Tân Việt Revolutionary Party

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

The Tân Việt or New Vietnam Revolutionary Party or Revolutionary Party of the New Vietnam (Vietnamese Tân Việt Cách mệnh Đảng) 1925-1930, was a non-communist revolutionary party in Vietnam's early independence movement founded by Nguyễn Thị Minh Khai (1910–1941). It incorporated the Hội Phục Việt of Trần Phú.[1][2]

In 1929 it became communist and reformed as the Indochinese Communist League (Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) which was one of the three communist groups of 1929-1930 which formed the base of the Vietnamese Communist Party.[3]

References[edit]

  1. ^ Từ điển tri thức lịch sử phổ thông thế kỷ XX - Ngọc Liên Phan, Hội giáo dục lịch sử (Vietnam), Trường đại học sư phạm Hà Nội. Khoa lịch sử - 2003 Page 787 "Năm 1922, tốt nghiệp hàng Thành chung, được điểu vể dạy tại trường Tiểu học Vinh (Nghệ An). Nàm 1925, Trần Phú tham gia thành lập Hội Phục Việt rổi gia nhập Việt Nam Cách mạng Ðảng (Sau đổi thành Tân Việt), có lúc ông sang -Lào ..."
  2. ^ Hy V. Luong Tradition, Revolution, and Market Economy in a North Vietnamese ... 2010 -- Page 87 "Formed in 1925 and unable to transcend either an elitist network or regional ties, the New Vietnam Revolutionary Party (Tân Việt) recruited most actively among students and the low-ranking civil servants in northern central Annam."
  3. ^ Keat Gin Ooi Southeast Asia: A Historical Encyclopedia, from Angkor Wat to East ... 2004 Volume 1 - Page 649 "Tân Việt Cách mệnh Đảng (Revolutionary Party of the New Vietnam)... Sometime toward the end of 1929, the Tân Việt party apparently also decided to become communist and to change the name of the organization to the Indochinese Communist League (Đông Dương Cộng sản Liên đoàn). The factionalism of ..."