Talk:Zvečan

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Unitet Naticion Law in Kosovo[edit]

The user of the city names in English Language (newer version from the UN liable pilari in Kosovo for such think )

  1. http://www.osce.org/kosovo/13982.html

The original page of the Law (1. in albanian L., 2.Serbian L.)


  1. http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/03albanian/A2000regs/RA2000_43.htm
  2. http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/04serbian/SC2000regs/RSC2000_43.pdf

The UN Law in Kosovo says that the only oficele name are the names presentit in >A< every thinks als is out of Law. This is for albanian language.

RREGULLORe NR. 2000/43
UNMIK/REG/2000/43
27 korrik 2000
Mbi numrin, emrat dhe kufinjtë e komunave
-------------------------------------------
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm,
Në pajtim me autorizimin e tij të dhënë me rezolutën 1244 (1999) të datës 10 qershor 1999 të 
Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara,
Duke marrë parasysh Rregulloren nr. 1999/1 të datës 25 korrik 1999, të ndryshuar, të
Misionit të Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK)
mbi autorizimin e Administratës së 
Përkohshme në Kosovë dhe Rregulloren Nr. 1999/24 të datës 12 dhjetor 1999 të UNMIK-ut 
mbi ligjin në fuqi në Kosovë,
Me qëllim të qartësimit të numrit, emrave, shtrirja dhe kufinjve të komunave para mbajtjes 
së zgjedhjeve komunale në Kosovë,
Shpall sa vijon:
Neni 1
Numri dhe emrat e komunave
Kosova ka tridhjetë komuna ashtu siç figurojnë në Tabelën ‘A’ të kësaj rregulloreje. 
Komunikimi zyrtar nuk përmban asnjë emër për ndonjë komunë i cili nuk figuron në Tabelën ‘A’ 
të kësaj rregulloreje, përveç që në ato komuna ku komunitetet etnike a gjuhësore joshqiptare 
dhe joserbe përbëjnë një pjesë substanciale, emrat e komunave jepen edhe në gjuhët e 
atyre komuniteteve.
Neni 2
Shtrirja dhe kufinjtë e komunave
Shtrirja e çdo komune dhe kufinjtë e tyre skicohen nga zonat e tyre përbërëse kadastrale. 
Zonat kadastrale të cilat përbëjnë çdo komunë figurojnë në Tabelën ‘B’ të kësaj rregulloreje.
Neni 3
Zbatimi
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm mund të lëshojë direktiva administrative 
në lidhje me zbatimin e kësaj rregulloreje.
Neni 4
Ligji i zbatueshëm
Kjo rregullore mbulon çdo dispozitë në ligjin e zbatueshëm e cila nuk është në përputhje me të. 
Neni 5
Hyrja në fuqi
Kjo rregullore hyn në fuqi më 27 korrik 2000.
Bernard Kouchner
Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm

The UN Law in Kosovo says that the only oficele name are the names presentit in >A< every thinks als is out of Law. This is for serbian language.

UREDBA BR. 2000/43
UNMIK/URED/2000/43
27. jul 2000. godine
O BROJU, IMENIMA I GRANICAMA OP[TINA
Specijalni predstavnik Generalnog sekretara,
Shodno ovla{}ewu koje mu je dato Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujediwenih
nacija 1244 (1999) od 10. juna 1999. godine,
Na osnovu Uredbe br. 1999/1 od 25. jula 1999. godine Privremene
administrativne misije Ujediwenih nacija na Kosovu (UNMIK), sa izmenama i
dopunama, o ovla{}ewima Privremene uprave na Kosovu i na osnovu Uredbe
UNMIK-a br. 2000/24 od 12. decembra 2000. godine o zakonu koji je u primeni na
Kosovu, <u>(hier is oficele user)</u>
U ciqu razja{wavawa broja, imena, oblasti i granica op{tina pre odr`avawa
op{tinskih izbora na Kosovu,
Ovim objavquje slede}e:
Clan 1
BROJ I IMENA OPSTINA
1.1 Kosovo ima trideset opstina kao sto je dato u Tabeli '''A''' u dodatku ovoj
Uredbi.
1.2 Zvani~na komunikacija ne mo`e da sadrzi bilo koje ime za opstinu koje
nije naziv odredjen u Tabeli A ove Uredbe, osim u onim opstinama gde etni~ke i
jezi~ke zajednice, koje nisu srpske i albanske ~ine znatan deo stanovni{tva, gde
se imena op{tina daju i na jezicima tih zajednica.
Clan 2
PODRU^JA I GRANICE OP[TINA
Podru~je svake op{tine i wene granice su ocrtane wenim sastavnim
katastarskim zonama. Katastarske zone koje ~ine svaku op{tinu su odre|ene u
Tabeli B prilo`enoj u dodatku ovoj Uredbi.
Clan 3
PRIMENA
Specijalni predstavnik Generalnog sekretara mo`e da donese administrativno
uputstvo u vezi sa primenom ove Uredbe.
Clan 4
ZAKON KOJI JE U PRIMENI
Ova Uredba zamewuje svaku odredbu zakona koji je u primeni a koja nije saglasna
sa wom.
Clan 5
STUPAWE NA SNAGU
Ova Uredba stupa na snagu 27. jula 2000. godine.
Bernar Ku{ner
Specijalni predstavnik Generalnog sekretara

