Naberezhny

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Naberezhny (masculine), Naberezhnaya (feminine), or Naberezhnoye (neuter), Naberezhnye (plural) may refer to: