Talk:Vĩnh Thạnh District, Cần Thơ Province

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
WikiProject Vietnam (Rated Stub-class)
WikiProject icon This article is part of WikiProject Vietnam, an attempt to create a comprehensive, neutral, and accurate representation of Vietnam on Wikipedia. If you would like to participate, please visit the project page.
Stub-Class article Stub  This article has been rated as Stub-Class on the project's quality scale.
 ???  This article has not yet received a rating on the project's importance scale.
 

Huyện Vĩnh Thạnh là một huyện thuộc thành phố Cần Thơ, được thành lập ngày 2 Tháng 1 năm 2004 theo Nghị định số 05/2004/NĐ-CP ngày 2 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ.

Đơn vị hành chính[edit]

Huyện gồm 2 thị trấn Thạnh An và Vĩnh Thạnh, 9 xã Vĩnh Trinh, Vĩnh Bình, Thạnh Mỹ, Thạnh Quới, Thạnh An, Thạnh Tiến, Thạnh Thắng, Thạnh Lợi, Thạnh Lộc.

Địa giới[edit]

Phía đông giáp 2 huyện Thốt NốtCờ Đỏ; phía tây giáp tỉnh An Giang; phía nam giáp tỉnh Kiên Giang; phía bắc giáp huyện Thốt Nốt và tỉnh An Giang.

Huyện Vĩnh Thạnh có 41.029,27 ha diện tích tự nhiên với 162.759 nhân khẩu (tháng 11 năm 2007).Mật độ 397 người/km2. Trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đặt tại số 10 xã Thạnh Quới. Template:Huyện thị Cần Thơ Template:Sơ khai

Thể loại:Huyện Cần Thơ

Move discussion in progress[edit]

There is a move discussion in progress on Talk:Bình Tân District, Vĩnh Long which affects this page. Please participate on that page and not in this talk page section. Thank you. —RMCD bot 15:46, 24 March 2017 (UTC)