Template:Timeline of Japanese era names

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Jōwa (Muromachi period) Koei (era) Ryakuo Shokei Shohei Kokoku Engen Kemmu Genko (second) Gentoku Karyaku Shochu (era) Genkō (first) Gen'ō Bumpo Showa (era) Ocho Enkei Tokuji Kagen Kengen Shoan Einin Shōō (Kamakura period) Kōan (first) Kenji (Japanese era) Bunei Kocho Buno (era) Shogen Shoka Kogen (era) Kencho Hoji Kangen Ninji Eno (era) Ryakunin Katei Bunryaku Tenpuku Joei Kangi Antei Karoku Gennin Jōō (Kamakura period) Jokyu Kempo (era) Kenryaku Jōgen (Kamakura period) Kenei Genkyu Kennin Shoji (era) Kenkyu Bunji (era) Genryaku Juei Yowa Jisho Angen Joan (era) Kaō (era) Nin'an Eiman Chōkan Ōhō Eiryaku Heiji Hogen (era) Kyuju Ninpei Kyuan Ten'yō Kōji (Heian period) Eiji (era) Hōen Chosho Tenshō (first) Daiji (era) Tenji (era) Hoan Gen'ei Eikyu Tenei Tennin (era) Kajō Chōji Kōwa (Heian period) Jotoku Eicho Kahō Kanji (era) Otoku Eiho Joryaku Joho Enkyu Jiryaku Kohei Tengi Eishō (Heian period) Kantoku Chokyu Choryaku Chogen Manju (era) Jian (era) Kannin Chowa Kanko Choho (era) Chotoku Shoryaku Eiso Eien Kanna (era) Eikan Tengen (era) Jōgen (Heian period) Ten'en Tenroku Anna (era) Koho (era) Owa (era) Tentoku Tenryaku Tengyo Johei Encho Engi (era) Shōtai Kanpyō (era) Ninna Gangyo Jōgan Ten'an Saikō Ninju Kashō Jōwa (Heian period) Tencho Konin (era) Daido Enryaku Ten'ō Hoki (era) Jingo-keiun Tenpyo-jingo Tenpyo-hoji Tenpyo-shoho Tenpyo-kanpo Tenpyo Jinki (era) Yoro (era) Reiki (era) Wado (era) Keiun Taiho (era) Shucho Hakuchi (era) Taika (era) meta:EasyTimeline
Heisei Showa period Taisho period Meiji era Keio Genji (era) Bunkyu Manen Ansei Kaei Koka Tenpo Bunsei Bunka Kyowa Kansei Tenmei Anei Meiwa Horeki Kanen Enkyo (Edo period) Kanpo Genbun Kyoho Shotoku (era) Hoei Genroku Jokyo Tenna Enpo Kanbun (era) Manji (era) Meireki Joo (second) Keian Shoho Kanei Genna Keicho Bunroku Tenshō (Momoyama period) Genki Eiroku Kōji (Muromachi period) Tenbun Kyoroku Daiei (era) Eishō (Muromachi period) Bunki Meio Entoku Chokyo Bunmei Onin Bunsho Kansho Choroku Kosho (era) Kyotoku Hotoku Bun'an Kakitsu Eikyo Shocho Ōei Meitoku Kōō Kakei Shitoku Eitoku Koryaku Eiwa Oan Joji Koan (second) Enbun Bunna Kannō Jōwa (second) Genchu Kōwa (Muromachi period) Tenju Bunchu Kentoku Shohei meta:EasyTimeline