Taean-guyok

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Taean, Nampo)
Jump to: navigation, search
Taean District
대안구역
County
Korean transcription(s)
 • Chosŏn'gŭl
 • Hancha
 • McCune-Reischauer Taean-guyŏk
 • Revised Romanization Daean-guyeok
Location of Taean District
Country North Korea
Province South P'yŏngan
Special City Namp'o-tŭkpyŏlsi
Administrative divisions 8 tong, 3 ri


Taean is a district in Namp'o Special City, South P'yŏngan province, North Korea.

Administrative Divisions[edit]

Taean District is divided into 8 tong (neighbourhoods) and 3 ri (villages):

 • Ch'ungsŏng-dong (충성동/忠誠洞)
 • Kŭmsan-dong (금산동/金山洞)
 • Oksu-dong (옥수동/玉水洞)
 • Saemaŭl-dong (새마을동/새마을洞)
 • Taean-dong (대안동/大安洞)
 • Taejŏng-dong (대정동/大井洞)
 • Tŏksŏng-dong (덕성동/德性洞)
 • Ŭndŏk-tong (은덕동/恩德洞)
 • Osil-li (오신리/吾新里)
 • Tami-ri (다미리/多美里)
 • Wŏlmae-ri (월매리/月梅里)

Transportation[edit]

Taean District is served by the Taean Line of the Korean State Railway.