Talk:Sedna (mythology)

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search


Untitled[edit]

" master of the animals, especially mammals such as seals, of the ocean" I thought each kind of animal had a distinct master or keeper.Wetman 18:21, 18 Mar 2004 (UTC)

Contradiction with Inuit mythology[edit]

The Inuit mythology article states that Inuit do not have 'gods' and therefore the lead in sentance declaring Sedna a 'sea goddess' is in direct contradiction. 207.69.137.28 01:45, 29 September 2007 (UTC)

Sedna as a Gwynned, daughter od Dahut from YS citie,[edit]

Sedna jako Gwynned córka Dahut z YS

Sedna to Gwynned z wyspy Anglesy, córka Daut z zatopionego miasta Ys obok Wysp Brytjskich, według jednej z legend Daut odcięto niektóre palce kiedy próbowała schwycić się burty łodzi w sztormie po zatopieniu miasta Ys, według innej legendy Święty Barnon strącił ją ze swojego latającego konia w odmęt rozszalałego sztormu około miasta Ys,

Sedna, wówczas przybrana córka lub przybrana wnuczka Ana z Abzu (Angut), najpierw była żoną Króla Mew czyli Króla Herullów mieszkających w Danii na Abzu, potem poślubiła "Psa" a ten "Pies" to Wot-Han, przy czym wcale nie lubi żeby go tak nazywać, to bardzo rozwścieczyło to Ana ponieważ Wot był wówczas wielkim wrogiem Urana - Smoka-Cesarza Chin,

Gwynned była więc najpierw żoną Króla Herullów a potem żoną Hana Wota (Torgarsuka), a przy tym była wnuczką lub przybraną wnuczką Boga Ana z Abzu,

Gwynned i Wot Han mieszkali na wyspie Brytanii lub Anglesy koło kontynentu, mieli sześć dzieci, troje było pomarańczowe (różowe) a troje było żółte (cieliste), rozdzielili pomiędzy siebie dzieci, troje zostało na wyspie, a troje przeszło z ojcem na kontynent,

Te dzieci to Samara, Penza i Złotoust, a od tamtego czasu wszystkie zdążyły być już Izoldą (Iseult), ponadto miasto matki to Birmingham oraz Jekaternburg a czasem Rangun, miasto babki to czasem Samara a czasem Rangun ale nie tutaj tylko daleko, córka Gwynned Samara z wyglądu podobna była do swojej babki Samary,

Walia dzieliła się na trzy Hrabstwa dla trzech córek, oraz Wyspę Anglesy na której mieszkała matka, było tam jednak zbyt ciepło i zbyt dobrze mieszkać, więc mieszkańcy czasem zapominali o tym żeby dobrze zadbać o swoje królowe, ponadto myśleli oni więcej o swoim mieście YS pogrzebanym pod morzem, z mieszkańców tych czterech Hrabstw powstali Inuici, Eskimosi, Aleuci, Kuryle, a potem jeszcze Algonkini; wynieśli się oni do dalekich zimnych krajów na krańcach świata, cztery plemiona myślą o swoich boginiach-matkach natomiast Algonkini myślą o swoim mieście YS gdzie jest kraj Adlivun i gdzie wszyscy razem mieszkają,

Z trzech synów których wziął ze sobą Wot-Han powstały plemiona Lapończyków i Chantów i Mansów, natomiast pamięć o Wocie kultywowali Wotiacze, a ostatnio także Iżorowie w zastępstwie Wotów,

Gwynned i jej córki były boginiami poprawności językowej, więc rozmowa z nimi w niczym nie przeszkadzała różnym wysokim plemionom pasterzy i plemionom gigantów,

Arnakuagsak to jedno z imion Sedny, wkazuje ono że Sedna jest zgubionym sakiem Bogini Arny z Indii, według mojego rozeznania "kuag" to by znaczyło "zgubiony", takie samo imię to Arnapkapfaaluk - Arnapfaakpfaluk, Nulljajuk (Nulljasak), Arnaquagsak; niektórzy uważają Marijczyków lub Muromców za Saków,

Tym Królem Herullów był może Han Sin, ponieważ potem miał on swoje państwo Han Sin po prostej drodze od miejsca gdzie mieszkała Gwynned a nie po drugiej stronie szerokiej rzeki,

Torgar może być innym imieniem Wot Hana, ponieważ ma on zwykle dużo wspólnego z rzeczy 'Suk', a na Abzu miał on kiedyś miasto Thorn czyli Toruń czyli Cierń,

Było to wszystko na Gwieździe Abzu, w czasach kiedy wyróżniano jeszcze Gigantów i normalnych Ludzi oraz Karły, więc kluczy przy sobie nie noszę, nie ma przypisów - są zdjęcia i budynki, — Preceding unsigned comment added by 83.9.113.92 (talk) 09:46, 12 June 2013 (UTC)

Translation provided by Marek69 (talk · contribs).

