Township (Taiwan)

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
This article is part of a series on
Administrative divisions
of Taiwan
First-level
Second-level
Third-level
Fourth-level
Fifth-level
  • Neighborhoods
Historical divisions of
Taiwan (1895–1945)
Republic of China (1912–49)

Townships are the third-level administrative subdivisions of counties of Taiwan, along with county-controlled cities. After World War II, the townships were established from the following conversions on the Japanese administrative divisions:

Although local laws do not enforce strict standards for classifying them, generally urban townships have a larger population and more business and industry than rural townships, but not to the extent of county-controlled cities. Under townships, there is still the village as the fourth or basic level of administration.

Recently there are totally 186 townships in Taiwan, including 146 rural townships and 40 urban townships. Penghu and Lienchiang are the only two counties that do not have urban townships.

Names below are transliterated using the Hanyu Pinyin romanization system. Note that the county names do not necessarily use Hanyu Pinyin or special case such as Lukang.[1]

Statistics of Townships[edit]

County
Name
Subdivisions Types of Townships County
Name
Subdivisions Types of Townships
Cities Townships Urban Rural Mountain
Indigenous
Cities Townships Urban Rural Mountain
Indigenous
Changhua 2 24 6 18 0 Nantou 1 12 4 6 2
Chiayi 2 16 2 13 1 Penghu 1 5 0 5 0
Hsinchu 1 25 3 20 2 Pingtung 1 32 3 21 8
Hualien 1 12 2 7 3 Taitung 1 15 2 8 5
Kinmen 0 6 3 3 0 Yilan 1 11 3 6 2
Lienchiang 0 4 0 4 0 Yunlin 1 19 5 14 0
Miaoli 2 17 5 10 1 Total 12 186 40 122 24

List of townships by county[edit]

