National Anthem of Zimbabwe

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
National Anthem of Zimbabwe
Coat of arms of Zimbabwe.svg

National anthem of  Zimbabwe
Also known as Simudzai Mureza wedu WeZimbabwe
English: Oh lift high the banner, the flag of Zimbabwe
Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe
English: And may the Almighty protect and bless our land
Lyrics Solomon Mutswairo, 1994
Music Fred Changundega, 1994
Adopted 1994

Blessed be the Land of Zimbabwe (Shona: Simudzai Mureza wedu WeZimbabwe; Northern Ndebele: Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe) is the national anthem of Zimbabwe. It was introduced in March 1994 after a nationwide competition to replace Ishe Komborera Africa with a distinctly Zimbabwean song. The winning entry was a song written by Professor Solomon Mutswairo and composed by Fred Changundega. It has been translated into all three of the main languages of Zimbabwe.


Lyrics[edit]

Shona Ndebele English
Simudzai mureza wedu weZimbabwe
Yakazvarwa nemoto wechimurenga;
Neropa zhinji ramagamba
Tiidzivirire kumhandu dzose;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.
Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa
Namakomo, nehova, zvinoyevedza
Mvura ngainaye, minda ipe mbesa
Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.
Mwari ropafadzai nyika yeZimbabwe
Nyika yamadzitateguru edu tose;
Kubva Zambezi kusvika Limpopo,
Navatungamiri vave nenduramo;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.
Phakamisan iflegi yethu yeZimbabwe
Eyazalwa yimpi yenkululeko;
Legaz' elinengi lamaqhawe ethu
Silivikele ezithan izonke;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.
Khangelan' iZimbabwe yon' ihlotshiwe
Ngezintaba lang' miful' ebukekayo,
Izulu kaline, izilimo zande;
Iz' sebenzi zenam', abantu basuthe;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.
Nkosi busis' ilizwe lethu leZimbabwe
Ilizwe labokhokho bethu thina sonke;
Kusuk' eZambezi kusiy' eLimpopo
Abakhokheli babe lobuqotho;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.
Oh lift high the banner, the flag of Zimbabwe
The symbol of freedom proclaiming victory;
We praise our heroes' sacrifice,
And vow to keep our land from foes;
And may the Almighty protect and bless our land.
Oh lovely Zimbabwe, so wondrously adorned
With mountains, and rivers cascading, flowing free;
May rain abound, and fertile fields;
May we be fed, our labour blessed;
And may the Almighty protect and bless our land.
Oh God, we beseech Thee to bless our native land;
The land of our fathers bestowed upon us all;
From Zambezi to Limpopo
May leaders be exemplary;
And may the Almighty protect and bless our land.


See also[edit]

External links[edit]