Trần Thị Lý Bridge

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The Nguyễn Văn Trỗi–Trần Thị Lý Bridge is a bridge spanning the Hàn River in the city of Đà Nẵng, Vietnam. The new bridge replaces two older bridges named after Nguyễn Văn Trỗi and Trần Thị Lý.[1]

References[edit]