Romanization[1] Chinese Pinyin[1] County Type
Lukang (Lugang) 鹿港鎮 Lùgǎng Zhèn Changhua Urban
Hemei 和美鎮 Héměi Zhèn Changhua Urban
Beidou 北斗鎮 Běidǒu Zhèn Changhua Urban
Xihu 溪湖鎮 Xīhú Zhèn Changhua Urban
Tianzhong 田中鎮 Tiánzhōng Zhèn Changhua Urban
Erlin 二林鎮 Èrlín Zhèn Changhua Urban
Xianxi 線西鄉 Xiànxi Xiāng Changhua Rural
Shengang 伸港鄉 Shēngǎng Xiāng Changhua Rural
Fuxing 福興鄉 Fúxīng Xiāng Changhua Rural
Xioushui 秀水鄉 Xiùshuǐ Xiāng Changhua Rural
Huatan 花壇鄉 Huātán Xiāng Changhua Rural
Fenyuan 芬園鄉 Fēnyuán Xiāng Changhua Rural
Dacun 大村鄉 Dàcūn Xiāng Changhua Rural
Puyan 埔鹽鄉 Pùyán Xiāng Changhua Rural
Puxin 埔心鄉 Pùxīn Xiāng Changhua Rural
Yongjing 永靖鄉 Yǒngjìng Xiāng Changhua Rural
Shetou 社頭鄉 Shètóu Xiāng Changhua Rural
Ershui 二水鄉 Èrshuǐ Xiāng Changhua Rural
Tianwei 田尾鄉 Tiánwěi Xiāng Changhua Rural
Pitou 埤頭鄉 Pítóu Xiāng Changhua Rural
Fangyuan 芳苑鄉 Fāngyuàn Xiāng Changhua Rural
Dacheng 大城鄉 Dàchéng Xiāng Changhua Rural
Zhutang 竹塘鄉 Zhútáng Xiāngn Changhua Rural
Xizhou 溪州鄉 Xīzhōu Xiāng Changhua Rural
Budai 布袋鎮 Bùdài Zhèn Chiayi Urban
Dalin 大林鎮 Dàlín Zhèn Chiayi Urban
Minxiong 民雄鄉 Mínxióng Xiāng Chiayi Rural
Xikou 溪口鄉 Xīkǒu Xiāng Chiayi Rural
Xingang 新港鄉 Xīngǎng Xiāng Chiayi Rural
Liujiao 六腳鄉 Liùjiǎo Xiāng Chiayi Rural
Dongshi 東石鄉 Dōngshí Xiāng Chiayi Rural
Yizhu 義竹鄉 Yìzhú Xiāng Chiayi Rural
Lucao 鹿草鄉 Lùcǎo Xiāng Chiayi Rural
Shuishang 水上鄉 Shuǐshàng Xiāng Chiayi Rural
Zhongpu 中埔鄉 Zhōngpù Xiāng Chiayi Rural
Zhuqi 竹崎鄉 Zhúqí Xiāng Chiayi Rural
Meishan 梅山鄉 Méishān Xiāng Chiayi Rural
Fanlu 番路鄉 Fānlù Xiāng Chiayi Rural
Dapu 大埔鄉 Dàbù Xiāng Chiayi Rural
Alishan 阿里山鄉 Ālǐshān Xiāng Chiayi Mountain Indigenous
Guanxi 關西鎮 Guānxi Zhèn Hsinchu Urban
Xinpu 新埔鎮 Xīnpù Zhèn Hsinchu Urban
Zhudong 竹東鎮 Zhúdōng Zhèn Hsinchu Urban
Hukou 湖口鄉 Húkǒu Xiāng Hsinchu Rural
Hengshan 橫山鄉 Héngshān Xiāng Hsinchu Rural
Xinfeng 新豐鄉 Xīnfēng Xiāng Hsinchu Rural
Qionglin 芎林鄉 Qiōnglín Xiāng Hsinchu Rural
Baoshan 寶山鄉 Bǎoshān Xiāng Hsinchu Rural
Beipu 北埔鄉 Běipǔ Xiāng Hsinchu Rural
Emei 峨眉鄉 Éméi Xiāng Hsinchu Rural
Jianshi 尖石鄉 Jiānshí Xiāng Hsinchu Mountain Indigenous
Wufeng 五峰鄉 Wǔfēng Xiāng Hsinchu Mountain Indigenous
Fenglin 鳳林鎮 Fènglín Zhèn Hualien Urban
Yuli 玉里鎮 Yùlǐ Zhèn Hualien Urban
Xincheng 新城鄉 Xīnchéng Xiāng Hualien Rural
Ji'an 吉安鄉 Jí'ān Xiāng Hualien Rural
Shoufeng 壽豐鄉 Shòufēng Xiāng Hualien Rural
Guangfu 光復鄉 Guāngfù Xiāng Hualien Rural
Fengbin 豐濱鄉 Fēngbīn Xiāng Hualien Rural
Ruisui 瑞穗鄉 Ruìsuì Xiāng Hualien Rural
Fuli 富里鄉 Fùlǐ Xiāng Hualien Rural
Xiulin 秀林鄉 Xiùlín Xiāng Hualien Mountain Indigenous
Wanrong 萬榮鄉 Wànróng Xiāng Hualien Mountain Indigenous
