Nikolaus Poda von Neuhaus

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Nikolaus Poda von Neuhaus (4 October 1723 – 29 April 1798) was an Austrian entomologist born in Vienna.

Von Neuhaus was the author of Insecta Musei Graecensis (1761), the first purely entomological work to follow the binomial nomenclature of Carolus Linnaeus.

External links[edit]