 3. -ěj/-ej 1. -ějme/-ejme    2. -ějte/-ejte

The verbs of this class are divided in two groups according to the infinitive stem (1. pros-i-l, 2. trp-ě-l/sáz-e-l).

Group 1[edit]

The infinitive stem suffix is -i- (pros-i-l, pros-i-ti).

prosí • prosil ~ prositi[edit]

pers. ind. pres. sg. ind. pres. pl. imper. sg. imper. pl.
1. prosím prosíme prosme
2. prosíš prosíte pros proste
3. prosí prosí pros, prosiž
  participles
past prosil prosila prosilo prosili prosily prosila
pass. prošen prošena prošeno prošeni prošeny prošena
  transgressives
pres. prose prosíc prosíce
past (vy)prosiv (vy)prosivši (vy)prosivše
  infinitive inf. stem verbal noun
  prositi pros-i- prošení
Sample verbs
inf. ind. pres. imper. pres. tr. part. past tr. noun
nositi nosím, nosíš nos, noste nose nosil, nošen (na)nosiv nošení
spasiti spasím, spasíš spas, spaste spasil, spasen1 spasiv spasení1
voziti vozím, vozíš voz, vozte voze vozil, vožen (na)voziv vožení
choditi chodím, chodíš choď, choďte chodě chodil, chozen (na)chodiv chození
platiti platím, platíš plať, plaťte platě platil, placen (za)plativ placení

1) The passive participles spasen, spasena, etc. and the verbal noun spasení are in fact forms of the archaic verb spásti (see Class I-1). The corresponding forms of spasiti would be spašen and spašení (that are not in use).

Group 2[edit]

The infinitive stem suffix is -ě- or -e- (trp-ě-l, trp-ě-ti, sáz-e-l, sáz-e-ti, um-ě-l, um-ě-ti).

trpí • trpěl ~ trpěti[edit]

pers. ind. pres. sg. ind. pres. pl. imper. sg. imper. pl.
1. trpím trpíme trpme
2. trpíš trpíte trp trpte
3. trpí trpí trp, trpiž
  participles
past trpěl trpěla trpělo trpěli trpěly trpěla
pass. trpěn trpěna trpěno trpěni trpěny trpěna
  transgressives
pres. trpě trpíc trpíce
past (u)trpěv (u)trpěvši (u)trpěvše
  infinitive inf. stem verbal noun
  trpěti trp-ě- trpění

Common Czech uses the 3rd person plur. indicative present form trpěj besides trpí.

Sample verbs
inf. ind. pres. imper. pres. tr. part. past tr. noun
slyšeti slyším, ..., slyší slyš slyše slyšel, slyšen (u)slyšev slyšení
ležeti ležím, ..., leží -ležejí lež leže -ležeje ležel, ležen (po)ležev ležení

sází • sázel ~ sázeti[edit]

pers. ind. pres. sg. ind. pres. pl. imper. sg. imper. pl.
1. sázím sázíme sázejme
2. sázíš sázíte sázej sázejte
3. sází sázejí sázej, sázejž
  participles
past sázel sázela sázelo sázeli sázely sázela
pass. sázen sázena sázeno sázeni sázeny sázena
  transgressives
pres. sázeje sázejíc sázejíce
past (pro)sázev (pro)sázevši (pro)sázevše
  infinitive inf. stem verbal noun
  sázeti sáz-e- sázení

Common Czech uses the 3rd person plur. indicative present forms sázej and sází besides sázejí.

