Qin Wang Li Shimin

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Qin Wang Li Shimin
Qin Wang Li Shimin.jpg
DVD cover art
Genre Idol drama, historical, romance
Written by Chen Wengui
Directed by Lai Shuiqing
Starring Peter Ho
Gao Yuanyuan
Yan Kuan
Alyssa Chia
Bao Jianfeng
Florence Tan
Opening theme Xinhai Wuyang (心海无央) performed by Dai Yuqiang
Ending theme Nihao Jiuhao (你好就好) performed by Xinzi and Li Jinbo
Country of origin China
Original language(s) Mandarin
No. of episodes 40
Production
Executive producer(s) Han Junfeng
Xiang Hua
Situ Yuanjie
Chen Wei
Pi Jianxin
Han Guoqiang
Producer(s) Li Yanju
Liu Jinan
Bian Xiaojun
Wu Dun
Zhang Zhang
Chen Wengui
Zhang Jinghui
Pi Jianxin
Location(s) China
Running time 45 minutes per episode
Release
First shown in 2005
Qin Wang Li Shimin
Chinese 秦王李世民
Literal meaning Li Shimin, Prince of Qin

Qin Wang Li Shimin is a 2005 Chinese television series loosely based on the early life of Li Shimin, who later became Emperor Taizong of the Tang dynasty. It focuses on Li Shimin's romance with Ruoxi, a fictitious Sui Dynasty princess.

Cast[edit]

External links[edit]