Politics of Shanxi

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The politics of Shanxi Province in the People's Republic of China is structured in a dual party-government system like all other governing institutions in mainland China.

The Governor of Shanxi (山西省省长) is the highest-ranking official in the People's Government of Shanxi. However, in the province's dual party-government governing system, the Governor has less power than the Shanxi Communist Party of China Provincial Committee Secretary (山西省委书记), colloquially termed the "Shanxi CPC Party Chief".

Communist Party[edit]

List of Party Secretaries[edit]

Secretaries of the CPC Shanxi Committee:

 1. Cheng Zihua (程子华): 1949–1950
 2. Lai Ruoyu (赖若愚): 1950–1952
 3. Xie Xuegong (解学恭): 1952 (acting)
 4. Gao Kelin (高克林): 1952
 5. Tao Lujia (陶鲁笳): 1952.12–1965
 6. Wei Heng (卫恒): 1965–1967
 7. Liu Geping (刘格平): 1967–1971
 8. Xie Zhenhua (谢振华): 1971–1975
 9. Wang Qian (王谦): 1975–1980
 10. Huo Shilian (霍士廉): 1980–1983
 11. Li Ligong (李立功): 1983–1991
 12. Wang Maolin (王茂林): 1991–1993
 13. Hu Fuguo (胡富国): 1993–1999
 14. Tian Chengping (田成平): 1999–2005
 15. Zhang Baoshun (张宝顺): 2005–2010
 16. Yuan Chunqing (袁纯清): 2010–2014
 17. Wang Rulin (王儒林): 2014 – 2016
 18. Luo Huining (骆惠宁): 2016 – present

Current Standing Committee[edit]

The Shanxi Party Standing Committee is the de facto highest political organ of Shanxi. Its membership as of 2015 is as follows:

 1. Wang Rulin, member since 2014, Shanxi Party Committee Secretary
 2. Li Xiaopeng, member since 2012, Governor of Shanxi, Deputy Provincial Party Committee Secretary
 3. Lou Yangsheng, member since 2014, Deputy Provincial Party Committee Secretary
 4. Hu Suping (胡苏平), member since 2008, Head of Propaganda Department
 5. Gao Jianmin (高建民), member since 2010, Executive Vice Governor
 6. Sheng Maolin (盛茂林), member since 2012, Head of Organization Department
 7. Huang Xiaowei, member since 2014, Secretary of Discipline Inspection
 8. Guo Zhigang (郭志刚), member since 2015, Commissar of the Shanxi Military District
 9. Wang Jianming (王建明), member since 2011, Secretary of Political and Legal Affairs Commission
 10. Fu Jianhua (付建华), member since 2014, Vice Governor
 11. Sun Shaocheng (孙绍骋), member since 2014, Head of United Front Department
 12. Wu Zhenglong, member since 2014, Party Secretary of Taiyuan
 13. Wang Weizhong (王伟中), member since 2014, Secretary-General

List of Governors of Shanxi[edit]

 1. Cheng Zihua (程子华): 1949–1951
 2. Pei Lisheng (裴丽生): 1950–1951
 3. Lai Ruoyu (赖若愚): 1951–1952
 4. Pei Lisheng (裴丽生): 1952–1956
 5. Wang Shiying (王世英): 1956–1958
 6. Wei Heng (卫恒): 1958–1965
 7. Wang Qian (王谦): 1965–1967
 8. Liu Geping (刘格平): 1967–1971
 9. Xie Zhenhua (谢振华): 1971–1975
 10. Wang Qian (王谦): 1975–1979
 11. Luo Guibo (罗贵波): 1979–1983
 12. Wang Senhao (王森浩): 1983–1992
 13. Hu Fuguo (胡富国): 1992–1993
 14. Sun Wensheng (孙文盛): 1993–1999
 15. Liu Zhenhua (刘振华): 1999–2004
 16. Zhang Baoshun (张宝顺): 2004–2005
 17. Yu Youjun (于幼军): 2005–2007
 18. Meng Xuenong (孟学农): 2007.09–2008.09
 19. Wang Jun (王君): 2008.09–2012.12
 20. Li Xiaopeng (李小鹏): 2012.12 – 2016
 21. Lou Yangsheng (楼阳生): 2016 – present

List of Chairmen of Shanxi People's Congress[edit]

 1. Ruan Posheng (阮泊生): 1979–1988
 2. Wang Tingdong (王庭栋): 1988–1993
 3. Lu Gongxun (卢功勋): 1993–2003
 4. Tian Chengping (田成平): 2003–2005
 5. Zhang Baoshun (张宝顺): 2006–2010
 6. Yuan Chunqing (袁纯清): 2010–2014
 7. Wang Rulin (王儒林): 2014 – present

List of Chairmen of CPPCC Shanxi Committee[edit]

 1. Tao Lujia (陶鲁笳): 1955–1965
 2. Wei Heng (卫恒): 1965–1967
 3. Wang Qian (王谦): 1977–1979
 4. Zheng Lin (郑林): 1979–1983
 5. Wu Guangtang (武光汤): 1983–1985
 6. Li Xiuren (李修仁): 1985–1993
 7. Wang Maolin (王茂林): 1993
 8. Hu Fuguo (胡富国): 1994–1995
 9. Guo Yuhuai (郭裕怀): 1995–2000
 10. Tian Chengping (田成平): 2000–2001
 11. Zheng Shekui (郑社奎): 2001–2003
 12. Liu Zemin (刘泽民): 2003–2008
 13. Jin Yinhuan (金银焕): 2008 (died in office)
 14. Xue Yanzhong (薛延忠): 2009–