Sample verbs
inf. *inf. ind. pres. imper. pres. tr. part. noun
chyběti chyb-i-ti chybím, ..., chybějí chyběj chyběje chyběl, chyběn chybění
vraceti vrát-i-ti vracím, ..., vracejí vracej vraceje vracel, vracen vracení
-cházeti chod-i-ti -cházím, ..., -cházejí -cházej -cházeje -cházel, -cházen -cházení
kráčeti kroč-i-ti kráčím, ..., kráčejí kráčej kráčeje kráčel, kráčen kráčení
-táčeti toč-i-ti -táčím, ..., -táčejí -táčej -táčeje -táčel, -táčen -táčení

umí • uměl ~ uměti[edit]

pers. ind. pres. sg. ind. pres. pl. imper. sg. imper. pl.
1. umím umíme umějme
2. umíš umíte uměj umějte
3. umí umějí uměj, umějž
  participles
past uměl uměla umělo uměli uměly uměla
pass. (roz)uměn (roz)uměna (roz)uměno (roz)uměni (roz)uměny (roz)uměna
  transgressives
pres. uměje umějíc umějíce
past (poroz)uměv (poroz)uměvši (poroz)uměvše
  infinitive inf. stem verbal noun
  uměti um-ě- umění

Common Czech uses the 3rd person plur. indicative present forms uměj and umí besides umějí.

Class V (-á-)[edit]

The indicative present stem suffix is -á- (děl-á-m, děl-á-š, děl-á, děl-á-me, děl-á-te) except the 3rd person plur. (děl-a- < děl-a-jú < *děl-a-jǫ-tъ). The infinitive stem suffix is -a- (děl-a-ti, tes-a-ti).

Class V - endings of the present forms
sing. plur.
ind. pres. 1. -ám    2. -áš    3. 1. -áme    2. -áte    3. -ají
pres. transgr. m. -aje    f. n. -ajíc m. f. n. -ajíce
imp. 2. 3. -ej 1. -ejme    2. -ejte

The verbs of this class are divided in two groups according to the original present stem suffix (1. *-a-je-, 2. *-je-).

Group 1[edit]

The indicative present stem suffix -á- is a contraction of the original suffix *-a-je- (děl-á- < *děl-a-je-). The 3rd person plur. indicative present form as well as the present transgressive forms remain uncontracted (děl-a-jí < děl-a-jú < *děl-a-jǫtъ).

dělá • dělal ~ dělati[edit]

pers. ind. pres. sing. ind. pres. plur. imper. sing. imper. plur.
1. dělám děláme dělejme
2. děláš děláte dělej dělejte
3. dělá dělají dělej, dělejž
  participles
past dělal dělala dělalo dělali dělaly dělala
pass. dělán dělána děláno děláni dělány dělána
  transgressives
pres. dělaje dělajíc dělajíce
past (u)dělav (u)dělavši (u)dělavše
  infinitive inf. stem verbal noun
  dělati děl-a- dělání

Group 2[edit]

The original present stem suffix was *-je- (teš-e- < *tes-je-) and not *-a-je-. The new present stem suffix -á- in tes-á- is an analogy to děl-á- (see dělati in Group 1).

tesá, teše • tesal ~ tesati[edit]

The primary stem ends in s or z (tes-á-me, tes-a-l, řez-á-me, řez-a-l).

pers. ind. pres. sing. ind. pres. plur. imper. sing. imper. plur.
1. tesám, teši, tešu tesáme, tešeme tesejme, tešme
2. tesáš, tešeš tesáte, tešete tesej, teš tesejte, tešte
3. tesá, teše tesají, teší, tešou teš, tešiž
  participles
past tesal tesala tesalo tesali tesaly tesala
pass. tesán tesána tesáno tesáni tesány tesána
  transgressives
pres. tesaje, teše tesajíc, tešíc tesajíce, tešíce
past (vy)tesav (vy)tesavši (vy)tesavše
  infinitive inf. stem verbal noun
  tesati tes-a- tesání

Both the original present stem forms (teši, teš, etc.) and the new forms (tesám, tesej, etc.) are in use.
The literary language prefers the forms teši, teší to tešu, tešou.

