Talk:Trí Yên

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
WikiProject Vietnam (Rated Stub-class, Low-importance)
WikiProject icon This article is part of WikiProject Vietnam, an attempt to create a comprehensive, neutral, and accurate representation of Vietnam on Wikipedia. If you would like to participate, please visit the project page.
Stub-Class article Stub  This article has been rated as Stub-Class on the project's quality scale.
 Low  This article has been rated as Low-importance on the project's importance scale.
 

Xã Trí Yên: Một xã thuộc huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Đây là một xã nghèo thuộc tỉnh miền núi phía bắc. Tôi đã sinh ra và lớn lên ở đây. Anh

Anh Đăng Tranxuandang@gmail.com 0987.231.499 —Preceding unsigned comment added by Tranxuandang (talkcontribs) 04:35, 14 July 2010 (UTC)