Nguyễn Văn Nhơn

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Nguyễn Văn Nhơn (, 1753 - 1822) was a general and official of the Nguyễn Dynasty of Vietnam.[1]

He served as a general of Nguyễn Ánh during the Nguyễn Lords' fight against the Tây Sơn rebellion. Nguyễn Ánh prevailed in 1802 and became Emperor Gia Long, establishing the Nguyễn Dynasty. Nhơn then served as the viceroy of southern Vietnam during Gia Long's reign.

References[edit]

  1. ^ Văn Giàu Trà̂n 300 năm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh 1998 p37 "Năm 1802 đến 1805, chúc Lưu trấn Gia Định do võ tướng Nguyễn Văn Nhơn, từ năm 1805 đến 1808 Nguyễn Văn Trương làm Lưu trấn; năm 1802 - 1812 Nguyễn Văn Nhơn lại giữ chúc Tổng trấn Gia Định thành,..."