Mitsuzo Sasaki

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Sasaki Mitsuzo)
Jump to: navigation, search

Mitsuzo Sasaki (佐々木 味津三, Sasaki Mitsuzō, March 18, 1896 – 6, 1934) was a Japanese author.

He was born in Shitara, Aichi.

See also[edit]

External links[edit]