Politics of Henan

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

The Politics of Henan Province in the People's Republic of China is structured in a dual party-government system like all other governing institutions in mainland China.

The Governor of Henan is the highest-ranking official in the People's Government of Henan. However, in the province's dual party-government governing system, the Governor has less power than the Henan Communist Party of China Provincial Committee Secretary, colloquially termed the "Henan CPC Party Chief".

List of the CPC Party Chiefs[edit]

 1. Zhang Xi (张玺): May 1949-November 1952
 2. Pan Fusheng (潘复生): November 1952-August 1958
 3. Wu Zhipu (吴芝圃): August 1958-July 1961
 4. Liu Jianxun (刘建勋): July 1961-September 1966
 5. Wen Minsheng (文敏生), acting: September 1966-August 1967
 6. Liu Jianxun (刘建勋): March 1971-October 1978
 7. Duan Junyi (段君毅): October 1978-January 1981
 8. Liu Jie (刘杰): January 1981-April 1985
 9. Yang Xizong (杨析综): April 1985-March 1990
 10. Hou Zongbin (侯宗宾): March 1990-December 1992
 11. Li Changchun (李长春): December 1992-March 1998
 12. Ma Zhongchen (马忠臣): March 1998-October 2000
 13. Chen Kuiyuan (陈奎元): October 2000-December 2002
 14. Li Keqiang (李克强): December 2002-December 2004
 15. Xu Guangchun (徐光春): December 2004-December 2009
 16. Lu Zhangong (卢展工): 2009–2013
 17. Guo Gengmao: 2013–2016
 18. Xie Fuzhan: 2016–2018
 19. Wang Guosheng: 2018–incumbent

List of Governors[edit]

 1. Wu Zhipu: 1949–1962
 2. Wen Minsheng: 1962–1967
 3. Liu Jianxun: 1968–1978
 4. Duan Junyi: 1978–1979
 5. Liu Jie: 1979–1981
 6. Dai Suli (acting): 1981–1982
 7. Yu Mingtao (acting): 1982–1983
 8. He Zhukang: 1983–1987
 9. Cheng Weigao: 1987–1990
 10. Li Changchun: 1990–1993
 11. Ma Zhongchen: 1993–1998
 12. Li Keqiang: 1998–2003
 13. Li Chengyu: 2003–2008
 14. Guo Gengmao: 2008–2013
 15. Xie Fuzhan: 2013–2016
 16. Chen Run'er: 2016–incumbent

List of Chairmen of Henan People's Congress[edit]

 1. Hu Lijiao (胡立教): 1979–1981
 2. Liu Jie (刘杰): 1981–1983
 3. Zhao Wenfu (赵文甫): 1983–1985
 4. Zhang Shude (张树德): 1985–1988
 5. Lin Xiao (林晓): 1988–1989
 6. Yang Xizong (杨析综): 1989–1992
 7. Lin Xiao (林晓): 1992–1993
 8. Li Changchun (李长春): 1993–1998
 9. Ren Keli (任克礼): 1998–2003
 10. Li Keqiang (李克强): 2003–2005
 11. Xu Guangchun (徐光春): 2005–2010
 12. Lu Zhangong (卢展工): 2010–2014
 13. Guo Gengmao: 2013–2016
 14. Xie Fuzhan: 2016–2018
 15. Wang Guosheng: 2018–incumbent

List of Chairmen of CPPCC Henan Committee[edit]

 1. Pan Fusheng (潘复生): 1955–1959
 2. Wu Zhipu (吴芝圃): 1959–1962
 3. Liu Jianxun (刘建勋): 1962–1966, 1977–1979
 4. Zhao Wenfu (赵文甫): 1979–1983
 5. Wang Huayun (王化云): 1983–1985
 6. Song Yuxi (宋玉玺): 1985–1988
 7. Yan Jimin (阎济民): 1988–1993
 8. Lin Yinghai (林英海): 1993–2003
 9. Fan Qinchen (范钦臣): 2003–2006
 10. Wang Quanshu (王全书): 2006–2011
 11. Ye Dongsong (叶冬松): 2011–2018
 12. Liu Wei (刘伟): 2018–incumbent