National Anthem of Zimbabwe

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
National Anthem of Zimbabwe
Coat of arms of Zimbabwe.svg

National anthem of  Zimbabwe
Also known as

Simudzai Mureza wedu WeZimbabwe (Shona)
Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe (Ndebele)

Lift High Zimbabwe's Banner (English)
Lyrics Solomon Mutswairo, 1994
Music Fred Changundega, 1994
Adopted 1994

Simudzai Mureza wedu WeZimbabwe (English: Blessed be the Land of Zimbabwe) (literally translated "Lift High Zimbabwe's Banner"); Zimbabwean Ndebele: Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe) is the national anthem of Zimbabwe.

It was introduced in March 1994 after a nationwide competition to replace Ishe Komborera Africa with a distinctly Zimbabwean song. The winning entry was a Shona song written by Professor Solomon Mutswairo and composed by Fred Changundega.

It has been translated into English and Ndebele, the two other main languages of Zimbabwe.

The Ndebele version is mainly sung in the Matebeleland regions of Zimbabwe, while the English version is not commonly sung. Some schools in Matabeleland South have introduced the Sotho/Tswana version.

Lyrics[edit]

Shona Ndebele English
Simudzai mureza wedu weZimbabwe
Yakazvarwa nemoto wechimurenga;
Neropa zhinji ramagamba
Tiidzivirire kumhandu dzose;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.
Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa
Namakomo, nehova, zvinoyevedza
Mvura ngainaye, minda ipe mbesa
Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.
Mwari ropafadzai nyika yeZimbabwe
Nyika yamadzitateguru edu tose;
Kubva Zambezi kusvika Limpopo,
Navatungamiri vave nenduramo;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.
Phakamisan iflegi yethu yeZimbabwe
Eyazalwa yimpi yenkululeko;
Legaz' elinengi lamaqhawe ethu
Silivikele ezithan izonke;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.
Khangelan' iZimbabwe yon' ihlotshiwe
Ngezintaba lang' miful' ebukekayo,
Izulu kaline, izilimo zande;
Iz' sebenzi zenam', abantu basuthe;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.
Nkosi busis' ilizwe lethu leZimbabwe
Ilizwe labokhokho bethu thina sonke;
Kusuk' eZambezi kusiy' eLimpopo
Abakhokheli babe lobuqotho;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.
Oh lift high our banner, the flag of Zimbabwe;
The symbol of freedom proclaiming victory;
We praise our heroes' sacrifice,
And vow to keep our land from foes;
And may the Almighty protect and bless our land.
Look at Zimbabwe, a land so wondrously lovely
With mountains, and rivers cascading, flowing free;
May rain abound, and fields be fertile;
May we be fed, our labour blessed;
And may the Almighty protect and bless our land.
Oh God, we beseech Thee to bless our native land;
The land of our fathers bestowed upon us all;
From Zambezi to Limpopo
May leaders be exemplary;
And may the Almighty protect and bless our land.

See also[edit]

External links[edit]