Siddhar

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Agasthyar, a famous Tamil/Vedic Siddhar
Pambatti Siddhar Sannidhi at Marudamalai Temple

Siddhars (Tamil: சித்தர், 'Chitthar', a variant English spelling) are saints in India, mostly of the Saivaite denomination in Tamil Nadu, who professed and practised an unorthodox type of Sadhana, or spiritual practice, to attain liberation. Yogic powers called Siddhis are acquired by constant practice of certain yogic disciplines. These sidhars can be compared to mystics in western civilization.

Historically, Siddhar also refers to the people who were early age wandering adepts that dominated ancient Tamil teaching and philosophy. They were knowledgeable in Science, Technology, Astronomy, Literature, Fine Arts, Music, Drama, Dance, and provided solutions to common people in their illness and advice for their future.[1] Some of their ideologies are considered to have originated more than 10,000 years ago during the First Sangam period.[2][3][4]

Practice[edit]

Siddhars are people who are believed to control and transcend the barriers of time and space by meditation (Yoga), the use of substances called Rasayanas that transform the body to make it potentially deathless, and a particular type of Pranayama (breathing-practice). Through their practices they are believed to have reached stages of insight which enabled them to tune into the powers hidden in various material substances and practices.

Typically Siddhars were saints, doctors, alchemists and mystics all at once. They wrote their findings in the form of poems in the Tamil language, on palm leaves which are collected and stored in what are known as the "Palm leaf manuscripts". These are still owned by some families in Tamil Nadu and handed down through the generations, as well as being kept in public institutions such as universities in India, Germany, Great Britain and the United States.[5]

In this way Siddhars developed, among other branches of a vast knowledge-system, what is now known as Siddha medicine, practised mainly in Tamil Nadu as a type of traditional native medicine. A rustic form of healing that is similar to Siddha medicine has since been practised by experienced elders in the villages of Tamil Nadu. (This has sometimes been confused with Paatti Vaitthiyam" and "Naattu marunthu (forms of traditional Tamil medicine) and Mooligai marutthuvam (Ayurvedic medicine)).

Siddhars are also believed to be the founders of Varmam - a martial art for self-defence and medical treatment at the same time. Varmam are specific points located in the human body which when pressed in different ways can give various results, such as disabling an attacker in self-defence, or balancing a physical condition as an easy first-aid medical treatment.

Tamil Siddhars were the first to develop pulse-reading ("naadi paarththal" in Tamil) to identify the origin of diseases. This method was later copied and used in Ayurveda.[6]

Siddhars have also written many religious poems. It is believed that most of them have lived for ages, in a mystic mountain called Sathuragiri, near Thanipparai village in Tamil Nadu.

Some Siddhars[edit]

The Abithana Chintamani encyclopedia states that the Siddhars are either of the 9 or 18 persons listed below, but sage Agastyar states that there are many who precede and follow these. Many of the great Siddhars are regarded to have powers magical and spiritual.[citation needed]

The 9 Siddhars[edit]

The 9 listed in "Abithana Chintamani" are as follows:

 1. Sathyanathar
 2. Sathoganathar
 3. Aadhinathar
 4. Anadhinathar
 5. Vegulinathar
 6. Madhanganathar
 7. Machaendranathar
 8. Gadaendranathar or Gajendranathar
 9. Korakkanathar

The 18 Siddhars[edit]

Karuvoorar.

There are 18 siddhars in the Tamil Siddha tradition. They are[7][8]

 1. Thiru Patanjali Siddhar
 2. Thiru Agastya Siddhar
 3. Thiru Kamalamuni Siddhar
 4. Thiru Thirumoolar Siddhar
 5. Thiru Kuthambai Siddhar
 6. Thiru Korakkar Siddhar
 7. Thiru Thanvandri Siddhar
 8. Thiru Konganar Siddhar
 9. Thiru Sattamuni Siddhar
 10. Thiru Vanmeegar Siddhar
 11. Thiru Ramadevar Siddhar
 12. Thiru Nandeeswarar (Nandidevar) Siddhar
 13. Thiru Edaikkadar Siddhar
 14. Thiru Machamuni Siddhar
 15. Thiru Karuvoorar Siddhar
 16. Thiru Bogar Siddhar
 17. Thiru Pambatti Siddhar
 18. Thiru Sundarandandar

Name of the 18 Siddhars as per Siddhar Sivavaakiyar [9] (poem below)


நந்தியகத் தியர்மூலர் புண்ணாக்கீசர்

நற்றவத்துப் புலத்தியரும் பூனைக் கண்ணர் .

