Nguyễn Phúc Trú

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Nguyễn Phúc Trú
Lord of Nguyễn clan
Lord of Southern Vietnam
Nguyễn lords
Reign 1725–1738
Predecessor Nguyễn Phúc Chu
Successor Nguyễn Phúc Khoát
Born 1697
Died 1738
Spouse Trương Thị Thư
Trương Thị Hoặc
Issue Nguyễn Phúc Khoát
Full name
Nguyễn Phúc Trú (阮福澍)
Regnal name
Chúa Ninh
Posthumous name
Tuyên Quang Thiệu Liệt Tuấn Triết Tĩnh Uyên Kinh Văn Vĩ Vũ Hiếu Ninh Hoàng Đế
宣光紹烈濬哲靜淵經文緯武孝寧皇帝
Temple name
Túc Tông (肅宗)
House Nguyễn lords
Father Nguyễn Phúc Chu
Mother Tống Thị Được
Religion Buddhism

Nguyễn Phúc Trú, or Nguyễn Phúc Chú, (1696–1738; r. 1725–1738) was one of the Nguyễn lords who ruled over Đàng Trong (southern Vietnam) in the 16th–18th centuries. Also known as Ninh Vuong, he expanded his family's territory by seizing the Cambodian provinces of Vinh-long and My-tho in 1731.


References[edit]

  • Coedes, G. (1962). The Making of South-east Asia. London: Cox & Wyman Ltd. p213.
Vietnamese royalty
Preceded by
Nguyễn Phúc Chu
Lord of Nguyễn Clan
Lord of Southern Vietnam

1725–1738
Succeeded by
Nguyễn Phúc Khoát