Zhuoxi 卓溪鄉 Zhuōxī Xiāng Hualien Mountain Indigenous
Yuanli 苑裡鎮 Yuànli Zhèn Miaoli Urban
Tongxiao 通霄鎮 Tōngxiāo Zhèn Miaoli Urban
Zhunan 竹南鎮 Zhúnán Zhèn Miaoli Urban
Houlong 後龍鎮 Hòulóng Zhèn Miaoli Urban
Zhuolan 卓蘭鎮 Zhuōlán Zhèn Miaoli Urban
Dahu 大湖鄉 Dàhú Xiāng Miaoli Rural
Gongguan 公館鄉 Gōngguǎn Xiāng Miaoli Rural
Tongluo 銅鑼鄉 Tóngluó Xiāng Miaoli Rural
Nanzhuang 南庄鄉 Nánzhuāng Xiāng Miaoli Rural
Touwu 頭屋鄉 Tóuwū Xiāng Miaoli Rural
Sanyi 三義鄉 Sānyì Xiāng Miaoli Rural
Xihu 西湖鄉 Xīhú Xiāng Miaoli Rural
Zaoqiao 造橋鄉 Zàoqiáo Xiāng Miaoli Rural
Sanwan 三灣鄉 Sānwān Xiāng Miaoli Rural
Shitan 獅潭鄉 Shītán Xiāng Miaoli Rural
Tai'an 泰安鄉 Tài'ān Xiāng Miaoli Mountain Indigenous
Puli 埔里鎮 Pǔlǐ Zhèn Nantou Urban
Caotun 草屯鎮 Cǎotún Zhèn Nantou Urban
Zhushan 竹山鎮 Zhúshān Zhèn Nantou Urban
Jiji 集集鎮 Jíjí Zhèn Nantou Urban
Mingjian 名間鄉 Míngjiān Xiāng Nantou Rural
Lugu 鹿谷鄉 Lùgǔ Xiāng Nantou Rural
Zhongliao 中寮鄉 Zhōngliáo Xiāng Nantou Rural
Yuchi 魚池鄉 Yúchí Xiāng Nantou Rural
Guoxing 國姓鄉 Guóxìng Xiāng Nantou Rural
Shuili 水里鄉 Shuǐlǐ Xiāng Nantou Rural
Xinyi 信義鄉 Xìnyì Xiāng Nantou Mountain Indigenous
Ren'ai 仁愛鄉 Rén'ài Xiāng Nantou Mountain Indigenous
Huxi 湖西鄉 Húxī Xiāng Penghu Rural
Baisha 白沙鄉 Báishā Xiāng Penghu Rural
Xiyu 西嶼鄉 Xiyǔ Xiāng Penghu Rural
Wang'an 望安鄉 Wàng'ān Xiāng Penghu Rural
Qimei 七美鄉 Qīměi Xiāng Penghu Rural
Chaozhou 潮州鎮 Cháozhōu Zhèn Pingtung Urban
Donggang 東港鎮 Dōnggǎng Zhèn Pingtung Urban
Hengchun 恆春鎮 Héngchūn Zhèn Pingtung Urban
Wandan 萬丹鄉 Wàndān Xiāng Pingtung Rural
Changzhi 長治鄉 Chángzhì Xiāng Pingtung Rural
Linluo 麟洛鄉 Línluò Xiāng Pingtung Rural
Jiuru 九如鄉 Jiǔrú Xiāng Pingtung Rural
Ligang 里港鄉 Lǐgǎng Xiāng Pingtung Rural
Yanpu 鹽埔鄉 Yánpù Xiāng Pingtung Rural
Gaoshu 高樹鄉 Gāoshù Xiāng Pingtung Rural
Wanluan 萬巒鄉 Wànluán Xiāng Pingtung Rural
Neipu 內埔鄉 Nèipù Xiāng Pingtung Rural
Zhutian 竹田鄉 Zhútián Xiāng Pingtung Rural
Xinpi 新埤鄉 Xīnpí Xiāng Pingtung Rural
Fangliao 枋寮鄉 Fāngliáo Xiāng Pingtung Rural
Xinyuan 新園鄉 Xīnyuán Xiāng Pingtung Rural
Kanding 崁頂鄉 Kàndǐng Xiāng Pingtung Rural
Linbian 林邊鄉 Línbiān Xiāng Pingtung Rural
Nanzhou 南州鄉 Nánzhōu Xiāng Pingtung Rural
Jiadong 佳冬鄉 Jiādōng Xiāng Pingtung Rural
Liuqiu 琉球鄉 Liúqiú Xiāng Pingtung Rural
Checheng 車城鄉 Chēchéng Xiāng Pingtung Rural
Manzhou 滿州鄉 Mǎnzhōu Xiāng Pingtung Rural
Fangshan 枋山鄉 Fāngshān Xiāng Pingtung Rural
Sandimen 三地門鄉 Sāndìmén Xiāng Pingtung Mountain Indigenous
Wutai 霧臺鄉 Wùtái Xiāng Pingtung Mountain Indigenous
Majia 瑪家鄉 Mǎjiā Xiāng Pingtung Mountain Indigenous
Taiwu 泰武鄉 Tàiwǔ Xiāng Pingtung Mountain Indigenous
Laiyi 來義鄉 Láiyì Xiāng Pingtung Mountain Indigenous
