User:Andries/Bureau Jeugdzorg

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Bureau Jeugdzorg is een Nederlandse zorginstelling voor de jeugd met zowel vrijwillige zorg als verplichte zorg. Bureau Jeugdzorg kent vier afdelingen.

Youth Care Office (Dutch: Bureau Jeugdzorg) is a Dutch organization for youth health care, both on a voluntary, as well as a mandatory basis. The Office consists of four departments.

In het vrijwillige kader is er de Jeugdhulpverlening. Daar ondersteunen de jeugdhulpverleners ouders en kinderen bij tal van opvoedsituaties en verwijzen ze zo nodig door naar jeugdzorgaanbieders voor bijvoorbeeld therapie.

Het AMK (Advies- en meldpunt kindermishandeling) doet onderzoek wanneer er een ernstig vermoeden is van een ongezonde opvoedsituatie. Zo nodig verwijst het AMK door naar de vrijwillige jeugdhulpverlening of, wanneer dit in het belang van de kinderen is, vraagt ze de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek in te stellen. De Raad voor de Kinderbescherming kan de kinderrechter verzoeken een Ondertoezichtstelling (OTS) uit te spreken.

Bureau Jeugdzorg voert ook de OTS en voogdijmaatregel uit. De jeugdbeschermers die een OTS uitvoeren heten in de volksmond ook wel gezinsvoogden. De jeugdbeschermers die de voogdijmaatregel uitvoeren worden ook wel voogden genoemd.

Een gezinsvoogd en voogd is dezelfde persoon, namelijk een jeugdbeschermer, die een OTS dan wel een voogdijmaatregel uitvoert.

De Jeugdreclassering voert meerdere strafrechtelijk maatregelen uit.

Taken[edit]

Volgens de Nederlandse Wet op de jeugdzorg moet het Bureau Jeugdzorg het volgende doen:

Het AMK behoort onderzoek te doen, maar uit ervaringen van ouderorganisaties blijkt dat te vaak een melding al als feit wordt genomen. Het bevorderen van de gezinsband is een belangrijke wettelijke doelstelling van OTS ([1]). Volgens ouderorganisaties wordt dit vaak vergeten door de gezinsvoogd[2].

Ook belangrijk is te weten dat BJZ geen zorginstelling is doch een indicatieve instelling, zoals de huisarts dat ook is. Zorg wordt verleend door BIG-geregistreerde personen, dus geen BJZ-werkers.

Organisatie[edit]

Het bureau heeft in 15 regio's hoofdlocaties plus nog verschillende sublocaties. In Amsterdam bijvoorbeeld zit het BJAA, Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, met ruim 700 medewerkers. Het aanbod van BJAA: melding en advies bij kindermishandeling; crisishulpverlening; zorg voor dak- en thuisloze jongeren; Eigen Kracht Conferentie; gezinsvoogdij; jeugdreclassering; jeugdsportfonds; kindertelefoon; Kinder- en JongerenRechtswinkel; opvoedondersteuning; straathoekwerk, zwangerschapsondersteuning, adoptie, abortus en zoekacties en zorg vanuit de AWBZ en PGB.

Een ander voorbeeld is het Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Deze organisatie kwam in maart 2009 twee maal in het nieuws. De eerste keer ging het over de belangen van kinderen die bij hen in betere handen zouden zijn dan bij hun Belgische tegenhangers van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg. Dit naar aanleiding van de vlucht van verscheidene van hun cliënten naar België.[3] Even later kwam het bureau in opspraak vanwege andere belangen, namelijk haar belangen in de vastgoedhandel. Er bleken vermoedens te zijn van fraude door deze organisatie bij de handel in vastgoed.[4]

Media[edit]

Door een kwestie rond poging tot uithuisplaatsing van de 14-jarige Laura Dekker (zie ook Zaak-Laura Dekker) kwam bureau Jeugdzorg in 2009 veelvuldig in de media, deels op een negatieve wijze. Bureau Jeugdzorg zou het instrument (uithuisplaatsing) in een andere kwestie misbruiken.[5]

Voetnoten[edit]

  1. ^ Artikel 257 van BW1 4: 'De stichting, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de jeugdzorg bevordert de gezinsband tussen de met het gezag belaste ouder en de minderjarige.'
  2. ^ Truus Barendse, De jungle van de jeugdzorg ISBN 9789088500916
  3. ^ Gezinnen vluchten naar België voor jeugdzorg | Netwerk
  4. ^ Onderzoek naar fraude bij Jeugdzorg Noord-Brabant - Binnenland - de Volkskrant
  5. ^ Bureau Jeugdzorg misbruikte machtiging uithuisplaatsing, website Juryfoon

Externe links[edit]Category:Child abuse Category:Child welfare Category:Domestic violence Category:Foster care category:Health in the Netherlands Category:Law enforcement in the Netherlands