Talk:Spin Hall effect

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
WikiProject Physics (Rated Stub-class, Low-importance)
WikiProject icon This article is within the scope of WikiProject Physics, a collaborative effort to improve the coverage of Physics on Wikipedia. If you would like to participate, please visit the project page, where you can join the discussion and see a list of open tasks.
Stub-Class article Stub  This article has been rated as Stub-Class on the project's quality scale.
 Low  This article has been rated as Low-importance on the project's importance scale.
 

Original Czech[edit]

První teoretická práce o spinovém Hallově jevu (hall effect) se objevila již v roce 1971, avšak poprvé byl prakticky změřen a popsán až nedávno, týmem českého vědce Tomáše Jungwirtha. Popisuje proudící elektrony, které v sobě nesou miniaturní magnet nazývaný spin a díky srážkám s nečistotami v materiálu se odklání k hraně vzorku, kde vytvářejí magnetizaci. V roce 2003 došel Jungwirthův tým k závěru, že ke zmagnetování může dojít i bez srážek. --Khatru2 20:14, 26 July 2006 (UTC)