நந்தியிடைக்கா டரும் போகர் புலிக்கையீசர் ,

கருவூரார் . கொங்கணவர் காலங்கி

சிந்தியழு கண்ணர் அக பையர் பாம் பாட்டித்

தேரையரும் குதம்பய்யரும் சட்டய்நாதர்

செந்தமிழ்ச் சீர் சித்தர் பதினெண் மர் பாதம்

சிந்தய்த்தே சிரத் அணியர் சேர்ந்து வாழ்வார்


 1. Nandi - நந்தீ
 2. Agatiyar - அகத்தியர்
 3. Mular (Thirumular) - திருமூலர்
 4. Punakkisar - புண்ணாக்கீசர்
 5. Pulathiar - புலத்தியர்
 6. Poonaikannar - பூனைக்கண்ணர்
 7. Idaikkadar - இடைக்காடர்
 8. Bogar - போகர்
 9. Pulikkaiesar - புலிக்கை ஈசர்
 10. Karuvoorar - கருவூரார்
 11. Konganavar - கொங்கணவர்
 12. Kalangi - காலங்கி
 13. Azhukanni - அழுகண்ணர்
 14. Agappaeiyar - அகப்பேயர்
 15. Pampatti - பாம்பாட்டி
 16. Theraiyar - தேரையர்
 17. Kuthambaiyar - குதம்பையர்
 18. Sattainathar – சட்டை நாதர்

All Siddhars were among the highest disciples of Shiva, and are considered equal in their powers and devotion to the supreme God.[citation needed]

Powers of siddhars[edit]

The siddhars are believed to have had both major and minor powers which are described in detail in various yogic and religious texts.[10] They also are said to have the power of converting their mass to energy and thereby travelling to different universes.

 1. Anima (shrinking) -- Power of becoming the size of an atom and entering the smallest beings
 2. Mahima (illimitability) -- Power of becoming mighty and co-extensive with the universe. The power of increasing one's size without limit
 3. Lagima (lightness) -- Capacity to be quite light though big in size
 4. Garima (weight) -- Capacity to weigh a lot, though seemingly being small in size
 5. Prapthi (fulfillment of desires) -- Capacity to enter all the worlds from Brahma Loga to the nether world. It is the power of attaining everything desired
 6. Prakasysm (irresistible will) -- Power of disembodying and entering into other bodies (metempsychosis) and going to heaven and enjoying what everyone aspires for, simply from where he stays
 7. Isithavam (supremacy) -- Have the creative power of God and control over the Sun, Moon and the elements
 8. Vasithavam (dominion over the elements) -- Power of control over kings and gods. The power of changing the course of nature and assuming any form

These eight are the Great Siddhis (Ashtama siddhis), or Great Perfections.[11]

See also[edit]

Notes and references[edit]

 1. ^ Meditation Revolution: A History and Theology of the Siddha Yoga Lineage. Motilal Banarsidass Publ. 2000. ISBN 9788120816480. 
 2. ^ S. Cunjithapatham, M. Arunachalam (1989). Musical tradition of Tamilnadu. International Society for the Investigation of Ancient Civilizations. p. 11. 
 3. ^ Journal of Indian history, Volume 38. Dept. of History, University of Kerala. 1960. 
 4. ^ Weiss, Richard (2009). Recipes for Immortality : Healing, Religion, and Community in South India: Healing, Religion, and Community in South India. Oxford University Press. p. 80. ISBN 9780199715008. 
 5. ^ V. Jayaram. "Study of siddhas". Hinduwebsite.com. Retrieved 2013-06-22. 
 6. ^ Dr. J. Raamachandran, Herbs of Siddha Mediicines/The First 3D book, pp.iii
 7. ^ "18 siddhars". Palanitemples.com. Retrieved 2013-06-22. 
 8. ^ "Siddhars". Sathuragiri.org. Retrieved 2013-06-22. 
 9. ^ "Siddhar Sivavaakiyar". 
 10. ^ Thirumandiram 668
 11. ^ "Ashtama Siddhis". Siddhars.com. Retrieved 2013-06-22. 

External links[edit]