tabel of contens >A<

TABELA ‘A’ (alb) RASPORED A (ser.)
Emrat e komunave (alb.)IMENA OPSTINA (serb)
Albanski Srpski
01 Deçan \Decani
02 Gjakovë \Djakovica
03 Gllogovc \Glogovac
04 Gjilan \Gnilane
05 Dragash \Dragas
06 Istog \Istok
07 Kaçanik \Kacanik
08 Klinë\ Klina
09 Fushë Kosovë\ Kosovo Polje
10 Kamenicë \Kamenica
11 Mitrovicë \Kosovska Mitrovica
12 Leposaviq \Leposavic
13 Lipjan \Lipqan
14 Novobërdë \Novo Brdo
15 Obiliq \Obilic
16 Rahovec\ Orahovac
17 Pejë\ Pec
18 Podujevë\ Podujevo
19 Prishtinë \Pristina
20 Prizren \Prizren
21 Skenderaj\ Srbica
22 Shtime\ Stimqe
23 Shtërpcë\ Strpce
24 Suharekë\ Suva Reka
25 Ferizaj \Urosevac
26 Viti \Vitina
27 Vushtrri\ Vucitrn
28 Zubin Potok \Zubin Potok
29 Zveçan\ Zvecan
30 Malishevë\ Malisevo

If sambody have a argument Im waitting. In another cases you are going to interpret the dokumets (you are out of UN Law) and you dont have argumet, you dont work for Wikipedia but are destroing the Wikipedia image. I know that my english is not so gut, but a desinformation is not gut for Wikipedia and for the peopel in Kosovo. You can have a problem with "Haage". This tabel is speeken better then I.--Hipi Zhdripi 21:07, 13 April 2006 (UTC)

No argumet[edit]

No argumet!!! please dont inteprete the documents

Sombody have putit this Kosovo place in Serbia stub or category or template here with out argumet. We dont have a argumet that Kosovo is part of S/M. We have tha Constitution of this countrie but we have the rez. 1244 wich is more importen for the Wikipedia and is saying that Kosovo it is a part of Yougoslavia and is prototoriat of UN. Till we dont have a clearly argument from UN, aricel about Kosovo must be out of this stub or category or template. Pleas dont make the discution with intepretation or the Law wich are not accordin to 1244. Everybodoy can do that but that is nothing for Wikipedia.--Hipi Zhdripi 04:38, 17 April 2006 (UTC) Bold text

Requested move[edit]

External links modified[edit]

Hello fellow Wikipedians,

I have just added archive links to one external link on Zvečan. Please take a moment to review my edit. If necessary, add {{cbignore}} after the link to keep me from modifying it. Alternatively, you can add {{nobots|deny=InternetArchiveBot}} to keep me off the page altogether. I made the following changes:

When you have finished reviewing my changes, please set the checked parameter below to true to let others know.

YesY An editor has reviewed this edit and fixed any errors that were found.

  • If you have discovered URLs which were erroneously considered dead by the bot, you can report them with this tool.
  • If you found an error with any archives or the URLs themselves, you can fix them with this tool.

If you are unable to use these tools, you may set |needhelp=<your help request> on this template to request help from an experienced user. Please include details about your problem, to help other editors.

Cheers.—cyberbot IITalk to my owner:Online 05:35, 14 January 2016 (UTC)

It's OK. Vanjagenije (talk) 17:16, 26 August 2016 (UTC)

External links modified[edit]

Hello fellow Wikipedians,

I have just modified 5 external links on Zvečan. Please take a moment to review my edit. If you have any questions, or need the bot to ignore the links, or the page altogether, please visit this simple FaQ for additional information. I made the following changes:

When you have finished reviewing my changes, please set the checked parameter below to true or failed to let others know (documentation at {{Sourcecheck}}).

You may set the |checked=, on this template, to true or failed to let other editors know you reviewed the change. If you find any errors, please use the tools below to fix them or call an editor by setting |needhelp= to your help request.

  • If you have discovered URLs which were erroneously considered dead by the bot, you can report them with this tool.
  • If you found an error with any archives or the URLs themselves, you can fix them with this tool.

If you are unable to use these tools, you may set |needhelp=<your help request> on this template to request help from an experienced user. Please include details about your problem, to help other editors.

Cheers.—InternetArchiveBot (Report bug) 18:53, 21 July 2016 (UTC)