Nataliya Razumova

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Nataliya Razumova
Personal information
Full name Nataliya Nikolayevna Razumova (Starshova)
Born (1961-11-21)November 21, 1961
Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Russia

Nataliya Razumova is a former volleyball player for the USSR.[1]

References[edit]