Chunri 春日鄉 Chūnrì Xiāng Pingtung Mountain Indigenous
Shizi 獅子鄉 Shīzǐ Xiāng Pingtung Mountain Indigenous
Mudan 牡丹鄉 Mǔdān Xiāng Pingtung Mountain Indigenous
Chenggong 成功鎮 Chénggōng Zhèn Taitung Urban
Guanshan 關山鎮 Guānshān Zhèn Taitung Urban
Beinan 卑南鄉 Bēinán Xiāng Taitung Rural
Dawu 大武鄉 Dàwǔ Xiāng Taitung Rural
Taimali 太麻里鄉 Tàimálǐ Xiāng Taitung Rural
Donghe 東河鄉 Dōnghé Xiāng Taitung Rural
Changbin 長濱鄉 Chǎngbīn Xiāng Taitung Rural
Luye 鹿野鄉 Lùyě Xiāng Taitung Rural
Chishang 池上鄉 Chíshàng Xiāng Taitung Rural
Lüdao 綠島鄉 Lǜdǎo Xiāng Taitung Rural
Yanping 延平鄉 Yánpíng Xiāng Taitung Mountain Indigenous
Haiduan 海端鄉 Hǎiduān Xiāng Taitung Mountain Indigenous
Daren 達仁鄉 Dárén Xiāng Taitung Mountain Indigenous
Jinfeng 金峰鄉 Jīnfēng Xiāng Taitung Mountain Indigenous
Lanyu 蘭嶼鄉 Lányǔ Xiāng Taitung Mountain Indigenous
Luodong 羅東鎮 Luódōng Zhèn Yilan Urban
Su'ao 蘇澳鎮 Sū'ào Zhèn Yilan Urban
Toucheng 頭城鎮 Tóuchéng Zhèn Yilan Urban
Jiaoxi 礁溪鄉 Jiāoxī Xiāng Yilan Rural
Zhuangwei 壯圍鄉 Zhuàngwéi Xiāng Yilan Rural
Yuanshan 員山鄉 Yuánshān Xiāng Yilan Rural
Dongshan 冬山鄉 Dōngshān Xiāng Yilan Rural
Wujie 五結鄉 Wǔjié Xiāng Yilan Rural
Sanxing 三星鄉 Sānxīng Xiāng Yilan Rural
Datong 大同鄉 Dàtóng Xiāng Yilan Mountain Indigenous
Nan'ao 南澳鄉 Nán'ào Xiāng Yilan Mountain Indigenous
Dounan 斗南鎮 Dòunán Zhèn Yunlin Urban
Huwei 虎尾鎮 Hǔwěi Zhèn Yunlin Urban
Xiluo 西螺鎮 Xīluó Zhèn Yunlin Urban
Tuku 土庫鎮 Tǔkù Zhèn Yunlin Urban
Beigang 北港鎮 Běigǎng Zhèn Yunlin Urban
Gukeng 古坑鄉 Gǔkēng Xiāng Yunlin Rural
Dapi 大埤鄉 Dàpí Xiāng Yunlin Rural
Citong 莿桐鄉 Cìtóng Xiāng Yunlin Rural
Linnei 林內鄉 Línnèi Xiāng Yunlin Rural
Erlun 二崙鄉 Èrlún Xiāng Yunlin Rural
Lunbei 崙背鄉 Lúnbèi Xiāng Yunlin Rural
Mailiao 麥寮鄉 Màiliáo Xiāng Yunlin Rural
Dongshi 東勢鄉 Dōngshì Xiāng Yunlin Rural
Baozhong 褒忠鄉 Bāozhōng Xiāng Yunlin Rural
Taixi 臺西鄉 Táixī Xiāng Yunlin Rural
Yuanchang 元長鄉 Yuánzhǎng Xiāng Yunlin Rural
Sihu 四湖鄉 Sìhú Xiāng Yunlin Rural
Kouhu 口湖鄉 Kǒuhú Xiāng Yunlin Rural
Shuilin 水林鄉 Shuǐlín Xiāng Yunlin Rural
Jincheng 金城鎮 Jīnchéng Zhèn Kinmen Urban
Jinhu 金湖鎮 Jīnhú Zhèn Kinmen Urban
Jinsha 金沙鎮 Jīnshā Zhèn Kinmen Urban
Jinning 金寧鄉 Jīnníng Xiāng Kinmen Rural
Lieyu 烈嶼鄉 Lièyǔ Xiāng Kinmen Rural
Wuqiu 烏坵鄉 Wūqiū Xiāng Kinmen Rural
Nangan 南竿鄉 Nán'gān Xiāng Lienchiang Rural
Beigan 北竿鄉 Běigān Xiāng Lienchiang Rural
Juguang 莒光鄉 Jǔguāng Xiāng Lienchiang Rural
Dongyin 東引鄉 Dōngyǐn Xiāng Lienchiang Rural

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ a b c "Glossary of Names for Admin Divisions" (PDF). Taiwan Geographic Names Information Systems. The Ministry of Interior of ROC. Retrieved 6 June 2015.