Sample verbs
inf. ind. pres. imper. pres. tr. new forms
řezati řeži/řežu, řežeš řež, řežte řeže, řežíc řezám, řezej, řezaje
kousati kouši/koušu, koušeš kouše, koušíc kousám, kousej, kousaje

hýbá, hýbe • hýbal ~ hýbati[edit]

The primary stem ends in b, p, v, f or m (hýb-á-me, hýb-a-l, klep-á-me, klep-a-l, dřím-á-me, dřím-a-l).

pers. ind. pres. sing. ind. pres. plur. imper. sing. imper. plur.
1. hýbám, hýbu hýbáme, hýbeme hýbejme hybme
2. hýbáš, hýbeš hýbáte, hýbete hýbej hyb hýbejte hybte
3. hýbá, hýbe hýbají, hýbou hyb, hybiž
  participles
past hýbal hýbala hýbalo hýbali hýbaly hýbala
pass. hýbán hýbána hýbáno hýbáni hýbány hýbána
  transgressives
pres. hýbaje hýbě hýbajíc hýbíc hýbajíce hýbíce
past (za)hýbav (za)hýbavši (za)hýbavše
  infinitive inf. stem verbal noun
  hýbati hýb-a- hýbání

The original indicative present forms (hýbu, hýbeš, etc.) and the new forms (hýbám, hýbáš, etc.) are equally frequent. The original imperative forms are generally less frequent. The original present transgressive forms (hýbě, hýbíc, hýbíce) have been completely replaced by the new forms (hýbaje, hýbajíc, hýbajíce).

Sample verbs
inf. ind. pres. imper. pres. tr. new forms
dlabati dlabu, dlabeš dlab, dlabte dlabám, dlabej, dlabaje
škrábati škrábu, škrábeš škrab, škrabte škrábám, škrábej, škrábaje
klepati klepu, klepeš klep, klepte klepám, klepej, klepaje
sypati sypu, sypeš syp, sypte sypám, sypej, sypaje

orá, oře • oral ~ orati[edit]

The primary stem ends in r, l or n (or-á-me, or-a-l, ston-á-me, ston-a-l).

pers. ind. pres. sing. ind. pres. plur. imper. sing. imper. plur.
1. orám, oři, ořu oráme, ořeme orejme, ořme
2. oráš, ořeš oráte, ořete orej, oř orejte, ořte
3. orá, oře orají, oří, ořou oř, ořiž
  participles
past oral orala oralo orali oraly orala
pass. orán orána oráno oráni orány orána
  transgressives
pres. oraje, oře orajíc, oříc orajíce, oříce
past (vy)orav (vy)oravši (vy)oravše
  infinitive inf. stem verbal noun
  orati or-a- orání

The original present stem forms are generally less frequent.
The literary language prefers the indicative present forms oři and oří to ořu and ořou.

Sample verbs
inf. ind. pres. imper. pres. tr. new forms
kárati káři, kářeš káře, káříc kárám, kárej, káraje
párati páři, pářeš páře, páříc párám, párej, páraje
stonati stůni/stůňu, stůněš stůně, stůníc stonám, stonej, stonaje

pyká, pyče • pykal ~ pykati[edit]

The primary stem ends in k, h or ch (pyk-á-me, pyk-a-l, strouh-á-me, strouh-a-l, dých-á-me, dých-a-l).

pers. ind. pres. sing. ind. pres. plur. imper. sing. imper. plur.
1. pykám pyči pykáme pyčeme pykejme pyčme
2. pykáš pyčeš pykáte pyčete pykej pyč pykejte pyčte
3. pyká pyče pykají pyčí pyč, pyčiž
  participles
past pykal pykala pykalo pykali pykaly pykala
pass. pykán pykána pykáno pykáni pykány pykána
  transgressives
pres. pykaje pyče pykajíc pyčíc pykajíce pyčíce
past (od)pykav (od)pykavši (od)pykavše
  infinitive inf. stem verbal noun
  pykati pyk-a- pykání

The original present stem forms (pyči, pyčeš, pyč, pyče, pyčíc, etc.) are either archaic ("jeho smrti velmi pyčí = litují", "stýště se duši mé v životě mém") or at least bookish ("nešlechetník nešlechetnost páše").