Sedna as Gwynned daughter of Dahut of YS

Sedna is Gwynned from the island Anglesey, daughter of Daut of the sunken city of Ys next to the British Isless, according to one of the legends Daut cut off some fingers when she tried to grab the side of the boat in the storm after the sinking of Ys, according to another legend, Saint Barnon dropped her from his flying horse into the depths of a storm raging around the city of Ys,

Sedna, the adopted daughter or granddaughter of Ana of Abzu (Angut), was first of all wife of King of the Gulls or King of he Herulls lived in Denmark at Abzu, then married a dog. That Dog was Wot-Han, but she didnot like him to be called as such. It was very infuriating for Ana that Wot was the great enemy of Uranus - Dragon-Emperor of China,

Gwynned was firstly wife of King of Herulls, and then the wife of Han Wot (Torgarsuk), and at the same time was a granddaughter or step-granddaughter of the god Ana of Abzu.

Gwynned and Wot Han lived on the island of Britain or Anglesey near the mainland, they had six children, three were orange (pink) and three were yellow (flesh-colored), they divided among themselves the children, three were on the island, and three of them went with his father to the mainland.

These children are Samara, Penza and Goldenlips, and that time they all managed to be Isolde (Iseult). In addition to this their mother's city was Birmingham and Jekaternburg , and sometimes Rangoon, their grandmother's city was of Samara, and sometimes Rangoon, but not nearby - a long way away. Gwynned's daughter Samara was similar in appearance to her grandmother Samara.

Wales was divided into three counties, each belonging to one of the three daughters, and the Isle of Anglesey was where their mother lived, but Anglesey was so warm and so good to live, that the subjects/people sometimes forget to take good care of their Queens, more than this they also thought more about their city YS buried under the sea. From the inhabitants of these four Counties rose Inuit, Eskimos, Aleuci, Kurile, and then another Algonkini, they dispersed to the far ends of the cold corners of the world, the four tribes think of their mother-goddesses, the Algonkini think about where their city YS is, where the Adlivun country is and where they should all live together,

The three sons who Wot-Han he took with him became the tribes of Sami, Chant and Mansi, and cultivated the memory of Wocie Wotiacz, and recently Iżorow in place of votive offerings.

Gwynned and her daughters were the goddesses of linguistic correctness, so talking to them was no problem to the various tribes of shepherds and high tribes of giants,

Arnakuagsak is one of the names of Sedna, it appears that Sedna is the Goddess of the lost Saki Arny in India, according to my understanding "Kuag" would mean "lost", the same name is Arnapkapfaaluk - Arnapfaakpfaluk, Nulljajuk (Nulljasak) Arnaquagsak, some believe Marijczyków or Muromców for mammalian,

Perhaps King of Herulls was Han Sin, since he had his own country along a straight path from the place where she lived Gwynned and not on the other side of the wide river.

Torgar may be another name for Wot Han, because it usually has much in common with the noun 'Souk', and in Abzu he one owned the city Toruń (or Thorn which means thorn)

It was all in the heavens of Abzu, at a time when the Giants lived among normal people and dwarfs, so no-one would ever carry their keys, there are no rules, there are just pictures and buildings.

Note the following Dahut, Ys, Anglesey, Abzu, Angut is an Eskimo-Alut word for man, Herulls might be Heruls or Heruli, Uranus, Torgarsuk or Torngarsuk, Samara or Samarra, Penza, Isolde (Iseult), Birmingham, Jekaternburg or Yekaterinburg (Jekaterinburg), Rangoon (Yangon), Inuit, Eskimo, Aleuci or Aleut people, Kurile or Ainu people (Kuril Islands), Algonkini or Algonquian peoples or Algonquin people, Adlivun, Sami (Sami people), Mansi (Mansi people), Arnakuagsak, Arnapkapfaaluk, Nulljajuk or Nuliajuk and Toruń. also, "kuag" meaning lost from Arnakuagsak is not likely. Arnak is probably an alternate spelling of arnaq the Inuit word for woman. CambridgeBayWeather (talk) 22:02, 12 June 2013 (UTC)

This is interesting. Is there a source? If so we can add that a Welsh version of the legend exists. Victoria (talk) 00:18, 13 June 2013 (UTC)
Thanks for jogging my memory. I forgot to ask at the Welsh language Wikipedia about this. Done that now. CambridgeBayWeather (talk) 02:33, 13 June 2013 (UTC)
And Gwynned could be from Kingdom of Gwynedd. CambridgeBayWeather (talk) 02:41, 13 June 2013 (UTC)