Sansoen Phra Barami

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Sansoen Phra Barami
Royal anthem of Siam in postcard, early 20th century.jpg
Sheet music of Phleng Sansoen Phra Barami in postcard, early 20th century.

Royal anthem of Thailand Thailand
National anthem of Siam Thailand

LyricsNarisara Nuwattiwong, 1913
MusicPyotr Shchurovsky, 1888
Adopted1888
Audio sample
Thai Royal Anthem (Instrumental)

"Sansoen Phra Barami" (Thai: สรรเสริญพระบารมี, lit: glorify His prestige) is the royal anthem of Thailand. The music was composed by the Russian composer Pyotr Shchurovsky, in 1888, to serve as Siam's national anthem.[1] The lyrics were later added by Prince Narisara Nuvadtivong, around 1913, and were later revised by King Vajiravudh.

Sansoen Phra Barami was the national anthem of Siam from 1888 until 1932, when it was replaced by Phleng Chat. The royal anthem is performed during state occasions, as well as when a high-ranking member of the royal family is present for a function. In addition, the royal anthem is still played before the beginning of each film in movie theatres, as well as before the commencement of the first act in plays, musicals, concerts, and most other live performances of music or theatre in Thailand. The anthem is also played at the sign-on and closedown of television and radio programming; for example, Channel 7 airs a video and Radio Thailand in 24:00 sign-off of the anthem, with pictures of Bhumibol Adulyadej from his birth to his death.

Lyrics[edit]

Siamese theater group which performed in Berlin, Germany in 1900.
Thai lyrics Thai transliteration (RTGS) IPA transcription
ข้าวรพุทธเจ้า Kha Wora Phuttha Chao [kʰâ: wɔ:.ráʔ pʰút.tʰáʔ t͡ɕâːw]
เอามโนและศิระกราน Ao Mano Lae Sira Kran [ʔaw má.noː lɛ́ʔ sì.ráʔ kraːn]
นบพระภูมิบาล บุญดิเรก Nop Phra Phumi Ban Bunya Direk [nóp pʰráʔ pʰuː.míʔ baːn bun.jáʔ dì.rèːk]
เอกบรมจักริน Ek Boromma Chakkrin [ʔèːk bɔ:.rom.máʔ t͡ɕàk.krin]
พระสยามินทร์ Phra Sayamin [pʰráʔ sà.jǎ:.min]
พระยศยิ่งยง Phra Yotsa Ying Yong [pʰráʔ jót.sàʔ jîŋ joŋ]
เย็นศิระเพราะพระบริบาล Yen Sira Phro Phra Bori Ban [jen sì.ráʔ pʰrɔ́ʔ pʰráʔ bɔ:.ríʔ baːn]
ผลพระคุณ ธ รักษา Phon Phra Khun Tha Raksa [pʰǒn pʰráʔ kʰun tʰáʔ rák.sǎː]
ปวงประชาเป็นสุขศานต์ Puang Pracha Pen Sukkha San [pu:aŋ prà.t͡ɕaː pen sùk.kʰà sǎːn]
ขอบันดาล Kho Bandan [kʰɔ̌: ban.daːn]
ธ ประสงค์ใด Tha Prasong Dai [tʰáʔ prà.sǒŋ daj]
จงสฤษดิ์ดัง Chong Sarit Dang [t͡ɕoŋ sà.rìt daŋ]
หวังวรหฤทัย Wang Wara Haruethai [wǎŋ wá.ráʔ hà.rɯ́.tʰaj]
ดุจถวายชัย ชโย Dut Cha Thawai Chai Chayo [dùt.t͡ɕàʔ tʰà.wǎːj t͡ɕʰaj t͡ɕʰá.jo:]

English translation[edit]

We, servants of His great Majesty,
prostrate our heart and head,
to pay respect to the ruler, whose merits are boundless,
our glorious sovereign,
the greatest of Siam,
with great and lasting honor,
(We are) secure and peaceful because of your royal rule,
the result of royal protection
(are) people in happiness and in peace,
May it be that
whatever you will,
be done
according to the hopes of your great heart
as we wish (you) victory, hurrah!

Lyrics during World War II[edit]

ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน
นบพระภูมิบาล บรมกษัตริย์ไทย
ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด
จงสิทธิดั่ง หวังวรหฤทัย
ดุจถวายชัย ชโย

Thai Latin words[edit]

Kha Wora Phuttha Chao
Ao Mano Lae Sira Kran
Nop Phra Phummiban
Borom Kasat Thai
Kho Bandan
Tha Prasong Dai
Chong Sit Dang
Wang Wora Haruethai
Dut Cha Thawai Chai
Chayo

References[edit]

  1. ^ Nicholas Grossman; Dominic Faulder, eds. (2011). King Bhumibol Adulyadej – A Life's Work: Thailand's Monarchy in Perspective. Singapore: Editions Didier Millet. p. 359. ISBN 978-981-4260-56-5.

External links[edit]