Archaic/bookish present stem forms
inf. ind. pres. imper. pres. tr.
stýskati stýšti, stýštěš, stýště, ..., stýští styšť, styšťte stýště, stýštíc
týkati týče se týče, týčíc
strouhati strouži, stroužeš, strouže, ..., strouží strouže, stroužíc
dýchati dýši, dýšeš, dýše, ..., dýší dýše, dýšíc
páchati páši, pášeš, páše, ..., páší páše, pášíc

trestá, tresce • trestal ~ trestati[edit]

The primary stem ends in t or d (trest-á-me, trest-a-l, hlod-á-me, hlod-a-l).

pers. ind. pres. sing. ind. pres. plur. imper. sing. imper. plur.
1. trestám tresci trestáme tresceme trestejme tresceme
2. trestáš tresceš trestáte trescete trestej tresci trestejte trescete
3. trestá tresce trestají trescí tresci, tresciž
  participles
past trestal trestala trestalo trestali trestaly trestala
pass. trestán trestána trestáno trestáni trestány trestána
  transgressives
pres. trestaje tresce trestajíc trescíc trestajíce trescíce
past (po)trestav (po)trestavši (po)trestavše
  infinitive inf. stem verbal noun
  trestati trest-a- trestání

The original present stem forms (tresci, tresceš, tresce, trescíc, etc.) are either archaic/bookish ("padělání se tresce podle zákona", "anobrž k zvuku trouby řehce", "vězeň svou pověst šepce dál") or regional ("Co tady léceš?").

Archaic/bookish present stem forms
inf. ind. pres. imper. pres. tr.
kloktati klokci, klokceš, klokce, ..., klokcí klokci, klokcete klokce, klokcíc
klevetati kleveci, kleveceš, klevece, ..., klevecí klevece, klevecíc
leptati lepci, lepceš, lepce, ..., lepcí lepci, lepcete lepce, lepcíc
létati léci, léceš, léce, ..., lécí léce, lécíc
metati meci, meceš, mece, ..., mecí mec, mecte mece, mecíc
reptati repci, repceš, repce, ..., repcí repci, repcete repce, repcíc
řehtati řehci, řehceš, řehce, ..., řehcí řehci, řehcete řehce, řehcíc
šeptati šepci, šepceš, šepce, ..., šepcí šepci, šepcete šepce, šepcíc
hlodati hlozi, hlozeš, hloze, ..., hlozí hloz, hlozte hloze, hlozíc
hvízdati hvíždi, hvížděš, hvíždě, ..., hvíždí hvižď, hvižděte hvíždě, hvíždíc

Athematic verbs[edit]

The verbs with athematic present stems.

dáti, dám[edit]

pers. ind. pres. sg. ind. pres. pl. imper. sg. imper. pl.
1. dám dáme dejme
2. dáš dáte dej dejte
3. dají dadí dej, dejž
  participles
past dal dala dalo dali daly dala
pass. dán dána dáno dáni dány dána
  transgressives
pres. daje dada dajíc dadouc dajíce dadouce
past (vy)dav (vy)davši (vy)davše
  infinitive inf. stem verbal noun
  dáti da- dání

míti, mám[edit]

pers. ind. pres. sg. ind. pres. pl. imper. sg. imper. pl.
1. mám máme mějme
2. máš máte měj mějte
3. mají měj, mějž
  participles
past měl měla mělo měli měly měla
pass. (jměn, jmín < jmien)
  transgressives
pres. maje majíc majíce
past (po)měv (se) (po)měvši (se) (po)měvše (se)
  infinitive inf. stem verbal noun
  míti < jmieti (j)mě- jmění

The passive participles jměn, jmín, etc. are archaic ("blázen, mlče, za moudrého jmín bývá").

věděti, vím[edit]

pers. ind. pres. sg. ind. pres. pl. imper. sg. imper. pl.
1. vím víme vězme
2. víš víte věz vězte
3. vědí věz, věziž
  participles
past věděl věděla vědělo věděli věděly věděla
pass. věděn věděna věděno věděni věděny věděna
  transgressives
pres. věda vědouc vědouce
past (z)věděv (z)věděvši (z)věděvše
  infinitive inf. stem verbal noun
  věděti vědě- vědění

jísti, jím[edit]

pers. ind. pres. sg. ind. pres. pl. imper. sg. imper. pl.
1. jím jíme jezme
2. jíš jíte jez jezte
3. jedí jez, jeziž
  participles
past jedl jedla jedlo jedli jedly jedla
pass. jeden jedena jedeno jedeni jedeny jedena
  transgressives
pres. jeda jedouc jedouce
past (do)jed (do)jedši (do)jedše
  infinitive inf. stem verbal noun
  jísti jed- jedení

býti, jsem, budu[edit]

pers. pres. sg. pres. pl. fut. sg. fut. pl. imper. sg. imper. pl.
1. jsem jsme budu budeme buďme
2. jsi jste budeš budete buď buďte
3. je, jest jsou bude budou buď, budiž
  participles
past byl byla bylo byli byly byla
pass. byt byta byto byti byty byta
  transgressives
pres. jsa jsouc jsouce
past byv byvši byvše
  infinitive inf. stem verbal noun
  býti by- bytí

Comments, explanatory notes[edit]

Root vowel mutation: the verb přísti (přede)[edit]

The verb přísti demonstrates a regular root vowel mutation (umlaut) in the roots in which the original Protoslavic root vowel was -ę- (nasal e):

  • přísti < OCz přiesti (přadu, přědeš, přěde, ..., přadú) < *pr'ad- < *pręd-
  • másti < OCz miesti (matu, měteš, měte, ..., matú) < *m'at- < *męt-
  • třásti < OCz třiesti (třasu, třěseš, třěse, ..., třasú) < *tr'as- < *tręs-
  • zábsti < OCz ziebsti (zabu, zěbeš, zěbe, ..., zabú) < *z'ab- < *zęb-

pers. ind. pres. sing. ind. pres. plur. imper. sing. imper. plur.
1. adu předeme přeďme
2. předeš předete přeď přeďte
3. přede adou přeď (přediž)
  participles
past adl přadla přadlo předli (sic!)adly přadla
pass. předen předena předeno předeni předeny předena
  transgressives
pres. ada adouc adouce
past (u)ad (u)předši (u)předše
  infinitive inf. stem verbal noun
  přísti před- přad- předení

N. B. This is not a conjugation type: přísti and másti are conjugated like vésti (vede), and třásti like nésti (nese).

However the regular pattern shown in the table has been eventually corrupted. New umlauted forms have been created by analogy, albeit there was no reason for umlaut (e.g. edu, edl, etc.). Nowadays both original and new forms are in use, with different, regionally dependent frequency. The following table shows the forms that are preferred by majority of the Czech speakers:

Contemporary forms
inf. ind. pres. imper. pr. tr. part. past tr. noun
přísti1 předu, předeš přeď, přeďte předa předl, předen (u)před předení
másti2 matu, mateš mať, maťte mata mátl, maten (z)mát matení
třásti třesu, třeseš třes, třeste třesa ásl, třesen (za)ás třesení
zábsti3 zebu, zebeš zeb, zebte zeba zábl, (zeben) (za)záb zebení

1) all forms in common use are umlauted; non-umlauted forms are used only sporadically (e.g. "přadlena každý den přadla")
2) no umlauted forms are used nowadays; the umlauted verbal noun změtení is bookish (e.g. "babylonské změtení jazyků")
3) the umlauted infinitive zíbst is regional as well as the form zabou (e.g. "zabou mě nohy")

Bibliography[edit]

  • Adam, Karel; Jaroš, Václav; Holub, Josef (1953). Český slovník pravopisný a tvaroslovný. Praha: SPN. 
  • Gebauer, Jan; Trávníček, František (1930). Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé. Praha: Česká grafická unie.